Home Ogólnie Z kamerą wśród blogerów czyli zwierz na Gali Bloga Roku

Z kamerą wśród blogerów czyli zwierz na Gali Bloga Roku

autor Zwierz

Hej

Brak wpisu przez więk­szość dnia oznacza w przy­pad­ku zwierza jed­ną z czterech rzeczy a.) zwierz kona gdzieś cicho w kątku b.) zwierz kona bo jest 1.01 c.) zwierza por­wało życie towarzyskie d.)zwierza i wszys­t­kich w około trafił szlag. Ponieważ jest 28.02, zwierz dycha, Inter­net dzi­ała to za nieobec­ność wpisu zwierza odpowiedzialne jest życie towarzyskie. Ale szczegóły rodzaj życia towarzyskiego – bo jego branżowa odmi­ana. Zwierz baw­ił wczo­raj do późnych godzin noc­nych na Gali Blo­ga Roku. W tym sezonie zwierz nie był ani kandy­datem do nagrody, ani jed­nos­tką nagrod­zoną więc mógł spoko­jnie usiąść i piszcząc przyglą­dać się prze­biegowi imprezy i reakcjom blo­gowej braci. Zwierz przyglą­dał się tak inten­sy­wnie, że do domu dotarł w godz­i­nach wyk­lucza­ją­cych napisanie wpisu. Co grzecznie nadra­bia. W tym roku Warsza­wa postanow­iła zro­bić wraże­nie na bloger­ach z całego kra­ju. Pomysł by gala odby­wała się w budynku Muzeum Żydów Pol­s­kich (obec­nie funkcjonu­jące przede wszys­tkim jako cen­trum kon­fer­en­cyjne) spraw­iło, że zwierz poczuł się dum­ny z fak­tu, że jest warsza­w­iakiem i może przyjąć blogerów z całego kra­ju w tak pięknym miejs­cu. Zresztą biorąc pod uwagę gdzie gala odby­wała się rok wcześniej (pofab­rycz­na hala na prze­mysłowym Żoli­borzu) moż­na dojść do wniosku, że kryzys się skończył i wszyscy zdążamy do wspani­ałej przyszłoś­ci. Zwierz szy­bko znalazł towarzyst­wo — Agnieszkę z Zorkowni( która jest najbardziej uroczą mieszanką dobrego ser­ca i złośli­woś­ci ) i Agnieszkę z Książkowo (która zna dosłown­ie wszys­t­kich) oraz dobre miejsce i przys­tąpił do oglą­da­nia gali.

Zwierz musi powiedzieć, że raz w roku zależy mu żeby się gdzieś pojaw­ić i to jest właśnie Gala Blo­ga Roku, głównie dlat­ego, że może się spotkać ze zna­jomy­mi z całej Polski.

O bloger­ach opinie są różne ale na pier­wszy plan wysuwa się raczej taka, że nie jest to szczegól­nie ciekawa gru­pa ludzi. Chci­wi, zad­u­fani, przeko­nani o włas­nej wielkoś­ci i nie zda­ją­cy sobie sprawy jak niewiele znaczą. Oczy­wiś­cie taka opinia o blogs­ferze wyni­ka z fak­tu, że mało kto się nad tą grupą pochy­la poza sytu­ac­ja­mi kiedy pojaw­ia się jak­iś „kryzys”. Tym­cza­sem wszys­tkie zwier­zowe doświad­czenia z blogera­mi są pozy­ty­wne. W znakomitej więk­szoś­ci są to ludzie zaj­mu­ją­cy się w życiu mniej lub bardziej ciekawy­mi rzecza­mi (by przeżyć) zaś po godz­i­nach zaj­mu­ją się tym co spraw­ia im przy­jem­ność i jest ich pasją. Co praw­da na gali wyróżniono blog Jak Oszczędzać Pieniądze którego autor żyje z blo­gowa­nia ale daj nam panie więcej takich blogerów którzy pokazu­ją ludziom swo­je miesięczne budże­ty i tłu­maczą co zaro­bili, jak zaoszczędzili i jak zarządzać włas­nym port­felem. Ton gali narzu­cił zresztą zwycięz­ca w aż czterech kat­e­go­ri­ach – Kon­rad z Halo Ziemia – człowiek kon­cen­tru­ją­cy się na swoim Blogu na dobrym życiu (grafik z zawodu, teolog z wyk­sz­tałce­nia, świeżo upiec­zony ojciec), który sam przyz­nał, że nie chce wygry­wać. Pewnie dlat­ego obsy­pano go wyróżnieni­a­mi. W kole­jnych kat­e­go­ri­ach tri­um­fowały blo­gi, których zwierz wcześniej nie kojarzył ale cieszy się, że je dostrzeżono (choć przyz­na, że nie prze­bo­lał że nie nagrod­zono jed­nego z najlep­szych książkowych Blogów w blo­gos­ferze czyli Mias­ta Książek – metr z Sevres inteligent­nego i rozsąd­nego pisa­nia o lit­er­aturze wszelkiej). Zwłaszcza, że Blog Roku jest konkursem,  który właśnie ma wyław­iać blo­gi niekoniecznie  dostrzegą mar­ketingow­cy. Zwierz uważa, że wciąż sku­pi­amy się na zbyt wąskiej licz­bie Blogów czy­ta­jąc częs­to w kółko te same wpisy które pojaw­ia­ją się jed­nocześnie na pię­ciu czy sześ­ciu blo­gach (ostat­nio dys­try­b­u­tor Her spraw­ił., że pół „znanej” blo­gos­fery pisało ten sam wpis pod bard­zo podob­nym tytułem). Tak więc zwierz nie rozu­mie dyskusji o tym jak się zwycięz­cy mają do rankingu Komin­ka – prze­cież nie chodzi o to by nagradzać w kółko te same blogi.

