Home Ogólnie Wyżej niż w Śródziemiu czyli krasnoludy i hobbity w rolach ludzi (cz. II)

Wyżej niż w Śródziemiu czyli krasnoludy i hobbity w rolach ludzi (cz. II)

autor Zwierz
Wyżej niż w Śródziemiu czyli krasnoludy i hobbity w rolach ludzi (cz. II)

Hej

 Cześć słonecz­ka, jak tam w nowym roku? Zwierz ma nadzieję, ze wśród postanowieni nie było  żad­nego „czy­tać mniej zwierza”. Zwierz sam nie robi noworocznych postanowień, bo ma za słabą wolę żeby je zapamię­tać a co dopiero postępować wedle ułożonych zasad. Zgod­nie z obiet­nicą wędru­je­my po fil­mo­grafi­ach aktorów związanych z LOTR i Hob­bitem szuka­jąc w nich tego co jest naj­ciekawsze, warte powtórzenia czy obe­jrzenia. Jak zwyk­le przy takich lis­tach tak i przy tej zwierz przy­pom­i­na, że jest – jak każ­da ludz­ka isto­ta – ogranic­zony przez dwa czyn­ni­ki – po pier­wsze nie widzi­ał wszys­tkiego (nawet jeśli rozsiewa plot­ki że jest inaczej) po drugie ma włas­ny gust który spraw­ia, że część filmów mu się nie podo­ba a po niek­tóre po pros­tu nie się­ga. Do tego zwierz bez bicia przyz­na, że w przy­pad­ku aktorów Nowo Zelandz­kich musi po pros­tu rozłożyć ręce ponieważ ile by wspani­ałych ról na kon­cie nie mieli to zwierz więk­szoś­ci z nich nie widzi­ał, ponieważ do zwierza dochodzą bard­zo rzad­ko filmy Nowo Zelandzkie. Zresztą do starszych pro­dukcji nawet amerykańs­kich i ang­iel­s­kich nie tak łat­wo dotrzeć.  Inny­mi słowy – nie ukry­wa­jmy – zwierz może wam pole­cić jedynie to co a.) zna, b.) kojarzy i najważniejsze c.) jakoś mu się podobało. Jeśli jakiegoś akto­ra zupełnie nie ma znaczy, że zwierz widzi­ał tak mało z jego fil­mo­grafii, że postanow­ił się nie kom­pro­mi­tować. A i tytuły takie jakie są na Imdb.

Oczy­wiś­cie dziś nie tylko o kras­nolu­dach ale także o Hobbitach

 

Richard Armitage (Thorin) – choć ponoć pojaw­ił się jako pilot z Naboo w Mrocznym Wid­mie to może­my udać, że go tam nie było, co ułatwi zwier­zowi życie bo nie będzie musi­ał wam Mrocznego Wid­ma pole­cać. Za to zwierz pole­ca Spark­house rozpisaną na trzy odcin­ki współczes­ną wari­ację na tem­at Wichrowych Wzgórz. Armitage nie tam jed­nak Heath­clif­fa  bo w tej wer­sji odpowied­nik tej postaci gra dziew­czy­na. Co czyni całość całkiem intere­su­jącą. Jeśli jed­nak naprawdę chce­cie się w Richardzie zakochać to nie ma wyjś­cia – koniecznie musi­cie obe­jrzeć Północ Połud­nie – ser­i­al w którym aktor jest cud­owny że aż stra­ch a poza tym his­to­ria zetknię­cia dwóch światów jest niemal tak ciekawa jak coś co wyszło­by z połączenia Austen z Ziemią Obiecaną (czy tylko zwier­zowi dobrze to brz­mi?). W każdym razie naprawdę bard­zo warto. Warto też rzu­cić okiem na mini ser­i­al o impresjon­istach – The Impre­sion­ists – nie są to Des­per­ate Roman­tics ale nadal doskonale się oglą­da. Dla wiel­bi­cielek Richar­da i eye­lin­era pozosta­je nowy Robin Hood – ser­i­al w którym moc­no czuć budżet BBC (oraz świado­mość że to nie jest TEN Robin Hood) ale czego się nie robi dla ulu­bionego akto­ra. Armitage pojaw­ił się także w Spooks (5 sezon) ale zwierz powie tak – on oso­biś­cie mimo akto­ra kosz­marnie się nudzi oglą­da­jąc Spooks więc chy­ba tylko dla naprawdę lubią­cych ten gatunek. Nato­mi­ast te kil­ka min­ut kiedy Armitage jest podłym przed­staw­icielem Hydry to zawsze dobry pretekst by jeszcze raz obe­jrzeć Kap­i­tana Amerykę. Gorzej z Epi­cen­trum – co praw­da akto­ra na ekranie dużo, ale film jest dość moc­no pozbaw­iony sen­su i sce­nar­iusza – pół­torej godziny wieje i właś­ci­wie tyle. Nato­mi­ast jeśli mieszka­cie w mieś­cie gdzie są trans­mis­je przed­staw­ień teatral­ny NT Live miejsce oczy i uszy otwarte – wieść gmin­na niesie że ponoć doskon­ałe The Cru­bi­cle w którym Armitage był zach­wyca­ją­cy mają pokazy­wać na ekranach kin i w naszym kraju.

