Home Ogólnie Zbierz je wszystkie! czyli jak obejrzeć wszystkie filmy jednego aktora i nie zwariować

Zbierz je wszystkie! czyli jak obejrzeć wszystkie filmy jednego aktora i nie zwariować

autor Zwierz
Zbierz je wszystkie! czyli jak obejrzeć wszystkie filmy jednego aktora i nie zwariować

Co pewien czas dosta­je na maila czy też na Face­booku bard­zo podob­ne zapy­ta­nia. Jak właś­ci­wie zwierz jest w stanie obe­jrzeć całą fil­mo­grafię jakiegoś akto­ra, a jeśli już to robi, to jaki­mi zasada­mi kieru­je się by wybrać filmy najlep­sze i naj­ciekawsze. Zwierz uznał, że zami­ast kilka­naś­cie razy spisy­wać podob­ne rady po pros­tu zro­bi wpis w którym wszys­tko po kolei opowie.

harlequinade

Ken­neth Branagh to chy­ba pier­wszy aktor z którym zwierz obe­jrzał wszys­tko (łącznie z tym jak prze­chodzi przez dziedziniec w Ryd­wanach Ognia)

Wszys­tko nie znaczy wszys­tko – tak moi drodzy, jeśli w pewnym momen­cie znudzi wam się oglą­danie filmów z jed­nym aktorem to spoko­jnie może­cie dać sobie spokój. Nie ma żad­nej komisji która sprawdza czy na pewno zobaczyliś­cie wszys­tko. Jasne fajnie się pochwal­ić zna­jomym że znamy czyjąś całą fil­mo­grafię ale serio jeśli minie wam ocho­ta albo jak­iś film będzie naprawdę śred­ni to może­cie sobie po pros­tu darować. Danie sobie przyz­wole­nia na to by się nie trzy­mać rygo­rysty­cznie takiej listy jest naprawdę doskon­ałym pomysłem.

Raczej Imdb niż Filmweb – wiecie jaka jest jed­na z najwięk­szych przewag Imdb? Jeśli tylko wchodzi­cie na stronę to może­cie nawet nie zauważyć że ktokol­wiek zostaw­ia tam jakiekol­wiek opinie, więcej – cza­sem opinie użytkown­ików ser­wisu są zestaw­ione ze śred­nią na Meta­crit­ic co pozwala zobaczyć jak roz­chodzą się dwie oce­ny. Zwierz wie, że więk­szość Polaków automaty­cznie korzys­ta z Filmwe­bu ale przy­na­jm­niej zdaniem zwierza Imdb jest lep­szym sposobem na to by obe­jrzeć film bez prze­j­mowa­nia się opini­a­mi innych ludzi. Ogól­nie pię­kno oglą­da­nia filmów po aktorach pole­ga na tym, że decy­du­je­my się na mieszankę filmów dobrych i złych ale nie muszą nam o tym cią­gle przypominać.

Od małych do dużych czy od starych do nowych- ist­nieją zasad­nic­zo dwa sposo­by przeglą­da­nia fil­mo­grafii akto­ra czy aktor­ki. Jeden to sys­tem dość radykalny i pole­ga na chrono­log­iczny oglą­da­niu wszys­tkiego ze spisu Imdb. Moż­na zacząć od ról wczes­nych i iść w kierunku współczes­noś­ci albo zacząć od tego co jest nam lep­iej znane i się cofać (tak robi zwierz), ale jest też nieco bardziej wyrafi­nowany sposób pole­ga­ją­cy na tym, że przyglą­damy się obsadom filmów i wybier­amy tylko te gdzie nasz aktor/aktorka pojaw­ia się na górze cast of char­ac­ters. Ale trze­ba zaz­naczyć, że takie spisy są częs­to mylące, zwierz wielokrot­nie oglą­dał film gdzie wglą­dało na to, że lubiany aktor gra rolę dru­go- trze­cio­planową a tym­cza­sem był na pier­wszym planie. Dlat­ego zwierz pole­ca raczej oglą­danie chrono­log­iczne. Sam zaczy­na od nowych ale np. moż­na obser­wować jak aktor się wyra­bi­ał i zaczy­nać od pier­wszych wys­tępów (nawet najmniejszych).

