Home Film W czółko cmok czyli dlaczego my wciąż oglądamy Oscary

W czółko cmok czyli dlaczego my wciąż oglądamy Oscary

autor Zwierz
W czółko cmok czyli dlaczego my wciąż oglądamy Oscary

Na pyta­nia o znacze­nie Oscarów odpowiadałam wczo­raj pięć razy. Pięć razy pytano mnie co znaczy wygrana „Wszys­tko, wszędzie, naraz” czy nagrody były ucz­ci­we, kto wygrał a kto prze­grał i co to wszys­tko znaczy. Odpowiedzi­ałam na te pyta­nia najlepiej jak umi­ałam tak jak odpowiadam co roku — się­ga­jąc do mojej wiedzy o nagro­dach, o tym jak się je przyz­na­je i co znaczą dla kine­matografii. Ale dziś kiedy jestem już wys­pana mogę wam opowiedzieć jeszcze jed­ną his­torię, jeszcze jed­no znaczenie.

 

Wszys­tko, wszędzie, naraz” być może nie było najlep­szym filmem zeszłego roku. Być może ta rodzin­na his­to­ria opowiedziana z całą siłą fil­mowego post­mod­ern­iz­mu okaza­ła się dla częś­ci ludzi zbyt męczą­ca albo — zbyt wtór­na. Ostate­cznie to — jeśli zdrapiemy wszys­tkie dodatkowe ele­men­ty i wal­ki king-fu, his­to­ria o kobiecie w śred­nim wieku, która czu­je, że ma mnóst­wo stra­conych szans, bała­gan w rachunkach i zbun­towaną córkę. Znamy tą his­torię, opowiadaną nam nie raz. Być może bez kos­micznego pącz­ka i korków anal­nych, ale w grun­cie rzeczy tą samą.  Może, gdy­byśmy mieli być szcz­erzy, należało przyz­nać, że najważniejszym filmem zeszłego roku były lot­nicze popisy Toma Cruise, połąc­zone z miłoś­cią do dużych zbiorników wod­nych Camerona. Może rzeczy­wiś­cie Austin But­ler zasłużył na Oscara kręcąc bio­dra­mi i na pewno jest skan­dalem tak nis­ki pro­cent nagrod­zonych Irland­czyków. Ale…

 

Stephanie Hsu, Jean Todd and Jamie Lee Cur­tis con­grat­u­late Michelle Yeoh as she accepts the Oscar® for Actress in a Lead­ing Role dur­ing the live ABC tele­cast of the 95th Oscars® at the Dol­by® The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood on Sun­day, March 12, 2023.

 

Zawsze jest jakieś, ale… praw­da? Wczo­ra­jsza gala nie była przeło­mowa (a przy­na­jm­niej nie całoś­ciowo — bo miała przeło­mowe momen­ty, jak pier­wsza nagro­da dla azjaty­ck­iej aktor­ki w roli pier­ws­zo­planowej), ani peł­na jakichś dra­maty­cznych momen­tów. Z kon­trow­er­sji — mamy dyskus­je o tym czy Hugh Grant jest niegrzeczny czy jest Bry­tyjczykiem, oraz spory o to ile min­ut na sce­nie może stać osiołek. Ale to nie było nic co zapisze się w annałach his­torii Oscarów. To nie jest cer­e­mo­nia, z której klipy będziemy oglą­dać w kółko i w kółko — nikt nie pomylił zwycięzców, nikt nie skakał po opar­ci­ach foteli, nikt nie obrażał niczy­jej żony (a przy­na­jm­niej Kei­th Urban nie pod­niósł się bronić Nicole Kid­man). Inny­mi słowy — nie wydarzyło się nic wielkiego. Ale…

 

 