North-and-South-north-and-south-32024170-500-281

 

Od góry: Richard spoglą­da chmurnie w Północ, Połud­nie a na dole szpiegu­je w Spooks

Mar­tin Free­man  (Bil­bo)– był taki moment kiedy zwierz postanow­ił sobie że obe­jrzy abso­lut­nie wszys­tko z Mar­tinem Free­manem i… praw­ie mu się udało. Nie win­cie zwierza za to, że cza­sem nawet najwięk­sza zwier­zowa miłość wysi­a­da kiedy aktor ma na swoim kon­cie bard­zo dużo trud­nych do znalezienia wys­tępów telewiz­yjnych.  Zaczni­jmy jed­nak od koń­ca, zwierz jest przeko­nany, że sporo z was słysza­ło o takim małym śred­nio pop­u­larnym seri­alu Sher­lock gdzie Free­man jest doskon­ały. Nato­mi­ast jeśli jeszcze waha­cie się czy zobaczyć Far­go to przes­tań­cie – w Polsce nada­je je AleKino + i musi­cie zobaczyć ten ser­i­al jest doskon­ały. Zaś Free­man doskonale gra tam pozornie wcale nie takiego złego człowieka, który pokazu­je nam do czego są zdol­ni bard­zo sfrus­trowani ludzie. Free­man pojaw­ia się też w całej try­logii Cor­net­to – ale w Wysyp­ie Żywych Trupów i Hot Fuzz ma tylko małe scen­ki. Nato­mi­ast w Word’s End gra jed­ną z głównych ról. Naw­igu­jąc wśród kari­ery Free­m­ana spoko­jnie może­cie sobie darować nieu­dane Ilu Miałaś Facetów (choć Free­man gra tam jak zwyk­le całkiem nieźle) nato­mi­ast nie omi­ja­j­cie Nativ­i­ty.  Film niewiel­ki i bard­zo famil­i­jny ale zwierza baw­ił się doskonale go oglą­da­jąc. W Wild tar­get Free­man grał człowieka z najbardziej niepoko­ją­cym uśmiechem jaki zwierz widzi­ał i wychodz­iło mu to bard­zo dobrze (a film też jest całkiem fajny). Jeśli chce­cie zobaczyć Free­m­ana w czymś poważniejszym to zawsze może­cie rzu­cić okiem na całkiem niezła (zdaniem zwierza) Noc­ną Straż Greenaweya gdzie Free­man gra Rem­brand­ta, plus w filmie pojaw­ia się też trochę pol­s­kich aktorów. Nato­mi­ast chy­ba może­cie sobie darować mini ser­i­al Boy meets Girl – mało zabawny i w sum­ie męczą­cy. Z kolei Con­fet­ti – improw­iz­owana kome­dia – ma niezłe momen­ty i momen­ty bard­zo słabe. Ale jest w filmie mnóst­wo bry­tyjs­kich aktorów. Zwierz ma nato­mi­ast prob­lem z Autostopem przez Galak­tykę – to miał być bard­zo zabawny, bard­zo ang­iel­s­ki film a wyszło… tak śred­nio zabawnie . Nie jest to film zły, ma nawet bard­zo dobre sce­ny, ale zwierz jest jed­nak nim nieco zaw­iedziony. Nato­mi­ast koniecznie zobacz­cie ang­iel­skie Biuro – tu z kolei tylko pozornie ma być śmiesznie. Im bardziej męczy­cie się oglą­da­jąc bohaterów, tym lep­iej. Jeden z najlep­szych seri­ali jakie zwierz widzi­ał.  Jeśli nato­mi­ast prag­niecie Mar­ti­na Free­m­ana w obow­iązkowej dla bry­tyjs­kich aktorów pro­dukcji kostiu­mowej to musi­cie zobaczyć Karol II Władza i Namięt­ność – bard­zo dobra kilkuod­cinkowa pro­dukc­ja śledzą­ca (co nieśmi­ało sugeru­je tytuł) rządy Karo­la II. Na koniec dwie pro­dukc­je z dwóch różnych światów – To właśnie miłość, które warto zobaczyć nim zupełnie zapom­n­imy że były świę­ta i Ali G – pier­wszy z prześmiew­czych filmów Sachy Baron Cohena. Kome­dia jak zwyk­le nieco obra­zobur­cza ale też miejs­ca­mi niesły­chanie zabawna.

