Home Ogólnie Pilot został samolot odleciał czyli o odcinkach innych niż wszystkie

Pilot został samolot odleciał czyli o odcinkach innych niż wszystkie

autor Zwierz

Hej

                     Czy wiecie, jaki jest najpop­u­larniejszy tytuł odcin­ka seri­alu w his­torii? “Pilot”. Nie, ludzkość nie zachorowała nagle na miłość do awiacji. Jak wszyscy wiemy ‘Pilo­ty” seri­ali to najdzi­wniejszy twór w telewiz­yjnej mach­nie pro­duk­cyjnej. Z jed­nej strony emi­tu­je się je po to by dać wid­zom możli­wość oce­ny seri­alu i na pod­staw­ie reakcji pod­jąć decyzję o dal­szej pro­dukcji. Z drugiej strony — ponieważ, częs­to pro­duku­je się je jeszcze zan­im pojawi się zielone świtało dla całej pro­dukcji, częs­to bywa­ją zupełnie inne niż resz­ta seri­alu. I nie chodzi jedynie o zmi­any deko­racji (najczęś­ciej ser­i­al nie ma wtedy jeszcze włas­nych), ale także o pod­mi­anę aktorów, usunię­cie niek­tórych wątków, zmi­anę charak­teru postaci. Częs­to wyni­ka to z fak­tu, że wid­zowie tak a nie inaczej zareagowali na odcinek pilotażowy, w innych przy­pad­kach (np. zmi­any aktorów) decy­du­ją inne zobow­iąza­nia aktorów, którzy w chwili kręce­nia pilota nie wiedzieli jeszcze czy ser­i­al zostanie uwzględ­niony w ramów­ce stacji. Inny­mi słowy — w przy­pad­ku wielu seri­ali, które oglą­damy ich najm­niej charak­terysty­cznym odcinkiem jest właśnie pilot na pod­staw­ie, którego pode­j­mowal­iśmy (a właś­ci­wie stu­dio pode­j­mowało) decyz­je o real­iza­cji seri­alu. Dlat­ego zwierz zawsze musi się pow­strzymy­wać by nie oce­ni­ać seri­alu po pilocie, choć jak wszyscy wiemy jest to trudne. Przy czym koniecznie trze­ba zaz­naczyć, że nie wszys­tkie seri­ale mają Pilo­ty i nie wszys­tkie seri­ale wcią­ga­ją Pilo­ty do numer­acji odcinków. Cza­sem (jak w przy­pad­ku Sher­loc­ka) zdarza się, że pilot zosta­je prze­r­o­biony i sta­je się pier­wszym odcinkiem seri­alu. Ponieważ Pilo­ty to takie dzi­wne telewiz­yjne zwierzę­ta zwierz postanow­ił poszukać w sieci ciekawych infor­ma­cji na ich tem­at. Oto, co znalazł. Oczy­wiś­cie to pewnie wierz­chołek góry lodowej, ale zawsze miło sobie poczytać.

Patronem wpisu jest uśmiech­nię­ty Sher­lock z pier­wszego nie pokazanego w telewiz­ji odcin­ka Sher­loc­ka, który był pilotem jed­nak nieco innego seri­alu (zwierz nie pisze gorszego ale zde­cy­dowanie innego)

Star Trek TOS - jak wiado­mo Star Trek ma dwa pilo­ty. Pier­wszy to doskonale znany wszys­tkim fanom odcinek ‘The Cage”, w którym nie ma Kir­ka (jest Pike), pier­wszym ofi­cerem jest kobi­eta, (choć bez­imi­en­na) a całość w ogóle się nie spodobała stacji telewiz­yjnej, bo było tam za dużo gada­nia i reflek­sji a za mało strze­la­nia. Co ciekawe dru­gi pilot “Where No Man Has Gone Before” też nie jest typowym Star Trekowym odcinkiem, ponieważ nie ma w nim Dok­to­ra McCoya. Oczy­wiś­cie niko­mu nigdy nie przeszkodz­iło to obe­jrzeć i lubić oby­d­wa odcinki.

Fire­fly — Seren­i­ty — odcinek będą­cy pilotem seri­alu jest naprawdę niezły tylko, że nie został wyemi­towany przez stu­dio, jako pier­wszy. Co oznacza, że właś­ci­wie ser­i­al zaczy­na się trochę do środ­ka. Co ciekawe moż­na tego nie zauważyć, jeśli się o tym nie wie, ale wyraźnie odbiło się to na oglą­dal­noś­ci seri­alu. Nikt z resztą do koń­ca nie rozu­mie powodów dla których stac­ja FOX nada­ją­ca ser­i­al tak bard­zo go sabotowała robiąc wszys­tko by oglą­dało go i rozu­mi­ało jak najm­niej widzów.

Pike mógł­by być naszym Kirkiem. W sum­ie zwierz nie wie czy nawet by takiej his­torii nie wolał (zdję­cie doty­czy TOS)

Being Human – w bry­tyjskiej wer­sji seri­alu po pilocie odcin­ka wymieniono dwójkę z trój­ki gra­ją­cych główne role aktorów. Są różne wer­sje, dlaczego zde­cy­dowano się na zmi­any w obsadzie. Jed­ną z nich jest sug­es­tia, że chciano uczynić obsadę nieco bardziej urodzi­wą. W isto­cie jed­nak zaważył czas, jaki upłynął pomiędzy nakręce­niem pilota a emisją seri­alu. Chodz­iło też o zmi­anę charak­teru seri­alu, który miał być też nieco mroczniejszy.

21 Jump Street - po nakręce­niu pilota seri­alu stu­dio zde­cy­dowało się na zmi­anę akto­ra gra­jącego główną rolę. Ory­gi­nal­nie zagrał go Jeff Yagher, po zmi­an­ie niko­mu niez­nany młody aktor John­ny Deep. Biorąc pod uwagę rozpoz­nawal­ność obu nazwisk we współczes­nym świecie kina, była to bard­zo dobra decyzja.

images

Zwierz musi przyz­nać, że nie będzie się bard­zo burzył bo jego zdaniem Wam­pi­ra zmieniono zde­cy­dowanie na lep­sze. A która obsa­da Being Human bardziej wam przy­padła do gustu?

Czarna Żmi­ja - mało, kto wie, ale ory­gi­nal­ny pilot Czarnej Żmii roz­gry­wał się w cza­sach elż­bi­etańs­kich. Co więcej rolę Baldric­ka niezbyt bystrego wiel­bi­ciela rzepy grał nie Toby Robin­son tylko aktor Philip Fox. Zwierz też ma pewne trud­noś­ci by wyobraz­ić sobie innego akto­ra w tej roli, ale tak było.

Doc­tor Who -  pilot seri­alu nieco różnił się od pier­wszego odcin­ka, po pier­wsze zmieniono stro­je zarówno Susan (na bardziej współczes­ny) oraz Dok­to­ra (jego gar­ni­tur zamieniono na taki o bardziej edwar­diańskim kro­ju). Ale przede wszys­tkim zmieniono odpowiedź na pytane, z jakich cza­sów przy­by­wa Dok­tor — w ory­gi­nale miał przy­by­wać z 49 wieku, potem zde­cy­dowano się, na nieco mniej dokładne określe­nie skąd tak naprawdę przy­by­wa Dok­tor. I słusznie, bo ten 49 wiek pewnie bard­zo by nam wszys­tkim ciążył

Jeśli jesteś­cie ciekawi co wydarzy­lo sie w tym zupełnie innym odcinku Czarnej Żmij to moż­na go znaleźć na YT.

Rais­ing Hope - to dopiero his­to­ria. Otóż aktor­ka Kate Micuc­ci przekon­ała sce­narzys­tów, że powin­ni ją obsadz­ić w roli ory­gi­nal­nie przez­nac­zonej dla mężczyzny. Sce­narzyś­ci przys­tali na tą propozy­cję, nakrę­cono pilot i… Zde­cy­dowano się wró­cić do ory­gi­nal­nej kon­cepcji gdzie tą rolę grał mężczyz­na. Trze­ba powiedzieć, że trze­ba się cza­sem sporo namęczyć by nic nie zmieniać.

House — może pamięta­cie pier­wszy nieco inny styl­isty­cznie odcinek przygód zdol­nego Dok­to­ra? Wyreży­serował go Bri­an Singer (późniejszy pro­du­cent seri­alu), który najbardziej znany jest z tego, że wyreży­serował X‑menów. Zdaniem zwierza pier­wszy odcinek Housa styl­isty­cznie zupełnie nie przys­ta­je do resz­ty serialu.

Game of Thrones - ser­i­al wyglą­dał­by zupełnie inaczej gdy­by HBO zde­cy­dowało si na ser­i­al w takim wyda­niu, w jakim prezen­tował się w niepokazanym na ante­nie pilocie seri­alu. Nakrę­cony w Szkocji i Maroko (zami­ast w Irlandii i na Mal­cie) był zupełnie, ale to zupełnie inny. Różniła się czołówka, sce­nar­iusz, ale przede wszys­tkim część aktorów. Chy­ba najwięk­sza różnicą była Tamzin Mer­chant w roli Daen­erys i Jen­nifer Ehle w roli Cate­lyn Stark. Jed­nak chy­ba najważniejszy jest fakt, że pilot pow­stał w 2009 roku, co oznacza, że ser­i­al mógł­by być już o dwa lata starszy. No, ale ponoć, kiedy pro­du­cen­ci obe­jrzeli w 2011 po raz kole­jny odcinek zori­en­towali się, że niez­na­ją­cy książ­ki widz mógł­by się nie zori­en­tować, że Jamie i Cer­sei byli rodzeńst­wem. Zwierz nie wie czy moż­na gdzieś odcinek zobaczyć, ale na miejs­cu fanów polował­by na niego w sieci.

