Home Ogólnie Zbrodnie, Androidy, Detektywi czyli co ma dla nas tej jesieni AXN

Zbrodnie, Androidy, Detektywi czyli co ma dla nas tej jesieni AXN

autor Zwierz

Hej

Zwierz musi przyz­nać, że trochę dał ciała. Umówił się z AXN że opowie wam wczo­raj o nowej ramów­ce stacji i… zapom­ni­ał. Widzi­cie taki ze zwierza nieog­ar. A tym­cza­sem naprawdę jest o czym pisać bo nie moż­na z jed­nej strony narzekać na to, że w Polsce nie sposób obe­jrzeć żad­nych fajnych seri­ali a z drugiej ignorować fakt, że pod nosem mamy stację, która reg­u­larnie ma dla widzów nowe propozy­c­je — które pozwala­ją być całkiem na bieżą­co zarówno z najnowszy­mi zachod­ni­mi pro­dukc­ja­mi jak i z seri­ala­mi nieco starszy­mi. Zwierz AXN lubi (nada­ją Han­ni­bala praw­ie na bieżą­co!) więc trud­no było mu odmówić współpra­cy. Zwłaszcza, że stac­ja zde­cy­dowała się na naprawdę niety­pową jak na nasz telewiz­yjny rynek kam­panię pro­mo­cyjną.

AXN logo

Dziś zwierz pisze o tym, że czeka na Pol­ską pro­dukcję.  Jak to was nie zain­trygu­je to przepadliś­cie 

W tym roku AXN zde­cy­dował się na ciekawą kam­panię pro­mo­cyjną przekonu­jąc widzów że powin­ni przy­go­tować się na więcej. Trzy filmi­ki krę­cone w Polsce — wszys­tkie nieco zamazu­jące granice między rzeczy­wis­toś­cią a fikcją nie są przy­pad­kiem. AXN nie postanow­iło nagle kupić ser­ca Polaków zupełnie bez powodu. Przede wszys­tkim w tym sezonie ma wys­tar­tować ser­i­al Zbrod­nia (dokład­nie 16.10) — ser­i­al krymi­nal­ny dzieją­cy się na Helu. Zwierz przyz­na, że choć zawsze ma opory przed pol­ski­mi pro­dukc­ja­mi to jed­nak ta brz­mi fajnie. Dlaczego? Przede wszys­tkim Hel wyda­je się ide­al­nym miejscem na jak­iś krymi­nał — ma w sobie i coś skan­dy­nawskiego (OK zwierz nigdy nie był w Skan­dy­nawii ale chodzi o takie uczu­cie, że pod tym spoko­jem płyną­cym z natu­ry kry­je się sporo mrocznych tajem­nic) a jed­nocześnie daje doskon­ały punkt wyjś­cia do typowej his­torii o małej mieścinie z dala od wiel­kich miast w której dochodzi do zbrod­ni. Zwierz dawno nie miał uczu­cia, że jak­iś Pol­s­ki ser­i­al może się udać, ale ten brz­mi nawet sen­sowne. Zwierz zawsze się cieszy jak nowe stac­je decy­du­ją się na kręce­nie w kra­ju, bo im więcej się u nas pro­duku­je tym więk­sze praw­dopodobieńst­wo, że komuś wyjdzie — AXN po Canal+ i HBO to kole­j­na stac­ja, która decy­du­je się, nakrę­cić coś z Pol­ski­mi aktora­mi. Oby tak dalej!

Zwierz powie szcz­erze — nie cier­pi kiedy w windzie dzieje się cokol­wiek innego niż spoko­j­na jaz­da w górę. Z drugiej strony — to naprawdę jest dobry pomysł by sprawdz­ić jak ludzie zna­jdą się w tak sza­lonej sytu­acji

Jeśli jed­nak nie czu­je­cie się przeko­nani (choć aku­rat pro­mo­cyjne filmi­ki — zwłaszcza Ksiądz wskazu­ją że AXN nie widzi prob­le­mu by krę­cić w Polsce i to krę­cić ciekaw­ie) to zawsze pozosta­ją pro­dukc­je zagraniczne. AXN pokaże nam po raz pier­wszy w Polsce Almost Human — ser­i­al o którym wiemy, że został ska­sowany ale jęk widzów na wieść o tej decyzji każe mimo wszys­tko zapoz­nać się z pier­wszym sezonem zwłaszcza, że obsa­da jest dobra a sam pomysł ciekawy — zwłaszcza dla wszys­t­kich którzy lubią oglą­dać w seri­alach wiz­je przyszłoś­ci.  Jeśli nie macie poję­cia o czym jest Almost Human to zwierz spieszy donieść, że punk­tem wyjś­cia his­torii jest taka wiz­ja przyszłoś­ci w której każde­mu polic­jan­towi człowiekowi towarzyszy android. Nasze­mu bohaterowi ( gra go Karl Urban) towarzyszy w seri­alu Dori­an — android, który zde­cy­dowanie bywa bardziej ludz­ki od swo­jego part­nera. Zwierz oglą­dał kil­ka odcinków seri­alu i nawet jeśli nie zakocha­cie się w prezen­towanej w nim wiz­ji przyszłoś­ci, to zdaniem zwierza wszyscy pol­u­bią dialo­gi głównych bohaterów — napisane dow­cip­nie, sprawnie i przede wszys­tkim dające nam na ekranie coś co zwierze lubią najbardziej — prawdzi­wy bro­mance. Tak więc zwierz pole­ca i choć strasznie przykro, że ser­i­al ska­sowano to moż­na jed­nak naraz­ić się na ból obe­jrzenia tylko jed­nego sezonu fajnej pro­dukcji.