Czas jest dla Mar­ti­na łaskawy — u góry w The Office a na dole jako John Wat­son w Sherlocku

Ken Scott (Balin) —  Zwierz powie wam tak – gdy­byś­cie mieli zobaczyć tylko jed­ną rzecz z fil­mo­grafii Kena Scot­ta to koniecznie zobacz­cie Takin’ Over the Asy­lum gdzie aktor gra radiow­ca prowadzącego radiowęzeł w szpi­talu psy­chi­a­trycznym. Znakomi­ta rola, w świet­nym mini seri­alu (gdzie jed­ną z głównych ról gra młodz­i­ut­ki David Ten­nant). Poza tym, koniecznie rzuć­cie okiem na Mes­si­ah (oraz na kole­jne serie) mroczny ser­i­al detek­ty­wisty­czny gdzie zbrod­nie są okrutne a rozwiąza­nia nie są proste. To jest jed­na z tych bry­tyjs­kich pro­dukcji które doskonale pokazu­ją, że nawet te niewielkie i zapom­ni­ane seri­ale BBC bywa­ją doskon­ałe. Poza tym Scott pojaw­ił się w kosz­marnym Za królową i ojczyznę (może­cie sobie dać spokój) a także min w Miłoś­ci Kibi­ca – całkiem przy­jem­nym filmie na pod­staw­ie powieś­ci Nic­ka Horn­bego. Jak niemal każdy anglik pojaw­ił się też w nielu­bianej przez zwierza ale bard­zo lubianej przez wielu ekraniza­cji Króla Artu­ra. Zwierz nadal jej nie lubi ale nie będzie udawał że fil­mu nie ma. Z kolei nigdy nie jest zły moment by powtórzyć sobie Księ­cia Kas­pania – nawet jeśli aktor tylko pod­kładał głos pod jed­nego z bohaterów. Książe Kaspi­an to wcale nie taki zły film – oczy­wiś­cie Nar­nia jakoś nie za dobrze sprawdz­iła się na ekranie ale nie znaczy to, że filmów z serii nie da się oglą­dać. Do tego zwierz prag­nie wam zwró­cić uwagę na taki mały film – Dziew­czy­na z Kaw­iarni – gdzie bohater spot­ka w kaw­iarni przy­pad­kową dziew­czynę która zmienia jego życie. Film jest jak­by spon­sorowany przez ONZ (serio) ale oglą­da się go bard­zo miło. Jeśli zaś szuka­cie czegoś z nowoś­ci to koniecznie musi­cie zobaczyć The Miss­ing – ser­i­al który ma same dobre recen­z­je. Zwierz pole­ca go w ciem­no bo sam obiecał sobie, że zobaczy go dopiero po wszys­t­kich odcinkach.

