Home Nagrody/Imprezy Znów się kręci czyli Nominacje do 75 Złotych Globów

Znów się kręci czyli Nominacje do 75 Złotych Globów

autor Zwierz
Znów się kręci czyli Nominacje do 75 Złotych Globów

Jak co roku ogłos­zono nom­i­nac­je do Zło­tych Globów. I jak co roku Zwierz usi­adł i nie tylko przed­staw­ił listę nomi­nowanych ale też postarał się ją sko­men­tować zgod­nie ze swo­ją wiedzą, gustem i możli­woś­ci­a­mi. W tym roku umi­arkowanie stara się wróżyć z fusów, ale już niedłu­go sezon nagród rozkrę­ci się na dobre i będziemy wiedzieli praw­ie wszys­tko.

W całym wpisie wyko­rzys­tane są anglo­języ­czne tytuły filmów i seri­ali

Najlep­szy film

Call Me by Your Name”

Dunkirk”

The Post”

The Shape of Water”

Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”

Zde­cy­dowanie przewidy­walne zestaw­ie­nie. Pojaw­iły się tu wszys­tkie filmy typowane w bard­zo wczes­nych przewidy­wa­ni­ach Oscarowych (które obow­iązu­je w sum­ie na cały sezon nagród). Na co warto zwró­cić uwagę? Po pier­wsze że ponown­ie sprawdza się zasa­da Toron­to — jeśli film wygra w Toron­to to dostanie ważne nom­i­nac­je — i tak się stało w przy­pad­ku “Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”.  A sko­ro przy fes­ti­walach jesteśmy — mamy tu zarówno ukochane dziecko Sun­dance (“Call Me by Your Name”) jak i tri­umfa­to­ra Wenecji (“Shape of Water”). Ciekawe jest też to, że nom­i­nację dostała Dunkier­ka — film wypuszc­zony (co jed­nak wyma­gało pewnej odwa­gi dys­try­b­u­to­ra) na dłu­go przed sezonem nagród — mógł zniknąć i zostać “zapom­ni­any” ale znalazł się w nom­i­nac­jach. Należy też zwró­cić uwagę na obec­ność The Post — fil­mu którego zwias­tun niema brz­mi jak “Prag­niemy dostać Oscara”.

Czy kogoś braku­je? Ciekawy jest brak “Mud­bound” fil­mu o którym wiele osób mówiło jako o pew­ni­aku w wyś­cigu po nagrody. Nie wyróżniono też nom­i­nacją “Darest Hour” — fil­mu, który w tych pier­wszych prog­nozach wydawał się bard­zo pasować do schematu  pro­dukcji Oscarowej. Warto też zwró­cić uwagę, że w tym roku konkurenc­ja o nagrodę jest sto­sunkowo mało nis­zowa tzn. nie ma takiego Moon­light które naprawdę przemknęło się niemal bok­iem całej wielkiej machiny dys­try­bucyjnej.

 

 

Najlep­szy film Kome­dia albo Musi­cal

The Dis­as­ter Artist”

Get Out”

The Great­est Show­man”

I, Tonya”

Lady Bird”

Najwięk­szym zaskocze­niem jest na pewno obec­ność “Get Out” w tej kat­e­gorii. Z tego co Zwierz wie, film został tak zgłos­zony bo ist­ni­ała obawa, że w przy­pad­ku zgłoszenia tego thrillera/horroru do kat­e­gorii filmów dra­maty­cznych, przepad­nie z krete­sem. Zaskocze­niem jest też “The Great­est Show­man” bo jakoś nie pojaw­iło się zbyt wiele głosów że film jest wybit­ny — zresztą dużą pre­mierę ma dopiero 20.12.  Niek­tórzy zwraca­ją uwagę, że sko­ro nom­i­nację miał dostać musi­cal to jed­no miejsce należało się “Pięknej i Bestii” choć Zwierz ma tu mieszane uczu­cia. Nato­mi­ast wyda­je się, że w ogóle nie za bard­zo jest tu konkurenc­ja bo wśród komedii znalazła się “Lady Bird” jeden z najwyżej oce­ni­anych filmów w his­torii agre­ga­torów opinii i ogól­nie pro­dukc­ja o której słyszy się same cud­owne rzeczy. Zwierz jest też ciekawy czy rzeczy­wiś­cie “I,Tonya” film o łyżwiarce Tonii Hard­ing jest tak dobry jak wskazu­ją liczne nom­i­nac­je. No i w ogóle w tym roku ta kome­diowa lista jest przepysz­na bo mamy prze­cież jeszcze “Dis­as­tr Artist” które niek­tórzy, wcale nie tak nieśmi­ało nazy­wa­ją już arcy­dziełem. Kogo nie ma? Przede wszys­tkim “The Big Sick” fil­mu który przez pewien czas był bard­zo wyraźnie wskazy­wany jako ta kome­dia która ma szanse na nom­i­nac­je i w ogóle liczne nagrody. Najwyraźniej jed­nak nie zdaniem między­nar­o­dowych dzi­en­nikarzy.

 

 

 

Najlep­szy aktor w pier­ws­zo­planowej roli w filmie dra­maty­cznym

Tim­o­th­ée Cha­la­met, “Call Me by Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phan­tom Thread”

Tom Han­ks, “The Post”

Gary Old­man, “Dark­est Hour”

Den­zel Wash­ing­ton, “Roman J. Israel, Esq.”

Trio Old­man, Han­ks i Wash­ing­ton może sobie pograt­u­lować — ich wys­tępy były uznawane za potenc­jal­nie godne nagrody zan­im jeszcze ktokol­wiek naprawdę je obe­jrzał. Old­man w sum­ie jest w tym roku najbardziej typowany na akto­ra “które­mu do cholery należy się nagro­da od jakichś dwóch dekad ale wszyscy zapom­i­na­ją że w tych wszys­t­kich fil­mach gra ten sam facet”. Z kolei Han­ks powraca w swoim najlep­szym wyda­niu — i znów gra ostat­niego porząd­nego Amerykan­i­na z zasada­mi. Jed­nocześnie mamy Daniela Day-Lewisa jako uznanego londyńskiego kraw­ca z lat 50. To ponoć jego ostat­nia rola przed aktorską emery­turą. No i nie mamy wąt­pli­woś­ci, że pewnie Daniel potrafi ter­az uszyć ład­ną sukienkę i spód­nicę z zakład­ka­mi. Na koniec warto też wspom­nieć o młodziku w tym zestaw­ie­niu — Tim­o­th­ee Cha­la­met ma małe szanse na nagrodę ale przy­na­jm­niej ktoś reprezen­tu­je młod­sze pokole­nie aktorskie. Czy kogoś braku­je w tym zestaw­ie­niu? Sporo się mówi o tym, że gdzieś się zapodzi­ał Jake Gyl­len­haal ze swo­ją rolą w  filmie ‘Stronger”. Gra tam człowieka który w cza­sie zamachu w Bostonie stracił dwie nogi ale nie stracił siły ducha. Mówi się też że ponoć spodziewano się nom­i­nacji dla Chris­tiana Bale za rolę w filmie Hos­tiles gdzie gra amerykańskiego żołnierza esko­r­tu­jącego umier­a­jącego wodza Czejenów. Pojaw­iła się też uwa­ga, że być może na nom­i­nację zasłużył Adam San­dler za swo­ją zaskaku­ją­co poważną i doskon­ałą rolę w “The Meyerowitz Sto­ries (New and Select­ed”). Nie mniej w tym roku dra­maty­czne role męskie to jakaś waga super­cięż­ka więc trud­no się dzi­wić że San­dler ze swoim dużo lże­jszym i nieco bardziej ludzkim pomysłem na bohat­era się nie prze­bił.

 

Najlep­sza pier­ws­zo­planowa rola kobieca w filmie dra­maty­cznym

Jes­si­ca Chas­tain, “Molly’s Game”

Sal­ly Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDor­mand, “Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”

Meryl Streep, “The Post”

Michelle Williams, “All the Mon­ey in the World”

Tu właś­ci­wie wiel­kich zaskoczeń nie ma. Meryl Streep musi dostać nom­i­nację do Złotego Globu inaczej wszyscy wpada­ją w panikę i bie­ga­ją w kółko nie wiedząc co ze sobą zro­bić. Sal­ly Hawkins była wielokrot­nie chwalona za swo­ją rolę w “The Shape of the Water” zaś Frances McDar­mond jest abso­lut­nym sercem i duszą “Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”. Intere­su­jące jest to, że zaczy­namy w tym spisie dostrze­gać nom­i­nację dla “All the Mon­ey in the Word” — coś czego się nie spodziewal­iśmy pewnie jeszcze kil­ka tygod­ni temu kiedy pojaw­iła się infor­ma­c­ja o koniecznych dokrętkach — wydawało się, że film stał się “ofi­arą” ostat­nich afer w świecie rozry­w­ki. Nieco Zwierza zdzi­wiła nom­i­nac­ja dla Jes­si­cy Chas­tain za “Mol­ly’s Game” bo pier­wsze recen­z­je fil­mu mówił, że reży­ser­s­ki debi­ut Aarona Sork­i­na dale­ki jest od wybit­noś­ci. Kogo braku­je? Na różnych lis­tach pojaw­ia się nazwisko Kate Winslet (za jej rolę w nowym filmie Allena) ale jakoś nikt nie mówi o tym filmie z przeko­naniem. Nato­mi­ast wiele osób wskazu­je, że nie ma na liś­cie Diane Kruger i jej roli w “In the Fade” za którą dostała aktorską nagrodę w Cannes. Ale tu może zade­cy­dować kwes­t­ia dys­try­bucji.

 

 

Najlep­szy aktor w roli pier­ws­zo­planowej w musi­calu lub komedii

Steve Carell, “Bat­tle of the Sex­es”

Ansel Elgo­rt, “Baby Dri­ver”

James Fran­co, “The Dis­as­ter Artist”

Hugh Jack­man, “The Great­est Show­man”

Daniel Kalu­uya, “Get Out”

Zwierz musi przyz­nać, że lubi to jak bard­zo kat­e­go­ria “musi­cal i kome­dia” mieś­ci w sobie wszys­tkie filmy które nie pasu­ją do sier­miężnej dramy. Zwierz jakoś nigdy nie miał wrażeni żeby “Baby Dri­ver” był komedią (jest zabawnym filmem sen­sacyjnym) ale nie będzie krę­cił nosem na nom­i­nację dla cud­nego Ansela Elgo­r­ta (choć niewąt­pli­wie jest ona niespodziewana). Ponown­ie zaskocze­niem jest nom­i­nac­ja dla Hugh Jack­mana za rolę w “The Great­est Show­man” ale Zwierz ma wraże­nie, że ludzie od Zło­tych Globów wyczuli, że są nagrodą właśnie dla takich aktorów jak Jack­man — których tal­ent jed­nak do Oscara raczej ich nie doprowadzi (bo zwyk­le reper­tu­ar nie ten). Zwierz trzy­ma kciu­ki za Jame­sa Fran­co bo ponoć jego rola w Dis­as­ter Artist przy­pom­i­na że Fran­co jak chce to grać jak najbardziej umie. Wśród pominię­tych — należało­by uznać obsadę Big Sick — ponown­ie mówiło się dość sporo że są tu szanse na nom­i­nac­je aktorskie

 

 

Najlep­szy rola pier­ws­zo­planowa aktor­ki w komedii lub musi­calu

Judi Dench, “Vic­to­ria & Abdul”

Helen Mir­ren, “The Leisure Seek­er”

Mar­got Rob­bie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Emma Stone, “Bat­tle of the Sex­es”

Nomi­nowanie bry­tyjs­kich aktorek za niemal wszys­tko w czym się pojaw­ią trochę weszło Zło­tym Globom w krew. Judi Dench zawsze jest doskon­ała choć “Vik­to­ra & Abdul” nie zyskało jakichś szczegól­nie pozy­ty­wnych opinii od kry­tyków. Zresztą ponown­ie — wyda­je się, że tu najwięk­sze szanse ma Saorirse Ronan której wys­tęp w Lady Bird jest dość powszech­nie chwalony.  Nie dzi­wi nom­i­nac­ja dla Emmy Stone bo wszyscy chwalą jej doskon­ały wys­tęp w “Bat­tle of the Sex­es”. Nato­mi­ast pojaw­iło się kil­ka zaskoc­zonych głosów odnośnie nom­i­nacji dla Helen Mir­ren za wys­tęp w filmie “The Leisure Seek­er” niezbyt przy­chyl­nie przyjętej przez kry­tykę pro­dukcji o starszym małżeńst­wie (on ewident­nie ma począt­ki Alzhaimera) które rusza swo­ją przy­czepą na ostat­nią wycieczkę. Nie mniej Zwierz ma wraże­nie że Helen Mir­ren po pros­tu samą swo­ją obec­noś­cią jest w stanie zaskar­bić sobie ser­ca wielu kry­tyków.

 

 

Najlep­szy aktor w roli dru­go­planowej

Willem Dafoe, “The Flori­da Project”

Armie Ham­mer, “Call Me by Your Name”

Richard Jenk­ins, “The Shape of Water”

Christo­pher Plum­mer, “All the Mon­ey in the World”

Sam Rock­well, “Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”

Jakaż to jest (jak co roku) ciekawa kat­e­go­ria. Niech się schowa­ją panowie z pier­wszego rzę­du  ‑tu się dzieją naj­ciekawsze rzeczy. Zaczni­jmy od tego, że głosy na dziel­ni pod­powiada­ją że w tym roku nagrodę zapewne zgar­nie (W KOŃCU!) Willem Dafoe za film “Teh Flori­da Project” rzecz jak głosi wieść gmin­na cud­ow­na nakrę­cona przez reży­sera “Mandarynek”. Dru­ga sprawa — Sto­warzysze­nie Dzi­en­nikarzy wyraźnie chci­ało dać syg­nał że nie ma ludzi nieza­stą­pi­onych. Po tym jak Christo­pher Plum­mer prze­jął rolę po wyka­sowanym z fil­mu Kevinie Spacey wiele osób uznało, że “All the Mon­ey in the Word” jest filmem prze­granym. A tu okazu­je się, ze Plum­mer swo­je zagrał i to zagrał dobrze. Inna sprawa — po co było nakładać na Spaceya tyle mak­i­jażu jak moż­na było od razu zatrud­nić odpowied­niego wiekowo Plum­mera? Dla Zwierza rados­ną now­iną jest też infor­ma­c­ja o nomi­nowa­niu Armie Ham­mera. Głównie dlat­ego, że jak­iś tydzień temu Zwierz przeczy­tał dość nien­aw­ist­ny tekst o tym że Armie Ham­mer nigdy nie zro­bi prawdzi­wej kari­ery. Co ciekawe — w tej kat­e­gorii o pominię­tych — na razie cisza.

 

Najlep­sza aktor­ka w roli dru­go­planowej

Mary J. Blige, “Mud­bound”

Hong Chau, “Down­siz­ing”

Alli­son Jan­ney, “I, Tonya”

Lau­rie Met­calf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “The Shape of Water”

Tu od razu warto zauważyć, że nom­i­nac­je powoli zaczy­na­ją potwierdzać że zarówno Lady Bird jak i The Shape of Water powoli wychodzą na fil­mu z gatunku tych najbardziej uznanych. Nato­mi­ast Zwierza cieszy pojaw­ie­nie się nom­i­nac­je dla Mary J. Blige za “Mud­bound” nie tylko dlat­ego, że jej rola jest świet­na ale też dlat­ego, że lubi kiedy aktor­ki gra­ją zupełnie wbrew pewne­mu wiz­erunk­owi jaki mają i się to doce­nia. Zwierza nieco dzi­wi nom­i­nac­ja dla Hong Chau za film “Down­siz­ing” bo ta pro­dukc­ja z Mat­tem Damonem przeszła jakoś bok­iem i niemal nic się o nim nie mówiło. Ale dobrze — im więcej filmów jest nomi­nowanych tym więk­sza szansa że zobaczymy je na naszych ekranach.

 

Najlep­szy film ani­mowany

The Boss Baby”

The Bread­win­ner”

Coco”

Fer­di­nand”

Lov­ing Vin­cent”

Oczy­wiś­cie tu serce zaczy­na bić szy­b­ciej bo pojaw­ia się “nasz” Vicent. Co ciekawe wiado­mość o kole­jnych nagro­dach (tych Europe­js­kich Nagro­dach Fil­mowych)  i nom­i­nac­jach zbie­gała się z bard­zo ciekawym newsem że ani­mac­ja zaro­biła jakieś dzikie pieniądze w Chi­nach. Zaj­mu­jąc 5 miejsce tamte­jszego box office. Nato­mi­ast pojaw­iły się głosy, że sko­ro film taki jak “The Boss Baby” — pro­dukc­ja co najm­niej śred­nia jeśli nie po pros­tu nija­ka — dostało nom­i­nację to w sum­ie spoko­jnie moż­na było nomi­nować dowol­ny inny amerykańs­ki film ani­mowany — cho­ci­aż­by “Lego Bat­man Movie”. Czy jak­iś film może zaszkodz­ić Vin­cen­towi? W sum­ie dużo dobrego mówi się o Coco ale może ludzie zna­ją­cy się na ani­macji jed­nak dostrzegą że Coco jest filmem bard­zo wpisanym w to co Pixar już wcześniej robił.