Nie czy­taj streszczeń! – najwięk­szą tajem­nicą czer­pa­nia przy­jem­noś­ci z oglą­da­nia filmów z jed­nym aktorem jest oglą­danie kole­jnych tytułów bez oglą­da­nia się na treść czy poziom filmów. Jak zwierz pis­nął na początku – najwyżej nie obe­jrzymy do koń­ca. Nato­mi­ast jeśli takie spotkanie z fil­mo­grafią akto­ra ma nam przynieść naprawdę radość a i trochę edukacji, to warto sobie postaw­ić takie zadanie – obe­jrzeć sobie rzeczy o których wiemy tylko tyle, że ktoś kogo lubimy w nich gra. Cza­sem streszczenia odstrasza­ją nas od rzeczy innych, nie znanych, może trochę trud­nych. Ale cza­sem właśnie warto spróbować obe­jrzeć coś co może nam się ze streszczenia wydawać nudne czy dzi­wne. Zwierz odkrył mnóst­wo wspani­ałych dzi­wnych filmów właśnie w ten sposób.

Nie bój się złych filmów  - trochę osób pisze do zwierza jak uniknąć złych filmów – nie spędz­ić dni oglą­da­jąc śred­nich pro­dukcji. Zwierz powie wam od razu – nie da się uniknąć śred­nich filmów jeśli za klucz przyj­mu­je­my fil­mo­grafię jed­nego akto­ra. Nikt nie zagrał w wyłącznie dobrych fil­mach. Ale nawet zły film może nas sporo nauczyć. Najwyżej wyłączy­cie po drodze. Ale np. jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani warsz­tatem akto­ra to zły film jest doskon­ałym sposobem by sprawdz­ić co właś­ci­wie się dzieje kiedy nasz aktor nie ma nad sobą dobrego reży­sera, albo kiedy jego środ­ki aktorskie nie dzi­ała­ją. Cza­sem moż­na się bard­zo dużo nauczyć  o tym co właś­ci­wie spraw­ia, że niekiedy filmy dzi­ała­ją a niekiedy nie.

Czas jest twoim sprzymierzeńcem – zwierz pole­ca wszys­tkim by rzu­cali się na fil­mo­grafię aktorów szy­bko. Serio nie ma nic ciekawszego niż wypełnie­nie kilku tygod­ni fil­mo­grafią jed­nego akto­ra, Dzię­ki temu może­my naprawdę spo­jrzeć na czyjś dorobek i na świeżo porówny­wać co mu wyszło a co nie. Jeśli rozłożymy to w cza­sie pewne rzeczy będą dla nas mniej oczy­wiste i niekoniecznie uda nam się dostrzec np. charak­terysty­czny sposób mówienia w określonych sce­nach, czy jakieś pow­tarzalne w całej fil­mo­grafii moty­wy. Zwierz zresztą uważa takie chwilowe fas­cy­nac­je za rzecz bard­zo miłą i cza­sem nawet warto ją u siebie wywołać. Przy­na­jm­niej nie ma prob­le­mu z odpowiedz­ią na pytanie co właś­ci­wie chce się obe­jrzeć wieczorem.

Ser­i­al też? Też (choć niekoniecznie) – wielu aktorów ma w swo­jej fil­mo­grafii jak­iś ser­i­al. Z aktora­mi bry­tyjski­mi jest pros­to bo nawet jeśli gra­ją od wieków w jakimś seri­alu ostate­cznie okazu­je się że on miał jakieś osiem odcinków czy coś w tym sty­lu. Gorzej jak ktoś zaczął kari­erę wys­tępu­jąc w sześ­ciu sezonach seri­alu młodzieżowego. Zwierz powie wam że nie ma zasady. Cza­sem jak widzi że aktor wys­tąpił w jed­nym odcinku albo w bard­zo wyraźnym poje­dynczym wątku wtedy daru­je sobie cały ser­i­al i oglą­da tylko te odcin­ki. Wiecie cza­sem kończy się to obe­jrze­niem całego seri­alu, cza­sem tylko wybranych odcinków. Zwłaszcza że takie wys­tępy w jed­nym czy dwóch odcinkach zdarza się częs­to w seri­alach w których te konkretne odcin­ki stanow­ią nieza­leżną całość. W przy­pad­ku aktorów ang­iel­s­kich czy właś­ci­wie bry­tyjs­kich niemal każdy wys­tąpił w jakimś odcinku Poiro­ta czy Pan­ny Marple i tu nie ma co się zas­tanaw­iać – to właś­ci­wie filmy telewiz­yjne. Nato­mi­ast cza­sem zwierz oglą­da cały ser­i­al. Ale nie ma to sen­su jeśli ser­i­al nas zupełnie nie bawi. Pod­stawą przy­jem­nego śledzenia fil­mo­grafii jest  oglą­danie tego co nas bawi a nie zmuszanie się do bicia jakiegoś rekordu.