Na górze Takin’ Over the Asy­lum a na dole szukanie morder­ców w Messaiah 

Gra­ham McTavish (Dwalin) – gdy­byś­cie widzieli ile ma spis filmów I gier w których MCTavish pod­kładał głos! Jest ich tyle że kiedy wchodzi się na Imdb wychodzi że aktor pojaw­ił się w ok. 100 pro­dukc­jach będą min. Lokim w ani­mowanych Avenger­sach. Jed­nak ci którzy chcieli by na ekranie więcej szko­ta powin­ni koniecznie obe­jrzeć Out­landera gdzie jest tak Szkoc­ki że dużo bardziej się już nie da. Przy czym jak wiecie zwierz seri­alu nie lubi ale czego się nie robi kiedy sym­pa­tia do akto­ra wzy­wa. Pon­ad­to aktor pojaw­ił się w Colom­bian­ie – filmie który doskonale się zapowiadał ale nigdy nie wyszedł poza śred­nią oraz w Mid­dle Man – filmie który ma całkiem dobre sce­ny ale cały jest taki że moż­na zobaczyć ale nie ma jakiegoś przy­musu. No i oczy­wiś­cie jeśli jesteś­cie fana­mi Ram­bo może­cie go zobaczyć w czwartej — niekoniecznie udanej odsłonie fil­mowej serii. Ponieważ wszyscy grali ze wszys­tki­mi to wśród wys­tępów seri­alowych McTavisha poza 24 godz­i­na­mi (zwierz nieste­ty nic więcej wam  nie powie bo przes­tał oglą­dać ser­i­al po jed­nym sezonie) pojaw­ił się w Gdzie ros­ną Stokrot­ki (wraz z Lee Pace) i była to rola bard­zo zabaw­na. McTavish pojaw­ił się też w znakomi­tym seri­alu Rzym (w tle) ale naprawdę zwierz zapew­nia was że nie ma złego momen­tu na powtórkę Rzy­mu. Podob­nie jak nie ma złego momen­tu by zobaczyć Red Dwarf co praw­da McTavish pojaw­ia się dopiero w ósmej serii ale naprawdę nie powin­no was to pow­strzymy­wać przed obe­jrze­niem jed­nego z najbardziej kul­towych bry­tyjs­kich seri­ali jakie ist­nieją. A i Imdb mówi że aktor pojaw­ił się też w przeu­roczym filmie Wik­ing Eryk – który koniecznie musi­cie zobaczyć, bo jest bard­zo zabawny (przy­na­jm­niej zwierza bawi) i wyreży­serowany przez Ter­rego Jonesa.

 

Od góry — Szkot jak się patrzy w Out­lander i zdol­ny kucharz z Push­ing Daisies

James Nes­bitt (Bofur) – prawdę powiedzi­awszy zwierz nie napiszę wam za dużo o aktorze ponieważ ma wraże­nie, graniczące z pewnoś­cią że chci­ał­by mu poświę­cić w nieodległej przyszłoś­ci całą notkę. Tak więc tym razem zwierz nie będzie wchodz­ił w szczegóły (bo nie będzie miał tem­atu) tylko powie wam że pole­cane wcześniej The Miss­ing opiera się przede wszys­tkim na grze Nes­bit­ta, że jeśli jesteś­cie ciekawi nieco innego seri­alu pol­i­cyjnego powin­niś­cie zobaczyć Baby­lon a jeśli nieco innego seri­alu medy­cznego powin­niś­cie zobaczyć Mon­roe. Że nigdy nie jest zły moment by zobaczyć Pra­wo Mur­phego i jeśli lubi­cie Mof­fa­ta a nie widzieliś­cie Jekyl­la to najwyższy czas to nadro­bić. Oraz że jak szuka­cie czegoś niekoniecznie detek­ty­wisty­cznego a bardziej oby­cza­jowego to Cold Feet się bard­zo ład­nie starze­je. Ale zan­im zaczni­j­cie oglą­dać cokol­wiek innego koniecznie zobacz­cie Krwawą Niedzielę. Jeden z lep­szych filmów jakie zwierz w ogóle oglą­dał a  na pewno najlep­szy jaki widzi­ał z i tak doskon­ałym Nes­bit­tem. Dobra tyle na razie. Zwierz obiecu­je wam że będzie dłużej i dokład­niej w tej notce co przyszła do głowy zwier­zowi kiedy układał ten wpis. Bo widzi­cie – zwierz ma wraże­nie że kari­era Nes­bit­ta to jest bard­zo ciekawa rzecz. Dlaczego to wam jeszcze opowie (zwierz wie, że jest podły ale sus­pens nadzieją blogera).