 

Najlep­sza reży­se­ria

Guiller­mo del Toro, “The Shape of Water”

Mar­tin McDon­agh, “Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”

Christo­pher Nolan, “Dunkirk”

Rid­ley Scott, “All The Mon­ey in the World”

Steven Spiel­berg, “The Post”

Kogóż tu nie ma — jest i Christop­er “robię II wojnę jeszcze raz” Nolan, jest Steven “Amery­ka to naprawdę najpiękniejszy kraj świa­ta” Spiel­berg i jest Guiller­mo del Toro ze swoi­mi fan­tasty­czny­mi świata­mi i łapią­cy­mi za serce opowieś­ci­a­mi. Nawet RId­ley “zamor­dowałem Obcego” Scott się zała­pał. Kogo braku­je? Zdaniem wielu braku­je tu Gre­ty Ger­wig — reży­ser­ki Lady Bird która zde­cy­dowanie powin­na dostać nom­i­nację. Pojaw­ia się też pytanie — gdzie się podzi­ały wszys­tkie nom­i­nac­je dla Blade Run­nera? Nawet jeśli sama kręcę nosem na niek­tóre aspek­ty fil­mu to on był wyśmieni­cie wyreży­serowany. Pojaw­ia się też pytanie czy być może jakakol­wiek nom­i­nac­ja Jor­dana Peeele — reży­sera Get Out nie była­by dobrym pomysłem. Na co Zwierz doda­je — a co z  Dee Rees doskon­ałą reży­serką “Mud­bound”. Ogól­nie — gdzie się podzi­ały jakiekol­wiek nom­i­nac­je dla kogoś kto nie jest białym facetem w śred­nim wieku? I nie mówicie mi, że w tym roku nie było z czego wybier­ać bo Gre­cie Ger­wig się ta nom­i­nac­ja należała jak psu buda.

 

Najlep­szy sce­nar­iusz

Guiller­mo Del Toro, Vanes­sa Tay­lor, “The Shape of Water”

Gre­ta Ger­wig, “Lady Bird”

Liz Han­nah, Josh Singer, “The Post”

Mar­tin McDon­agh, “Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”

Aaron Sorkin, “Molly’s Game”

Ciekawa obserwac­ja — mamy bard­zo dużo pod­wójnych nom­i­nacji tzn. zarówno za reży­ser­ię jak i za sce­nar­iusz (z pominię­ciem Gre­ty Ger­wig ale pewnie gorzej reży­serowała jeden z najlepiej oce­ni­anych filmów bo nie jest facetem — sor­ry za kąśli­wy ton ale jak mnie to den­er­wu­je). W każdym razie — opła­ca się jed­nocześnie pisać i krę­cić no i być Aaronem Sorkinem bo wszyscy kocha­ją dawać mu nom­i­nac­je za sce­nar­iusz. Co ciekawe — wśród nomi­nowanych w tej kat­e­gorii zna­jdziemy trzy kobi­ety, co wcale nie zdarza się częs­to. Niek­tórzy zwraca­ją uwagę, że na wyróżnie­nie zasługi­wała­by też sce­nar­iusz do niespodziewanego prze­bo­ju zeszłego roku czyli “Get Out”.

 

Najlep­sza muzy­ka

Three Bill­boards Out­side Ebbing, Mis­souri”

The Shape of Water”

Phan­tom Thread”

The Post”

Dunkirk”

Mamy co najm­niej trzech stałych zawod­ników bo wśród nomi­nowanych jest Zim­mer, Desplat i Williams. Oso­biś­cie Zwierz nie ma tu jakichś wiel­kich typów, podobało mu się wyko­rzys­tanie muzy­ki w Dunkierce. Ogól­nie jed­nak zwierz ma wraże­nie że przy­na­jm­niej w przy­pad­ku muzy­ki nom­i­nac­ja dla Blade Run­nera powin­na być czymś oczy­wistym.

 

Najlep­szy film niean­glo­języ­czny

A Fan­tas­tic Woman”

First They Killed My Father”

In the Fade”

Love­less”

The Square”

Tu sporo się mówi o tym że właś­ci­wie — nagrod­zone w Cannes The Square może zgar­nąć co jest do zgar­nię­cia. Zwierz oso­biś­cie nie może się jeszcze wypowiedzieć ale widzi tu In The Fade — więc dzi­wi go że nie ma Diane Kruger wśród nomi­nowanych aktorek. Co do pozostałych filmów — to Zwierz jeszcze ich nie widzi­ał (choć First They Killed My Father jest dostęp­ne na Net­flix­ie) więc nie będzie fer­ował wyroków.