Sko­ro już oglą­dasz jed­nego akto­ra… — zabawa w oglą­danie filmów po aktorach ma sens jeśli mamy otwartą głowę. Po drodze jak­iś aktor czy reżyser wydał się nam ciekawy? Warto rzu­cić okiem na resztę jego fil­mo­grafii. Zwier­zowi zdarza­ło się miesią­ca­mi skakać od jed­nego do drugiego fil­mu właśnie na tej zasadzie posz­erza­jąc listę obe­jrzanych filmów o nowe i ciekawe tytuły. Zwierz do tego pole­ca rzu­cić też okiem na filmy do których nasz ulu­biony aktor np. czy­ta nar­rację – zdarza się to częs­to w przy­pad­ku filmów doku­men­tal­nych. To naprawdę posz­erza hory­zon­ty – zwłaszcza że cza­sem to są zupełnie „od cza­py” doku­men­ty, ale o to chodzi. W każdym razie warto od razu pode­jść do tego mara­tonu z takim otwartym sercem – każdy obe­jrzany film to jakieś doświad­cze­nie i spotkanie ze sztuką fil­mową, jasne pewnie zasi­a­da się do niego z powodu sym­pa­tii do akto­ra ale to nie powin­no w niczym ograniczać.

525492.1

Kiedyś zwierz w niecałe trzy tygod­nie obe­jrzał praw­ie 40 tytułów z Rupertem Gravesem.  To było ciekawe doświadczenie

Oglą­dać li tylko czy słuchać także?- pytanie doty­czy przede wszys­tkim wiel­bi­cieli bry­tyjs­kich aktorów, którzy zas­tanaw­ia­ją się czy oprócz oglą­da­nia należy swoich ulu­bionych aktorów też słuchać. Zdaniem zwierza – zde­cy­dowanie tak. Świat słu­chowisk radiowych jest abso­lut­nie prze­cu­d­owny i każdy sposób by się w nim zanurzyć jest dobry. Poza tym – jeśli lubi się akto­ra może się okazać, że po wysłucha­niu słu­chowiska będziemy abso­lut­nie pewni że widzieliśmy na własne oczy film  z ich udzi­ałem – tak dzi­ała cud­owny spek­takl wyobraźni. Nato­mi­ast zwierz nie jest pewien czy powin­no się koniecznie bie­gać słuchać wszys­t­kich audio­booków nagranych przez ulu­bionego aktora/aktorkę. Ale może dlat­ego, że zwierz uwiel­bia słu­chowiska i nie przepa­da za audiobookami.

No dobra ale… skąd brać filmy? – to jest jeden z pod­sta­wowych prob­lemów wszys­t­kich tych którzy chcą nadro­bić fil­mo­grafię akto­ra. Chę­ci jest sporo ale niekoniecznie mamy dostęp do wszys­t­kich tytułów. Zwierz przyz­na szcz­erze, że bez cier­pli­woś­ci i oglą­da­nia częś­ci tytułów online się nie da. Zwierz powie wam, że sam znalazł mnóst­wo – nawet bard­zo egzo­ty­cznych tytułów na Youtube. Nato­mi­ast jest to też rozry­wka dość dro­ga bo zwierz sam zain­west­ował w mnóst­wo DVD z fil­ma­mi swoich ulu­bionych aktorów częs­to kupu­jąc je w ciem­no. W ostat­nich lat­ach wiele zmieniło VOD. Jest tyle wypoży­czal­ni VOD że cza­sem nawet bard­zo egzo­ty­czne tytuły mogą się znaleźć gdzieś na końcu kat­a­logu – najczęś­ciej za dar­mo albo za kil­ka zło­tych. Przy czym np. wiel­bi­e­nie bry­tyjs­kich aktorów jest o tyle ułatwione, że na bry­tyjskim Ama­zonie moż­na dostać mnóst­wo pro­gramów BBC w wyda­niu DVD za naprawdę parę zło­tych (tzn. po przelicze­niu fun­tów) i to jeszcze w korzyst­nych pakietach.