Dla niek­tórych to wręcz nie możli­we, ale obsa­da Gry o Tron mogla wyglą­dać zupel­nie inaczej

True Blood — w pilocie seri­alu Tarę grała aktor­ka Brook Kerr, która jed­nak wcześniej zadeklarowała wys­tęp w filmie Flower Girl i w seri­alu NCIS więc nie mogła zostać w seri­alu. Prawdę powiedzi­awszy to najlep­sza rzecz, jaka przy­darzyła się czys­tej Krwi. Tara w jej wyko­na­niu nie miała nawet połowy wiary­god­noś­ci i tem­pera­men­tu Tary w wyko­na­niu Ruti­ny Wes­ley, która może gra postać den­er­wu­jącą, ale robi to bard­zo dobrze.

Gilmore Girls — w pilocie rolę Sook­ie przy­jaciół­ki Lore­lai grała Alex Borstein, która jed­nak nie mogła zostać na stałe w seri­alu, z powodu swo­jego kon­trak­tu w innym seri­alu. Zastąpiła ją Melis­sa MaCarthy, ale to nie jedy­na zmi­ana pomiędzy pilotem a seri­alem. Np. Sook­ie miała ory­gi­nal­nie być stras­zli­wą niez­darą, z czego zrezyg­nowano. Poza tym zmieniono też drob­ne szczegóły jak np. samochód, którym jeździ Lore­lai czy wys­trój baru Luke’a

Jed­na sce­na, dwie aktor­ki, dwa pode­jś­cia. ALeż się fajnie na to patrzy. Chodzi oczy­wiś­cie o True Blood

30 Rock - Tina Fey twór­czyni seri­alu twierdzi, że nie jest w stanie oglą­dać pilota 30 Rock, ponieważ jest jeszcze za wcześnie. Rzeczy­wiś­cie, jeśli szu­ka się najm­niej śmiesznego odcin­ka w tym naprawdę śmiesznym seri­alu to pilot będzie w pier­wszej dziesiątce. Jed­nak najwięk­szą zmi­aną jest zmi­ana aktor­ki gra­jącej Jen­nę Maroney — po pier­wsze na początku bohater­ka miała nazy­wać się Jen­na De car­lo, po drugie zamieniono Rachel Dratch na Jane Krakows­ki, (co jest jed­nak olbrzymią zmi­aną). Zde­cy­dowano się na to głównie, dlat­ego, że ser­i­al miał zmienić charak­ter — zami­ast kon­cen­trować się na pro­dukowanym pro­gramie i skeczach miał stać się bardziej spójną fabułą. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że Dratch pozostała w obsadzie seri­alu pojaw­ia­jąc się w różnych odcinkach w rolach drugoplanowych.

Pri­vate Prac­tice — jak może pamięta­cie pilotem tego seri­alu był jeden z odcinków Grey’s Anato­my (takie wpy­chanie pilotów jed­nych seri­ali do drugich nazy­wa się Back­door pilot). W pier­wszym odcinku Nao­mi — przy­jaciółkę Addi­son grała Mer­rin Dugey, jed­nak, kiedy w końcu zde­cy­dowano się na wypro­dukowanie seri­alu, aktor­ka miała już inne zobow­iąza­nia. Jej miejsce zajęła Audra McDon­ald, która była potem jed­ną z pier­wszych osób, które zde­cy­dowały się opuś­cić, co raz gorszy serial.

Jak sami rozu­miecie, zmi­ana aktor­ki nie była tylko zwykłą pod­mi­an­ka ale zmi­aną całej kon­cepcji postaci (30 Rock)

ER - sce­nar­iusz od pier­wszego odcin­ka seri­alu został napisany w 1974 roku przez Michaela Crich­tona, który spisał swo­je doświad­cze­nie z cza­sów, gdy stu­diował medy­cynę (potem zajął się bardziej intrat­nym zaję­ciem jak np. pro­dukowaniem jed­nego z najpop­u­larniejszych seri­ali w his­torii telewiz­ji). Pilot został nagrany i wyemi­towany w 1994 roku, co oznacza­ło dwadzieś­cia lat różni­cy — pozmieni­ano, więc płeć częś­ci dok­torów, ale nie zmieniono im za bard­zo listy dial­o­gowej, dlat­ego jeśli przyjrzy­cie się dokład­nie pier­wsze­mu odcinkowi odkry­je­cie, że był on jed­nak nieco inny. Plus, o czym zapewne wszyscy wiedzą Car­ol hath­away powin­na umrzeć w Pilocie a nie zdobyć serce widzów i pozostać w seri­alu na kole­jne sześć sezonów.