Wciąż jakieś, ale… praw­da? Być może dlat­ego, że Bren­dan Fras­er wyglą­dał odbier­a­jąc swo­jego Oscara za rolę pier­ws­zo­planową tak jak­by zaraz miał zejść. Tam zaraz na tej Oscarowej sce­nie. Miał zejść, ale nie z zaskoczenia czy smutku, ale z takiego poczu­cia, oder­wanego od real­iów szczęś­cia, które nie mieś­ci się w tej rzeczy­wis­toś­ci. „A więc tak wyglą­da mul­ti­w­er­sum” powiedzi­ał aktor, który miał być zapom­ni­any, i pozostać w naszej pamię­ci jako ten przys­to­jny aktor kina akcji, którego dawno nie widzieliśmy. Ale his­to­ria kina gdzieś skrę­ciła i ter­az trzy­mał stat­uetkę, w której ist­nie­nie chy­ba nie do koń­ca wierzył. Kiedy pojaw­ił się klip zza kulis, w którym odd­a­je Oscara do grawerowa­nia, w jego ges­tach widać było tą niepewność, którą mają wszyscy ludzie niekoniecznie przeko­nani, że to co się wokół nich dzieje to nie jest sen.

 

Bren­dan Fras­er accepts the Oscar® for Actor in a Lead­ing Role dur­ing the live ABC tele­cast of the 95th Oscars® at the Dol­by® The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood on Sun­day, March 12, 2023.

 

Być może nie nagrodzil­iśmy zawsze najlep­szych ról, ale… czy świat nie zasługu­je by choć przez chwilę zobaczyć jak Ke Huy Quan  dla którego nie było miejs­ca przed kamerą, przez tyle lat dosta­je Oscara. I to nie w byle jakim roku. Tylko w tym, w którym na wid­owni siedzi Steven Spiel­berg, który zapewnił mu start w Hol­ly­wood. I jasne, świat fil­mu nie był w stanie zapewnić młode­mu aktorowi takich samych szans, jak wielu innym młodym twór­com. Ale w końcu spotkali się na tej cer­e­monii. Ta radość, z napraw­ionego błę­du, wyrów­nanej krzy­wdy, spełnionego marzenia. Ile razy ma się szan­sę zobaczyć jak Hol­ly­wood rzeczy­wiś­cie, daje taką puen­tę, tym wszys­tkim urwanym karierom. I jasne może­my być cyn­iczni, ale kiedy Ke Huy Quan wbiegł na scenę pod koniec gali uściskać Har­risona For­da, to wszyscy poczuliśmy na chwilę, że wszys­tko jest dobrze w świecie.

 

Być może Michelle Yeoh naprawdę dostała nagrodę za kil­ka dekad wspani­ałej kari­ery. Ale dostała też nagrodę, za to, że nigdy nie poz­woliła nam zapom­nieć jaka jest wspani­ała. Że każde jej pojaw­ie­nie się na ekranie — od filmów akcji, po kome­die roman­ty­czne, i oby­cza­jowe, wnosiło TO COŚ co mają tylko najwięk­sze gwiazdy kina. Nawet jeśli oglą­dało się knot to z jakimś poczu­ciem dzi­wnej satys­fakcji spotka­nia z aktorką. Jeśli jakiejś azjaty­ck­iej aktorce Hol­ly­wood powin­no podesłać Oscara na sre­brnej tacy już dawno, to właśnie Yeoh z jej umiejęt­noś­cią, przeko­na­nia nas że nigdy nie będziemy tak fajni jak ona. Ale nawet jeśli nie lubimy nagród „za całok­sz­tałt” to prze­cież … prze­cież oglą­danie tego jak cała ekipa „Wszys­tko wszędzie na raz” trzy­ma się za ręce, jak ludzie, których nar­rac­je zwyk­le zna­j­dowały się na mar­gin­e­sie amerykańskiego kina, mogli z radoś­cią przeży­wać wspól­nie wygraną — to jest coś w czym człowiek chci­ał­by uczest­niczyć. Patrząc na ich wspólne łzy, okrzy­ki radoś­ci i pod­sko­ki człowiek czuł przez chwilę, że być może najwięk­szym życiowym błę­dem jest nie robi­e­nie filmów razem z ludź­mi, którzy będą się z naszych sukcesów cieszyć nawet bardziej niż my sami.