 

Na górze doskon­ała Krwawa Niedziela na dole lek­tu­ra obow­iązkowa dla fanów Mof­fa­ta czyli Jekyll

Aidan Turn­er (Kili)– Och Aidan, Aidan. Jak wiecie zwierza ma do akto­ra słabość nie małą,  żeby nie powiedzieć olbrzymią, bo nie dość że przys­to­jny to jeszcze obdar­zony przeu­roczym uśmiechem. A do tego wcale nie taki zły aktor. Jeśli podob­nie jak zwierz jesteś­cie w stanie oglą­dać Turn­era we wszys­tkim co się da to może­cie obe­jrzeć irlandz­ki film Alarm który nie jest jed­nak pro­dukcją wybit­ną i kon­cen­tru­je się wokół zakłada­nia alar­mów w domach – oczy­wiś­cie to taki thriller psy­cho­log­iczny ale widzi­ał świat lep­sze. Nato­mi­ast nigdy nie przes­tanie zwierz pole­cać cud­ownego seri­alu Des­per­ate Roman­tics o pre­rafaeli­tach – ser­i­al ma wszys­tko czego trze­ba – jest zabawnie, dra­maty­cznie a wszys­tko toczy się wokół zdol­nych acz częs­to ego­isty­cznych malarzy. Koniecznie zbocz­cie też Hat­tie – bard­zo dobry kawałek kina – opowiada­ją­cy bard­zo ciekawą his­torię aktor­ki kome­diowej Hat­tie Jacques która przez pewien czas żyła ze swoim mężem i pięknym młodym kochankiem pod jed­nym dachem. Rzecz jas­na Turn­er wys­tępu­je w roli młodego (wielce urodzi­wego) kochanka.  Oczy­wiś­cie więk­szość kari­ery akto­ra to jego wys­tęp w roli Wam­pi­ra w Being Human – seri­alu który pokazu­je, że his­to­ria o wam­pirze wilkołaku i duchu mieszka­ją­cych razem pod jed­nym dachem nie musi być infantyl­na. Na koniec zwierz prag­nie wam powiedzieć że mimo iż Dary Anioła Mias­to Koś­ci przyniosły zwier­zowi sporo fra­jdy na sean­sie to wy może­cie sobie spoko­jnie film podarować. Nato­mi­ast Aidan już niedłu­go pojawi się w nowej ekraniza­cji Poldark na którą zwierz cieszy się wielce. Nie mniej zwierz ma do akto­ra trochę pre­ten­sji bo jed­nak zde­cy­dowanie za mało gra jak na łapczy­wy gust zwierza.

 

Na górze Aidan jako zamyślony roman­ty­czny malarz na dole jako całkiem urodzi­wy wampir

Eli­jah Wood (Fro­do) – to jest przykład ciekawej kari­ery – Wood zaczął grać w fil­mach jako dziecko – dokład­nie w Powro­cie do Przyszłoś­ci, by potem radz­ić sobie doskonale jako aktor dziecię­cy (zwier­zowi podobał się w Synalku oraz w Wojnie, oraz w Dniu Zagłady dostać wielką szan­sę jaką była rola Fro­do w Hob­bi­cie a potem… właś­ci­wie nie zagrać żad­nej naprawdę dużej roli. Nie mniej mimo mniejszych filmów i ról potrafił wybier­ać całkiem dobrze. Zwierz bard­zo pole­ca doskon­ałe Wszys­tko jest ilu­mi­nacją – jeden z tych filmów które naprawdę pozosta­ją w pamię­ci i szy­bko wpada­ją na listy tych pro­dukcji które się lubi nawet jeśli  nie tak wiele osób o filmie słysza­ło. Poza tym Eli­jah był bard­zo dobry i niepoko­ją­cy jako zabój­ca w Sin City oraz miał całkiem uroczą rolę w Zakochanym Paryżu. Poza tym pojaw­ił się na drugim planie Zakochanego bez Pamię­ci (zawsze jest dobry moment by sobie jeszcze raz obe­jrzeć ten film) i by całkiem niezły w The Roman­tics – niezbyt dobrym filmie który podobał się zwier­zowi. Nie sposób też zapom­nieć pro­dukcji w których pod­kładał głos czyli 9 i Hap­py Feet (pier­wsze zwierz lubi śred­nio, drugie nieco bardziej). Ostat­nio pojaw­iał się przede wszys­tkim w seri­alu Wil­fred który jed­nak jakoś nie zdobył ser­ca zwierza ale kto wie jak będzie z wami. Zwierz musi wam jed­nak powiedzieć, że kari­era akto­ra to dla niego trochę zagad­ka. Tzn. wydawać się mogło, że po Wład­cy Pierś­cieni to powin­ni się o niego twór­cy bić. A tym­cza­sem nic takiego nie nastąpiło.