 

Najlep­szy ser­i­al dra­maty­czny

The Crown”

Game of Thrones”

The Handmaid’s Tale”

Stranger Things”

This is Us”

Jeśli chodzi o seri­ale to Złote Glo­by zawsze miały nieco kon­ser­waty­wne pode­jś­cie do seri­ali dra­maty­cznych i bard­zo ciekawe do kome­diowych. Tu nieco dzi­wi obec­ność Gry o Tron — która lata swo­jej świet­noś­ci naprawdę ma już za sobą i This is Us — jedynego seri­alu dostęp­nego w ogóln­o­dostęp­nej telewiz­ji który prze­bił się do tego zestaw­ienia (budzi wiele emocji ale jak­by to pro­dukc­ja o nieco innych ambic­jach). Kogo więc braku­je? Chwilowo nie wspom­i­namy o Twin Peaks bo to jest raczej pro­dukc­ja do mini seri­ali. Ale pojaw­ia się pytanie czy wśród nomi­nowanych seri­ali nie powinien się pokazać ostat­ni sezon The Left­overs (ponoć naprawdę doskon­ały) czy oglą­dany przez wiele osób w napię­ciu “Mind­hunter”. Ogól­nie tu lista ciąg­nie się bard­zo dłu­go bo dobrych seri­ali dra­maty­cznych ci u  nas dostatek. Zwierz szcz­erze liczy że jed­nak nie wygra Stranger Things które jest przy­jemne ale jed­nak niewiele wnosi do dyskusji społecznych a jed­nak dostanie nagrodę “Opowieść podręcznej” która pokazu­je, że moż­na seri­ale mogą komen­tować rzeczy­wis­tość społeczną i wyz­naczać kierun­ki dyskusji.

 

Najlep­szy ser­i­al kome­diowy

Black-ish”

The Mar­velous Mrs. Maisel”

Mas­ter of None”

SMILF

Will & Grace”

Tu jak zwyk­le w przy­pad­ku Zło­tych Globów mamy sporo seri­ali których nikt się nie spodziewał jak “Smilf” ( o młodej matce stara­jącej się bal­an­sować pomiędzy macierzyńst­wem a całą resztą życia) czy pro­dukowany przez ama­zon “The Mar­velous Mrs. Maisel” (ser­i­al od twór­czyni “Gilmore Girls” o porzu­conej przez męża młodej kobiecie która zosta­je jed­ną z pier­wszych Nowo­jors­kich prekur­sorek stand upu w lat­ach 50). Czego w tym zestaw­ie­niu braku­je? The Good Place! To jest ser­i­al ide­al­ny do nieoczy­wistych wyroków ze świa­ta Zło­tych Globów i jest bard­zo przykrym że nie dostał nom­i­nacji. Zwierz musi jed­nak powiedzieć, że i tak bard­zo się cieszy z obec­noś­ci niesły­chanie udanego powro­tu Will and Grace. Choć aku­rat jest tyle dobrych komedii ostat­ni­mi cza­sy że Zwierz ma wraże­nie że tu lista pominię­tych (spoko­jnie moż­na było­by ponown­ie nomi­nować Veep) będzie najdłuższa.

 

Najlep­szy aktor w seri­alu Dra­maty­cznym

Jason Bate­man, “Ozark”

Ster­ling K. Brown, “This is Us”

Fred­die High­more, “The Good Doc­tor”

Bob Odenkirk, “Bet­ter Call Saul”

Liev Schreiber, “Ray Dono­van”

Pewnym zaskocze­niem jest obec­ność Fred­diego High­more za jego rolę autysty­cznego dok­to­ra w “The Good Doc­tor” bo ser­i­al jakoś nie był omaw­iany jako faworyt do nagród. Zresztą ponoć pew­ni­akiem jest Ster­ling K.Brown z “This is Us” oso­biś­cie Zwierz ma wraże­nie że jeśli ktoś nie da w końcu Schreiberowi nar­o­dy za Roya Don­a­vana to niebiosa się otworzą i Zło­ty Glob sam spad­nie na jego kolana. Ile moż­na fac­eta nomi­nować i nie nagradzać. Co ciekawe w tym roku już nie zała­pał się Rami Malek za swo­ją rolę w Mr. Robot i zupełnie pominię­to The Amer­i­cans – doskon­ały ser­i­al który jak zwyk­le ma olbrzymie prob­le­my by dostać jakąkol­wiek nagrodę bo wszys­tkim zawsze się wyda­je że jeszcze będzie na to czas.