 

Jamie Lee Cur­tis accepts the Oscar® for Actress in a Sup­port­ing Role dur­ing the live ABC tele­cast of the 95th Oscars® at the Dol­by® The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood on Sun­day, March 12, 2023.

 

 

Moż­na uważać, że rola Jamie Lee Cur­tis nie jest aż tak dobra, że były inne lep­sze. Moż­na, nic to złego ani zdrożnego, ani sprzecznego z nat­u­ral­nym instynk­tem szuka­nia sobie tego co NAM się najbardziej podo­ba. Ale kiedy Jamie Lee Cur­tis krzyknęła w tłum „Mamy Oscara!”, to był to taki jeden z najm­niej skon­cen­trowanych na sobie momen­tów radoś­ci jaki widzi­ałam od daw­na. Taka pochwała tego co wszyscy wiemy, że najwięk­sze osiąg­nię­cia zawsze są grupowe. Wszyscy jak idziemy przez życie, pracu­je­my na wszys­tko z inny­mi. Kolek­ty­wność naszych osiąg­nięć jest jed­ną z najbardziej niedoce­ni­anych rzeczy w tej skon­cen­trowanej na jed­nos­tkowoś­ci współczes­noś­ci. A prze­cież jeśli kiedykol­wiek wręczą nam jakąś stat­uetkę, to zawsze za wybitne osiąg­nię­cia w pra­cy grupowej.

 

I tak ja wiem, że wzruszenia nie są dla każdego. Ale prze­cież po to tam jesteśmy. Dla wzruszeń. Prze­cież wiemy jakie filmy były dobre a jakie nie dobre. Prze­cież może­my sami sobie wyro­bić opinię, prze­cież roz­dano już dziesiąt­ki nagród, sko­men­towano mnóst­wo filmów. Prze­cież wiemy, że było w tym roku dobrze, źle i ciekaw­ie. Widzieliśmy to zan­im gala się zaczęła. Ale chcieliśmy tam być, bo tylko na Oscarach najwięk­sze gwiazdy kina, mogą zaśpiewać „Sto lat” aktorowi z krótkome­trażów­ki, który właśnie ma urodziny. Tylko na Oscarach zobaczymy jak zdoby­w­cy Oscara za najlep­szą piosenkę odśpiewa­ją swo­je podz­iękowa­nia i tylko na Oscarach zobaczymy aktorkę, którą kojarzymy z kanadyjskiego seri­alu famil­i­jnego, odbier­a­jącą nagrodę za najlep­szy sce­nar­iusz i jeszcze wyzłośli­wia­jącą się na Akademię, która nie przes­traszyła się słów „Kobi­ety” i „Mówią”.

 

Ke Huy Quan accepts the Oscar® for Actor in a Sup­port­ing Role dur­ing the live ABC Tele­cast of the 95th Oscars® at the Dol­by® The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood on Sun­day, March 12, 2023.

 

Wiele osób przekonu­je nas, że na Oscarach chce­my blichtru. Ale chce­my tak naprawdę tych per­son­al­nych his­torii, tego potwierdzenia, że marzenia się speł­ni­a­ją, że cza­sem… bard­zo, bard­zo rzad­ko — jest jak w filmie. I choć wiemy, że więk­szość jest wyreży­serowana, i choć zda­je­my sobie sprawę, że wszys­tko moż­na odpowied­nio odpowiedzieć, to wciąż jest w nas to „ale…”. Bo jeśli choć przez chwilę była­by to praw­da to życie, to nasze codzi­enne dalekie od filmów życie, wyda­je się bardziej znośne. I dlat­ego, pomi­mo wszys­t­kich uza­sad­nionych „ale…” Oscary trzy­ma­ją nas w tym cias­nym obję­ciu. Cza­sem sła­biej, cza­sem moc­niej. Zeszłej nocy przy­tu­lały nas do ser­ca i dawały cmok w czółko.

0 komentarz
7

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online