Chuck — w ory­gi­nal­nym pilocie seri­alu Chuck miał mieć dziew­czynę (czy raczej potenc­jal­ną dziew­czynę) w postaci ład­nej sąsi­ad­ki. Jed­nak sce­narzyś­ci dos­zli do wniosku, że po pier­wsze za bard­zo kom­p­likowało­by to akcję a po drugie to nie możli­we by za jed­nym ner­dem ze sklepu z RTV AGD uga­ni­ały się dwie kobi­ety. Wykreślili, więc rolę aktor­ki, (której zdję­cia pojaw­iły się już wśród pro­mo­cyjnych mate­ri­ałów) i odd­ali część jej kwestii aktorce gra­jącej siostrę Chuc­ka. Co nie jest do koń­ca dobrym pomysłem. Bo niek­tóre tek­sty napisane dla dziew­czyny w ustach siostry nie brzmią szczegól­nie dobrze.

Cas­tle — pilot seri­alu został nakrę­cony w dwóch miejs­cach — w Nowym Jorku i Los Ange­les. Najlepiej widać to w sce­nach na posterunku gdzie po pros­tu widz­imy dwa różne miejs­ca — najbardziej zmienił się gabi­net Mond­gomerego, oraz biurko Beck­ett. Cas­tle jest obec­nie krę­cony właś­ci­wie wyłącznie w LA, co oznacza, że kiedy bohaterowie lecą do LA tak naprawdę kręcą na miejscu.

  Każdy kto oglą­da ser­i­al Cas­tle może bez trudu dostrzec, że posterunek w seri­alu wyglą­da obec­nie nieco inaczej

The Nan­ny – pilot seri­alu został jak bard­zo wiele pilotażowych odcinków nakrę­cony w zupełnie innych deko­rac­jach. Zazwyczaj zmienia się pozy­c­ja stołu czy mebli, ale w tym przy­pad­ku najbardziej wyraźną zmi­aną jest położe­nie schodów. W odcinku pilotażowym są po lewej stron­ie ekranu, zaś przez następ­ne kil­ka sezonów będą po prawej. Cóż i schodom zdarza się podróżować.

The New Girl — w pier­wszym odcinku seri­alu mieszkanie, do którego wprowadza się Jess zamieszku­ją Nick, Schmidt i Coach grany przez Damona Wayansa Jr. W drugim odcinku seri­alu z Łotwy wraca Win­ston, który ory­gi­nal­nie mieszkał z chłopaka­mi i zosta­je tam już na kole­jne sezony. W isto­cie jest to pró­ba wyjś­cia z kłopotli­wej sytu­acji, w jakiej znaleźli się sce­narzyś­ci po tym jak Damom Wayans Jr. Zrezyg­nował z seri­alu, ponieważ jego dru­gi ser­i­al, w którym grał niespodziewanie dostał kole­jny sezon.

Te dwa obraz­ki różnią się jed­nym ele­mentem obady, dla tego kto zna­jdzie — punkt (zwierz jest ciekawy jak wyglą­dała by New Girl z nieco innym ukła­dem bohaterów bo Win­ston jest trochę odstaw­iony na boczny tor)

Dobra tyle cieka­wostek. Na pewno jest ich sporo więcej, bo właś­ci­wie żaden pilot nie przys­ta­je do seri­alu, którym potem się stał, a sporo z nich zosta­je jeszcze raz nagrana. Zwierz musi przyz­nać, że najbardziej lubi porówny­wać sce­ny z niepokazanego pub­licznoś­ci pilota jakiegoś seri­alu z pier­wszym odcinkiem, który już pokazano wszys­tkim. Dlaczego? Bo to chy­ba jedy­na szansa, kiedy mamy okazję zobaczyć jak wyglą­dał­by film czy telewiz­ja gdy­by moż­na było naty­ch­mi­ast robić popraw­ki. Poza tym to pokazu­je jak niewielkie zmi­any mogą robić sporą różnicę. Ponieważ to typowy przykład wpisu, który pole­ga na wyszuki­wa­niu fajnych infor­ma­cji (lub wygrze­by­wa­niu ich z pamię­ci) zwierz zaprasza wszys­t­kich, którzy pamię­ta­ją spore różnice między pilotem a seri­alem do dopisy­wa­nia się im więcej takich przykładów tym fajniej.

Ps:  Zwierz przeprasza że ostat­nio tak nie za bard­zo recen­zyjnie ale zwierz nie miał cza­su oglą­dać  niczego nowego bo ma naprawdę sporo różnych dzi­wnych rzeczy do robo­ty no i poza tym jest za ciepło.

35 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online