 

Na górze Eli­jah jako niepoko­ją­cy morder­ca na dole odkry­wa rodzin­ną his­torię we Wszys­tko jest Imaginacją

Sean Astin (Sam) – zwierz ma wraże­nie, że nigdy nie widzi­ał akto­ra dobrze na ekranie tylko wszędzie mu mija w tle.  Prob­lem w tym, ze tego miga­jącego akto­ra trud­no sobie potem przy­pom­nieć. Na pewno pojaw­iał się w seri­alu Wirus, którego zwierz z racji wielkiego stra­chu nie oglą­da (zwierz się boi wszys­tkiego pogódźmy się z tym)  oraz w 24 godz­i­nach (których ponown­ie zwierz nigdy bard­zo akty­wnie nie oglą­dał).  Wys­tąpił w bard­zo nielu­bianej przez zwierza komedii 50 pier­wszych ran­dek (zwierz nie lubi kiedy zabawne ma być coś co w nor­mal­nym życiu jest wielką tragedią). Zwierz pamię­ta go też z takiego śred­niego fil­mu wojen­nego Ślicznot­ka z Mem­phis. Jed­nak zwierz powie wam szcz­erze – żadne pro­dukc­je akto­ra łącznie z Wład­cą Pierś­cieni nie robią na zwierzu takiego wraże­nia jak fakt, że wys­tąpił on w Goonies. Może to jest film który trze­ba zobaczyć w pewnym momen­cie swo­jego życia, ale zwierz pamię­tał, że to był chy­ba jeden z kilku jego ukochanych filmów dziecińst­wa. Jeśli nie widzieliś­cie – musi­cie koniecznie nadro­bić. To klasyka!

 

Na górze w nowym seri­alu Wirus na dole w obow­iązkowym klasyku czyli Goonies

Bil­ly Boyd (Pip­pin) – szkot pięknie śpiewa i nawet gra tylko że w fil­mach których zwierz nie widzi­ał – może i dobrze biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie widzi­ał u innych aktorów ocen filmów takich jak 2, 8 (Pimp). Z tego co zwierz widzi­ał może pole­cić całkiem niezły film – Kamień Przez­naczenia – o szkockim nacjon­al­iś­cie który w lat­ach 50 kradł kamień ze Scone, oraz The Flay­ing Scots­man – film o niesły­chanie zdol­nym cyk­liś­cie, którego życie w pewnym momen­cie zała­mało się min. z powodu prob­lemów psy­chicznych (cyk­listę gra John­ny Lee Miller). Poza tym Boyd pojaw­ił się w Panu i Wład­cy na krańcu świa­ta – filmie którego zwierz nie lubi a który jest ukochaną pozy­cją bard­zo wielu osób, więc zwierz nie będzie udawał że go nie ma. Przy czym to jest nawet ciekawe, bo przy­na­jm­niej w per­cepcji zwierza – który widzi­ał go w niewielu rolach, to nie jest zły aktor. Wydawać by się mogło, że jego kari­era powin­na w więk­szym stop­niu składać się z dobrze znanych i wyżej oce­ni­anych produkcji

 