A co dalej… - to jest jeden z dylematów który częs­to pojaw­ia się w głowach tych którzy kom­pul­sy­wnie oglą­da­ją wszys­tkie filmy z jed­nym aktorem. Cza­sem taki mara­ton dzi­ała jak doskon­ała odtrut­ka na wszelkie aktorskie fas­cy­nac­je – po kilku­nas­tu fil­mach z tym samym aktorem nie zawsze  chce się nam oglą­dać z nim coś jeszcze. Zwierz ma kilku aktorów których całą fil­mo­grafię zna do pewnego momen­tu a potem już nigdy więcej nie był zain­tere­sowany ich kari­erą. Choć cza­sem kor­ci by nadro­bić i dzię­ki temu być na bieżą­co. Jed­no jest pewne – jeśli po takim mara­tonie nadal lubi­cie swo­jego akto­ra i chce­cie oglą­dać z nim więcej filmów to bra­wo – znaleźliś­cie swo­jego ulu­bionego akto­ra (aktorkę). Trzy­ma­j­cie się ich.

 

 

Nie wsty­dź się- tak oglą­dasz te wszys­tkie filmy praw­dopodob­nie dlat­ego, że jesteś fanem/fanką, aktorki/aktora. Naprawdę nie ma w tym nic złego. Nie musisz się ukry­wać przed zna­jomy­mi, opuszczać tego fak­tu w roz­mowie. Są tysiące powodów by obe­jrzeć jak­iś film i obe­jrze­nie go z powodu obec­noś­ci lubianego akto­ra nie jest w żad­nym stop­niu lep­sze czy gorsze od obe­jrzenia fil­mu bo podo­ba się wam fabuła czy zna­cie reży­sera. Brak wsty­du jest bard­zo ważny przy tego typu mara­tonach. Po pier­wsze nie robi­cie nic złego. Po drugie – zde­cy­dowanie łatwiej szukać tytułów i fajnych pod­powiedzi jeśli macie wspar­cie zna­jomych. Po trze­cie – naprawdę oglą­danie filmów zawsze jest czymś co powin­no spraw­iać przy­jem­ność a nie być powo­dem wyrzutów sum­ienia czy wsty­du. Inaczej to trochę nie ma sen­su. A jak ktoś nie rozu­mie? Naprawdę to nie jest wasz problem.

g194y

Dobra zwierz ma nadzieję, że odpowiedzi­ał na wszys­tkie możli­we pyta­nia doty­czące takich mara­tonów. Sam ma za sobą wiele takich fil­mowych fas­cy­nacji. Zawsze doskonale się przy tym baw­ił i wyszedł z tego doświad­czenia z mnóst­wem fil­mowych obserwacji i wiedzy, która przy­czyniła się do stworzenia tego blo­ga. Bo w sum­ie wszys­tko sprowadza się do bard­zo prostej zasady. Każdy obe­jrzany film jest w sum­ie lep­szy od każdego nie obe­jrzanego. Bez wzglę­du na powód dla którego zasiedliś­cie przed ekranem.

Ps: Zwierz pole­ca wszys­tkim by po każdym fil­mowym sean­sie przeczy­tali stronę na Wikipedii i Triv­ia na Imdb. To najprost­szy sposób by się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy o fil­mach , przy­na­jm­niej na pod­sta­wowym poziomie. A jest proste i nic nie kosztuje.

Ps2: Wielkie dzię­ki za wszys­tkie wczo­ra­jsze życzenia.

24 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online