Home Ogólnie Pilot został samolot odleciał czyli o odcinkach innych niż wszystkie

Pilot został samolot odleciał czyli o odcinkach innych niż wszystkie

autor Zwierz

Hej

                     Czy wiecie, jaki jest najpop­u­larniejszy tytuł odcin­ka seri­alu w his­torii? “Pilot”. Nie, ludzkość nie zachorowała nagle na miłość do awiacji. Jak wszyscy wiemy ‘Pilo­ty” seri­ali to najdzi­wniejszy twór w telewiz­yjnej mach­nie pro­duk­cyjnej. Z jed­nej strony emi­tu­je się je po to by dać wid­zom możli­wość oce­ny seri­alu i na pod­staw­ie reakcji pod­jąć decyzję o dal­szej pro­dukcji. Z drugiej strony — ponieważ, częs­to pro­duku­je się je jeszcze zan­im pojawi się zielone świtało dla całej pro­dukcji, częs­to bywa­ją zupełnie inne niż resz­ta seri­alu. I nie chodzi jedynie o zmi­any deko­racji (najczęś­ciej ser­i­al nie ma wtedy jeszcze włas­nych), ale także o pod­mi­anę aktorów, usunię­cie niek­tórych wątków, zmi­anę charak­teru postaci. Częs­to wyni­ka to z fak­tu, że wid­zowie tak a nie inaczej zareagowali na odcinek pilotażowy, w innych przy­pad­kach (np. zmi­any aktorów) decy­du­ją inne zobow­iąza­nia aktorów, którzy w chwili kręce­nia pilota nie wiedzieli jeszcze czy ser­i­al zostanie uwzględ­niony w ramów­ce stacji. Inny­mi słowy — w przy­pad­ku wielu seri­ali, które oglą­damy ich najm­niej charak­terysty­cznym odcinkiem jest właśnie pilot na pod­staw­ie, którego pode­j­mowal­iśmy (a właś­ci­wie stu­dio pode­j­mowało) decyz­je o real­iza­cji seri­alu. Dlat­ego zwierz zawsze musi się pow­strzymy­wać by nie oce­ni­ać seri­alu po pilocie, choć jak wszyscy wiemy jest to trudne. Przy czym koniecznie trze­ba zaz­naczyć, że nie wszys­tkie seri­ale mają Pilo­ty i nie wszys­tkie seri­ale wcią­ga­ją Pilo­ty do numer­acji odcinków. Cza­sem (jak w przy­pad­ku Sher­loc­ka) zdarza się, że pilot zosta­je prze­r­o­biony i sta­je się pier­wszym odcinkiem seri­alu. Ponieważ Pilo­ty to takie dzi­wne telewiz­yjne zwierzę­ta zwierz postanow­ił poszukać w sieci ciekawych infor­ma­cji na ich tem­at. Oto, co znalazł. Oczy­wiś­cie to pewnie wierz­chołek góry lodowej, ale zawsze miło sobie poczy­tać.

Patronem wpisu jest uśmiech­nię­ty Sher­lock z pier­wszego nie pokazanego w telewiz­ji odcin­ka Sher­loc­ka, który był pilotem jed­nak nieco innego seri­alu (zwierz nie pisze gorszego ale zde­cy­dowanie innego)

Star Trek TOS - jak wiado­mo Star Trek ma dwa pilo­ty. Pier­wszy to doskonale znany wszys­tkim fanom odcinek ‘The Cage”, w którym nie ma Kir­ka (jest Pike), pier­wszym ofi­cerem jest kobi­eta, (choć bez­imi­en­na) a całość w ogóle się nie spodobała stacji telewiz­yjnej, bo było tam za dużo gada­nia i reflek­sji a za mało strze­la­nia. Co ciekawe dru­gi pilot “Where No Man Has Gone Before” też nie jest typowym Star Trekowym odcinkiem, ponieważ nie ma w nim Dok­to­ra McCoya. Oczy­wiś­cie niko­mu nigdy nie przeszkodz­iło to obe­jrzeć i lubić oby­d­wa odcin­ki.

Fire­fly — Seren­i­ty — odcinek będą­cy pilotem seri­alu jest naprawdę niezły tylko, że nie został wyemi­towany przez stu­dio, jako pier­wszy. Co oznacza, że właś­ci­wie ser­i­al zaczy­na się trochę do środ­ka. Co ciekawe moż­na tego nie zauważyć, jeśli się o tym nie wie, ale wyraźnie odbiło się to na oglą­dal­noś­ci seri­alu. Nikt z resztą do koń­ca nie rozu­mie powodów dla których stac­ja FOX nada­ją­ca ser­i­al tak bard­zo go sabotowała robiąc wszys­tko by oglą­dało go i rozu­mi­ało jak najm­niej widzów.

Pike mógł­by być naszym Kirkiem. W sum­ie zwierz nie wie czy nawet by takiej his­torii nie wolał (zdję­cie doty­czy TOS)

Being Human – w bry­tyjskiej wer­sji seri­alu po pilocie odcin­ka wymieniono dwójkę z trój­ki gra­ją­cych główne role aktorów. Są różne wer­sje, dlaczego zde­cy­dowano się na zmi­any w obsadzie. Jed­ną z nich jest sug­es­tia, że chciano uczynić obsadę nieco bardziej urodzi­wą. W isto­cie jed­nak zaważył czas, jaki upłynął pomiędzy nakręce­niem pilota a emisją seri­alu. Chodz­iło też o zmi­anę charak­teru seri­alu, który miał być też nieco mroczniejszy.

21 Jump Street - po nakręce­niu pilota seri­alu stu­dio zde­cy­dowało się na zmi­anę akto­ra gra­jącego główną rolę. Ory­gi­nal­nie zagrał go Jeff Yagher, po zmi­an­ie niko­mu niez­nany młody aktor John­ny Deep. Biorąc pod uwagę rozpoz­nawal­ność obu nazwisk we współczes­nym świecie kina, była to bard­zo dobra decyz­ja.

images

Zwierz musi przyz­nać, że nie będzie się bard­zo burzył bo jego zdaniem Wam­pi­ra zmieniono zde­cy­dowanie na lep­sze. A która obsa­da Being Human bardziej wam przy­padła do gus­tu?

Czarna Żmi­ja - mało, kto wie, ale ory­gi­nal­ny pilot Czarnej Żmii roz­gry­wał się w cza­sach elż­bi­etańs­kich. Co więcej rolę Baldric­ka niezbyt bystrego wiel­bi­ciela rzepy grał nie Toby Robin­son tylko aktor Philip Fox. Zwierz też ma pewne trud­noś­ci by wyobraz­ić sobie innego akto­ra w tej roli, ale tak było.

Doc­tor Who -  pilot seri­alu nieco różnił się od pier­wszego odcin­ka, po pier­wsze zmieniono stro­je zarówno Susan (na bardziej współczes­ny) oraz Dok­to­ra (jego gar­ni­tur zamieniono na taki o bardziej edwar­diańskim kro­ju). Ale przede wszys­tkim zmieniono odpowiedź na pytane, z jakich cza­sów przy­by­wa Dok­tor — w ory­gi­nale miał przy­by­wać z 49 wieku, potem zde­cy­dowano się, na nieco mniej dokładne określe­nie skąd tak naprawdę przy­by­wa Dok­tor. I słusznie, bo ten 49 wiek pewnie bard­zo by nam wszys­tkim ciążył

Jeśli jesteś­cie ciekawi co wydarzy­lo sie w tym zupełnie innym odcinku Czarnej Żmij to moż­na go znaleźć na YT.

Rais­ing Hope - to dopiero his­to­ria. Otóż aktor­ka Kate Micuc­ci przekon­ała sce­narzys­tów, że powin­ni ją obsadz­ić w roli ory­gi­nal­nie przez­nac­zonej dla mężczyzny. Sce­narzyś­ci przys­tali na tą propozy­cję, nakrę­cono pilot i… Zde­cy­dowano się wró­cić do ory­gi­nal­nej kon­cepcji gdzie tą rolę grał mężczyz­na. Trze­ba powiedzieć, że trze­ba się cza­sem sporo namęczyć by nic nie zmieni­ać.