Zwierz lan­sował się na Gali z Zorką. Biust zwierza lan­sował się niezależnie.

Zwierz nie jest wobec nagrody bezkry­ty­czny. Nadal ma wraże­nie, że jest trochę za mało kat­e­gorii, co raz bardziej braku­je tej poświę­conej wychowa­niu dzieci i sze­roko pojęte­mu wzor­nictwu. Z kolei kat­e­go­ria pas­je i zain­tere­sowa­nia oraz ja i moje życie wyda­ją się za bard­zo pojemne. No i wciąż jest pytanie co zro­bić z bloga­mi lit­er­acki­mi i kul­tur­al­ny­mi – zwierz roz­maw­iał z Zorką, że gdy­byśmy postanow­iły razem star­tować trafiły­byśmy do tej samej kat­e­gorii, zwierz ze swoi­mi wpisa­mi o brwiach aktorów i Zor­ka ze swoi­mi wpisa­mi o hos­picjum. No i tu jest jeszcze dru­ga sprawa – jurorzy. Zwierz ma wraże­nie, że powin­ni być jed­nak mimo wszys­tko bardziej związani z blo­gos­ferą. W kat­e­gorii Kul­tura i Pop­kul­tura blo­ga wybier­ała Novi­ka. Zwierz ma wraże­nie, że oso­ba zewnątrz nie jest w stanie dostrzec np. jak bard­zo od wielu Blogów książkowych różni się Mias­to Książek. Z kolei w kat­e­gorii podróże gdzie jurorem był autor blo­ga podróżniczego zwierz miał mniejsze wąt­pli­woś­ci. Bo tu zwierz wierzy, że rzeczy­wiś­cie został oce­niony blog a nie tylko jego tem­aty­ka. To jest prob­lem bo oczy­wiś­cie trud­no by blogerzy nagradza­li blogerów ale wyda­je się, że juro­ra­mi mogły­by być oso­by nieco mniej przy­pad­kowe. Bo to też doda­je splen­doru imprezie. Nato­mi­ast zwierz słyszał kil­ka głosów, kry­ty­cznych wzglę­dem nagród. Zwierz może mówić tylko za siebie, ale zwierza to co wygra w ogóle nie obchodz­iło. Jeśli roz­maw­ia się o nagro­dach i ich wartoś­ci to znaczy, że nie jest się na poziomie oso­by, której zależy na tym wyróżnie­niu. Plus zwierz nie wie  ile zara­bi­a­ją blogerzy ale twierdze­nie, że nie da się kupić żad­nych mebli za  tysiąc zło­tych wprowadz­iło zwierza  w lekką kon­ster­nację. Zwierz by sobie spoko­jnie z tym poradził.