Dobra gdy­by to stało się na oczach zwierza pier­wszym pytaniem jakie zadał­by sobie zwierz było­by “kto w Polsce zaaresz­tował mutan­ta” — ci polic­jan­ci na pewno dostali jakąś wiązką mocy

Zwierz ma szczegól­ną słabość do kanału AXN White. To jeden z tych kanałów które pokazu­ją min. bry­tyjskie seri­ale ( ter­az leci np. Wszys­tko dla Pań czyli Par­adise BBC — ser­i­al który koniecznie musi­cie zobaczyć — bo jest cud­owny!) i od cza­su do cza­su moż­na się na nim natknąć na tą jedyną słuszną ekraniza­cję Dumy i Uprzedzenia (zdaniem niek­tórych JEDYNĄ ekraniza­cję). Od 17 wrześ­nia AXN White pokazy­wać będzie Ele­men­tary. Jak powszech­nie wiado­mo to jest ten dru­gi współczes­ny ser­i­al o Sher­locku, który dzieli fanów detek­ty­wa. Niek­tórzy mówią, że wcale nie jest gorszy od pomysłu BBC, sporo twierdzi jed­nak że zde­cy­dowanie bliżej mu do Amerykańs­kich pro­ce­du­rali. Zwierz sam nie wie, i chy­ba wyko­rzys­ta fakt, że będzie mógł sobie spoko­jnie oglą­dać ser­i­al w telewiz­ji by w końcu nadro­bić pro­dukcję i wyro­bić sobie porządne zdanie. Bo to nie jest ser­i­al który moż­na zupełnie pom­inąć, zwłaszcza że nawet jak się ma wąt­pli­woś­ci co do samego kon­cep­tu to Wat­sona gra prze­cu­d­ow­na Lucy Liu a ona nie jest nigdy złym wyborem.

Naprawdę czy kogoś w tym kra­ju dzi­wi ksiądz nin­ja? Ale tak serio — kręce­nie fil­mu pro­mo­cyjnego na Krakowskim rynku — to naprawdę jest coś!

Zwierz wymienił trzy tytuły ale jest ich więcej. Może­cie je sobie bez trudu sprawdz­ić, wchodząc na strony konkret­nych kanałów AXN. I rzeczy­wiś­cie przyglą­da­jąc się propozy­cjom co raz trud­niej narzekać, że w Polsce dobrego seri­alu sie nie uświad­czy. Oczy­wiś­cie, nie idą one ide­al­nie równo z dys­try­bucją amerykańską ale nie jest to już sytu­ac­ja kiedy po pros­tu nikt seri­alu w Polsce nie nada­je. Co zwierza cieszy bo zwierz jest zda­nia, ze to jest dro­ga do powszech­nego szczęś­cia widzów i pro­du­cen­tów — możli­wość oglą­da­nia fajnych pro­dukcji nieza­leżnie od tego gdzie sie miesz­ka. Poza tym zwierz jest strasznie ciekawy jak wyjdzie Pol­s­ka pro­dukc­ja. W głowie zwierza polscy polic­jan­ci snu­ją się po Helu równie smut­ni jak Wal­lan­der ale to raczej marzenia. Choć wyobraź­cie sobie, co będzie jeśli ser­i­al okaże się naprawdę ciekawy? Zwierz skończy zach­wyca­jąc się pol­ską pro­dukcją telewiz­yjną. Hasło AXN Przy­go­tu­j­cie się na więcej zaczy­na brzmieć niepoko­ją­co pro­roc­zo.

Ps: Wpis pow­stał przy współpra­cy z AXN choć zwierz dał ciała i opub­likował go o dzień później.

ps3: Ci którzy czeka­ją na Geek Marekt — poczeka­cie jed­nak do drugiego tygod­nia Wrześ­nia bo zwierz po pros­tu ma za dużo wpisów które napisać musi. Ale to znaczy, że może­cie jeszcze nadsyłać zgłoszenia

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy