Home Ogólnie Znam to uczucie! czyli 10 książkowych przeżyć kinomana

Znam to uczucie! czyli 10 książkowych przeżyć kinomana

autor Zwierz

Hej

Dzisiejszy wpis zwierza miał wyglą­dać nieco inaczej ale gdzieś w połowie zbiera­nia infor­ma­cji zwierz zdał sobie sprawę, że jego pier­wot­ny pomysł wyma­ga zbyt dużo pra­cy. Zwierz obiecu­je wam więc że kiedyś dostaniecie szczegółowy wpis o tym jak wyko­rzys­tu­je się czy­tanie książek w amerykańs­kich fil­mach (zwłaszcza z punk­tu widzenia kto i co czy­ta). Nie mniej sko­ro tamten wpis wyma­gał dużo poszuki­wań zwierz zde­cy­dował się wyko­rzys­tać część ze znalezisk i stworzyć swo­ją małą listę okołok­siążkowych scen fil­mowych i seri­alowych które dla każdego wiel­bi­ciela słowa drukowanego są bliskie ser­cu. Oczy­wiś­cie to wybór subiek­ty­wny i niekiedy nie do koń­ca poważny.

  No to zaczy­namy (zwierz nie mógł się pow­strzy­mać by nie naw­iązać do jed­nej ze swoich ulu­bionych scen z Doktora)

Pięk­na i Bes­tia - zaczni­jmy od sce­ny, która do dziś pozosta­je w kanon­ie scen które przypraw­ia­ją czytel­ni­ka o szyb­sze bicie ser­ca. Czyli moment w którym Bes­tia pokazu­je Bel­li bib­liotekę. To właśnie ten moment kiedy część z oglą­da­ją­cych film widzów została bard­zo wcześnie uwarunk­owana że nie ma roman­ty­czniejszego na świecie ges­tu niż mężczyz­na ofi­arowu­ją­cy nam swo­ją kilku poziomową bib­liotekę. To dlat­ego spadł odsetek małżeństw — część społeczeńst­wa wciąż czeka na part­nera który był­by gotowy im taką bib­liotekę ofi­arować. Tym­cza­sem jak wskazu­ją statysty­ki jest ogranic­zona licz­ba roman­ty­cznych czytel­ników z dwupoziomowy­mi bib­lioteka­mi do odstąpi­enia (jeśli jesteś takim czytel­nikiem daj znać!).

Nau­ka z fil­mu: nie musisz być przys­to­jny anie nawet nie musisz być człowiekiem jeśli masz taką bib­liotekę do podarowania

Har­ry Pot­ter — w świecie Pot­tera czy­ta się sporo książek bo nie ma ksero i kom­put­erów ani czyt­ników. Co oznacza, ze czy­tanie książek  jest kluc­zowe dla wyk­sz­tałce­nia młodych czar­o­dziejs­kich umysłów. W którym innym filmie przy­godowym dla młodzieży jed­ną z ważniejszych i niebez­pieczniejszych mis­ji jest zdoby­cie książ­ki z bib­liote­ki (sce­na z którą utożsamia się każdy stu­dent pier­wszego roku, który musi wypoży­czyć coś nie ze swo­jej bib­liote­ki wydzi­ałowej). Poza tym w świecie Pot­tera książ­ki gryzą co nada­je im dodatkowego uroku (w naszym nie gryzą nato­mi­ast bywa że kąsają serce cena­mi). Jed­nak ukochana sce­na zwierza to ta z Więź­nia Azk­a­banu gdzie widz­imy na ekranie czar­o­dzie­ja czy­ta­jącego Krótką His­torię Cza­su Hawkinga. Zwierz uwiel­bia ten pomysł, że nie wszyscy czar­o­dzieje ignoru­ją nasz mugol­s­ki świat i spo­jrze­nie na rzeczy­wis­toś­ci i że część z nich jest całkiem zain­tere­sowana taki­mi nowinka­mi jak fizy­ka. Zwierz uważa ze każdy czytel­nik który się­ga po książkę z dziedziny pozornie zupełnie dla niego obcej — i wcią­ga się od pier­wszej strony może się spoko­jnie z tą sceną utożsamiać.

Jed­na z czar­o­dziejs­kich umiejęt­noś­ci która przy­dała­by się czytel­nikowi — mieszanie herbaty bez koniecznoś­ci dotyka­nia łyżeczki

Porad­nik pozy­ty­wnego myśle­nia — Główny bohater czy­ta pożeg­nanie z bronią a kiedy zakończe­nie okazu­je się cóż… takie jakie jest czu­je wewnętrzną potrze­bę by podzielić się swoim niezad­owole­niem ze swoi­mi rodzi­ca­mi o 4 rano. To jed­na z tych scen które rozu­mie każdy kto kiedykol­wiek czy­tał książkę która nie skończyła się tak jak tego prag­nął. Nie ważne która jest godz­i­na czu­je­my potrze­bę wyraże­nia naszego abso­lut­nego oburzenia na fakt, że autor wybrał takie a nie inne zakończe­nie. Co więcej- nie ważne od jak daw­na autor książ­ki prze­by­wa pod ziemią (o ile prze­by­wa) czu­je­my się na niego zupełnie oso­biś­cie źli i jesteśmy gotowi zarządzać od niego przeprosin. Zwierz miał tak kiedy czy­tał małe kobi­et­ki i głów­na bohater­ka Jo nie została w końcu z Lau­riem który wyszedł za Amy. Do dziś zwierz nie jest w stanie przeżyć tego jak bard­zo zła to była decyz­ja autor­ki. Takie lit­er­ack­ie doświad­czenia bolą przez całe życie.

  Jed­na z najbardziej aut­en­ty­cznych psy­cho­log­icznie scen w kinematografii.

Gilmore Girls — Rory mło­da bohater­ka seri­alu to jed­na z najwięk­szych wiel­bi­cielek lit­er­atu­ry we współczes­nej kul­turze pop­u­larnej. Jak polic­zono przez sie­dem lat trwa­nia seri­alu wymieniła około 340 tytułów książek które przeczy­tała a prze­cież na pewno czy­tała coś kiedy spoglą­dal­iśmy w inna stronę. Jed­nak sce­na która naprawdę wzbudz­iła w zwierzu olbrzymie poczu­cie sym­pa­tii i zrozu­mienia dla bohater­ki to ta w której na imprezie wycią­ga spakowaną wcześniej książkę i nie zważa­jąc na okolicznoś­ci zagłębią się w lek­turze. Zwierz które­mu zdarzyło się przynosić książkę do kina (choć nie był tak jak jego brat wściekły kiedy gas­zono mu światło) bard­zo się sol­idaryzu­je z każdym kto wychodząc z domu nieza­leżnie od okazji decy­du­je się  zapakować książkę. W końcu nigdy nie wiado­mo czy przy­pad­kiem nie zna­jdziemy się w sytu­acji gdy bez książ­ki ani rusz. Na całe szczęś­cie czyt­ni­ki spraw­iły że dziś całą bib­liotekę moż­na zmieś­cić nawet w niewielkiej tore­bce. Jeszcze tylko świecą­cy ekran i moż­na spoko­jnie czy­tać w filharmonii

Rory to jed­na z tych czytel­niczek która uwiel­bia nie tylko czy­tać ale i wąchać książ­ki. Coś czego zwierz nigdy nie zrozumiał.

 

Only Lovers Left Alive —  co jeśli jesteś­cie nieśmiertel­ny­mi wam­pi­ra­mi i właśnie musi­cie odwiedzie waszego roz­dartego ham­le­tyzu­jącego męża żyjącego po drugiej stron­ie świa­ta? Trze­ba spakować do wal­izek set­ki książek (nie musimy prze­cież brać ubrań na zmi­anę ani szc­zotecz­ki do zębów — plus bycia wam­pirem) i może­my jechać. Widząc jak bohater­ka grana przez Tildę Swin­ton przeglą­da i kartku­je kole­jne tomy każdy wiel­bi­ciel czytel­nict­wa nagle uświadamia sobie że to właśnie by zro­bił gdy­by nagle okaza­ło się, że jest nieśmiertel­ny. Co więcej gdy­by trze­ba było się gdzieś wybrać naprawdę na dłu­go a czyt­ni­ki nie był­by dostęp­ne tak mniej więcej wyglą­dało­by pakowanie się do wyjaz­du. Zwierz nigdy nie zapom­ni tych długich rozmów z rodz­iną kto co bierze — trze­ba było na rodzinne wakac­je wybrać książ­ki których nie czy­tał nikt inny z rodziny i które by ewen­tu­al­nie przeczy­tał i nie moż­na było wziąć ich za mało ani za bard­zo nis­zowe. Och czyt­ni­ki przyszły dokład­nie wtedy kiedy sprawa stała się naprawdę poważna.

  Film w którym są najbardziej real­isty­cznie ułożone książ­ki we współczes­nej kinematografii

Serendip­i­ty — jeśli pamięta­cie w tej całkiem sym­pa­ty­cznej komedii roman­ty­cznej bohater­ka kusząc przez­nacze­nie zapisała swo­je dane w książce tak by świeżo spotkany przemiły potenc­jal­ny ukochany musi­ał się trochę namęczyć zan­im nią zna­jdzie. Następ­ne lata nasz bohater spędz­ił lata stara­jąc się w każdym antyk­waria­cie i na każdym stoisku z książka­mi znaleźć to jeden egzem­plarz. Choć zwierz nigdy nie szukał poje­dynczego egzem­plarza żad­nej książ­ki to doskonale rozu­mie każdego bohat­era który przez lata szu­ka jed­nej książ­ki. Zwier­zowi zdarza­ło się szukać konkret­nych tytułów (dla siebie, dla rodziny, dla zna­jomych) w sposób równie des­per­ac­ki. I każdy kto tak szukał książ­ki (zwłaszcza drugiego tomu jakiejkol­wiek serii) zna to cud­owne uczu­cie kiedy książkę w końcu zna­jdzie. Nie jest co praw­da od razu wyna­gradzany miłoś­cią swo­jego życia ale bard­zo podob­nym uczu­ciem chwilowego szczęścia.

  Kto z nas nie spędz­ił długich lat chodząc od antyk­wariatu do antyk­wariatu zawsze pyta­jąc o ten sam tytuł.

X‑men — jeśli pamięta­cie w swoim plas­tikowym więzie­niu Mag­ne­to czy­ta książkę The Once and Future King, tą samą którą do czy­ta­nia swoim uczniom pole­ca pro­fe­sor Xavier. Zwierz uwiel­bia tą scenę, ponieważ powiedzmy sobie szcz­erze — wszyscy wcześniej czy później ori­en­tu­je­my się, że oce­ni­amy trochę ludzi po ich gus­tach czytel­niczych. Nieza­leżnie od tego ile nas z kimś dzieli fakt, że czy­ta się te same książ­ki (i się je lubi) kreu­je jakieś poczu­cie więzi, które jest w stanie przetr­wać nawet fakt, że jeden z przy­jaciół jest prze­ci­wnikiem całej ludzkoś­ci. Zwierz co praw­da nigdy nie przy­jaźnił się z nikim kto był prze­ci­wnikiem egzys­tencji ludzi na naszej planecie ale zdarza­ło mu się mieć zna­jomych z który­mi się kłó­cił ale zawsze z przy­jem­noś­cią roz­maw­iał o wspól­nych ulu­bionych lekturach.

  Cóż z tego że  ktoś chce zniszczyć ludzkość — może­my go pol­u­bić jeśli czy­ta te same książ­ki co my.

Przem­inęło z Wia­trem — czy pamięta­cie ta scenę kiedy w cza­sie oczeki­wa­nia na powrót mężczyzn którzy pos­zli na “zebranie” kobi­ety siedzą i słucha­ją jak Mela­nia czy­ta Oliviera Twista. To jed­na ze scen pełnych napię­cia dla wszys­t­kich poza nieświadomą niczego Scar­lett która najwyraźniej nie sko­jarzyła gdzie podziali się wszyscy mężczyźni. Czas mija, mężowie nie wraca­ją, zaś Mela­nia nie przes­ta­je czy­tać choć tak naprawdę nikt nie zwraca uwa­gi na treść powieś­ci. To uczu­cie kiedy się czy­ta i czy­ta się w sposób niemal des­per­ac­ki by nie myśleć o prob­lemach ale nieste­ty niepokój powraca znane jest chy­ba wszys­tkim czytel­nikom. zwier­zowi zdarza­ło się tak czy­tać kiedy ktoś się spóź­ni­ał, kiedy czekał na jakieś wyni­ki badań, kiedy nie miał pewnoś­ci czy wszys­tko będzie w porząd­ku. Takie czy­tanie znane jest wszys­tkim — gdy­by nas zapy­tać po takiej lek­turze co było w książce pewnie nie mieliśmy zielonego poję­cia. A jed­nak czy­tamy z  nadzieją że przy­na­jm­niej to wyrzu­ci z naszego mózgu te wszys­tkie straszne wiz­je jakie pod­suwa wyobraźnia

Zwierz założył­by się że żad­na z pań nie zdała­by egza­minu z treś­ci czy­tanej przez Melanię lektury

Thor 2 — wszyscy chy­ba kojarzą scenę w drugim Thorze gdzie w Asgardzie trwa rozró­ba, więźniowie ucieka­ją a Loki spoko­jnie sobie siedzi czy­ta­jąc książkę i nie zważa­jąc na nic. Jaką sym­pa­tią zapalał wtedy zwierz do bohat­era. Pomi­ja­jąc fakt, że Loki jest jed­nym z bard­zo nielicznych fil­mowych osad­zonych którym zależy na lek­turze, to chy­ba każdy z nas miał tak w życiu że chęt­nie odci­nał się od trwa­jącego wokół niego zamiesza­nia zagłębi­a­jąc się  w książkę. Zwłaszcza że jeśli człowiek sobie spoko­jnie siedzi i czy­ta to szy­bko się okazu­je, że nieza­leżnie od tego jak wielkie zamieszanie się obok nas wyt­worzyło, wszyscy i tak zig­noru­ją naszą obec­ność i nim rozdzi­ał się skończy będziemy mieli znowu świę­ty spokój. Choć zwierz zwró­cił uwagę, że to w ogóle ciekawe że z książką moż­na spotkać dużo czyś­ciej postać pod­stęp­ną i prze­biegłą niż dobrą i szla­chet­ną. Chy­ba że postać szla­chet­na jest dzieck­iem (jak w Matyldzie).

  PO co się tak bard­zo wszys­tkim prze­j­mować — wystar­czy poczy­tać książkę i przeczekać

Pulp Fic­tion — Vin­cent może i jest jeszcze jed­nym gang­sterem z dobrym poczu­ciem ryt­mu ale tak naprawdę Vin­cen­ta zabił nawyk znany wielu wiel­bi­cielom lit­er­atu­ry. Vicent ma bowiem zwyczaj czy­ta­nia w toale­cie — co jak wiado­mo spraw­ia, że człowiek nie zwraca za bard­zo uwa­gi co dzieje się w świecie poza drzwia­mi toale­ty. Co praw­da zwierz nie ma zwycza­ju czy­ta­nia w toale­cie ale np. czy­tanie w wan­nie jest dla niego czyn­noś­cią spraw­ia­jącą mu wiele przy­jem­noś­ci choć nieste­ty z racji tego, że zwierz czy­ta co raz więcej rzeczy na czyt­niku trze­ba nieste­ty mieć dwa zestawy lek­tur — te do wan­ny i te które zde­cy­dowanie nie mogą się zamoczyć. nie mniej drodzy czytel­ni­cy niech Vin­cent będzie dla was przykła­dem — jeśli uda­je­cie się z książką do toale­ty nie zapom­ni­j­cie wziąć ze sobą jeszcze broni. Będzie bez­pieczniej. Oczy­wiś­cie jeśli jesteś­cie gang­stera­mi. Jeśli nie jesteś­cie, cóż może­cie się czuć w miarę bezpieczni.

Pamię­ta­j­cie — czy­tanie w toale­cie może być nawykiem niebezpiecznym

 Zwierz powinien jeszcze wspom­nieć, że jeśli ucieka­cie z domu to Moon­rise King­dom — bard­zo rozsąd­nie przy­pom­i­na nam, że wiel­bi­ciel książek nie zwiewa z domu bez odpowied­niego zestawu lek­tur (przy czym kto nie miał kilku ukochanych książek które poży­czył z bib­liote­ki i zapom­ni­ał zwró­cić). No i może jeszcze o tej cud­ownej sce­nie z Rodziny Addamsów w której prz­er­ażona Mor­ti­cia ori­en­tu­je się, że nikt nie ginie pod koniec Cat in a Hat. Tu zwierz się sol­idaryzu­je bo nigdy nie zrozu­mi­ał co jest takiego w książkach Dr. Sus­sa. No i nikt nie ginie na końcu. Prz­er­aża­jące. A i sko­ro przy książkach jesteśmy — nie może­cie zapom­i­nać o najważniejszej prze­strodze jaką wiel­bi­ciel książek może wziąć z kina (albo z lek­tu­ry) — nie przekłada­j­cie kartek liżąc palce — Imię Róży pokazu­je, że to może być śmiertel­ny nawyk. Dosłown­ie.  Dobra tyle na dziś. Pamię­ta­j­cie, że dzisiejsza lista to efekt wyszuki­wana które choć ciekawe nie były wystar­cza­jące do napisa­nia zupełnie innej not­ki. Ale zwierz dobrze baw­ił się w cza­sie jej pisa­nia. Ma nadzieję że nie potrak­tu­je­cie jej zbyt poważnie — nawet zwierz nie trak­tował jej zbyt poważnie (chy­ba da się to zauważyć ;). No i może trochę nowym zwycza­jem dorzu­ci­cie od siebie — tylko pamię­ta­j­cie to wpis w którym choć trochę pisze­my o uczu­ci­ach czytel­niczych więc najlep­sze są przykłady na to jak dobrze rozu­miecie fil­mowych czytelników.

ps: Zwierz ma śmieszny prob­lem — czy­ta doskon­ałą książkę. Naprawdę doskon­ałą. Ale tak bard­zo budzi w nim niepokój że może ją czy­tać tylko wtedy kiedy nie jest sam w domu! No to jest specy­ficzny prob­lem stra­ch­li­wych czytelników.

ps2: Zwierz postanow­ił nadro­bić trze­ci sezon Episodes. Co się stało z tym seri­alem. Fajnie zaczął a ter­az jest po pros­tu zupełnie nie śmieszny. A zobacz­cie LeBlanc nawet nagrodę za niego dostał.

ps3: A zwierz wziął udzi­ał w Pod­caś­cie Mysz­masz. Tu może­cie posłuchać.

43 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online