 

Najlep­sza aktor­ka w pier­ws­zo­planowej roli dra­maty­cznej

Caitri­ona Balfe, “Out­lander”

Claire Foy, “The Crown”

Mag­gie Gyl­len­haal, “The Deuce”

Kather­ine Lang­ford, “13 Rea­sons Why”

Elis­a­beth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Bard­zo ciekawe zestaw­ie­nie choć Zwierz jakoś nie rozu­mie wszys­t­kich wyborów. Na pewno nom­i­nac­je należą się Elis­a­beth Moss za główną rolę w Opowieś­ci Podręcznej i na pewno Claire Foy za niesamow­ity wys­tęp w The Crown. Ale Zwierz nie ma poję­cia co w zestaw­ie­niu robi Kather­ine Lang­ford ze swo­ją rolą z 13 Rea­sons Why. I to nie tylko dlat­ego, że Zwierz uważa że to zły i bard­zo szkodli­wy ser­i­al ale też dlat­ego, że jej rola nie odstawała jakoś bard­zo od śred­niej wys­tępów nas­to­latków w dra­maty­cznym seri­alu dla nas­to­latków.  Poza tym zwierza zawsze zas­tanaw­ia — za co nom­i­nac­je dokład­nie dosta­je Caitri­ona Balfe z Out­landera? Za wytrzymy­wanie z tak idio­ty­cznym sce­nar­iuszem?

 

 

Najlep­szy wys­tęp akto­ra w komedii

Antho­ny Ander­son, “Black-ish”

Aziz Ansari, “Mas­ter of None”

Kevin Bacon, “I Love Dick”

William H. Macy, “Shame­less”

Eric McCor­ma­ck, “Will and Grace”

Kil­ka zaskoczeń — zwierz nie wie dlaczego z całej obsady Will and Grace zała­pał się do nom­i­nacji aku­rat Eric McCor­ma­ck bo wszyscy się tam przepięknie spisu­ją. Zwierza zaskoczył też Kevin Bacon bo miał wraże­nie że wszyscy już zapom­nieli o “I Love Dick” Zwierz zapom­ni­ał tak bard­zo że nawet recen­zji nie napisał. Nato­mi­ast bard­zo trzy­ma kciu­ki za Aziza Ansari bo jego Mas­ter of None to jest jed­nak coś niesamowitego i należy mu się ta nagro­da bard­zo.

 

Najlep­sza aktor­ka w seri­alu kome­diowym

Pamela Adlon, “Bet­ter Things”

Ali­son Brie, “Glow”

Rachel Bros­na­han, “The Mar­velous Mrs. Maisel”

Issa Rae, “Inse­cure”

Frankie Shaw, “SMILF

Czy tylko Zwierz ma wraże­nie że ludzie ter­az szuka­ją co to za seri­ale? A może tylko Zwierz wypadł z torów “znam wszys­tko co się krę­ci i pro­duku­je”. Ale to dobrze ‑im więcej innych seri­ali kome­diowych zna­jdzie się wśród nomi­nowanych tym więk­sza szansa że zostaną dostrzeżone. Zwierz nigdy nie zapom­ni Globom ich decyzji  o nomi­nowa­niu Mozart in the Jun­gle czy Brook­lyn 99 które to decyz­je poz­woliły przy­ciągnąć nowych widzów do seri­alu. Oso­biś­cie Zwierz staw­iał­by że może wygrać Ali­son Brie i jej komediowo/dramatyczna rola w “Glow”.

 

Najlep­szy mini ser­i­al lub film telewiz­yjny

Big Lit­tle Lies”

Far­go”

Feud: Bette and Joan”

The Sin­ner”

Top of the Lake: Chi­na Girl”

Czy tylko Zwierz ma wraże­nie, że kat­e­go­ria mini seri­ali robi się powoli kat­e­gorią — wszyscy najlep­si aktorzy w najlep­szych sce­nar­iuszach. W tym roku należy jeszcze dodać “plus dobrze jest mieć Nicole Kid­man w obsadzie”. Zwierz moc­no kibicu­je “Big Lit­tle Lies” bo to jest rzecz fenom­e­nal­na. Co ciekawe Top of the Lake: Chi­na Girl początkowo miało bard­zo słabe recen­z­je a ter­az chęt­nie się je wys­taw­ia do nom­i­nacji. Nato­mi­ast pewnie wszyscy zachodzą w głowę — gdzie się podzi­ał Twin Peaks — który moż­na było spoko­jnie przed ogłosze­niem nom­i­nacji uznawać za jed­nego z głównych fawory­tów. Zwierz zas­tanaw­ia się też. Gdzie jest Alias Grace? Czyż­by miało zbyt wąską dys­try­bucję? Pytanie roku brz­mi też — sko­ro Jude Law mógł dostać aktorską nom­i­nację za The Young Pope to gdzie na boga nom­i­nac­ja dla samego seri­alu?

