Home Internet Zwierz nieobojętny czyli Filmweb i jego komentarze.

Zwierz nieobojętny czyli Filmweb i jego komentarze.

autor Zwierz

Hej

Dzisiejszy wpis będzie nieco mniej radośnie pop­kul­tur­al­ny a nieco bardziej inter­wen­cyjny, (choć raczej nie w sty­lu pro­gra­mu UWAGA). Zwierz od cza­su do cza­su decy­du­je się wyko­rzys­tać swo­ją wysoce umi­arkowaną blo­gową sławę (chwila na cichy śmiech czytel­ni­ka przed kom­put­erem) i napisać o czymś, co go nieco martwi czy niepokoi. Dziś będzie o prob­lemie, na który zwró­ciła zwier­zowi uwagę jed­na z czytel­niczek i który okazał się więk­szy niż zwierz przy­puszczał. O co chodzi? O anty­semick­ie wypowiedzi na forum Filmwebu.

Shosan­na bohater­ka fil­mu Bękar­ty Wojny była samot­ną mści­cielką w kinie, która wyrówny­wała rachun­ki za krzy­wdy poczynione jej rodzinie w cza­sie wojny. Zwierz do niko­go strze­lać nie ma zami­aru i jest w tym wpisie spoko­jny i grzeczny, ale bohater­ka ide­al­nie nada­je się na jego patronkę.

Zaczni­jmy od tego, że obec­ność takich wypowiedzi zwierza nie dzi­wi i zwierz nie ma zami­aru pod­nosić larum, ponieważ takie wpis ktoś popełnił. Jasne jest, że w pol­skim Internecie (warto dodać, że nie tylko w pol­skim) wąt­ki takie pojaw­ia­ją się w jakichś 90% dyskusji. Zwłaszcza w przy­pad­ku rozmów o filmie gdzie wcześniej czy później ktoś musi wspom­nieć o żydowskim lob­by lan­su­ją­cym żydows­kich aktorów. W końcu jak wszyscy wiemy żydzi stworzyli Hol­ly­wood i potem nie dali się prze­bić niko­mu innemu w tym biz­ne­sie. Zwierz nie ma też nic prze­ci­wko zain­tere­sowa­niu, jakim cieszy się pochodze­nie aktorów. W końcu gdy­by użytkown­i­cy pytali czy ktoś jest Hisz­panem nie budz­iło­by to naszej niechę­ci. Zwierz nie widzi też prob­le­mu w tym, że cza­sem dyskus­ja zejdzie na poli­tykę współczes­nego Izraela, której nie wszy­cy są fana­mi.  Zwierz jest też w sum­ie zbu­dowany postawą wielu jeśli nie więk­szoś­ci użytkown­ików Filmwe­bu, którzy na tego typu wąt­ki reagu­ją aler­gicznie. Więcej, zwierz jest przeko­nany, że takich, którzy nie mają ochoty czy­tać takich tek­stów jest więcej niż tych, którzy je popeł­ni­a­ją. Zwłaszcza, że zwierz nieco się przyjrzał i widać, że o ile nic­ki użytkown­ików, którzy potępi­a­ją anty­semick­ie uwa­gi zde­cy­dowanie przewyższa­ją liczeb­nie te, które wygłasza­ją. To zresztą bard­zo pozy­ty­wne zjawisko w dużym stop­niu równoważące uczu­cie obrzy­dzenia, jakie budzą w zwierzu takie wąt­ki. Nie jest to, więc wpis o tym, jakie to straszne, że wypowiedzi się pojaw­ia­ją czy o tym, że w Polsce o kinie dysku­tu­ją sami antysemici.