Na dole szkot w tle na morzu  i praw­ie na pier­wszym  planie we Flaing Scotsman

Ian Holm  (Bil­bo)– Zwierz ma prob­lem. Ian Holm ma naprawdę długą kari­erę. Strasznie długą – a w niej mnóst­wo dobrych filmów. Zwierz nie chce by ten blog stał się książką tele­fon­iczną. Dlat­ego będzie to tylko wyimek z długiej kari­ery akto­ra. Jeśli chce­cie od czegoś zacząć to może­cie od Marii Królowej Szkotów, który a jakże opowia­da o Marii Stu­art. Potem zwierz pole­ca mini ser­i­al Napoleon and Love (Ian Holm jako Napoleon) gdzie poz­na­je­my przede wszys­tkim życie uczu­ciowe słyn­nego fran­cuza. Potem powin­niś­cie zobaczyć mini ser­i­al Holo­caust – bo to jeden z pier­wszych i najważniejszych filmów poświę­conych zagładzie Żydów.  Zwierz nie wie czy powinien wam pole­cać Obcego (pier­wszego) i Ryd­wany Ognia albo Bandytów Cza­su bo prze­cież wszyscy te tytuły zna­ją. Nato­mi­ast nie zapom­ni­j­cie rzu­cić okiem na Powrót Robin Hoo­da – zaskaku­ją­co wręcz przy­jem­ną pro­dukcję. Zwierz niedawno pisał że warto zobaczyć Taniec z Niez­na­jomym (film o ostat­niej kobiecie na której wyko­nano w Anglii Wyrok śmier­ci). Nie zaszkodzi też rzu­cić okiem na Inną kobi­etę – jeden z tych poważniejszych filmów Wood­ego Allena. Ponown­ie zwierz nie wie czy pisząc wam że powin­niś­cie zobaczyć Brazil, Hen­ry­ka V i Ham­le­ta (Branagha) trochę się nie pow­tarza, ale może wam np. napisać że Nagi Lunch to dzi­wny film i musi­cie wiedzieć że lubi­cie Cro­nen­ber­ga żeby go zobaczyć. Zresztą jeśli lubi­cie Cro­nen­ber­ga to Holm pojaw­ia się też w jego eXis­tenZ. A sko­ro o twór­cach z który­mi aktor współpra­cow­ał więcej razy to nie zapom­ni­j­cie go zobaczyć we Franken­steinie Branagha.  Do tego koniecznie dorzuć­cie dwie bard­zo różne role – jed­ną w doskon­ałych Sza­leńst­wach Króla Jerzego drugą a bard­zo przy­jem­nym i ory­gi­nal­nym Pią­tym ele­men­cie. Nato­mi­ast jeśli chce­cie czegoś nowszego to powin­niś­cie koniecznie zobaczyć jak dobry jest Holm w śred­nio udanym (choć bard­zo przez zwierza lubianym) Z piekła rodem. A cały mara­ton w którym pom­inęliśmy sporo tytułów może­cie skończyć bard­zo dobrym Panem Życia i Śmier­ci oraz Ratatu­jem gdzie aktor pod­kładał głos. Wyszła trochę książ­ka tele­fon­icz­na ale  Holm to bard­zo dobry pra­cow­ity aktor i chy­ba łatwy we współpra­cy bo widać, że gry­wał po kil­ka razy u tych samych reży­serów co zawsze świad­czy dobrze o tym jak aktor zachowu­je się na planie.

 

Z wielkiego wor­ka wyciągamy na chy­bił trafił dwie role i wychodzi Obcy 8 pasażer Nos­tro­mo i Z piekła rodem

Dominic Mon­aghan (Mer­ry)– zwierz przyz­na bez bicia – poza wys­tępem w X‑menach (całkiem zresztą sym­pa­ty­cznym choć niewielkim) zwierz widzi­ał akto­ra tylko w poje­dynczych odcinkach LOST I Flash For­ward które widzi­ał. Co jest ciekawe bo dzię­ki pop­u­larnoś­ci Lost zwierz miał wraże­nie, że aktor zro­bił wielką kari­erę i wszędzie go pełno.  Choć w sum­ie coś w tym jest bo zała­pał się na najbardziej chy­ba kul­towy ser­i­al ostat­nich lat. Zwierz który skreślił Lost po jed­nym odcinku (taka z niego wybred­na bes­tia) jest nieco rozbaw­iony fak­tem, że nikt wtedy nie wiedzi­ał, że poza Hob­bitem po wyspie bie­ga też elfka.