 

Najlep­szy aktor w mini seri­alu lub filmie telewiz­yjnym

Robert De Niro, “The Wiz­ard of Lies”

Jude Law, “The Young Pope”

Kyle MacLach­lan, “Twin Peaks”

Ewan McGre­gor, “Far­go”

Geof­frey Rush, “Genius”

To spoko­jnie mogła­by być kat­e­go­ria Oscarowa bo w sum­ie takie nazwiska w ogóle się tylko z telewiz­ją nie kojarzą. Choć Zwierz doce­nia pod­wójną rolę McGre­go­ra, wspani­ały powrót MacLach­lana, aktors­ki popis Rusha czy przy­pom­nie­nie dlaczego De Niro był uznawany za jed­nego z najlep­szych aktorów w his­torii to posiedz­imy to raz a dobrze. JUDE LAW MUSI DOSTAĆ NAGRODĘ ZA THE YOUNG POPE. Ok pokrzy­cza­łam i mi lep­iej.

 

Najlep­sza rola aktor­ki w mini seri­alu lub filmie telewiz­yjnym

Jes­si­ca Biel, “The Sin­ner”

Nicole Kid­man, “Big Lit­tle Lies”

Jes­si­ca Lange, “Feud: Bette and Joan”

Susan Saran­don, “Feud: Bette and Joan”

Reese With­er­spoon, “Big Lit­tle Lies”

Zwierz powie tak — ponoć Jes­si­ca Biel nie może uwierzyć że dostała nom­i­nację za mało jed­nak znany ser­i­al The Sin­ner. Nie mniej Zwierz bard­zo kibicu­je Nicole Kid­man bo uważa że jej rola w Big Lit­tle Lies doskonale potwierdza że to jest aktor­ka abso­lut­nie wszech­stron­na  i potrafi się znaleźć w każdej opowieś­ci.

 

Najlep­sza aktors­ka rola dru­go­planowa w mini seri­alu lub filmie telewiz­yjnym

David Har­bour, “Stranger Things”

Alfred Moli­na, “Feud”

Chris­t­ian Slater, “Mr. Robot”

Alexan­der Skars­gard, “Big Lit­tle Lies”

David Thewlis, “Far­go”

Głos wid­owni pewnie poszedł­by na Davi­da Har­bour z Stranger Thing. Oso­biś­cie Zwierz bard­zo kibicu­je Alexandrowi Skars­gar­dowi który w Big Lit­tle Lies trochę zaryzykował swo­ją kari­erę gra­jąc tak odraża­jącą postać. Z drugiej strony — jeśli zwierz na coś czeka to na nagrodę dla Chris­tiana Slat­era za jego wys­tęp w Mr. Robot. Ogól­nie ponown­ie — bard­zo moc­na kat­e­go­ria i trud­no się jed­noz­nacznie zde­cy­dować.

 

Najlep­sza aktor­ka w mini seri­alu lub filmie telewiz­yjnym

Lau­ra Dern, “Big Lit­tle Lies”

Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Chris­sy Metz, “This is Us”

Michelle Pfeif­fer, “The Wiz­ard of Lies”

Shai­lene Wood­ley, “Big Lit­tle Lies”

W sum­ie to wszys­tkie ważniejsze aktor­ki z Big Lit­tle Lies dostały nom­i­nac­je. Co za dom­i­nac­ja. Zwerza cieszy nom­i­nac­ja dla Michelle Pfeif­fer (bo pięknie wraca na duże i małe ekrany) i jest pod wraże­niem tego jak bard­zo podo­ba się dzi­en­nikar­zom This is Us. Może nie należy go ignorować. Sko­ro tyle osób wzrusza.

 

Dobrze to krótkie pod­sumowanie. Nie wszędzie równie głębok­ie ale miejmy nadzieję że ciekawe. Jak co roku Zwierz będzie z napię­ciem śledz­ił wyni­ki Zło­tych Globów bo lubi wiedzieć jakie kierun­ki uzna­je się w danym roku za warte nagrodzenia. Te wszys­tkie nagrody niekoniecznie mówią jaki film jest najlep­szy ale sporo mówią o nas­tro­jach w Hol­ly­wood. I jeśli ma się to pode­jś­cie to roz­danie nagród nigdy nie jest nudne. Glo­by zostaną roz­dane 7 sty­cz­nia, cer­e­monię poprowadzi Steh Mey­ers.

9 komentarzy
0

Powiązane wpisy