Zwier­zowi nie chodzi, bowiem o postawę użytkown­ików,  tylko samego por­talu. Zaczni­jmy od prostego stwierdzenia, że zwierz wie, że w innych miejs­cach Inter­en­tu jest dużo gorzej. Ale zwierz po pier­wsze tam nie zaglą­da, po drugie nie czu­je sie w jak­iś sposób odpowiedzial­ny jako użytkown­ik. Filmweb jest najwięk­szym w Polsce por­talem fil­mowym. Widać, że dzi­ała­ją na nim jakieś, egzek­wowane prawa doty­czące komen­towa­nia i zakłada­nia wątków na forach, bo co rusz zwierz natykał się na wąt­ki usunięte, czy usunię­tych użytkown­ików. Dlaczego więc zwierz nie miał abso­lut­nie żad­nych prob­lemów by znaleźć wypowiedzi anty­semick­ie pod właś­ci­wie każdym aktorem żydowskiego pochodzenia, jakiego wpisał do wyszuki­war­ki? Oczy­wiś­cie zwierz wybrał dość specy­ficzny klucz, bo zde­cy­dował się na aktorów, o których wszyscy wiedzą (zwierz korzys­ta z dość sze­roko z poję­cia wszyscy), że są żydowskiego pochodzenia — jak Ben Stiller, Adam San­dler, Natal­ie Port­man, Adrien Brody czy Bar­bara Streisand. Zwierz zro­bił to spec­jal­nie. Dla zwierza jest, bowiem abso­lut­nie jasne, że zde­cy­dowanie szy­b­ciej takie wąt­ki pojaw­ia­ją się pod pro­fil­a­mi aktorów, którzy ze swoim żydowskim pochodze­niem się nie kryją. Zwierz nie prze­jrzał też abso­lut­nie wszys­t­kich dyskusji na Filmwe­bie — wystar­czyło mu, że w tej grze nie spudłował ani razu. Przy czym widać, że ważne są lata akty­wnoś­ci oraz jakość akto­ra. Jako, że wycią­ganie żydowskiego pochodzenia jest ele­mentem kry­ty­ki to nie zna­jdziecie takich uwag w dyskus­jach pod pro­filem Dusti­na Hoff­mana czy Kir­ka Dou­glasa (pewnie, dlat­ego, że w tym przy­pad­ku ani imię ani nazwisko się ludziom nie kojarzy a aktor lata swo­jej najwięk­szej sławy ma za sobą).

Ponown­ie — zwierz wybrał te oso­by, ponieważ najłatwiej tam znaleźć takie komen­tarze. Sko­ro zwier­zowi nie zabrało to zbyt wiele cza­su (nie trze­ba przeglą­dać nawet wszys­t­kich wątków i wszys­t­kich wypowiedzi) to admin­is­tra­torom Filmwe­bu powin­no to zająć jeszcze mniej. Prawdę powiedzi­awszy w prze­ciągu jed­nego dnia moż­na by pewnie wyśledz­ić więk­szość takich wątków (zwierz nie wie ile trwa blokowanie wątku czy użytkown­i­ka, ale mniema, że niezbyt dłu­go). Pewnie pojaw­ił­by się wkrótce nowe, ale z drugiej strony sko­ro nie trud­no skom­ple­tować ilość nazwisk czy tytułów filmów gdzie takie wypowiedzi mają więk­szą szan­sę się pojaw­ić moż­na by raz na jak­iś czas robić krótką prze­bieżkę po forum i wyłapy­wać tego typu wypowiedzi. Serio nie jest wielką zagad­ką że pod fil­ma­mi taki­mi jak “Żyd Süss”, “Wieczny Żyd” takie wąt­ki muszą się pojaw­ić i to w dużej iloś­ci.  Zwierz wie, że filmweb jest olbrzy­mi i ma mnóst­wo filmów, osób i użytkown­ików i po pros­tu nie da rady śledz­ić wszys­t­kich całą dobę, ale w tym jed­nym przy­pad­ku nie jest trud­no się domyślić gdzie dane uwa­gi się pojaw­ią. Co praw­da zwierz pode­jrze­wa, że każdy z tych wątków mógł­by sam zgłosić do mod­er­acji, ale nie o to chodzi by zwierz czy inny użytkown­ik czyś­cił por­talowi forum. Rzecz jas­na zwierz pode­jrze­wa, że Filmweb nie robi tego ze złej woli. Pewnie takie przeczesanie wątków pod wzglę­dem wypowiedzi anty­semic­kich (albo powiedzmy rasis­tows­kich, bo zwierz, co praw­da nie sprawdzał wypowiedzi pod biografi­a­mi aktorów czarnoskórych czy jakiegokol­wiek innego koloru skóry, ale ma wraże­nie, że też by się tam, co nieco bez trudu znalazło) wyma­gało­by zatrud­nienia dodatkowej oso­by, zapłace­nia komuś, być może okaza­ło­by się dzi­ałaniem krótkotr­wałym. Co nie zmienia fak­tu, że to na por­talu spoczy­wa obow­iązek (nawet, jeśli nie prawny to moral­ny) by dyskus­ja toczyła się w cywili­zowany sposób.

Zwierz zwraca na to uwagę przede wszys­tkim, dlat­ego, że Filmweb jest miejscem poświę­conym kul­turze. Por­talem, który czego by o nim nie powiedzieć, powinien być miejscem wymi­any opinii na tem­at mniej lub bardziej rozry­wkowej twór­c­zoś­ci. Stąd też zwierz wyma­ga od niego, jako użytkown­ik więcej. O ile jasne jest, że pudelek, koza­czek czy plotek będą ociekać uprzedzeni­a­mi, nien­aw­iś­cią i naj­gorszy­mi ludzki­mi przy­wara­mi, o ile zaglą­danie do wątków pod infor­ma­c­ja­mi poli­ty­czny­mi jest sportem tylko dla ludzi o moc­nych nerwach, to na por­talu fil­mowym czy por­talu poświę­conym każdej innej twór­c­zoś­ci zwierz chci­ał­by wchodz­ić w wąt­ki na forum ryzyku­jąc, że o zawał przyprawi go wyłącznie czy­jaś opinia na tem­at fil­mu czy akto­ra. Przy czym nie ukry­wa­jmy – dla zwierza wypowiedzi anty­semick­ie są już raczej przy­czyną lekkiej iry­tacji. Co w sum­ie jest trochę niepokojące.

Przy czym zwierz zna odpowiedź więk­szoś­ci z was, „po co wchodzisz na forum na filmwe­bie, wiado­mo, co tam będzie”. Otóż zwierz zrezyg­nował w swoim życiu z czy­ta­nia więk­szoś­ci komen­tarzy — podob­nie jak więk­szość użytkown­ików sieci wyco­fał się dawno z czy­ta­nia komen­tarzy na Onecie, bard­zo rzad­ko zaglą­da do komen­tarzy na Gaze­cie i w ogóle, co raz częś­ciej decy­du­je się odwracać wzrok, kiedy widzi, że pojaw­ia­ją się wypowiedzi innych. Ale prze­cież to tak nie powin­no być. Zwierz nie stoi po stron­ie, która powin­na się wyco­fy­wać czy omi­jać jakieś miejsce sze­rokim łukiem. Co praw­da zwierz omi­ja forum Filmwe­bu sze­rokim łukiem, ale głównie ze wzglę­du na spiętrze­nie się tam abso­lut­nie kre­tyńs­kich wypowiedzi. Co nie zmienia fak­tu, że kiedy chcę sobie poczy­tać o aktorze to abso­lut­nie nie chcę czy­tać czyichś anty­semic­kich wypocin. I cóż mnie obchodzi, że sam użytkown­ik został usunię­ty sko­ro wymi­ana zdań została?

Oczy­wiś­cie to jest prob­lem w jak­iś sposób mar­gin­al­ny. Znakomi­ta więk­szość wypowiedzi na Filmwe­bie nie ma nic wspól­nego z anty­semi­tyzmem i ludzie nie lubią bądź lubią aktorów ze wzglę­du na ich grę aktorską. Nie jest też zde­cy­dowanie Filmweb skupiskiem samych anty­semitów jedynie czeka­ją­cych by dorzu­cić swój paskud­ny komen­tarz. Zwier­zowi nie chodzi, więc o napięt­nowanie firmy, a raczej o kwest­ie odpowiedzial­noś­ci. Zdaniem zwierza (zwierz nie wie czy ma ono umo­cow­anie w praw­ie) por­tale są odpowiedzialne za treś­ci, jakie moż­na na nich znaleźć. Wol­ność dyskusji wol­noś­cią dyskusji, ale por­tal poświę­cony kul­turze nie powinien odwracać wzroku od takiego prob­le­mu. Bądź, co bądź kul­tura zobow­iązu­je.  Inter­ne­tu się nie zmieni. Ludzi też w sum­ie nie. Zwierz nie ma najm­niejszych złudzeń i wcale nie chce napraw­iać całego świa­ta ani burzyć się bez potrze­by. Zwierz uważa jed­nak, że pewne prob­le­my wynika­ją z fak­tu, że wszyscy burzą się oso­biś­cie i czeka­ją aż ktoś inny oburzy się pub­licznie. Oto zwierz oburza­ją­cy się publicznie.

Ps: Zwierz wybrał komen­tarze anty­semick­ie, ponieważ ich obec­ność razi zwierza oso­biś­cie, co nie zmienia fak­tu, że moż­na by napisać równie, jeśli nie bardziej niepoko­ją­cy post doty­czą­cy wypowiedzi homo­fo­bicznych. Ponown­ie – zwierza nie dzi­wi, że takie wypowiedzi tam są. Zwierz chce się jed­nak dzi­wić, że por­tal ich nie usuwa.

52 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online