 

Na górze Lost na dole Flash Forward

John Rhys-Davies (Gim­li) – zwierz nie będzie przed wami ukry­wał – nigdy jakoś nie poczuł w sobie ochoty by śledz­ić kari­erę akto­ra. Oczy­wiś­cie uwiel­bia jego wys­tęp w Indi­ana Jones (zwierz ogól­nie uwiel­bia wszys­tko co łączy się z Indi­aną Jones bo kocha te filmy – do tego stop­nia że oglą­da je bard­zo rzad­ko byle by tylko cokol­wiek z nich zapom­nieć) ale jakoś nigdy nie miał uczu­cia, że musi zobaczyć wszys­tko w czym grał aktor. Dlat­ego, aż wstyd się przyz­nać, pier­wsze co przy­chodzi zwier­zowi do głowy kiedy myśli o wys­tę­pach Rhys Daviesa jest dru­ga część Pamięt­ni­ka Księżnicz­ki – gdzie aktor gra złego arys­tokratę prag­nącego prze­jąć królest­wo naszej bohater­ki. Poza tym zwierz pamię­ta go z Victor/Victoria – fil­mu który abso­lut­nie uwiel­bia a także nieco jak przez mgłę z Kopal­ni Króla Salomona. Poza tym Rhys Davies wys­tąpił w jed­nym z nielicznych steam­punkowych seri­ali jakie są czyli w The Secret Adven­tures of Jules Verne. Z racji swo­jego charak­terysty­cznego gło­su rzecz jas­na aktor ma na kon­cie mnóst­wo filmów w których pod­kładał głos – obec­nie jest nar­ra­torem w Once Upone Time zaś zwierz dopiero z Imdb dowiedzi­ał się że pod­kładał też glos w jego abso­lut­nie ukochanej ani­macji dziecińst­wa czyli Pirat­ach Mrocznych Wód.

Pros­to z głowy czyli — Indi­ana Jones i… Pamięt­nik księżnicz­ki 2

Zwierz wie, że może część z was obiecy­wała sobie nieco więcej po tym wpisie ale nieste­ty zwierz musi wam powiedzieć, że  nieste­ty bywa tak, że nawet zwierz niewiele może pomóc. Nadra­bi­an­ie fil­mo­grafii aktorów jest super ale nie zawsze uda­je się zobaczyć wszys­tko albo tyle by móc naprawdę coś z czystym sercem pole­cić. Zwierz ma jed­nak nadzieję, że ten kole­jny wpis z cyk­lu nieco wam roz­jaśnił jaki­mi droga­mi należy iść by znaleźć dla siebie coś ciekawego z hob­bi­ciej i kras­noludziej fil­mo­grafii. Ci którzy pyta­ją gdzie jest Andy Serkis powin­ni zajrzeć do wpisu o obsadzie Avenger­sów gdzie zwierz omaw­iał fil­mo­grafię Serk­isa łączącego obie te pro­dukc­je. Poza tym zwierz naprawdę nieco się poci na myśl o koniecznoś­ci kon­frontacji z fil­mo­grafią Christo­phera Lee w następ­nym „odcinku” pos­tu.  Jedyne co zwierza pociesza to fakt, że to spotkanie nie nastąpi jutro. Jutro bowiem zwierz będzie miał dla was rzecz z daw­na na blogu nie widzianą (tak wyszło) czyli recen­zję filmową.

Ps:  Zwierz chce powiedzieć, że zakończe­nie Mirandy nawet mu się podobało ale ma olbrzymią ochotę napisać cały wpis na ten tem­at, więc chy­ba się pow­strzy­ma jeszcze chwilę i … napisze cały wpis na ten temat

PS2: Zwierz ma dla was też mate­ri­ał na Onecie. Znalazł, opisał i pole­ca 40 filmów które będą miały pol­ską pre­mierę w 2015 roku.

33 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online