Home Ogólnie Zwierz czekający czyli ale będzie : komiksowo

Zwierz czekający czyli ale będzie : komiksowo

autor Zwierz

Hej

Ten wpis to wpis duch — napisany przez zwierza wcześniej pub­likowany przez umyśl­nych — niesamowi­ta moc inter­ne­tu! O czym będzie? Zwierz obiecał wam małą ser­ię i seria będzie — w najbliższych wpisach zwierz wymieni filmy na które czeka. Czeka do koń­ca tego i przyszłego roku bo sko­ro mamy wrze­sień to czas już patrzeć na następ­ny sezon i w ogóle czas patrzeć w przyszłość ( tym wakac­je różnią się dla zwierza od resz­ty roku, że w wakac­je najczęś­ciej nie patrzy w przyszłość). 
Kole­jność filmów w zestaw­ie­niu dowol­na ( zwierz nie umieszcza żad­nych dat bo wie że mogą się zmienić albo w ogóle jeszcze ich nie ma) co do tytułów zwierz zde­cy­dował się na ory­gi­nalne bo nawet nie chce się domyślać jakie będą w ostate­cznym tłu­macze­niu. Aby cykl nie był zbyt chao­ty­czny ( i żeby było na cztery wpisy;) zwierz podzielił go na dzi­ały. Dziś będzie o wyczeki­wanych przez zwierza ekraniza­c­jach komik­sów.
1.) Avengers jeden z najbardziej wyczeki­wanych filmów który jest jed­nocześnie nagrodą za cier­pli­wość dla najwierniejszych fanów ( miał trzy trail­ery — Iron Man 2, Thor, Kap­i­tan Amery­ka) ale też swoistą klątwą wiszącą nad ekraniza­c­ja­mi komik­sów Mar­vela — póki nie pow­stanie Mar­vel wciąż będzie krę­cił kole­jne odsłony przygód prowadzą­cych do pow­sta­nia super drużyny zami­ast zain­west­ować w nieza­leżne fabuły. Zwierz bard­zo chci­ał­by by to był dobry film ale ma pode­jrzenia i obawy. W każdym razie chci­ał­by już żeby było po wszys­tkim

2.) Dark Knight Ris­es — Nolan zapowia­da zakończe­nie swo­jej try­logii o nietop­erzu z przy­tu­pem. Zwierz który nie jest fanem jedyn­ki i nie podziela bezkry­ty­cznego zach­wytu nad dwójką  jest ciekawy czy rzeczy­wiś­cie uda się spiąć wszys­tkie trzy częś­ci w całość fab­u­larną. Zwierz ceni Nolana za inteligentne kino choć nie za Bat­mana. Pójdzie jed­nak do kina przede wszys­tkim z olbrzymiej miłoś­ci do człowieka nietop­erza. Nie mniej zwierz ma nadzieje na coś bardziej w sty­lu częś­ci drugiej niż kosz­marnie nud­nej jedyn­ki.

3.) Amaz­ing Spi­der­man — to ekraniza­c­ja z którą zwierz wiąże najwięk­sze oczeki­wa­nia. Choć Spi­der­man nie należy i nie należał do ulu­bionych bohaterów zwierza to jed­nak ta postać ma olbrzy­mi potenc­jał. Filmy Sama Ramiego sprzed kilku lat odniosły spek­taku­larny sukces ale odsta­ją do dzisiejszego poziomu ekrani­zowa­nia komik­su. Zwierz jest też zach­wycony zmi­aną w obsadzie — Emma Stone i Adrew Garfield to zde­cy­dowanie lep­szy zestaw niż Tobey Maguire i Kirsten Dun­st. Zwierz ma nadzieje że będzie co oglą­dać.

4.) Dreed - zwierz żału­je że wspani­ała ekraniza­c­ja ze Stal­lonem została dziś prak­ty­cznie zapom­ni­ana. Sly był ide­al­nym odtwór­cą roli sędziego i wyglą­dał nie podob­nie ale dokład­nie tak jak w komik­sie. Nieste­ty film wyprzedz­ił modę na ekraniza­c­je komik­sów i został potrak­towany jako cieka­wost­ka kina klasy B. Nowym Dree­dem został Karl Urban — co zwierza nastaw­ia pozy­ty­wnie do pro­dukcji. Ogól­nie jed­nak zwierz nie może się doczekać ekraniza­cji tego nieco innego bry­tyjskiego komik­su.

5.) Super­man — film dopiero się krę­ci więc czekać trze­ba będzie najdłużej ale za to chy­ba z najwięk­szym napię­ciem. Spośród wszys­t­kich bohaterów komik­sowych ten najważniejszy i najbardziej znany miał w ostat­nich lat­ach najwięk­szego pecha. Brayan Singer który tak ślicznie poradz­ił sobie z X‑menami poległ głównie przez sła­by sce­nar­iusz. Nowy film będzie krę­cił Zach Sny­der który w Strażnikach udowod­nił, ze umie krę­cić na pod­staw­ie komik­su. Pozosta­je pytanie czy nie dosięg­nie go kląt­wa Super­mana. 

Są za to filmy na które zwierz zde­cy­dowanie nie czeka — jed­nym z nich będzie dru­gi Gosth Rid­er — choć jedyn­ka była nawet znoś­na to zwierz ma wraże­nie że kon­tynu­ac­ja nie będzie  niczym więcej tylko kole­jnym 1,5 godzin­nym pokazem cier­piącej miny Nico­lasa Cage’a. Zwierz nie wie czy chce mu się  za to płacić. Nie czeka też zwierz na zapowiadane Want­ed 2 — choć grać będzie w nich McAvoy to jed­nak jedyn­ka zna­j­du­je się w zestaw­ie­niu 5 najid­io­ty­czniejszych filmów które zwierz widzi­ał w życiu co oznacza że kon­tynu­ac­ja wyda­je się zwier­zowi więcej niż zbęd­na.

Ogól­nie ostat­ni rok śred­nich filmów na pod­staw­ie komik­sów nieco osłabił miłość zwierza do tego gatunku — szko­da że nie wszys­tkie filmy mogą być jak X‑men: First Class. A już jutro filmy na które zwierz czeka choć może nie powinien się do tego przyz­nawać 

Ps: Wpisy z tego cyk­lu będą miały kat­e­gorię zwierz czeka.
0 komentarz
0

Powiązane wpisy