PO Gali grał goś­ciom Daw­id Pod­si­adło, co zwierza bawi bo to jest jedyny w his­torii uczest­nik tal­ent show na którego zwierz wysłał sms

No dobra zwierz jest zobow­iązany donieść wam jeszcze, że doskonale baw­ił się na tak zwanym after par­ty. Krążył, roz­maw­iał a nawet pobier­ał prezen­ty. Okaza­ło się bowiem, że zeszłorocz­na zwyciężczyni konkur­su Pauli­na z blo­ga From movie to kitchen dokon­ała przestępst­wa kradzieży. Otóż widząc bom­bkę w ksz­tał­cie jele­nia pomyślała ‘Han­ni­bal” a zaraz potem „Zwierz”. Skradzioną bom­bkę ślicznej urody zwierz ma i tylko delikat­nie niepokoi się fak­tem, że a.) jego oso­ba kojarzy się ze słyn­nym kani­balem b.) ludzie chcą­cy popełnić drob­ne wykrocze­nie myślą o zwierzu. Poza tym zwierz dowiedzi­ał się, że zwycięz­ca w kat­e­gorii twór­c­zość artysty­cz­na autor Blo­ga LifeNotes jest właś­ci­cielem cukierni w Łomi­ankach (słynne Tiramisu) co zro­biło na zwierzu naprawdę wielkie wraże­nie, bo nieje­den raz słyszał o cukierni i jadł zaku­pi­one w niej wyro­by (ze smakiem) i spędz­ił sporo cza­su na niespodziewanie głębo­kich roz­mowach z autorką blo­ga Haart – bo jak to zwyk­le bywa ciekawe i głębok­ie roz­mowy prowadzi się z osoba­mi świeżo poz­nany­mi. Poza tym zwierz może wam powiedzieć, że zwycięz­ca nagrody głównej przyjął wyróżnienia z poko­rą acz niepoko­jem logisty­cznym (trzy stat­uet­ki po sześć kilo każ­da to nie byle co), zaś zwyciężczyni w kat­e­gorii Teen nawet zro­biła sobie ze zwierzem zdję­cie (zresztą przemiła i strasznie prze­ję­ta dziew­czy­na). Zwierz którego z zeszłym roku dopadła autor­ka blo­ga Mam wąt­pli­wość, z przesłaniem że to będzie dzi­wny ale dobry rok, kon­tyn­uował trady­cję i dopadł zwyciężczynię w kat­e­gorii Moda i Uro­da i ostrzegł ją że to będzie dobry ale dzi­wny rok.

Autor Halo Ziemia zapew­ni­ał, że nie chce wygrać. Więc wszyscy dali mu nagrody.

A no i zwierz zapom­ni­ał­by wam napisać, że jest niepow­strzy­many. Sko­ro nikt nie chci­ał zwier­zowi dać nagrody zwierz postanow­ił, że coś sobie wygra. Zde­cy­dował się wziąć udzi­ał w licy­tacji gdzie licy­tu­je się po jed­nym groszu. Więc zwierz wyl­i­cy­tował sobie za dwa grosze głośni­ki do kina domowego. Jak może wiecie zwier­zowi takie głośni­ki trochę po nic bo jego mieszkanie jest jak­by już ide­al­nie nagłośnione bo nie da się usiąść z dala od źródła obrazu i dźwięku no ale widzi­cie, zwierz nie jest w stanie się pow­strzy­mać by czegoś nie wygrać.  Ter­az zapewne głośni­ki spi­enięży i kupi sobie za to książ­ki, albo filmy albo bile­ty do kina. Czyli rzeczy naprawdę do życia niezbędne. Nie mniej nawet gdy­by wieczór nie zakończył się takim miłym dodatkiem, zwierz zal­iczył­by ten wieczór do jed­nego z przy­jem­niejszych blo­gowych spotkań. Może tak już jest ze zwierzem, że w tej całej blo­gos­ferze bliżej mu do takiej może nie do koń­ca pro­fesjon­al­nej i znanej strony blo­gowa­nia, która jest reprezen­towana na Blogu Roku, a nieco dalej mu do Blog Forum Gdańsk. A najbliżej zwier­zowi moi drodzy do was.

Ps: Dziś początek sezonu na Ludz­inę. Jutro na Blogu zwierza porząd­na recen­z­ja Han­ni­bala a nie jakieś bezspoilerowe ecie pecie.

Ps2: Zwierz wybrał już o czym napisze przed Oscara­mi i dzięku­je wszys­tkim czytel­nikom za propozy­c­je i inspiracje.

16 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online