House — może pamięta­cie pier­wszy nieco inny styl­isty­cznie odcinek przygód zdol­nego Dok­to­ra? Wyreży­serował go Bri­an Singer (późniejszy pro­du­cent seri­alu), który najbardziej znany jest z tego, że wyreży­serował X‑menów. Zdaniem zwierza pier­wszy odcinek Housa styl­isty­cznie zupełnie nie przys­ta­je do resz­ty seri­alu.

Game of Thrones - ser­i­al wyglą­dał­by zupełnie inaczej gdy­by HBO zde­cy­dowało si na ser­i­al w takim wyda­niu, w jakim prezen­tował się w niepokazanym na ante­nie pilocie seri­alu. Nakrę­cony w Szkocji i Maroko (zami­ast w Irlandii i na Mal­cie) był zupełnie, ale to zupełnie inny. Różniła się czołówka, sce­nar­iusz, ale przede wszys­tkim część aktorów. Chy­ba najwięk­sza różnicą była Tamzin Mer­chant w roli Daen­erys i Jen­nifer Ehle w roli Cate­lyn Stark. Jed­nak chy­ba najważniejszy jest fakt, że pilot pow­stał w 2009 roku, co oznacza, że ser­i­al mógł­by być już o dwa lata starszy. No, ale ponoć, kiedy pro­du­cen­ci obe­jrzeli w 2011 po raz kole­jny odcinek zori­en­towali się, że niez­na­ją­cy książ­ki widz mógł­by się nie zori­en­tować, że Jamie i Cer­sei byli rodzeńst­wem. Zwierz nie wie czy moż­na gdzieś odcinek zobaczyć, ale na miejs­cu fanów polował­by na niego w sieci.

Dla niek­tórych to wręcz nie możli­we, ale obsa­da Gry o Tron mogla wyglą­dać zupel­nie inaczej

True Blood — w pilocie seri­alu Tarę grała aktor­ka Brook Kerr, która jed­nak wcześniej zadeklarowała wys­tęp w filmie Flower Girl i w seri­alu NCIS więc nie mogła zostać w seri­alu. Prawdę powiedzi­awszy to najlep­sza rzecz, jaka przy­darzyła się czys­tej Krwi. Tara w jej wyko­na­niu nie miała nawet połowy wiary­god­noś­ci i tem­pera­men­tu Tary w wyko­na­niu Ruti­ny Wes­ley, która może gra postać den­er­wu­jącą, ale robi to bard­zo dobrze.

Gilmore Girls — w pilocie rolę Sook­ie przy­jaciół­ki Lore­lai grała Alex Borstein, która jed­nak nie mogła zostać na stałe w seri­alu, z powodu swo­jego kon­trak­tu w innym seri­alu. Zastąpiła ją Melis­sa MaCarthy, ale to nie jedy­na zmi­ana pomiędzy pilotem a seri­alem. Np. Sook­ie miała ory­gi­nal­nie być stras­zli­wą niez­darą, z czego zrezyg­nowano. Poza tym zmieniono też drob­ne szczegóły jak np. samochód, którym jeździ Lore­lai czy wys­trój baru Luke’a

Jed­na sce­na, dwie aktor­ki, dwa pode­jś­cia. ALeż się fajnie na to patrzy. Chodzi oczy­wiś­cie o True Blood

30 Rock - Tina Fey twór­czyni seri­alu twierdzi, że nie jest w stanie oglą­dać pilota 30 Rock, ponieważ jest jeszcze za wcześnie. Rzeczy­wiś­cie, jeśli szu­ka się najm­niej śmiesznego odcin­ka w tym naprawdę śmiesznym seri­alu to pilot będzie w pier­wszej dziesiątce. Jed­nak najwięk­szą zmi­aną jest zmi­ana aktor­ki gra­jącej Jen­nę Maroney — po pier­wsze na początku bohater­ka miała nazy­wać się Jen­na De car­lo, po drugie zamieniono Rachel Dratch na Jane Krakows­ki, (co jest jed­nak olbrzymią zmi­aną). Zde­cy­dowano się na to głównie, dlat­ego, że ser­i­al miał zmienić charak­ter — zami­ast kon­cen­trować się na pro­dukowanym pro­gramie i skeczach miał stać się bardziej spójną fabułą. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że Dratch pozostała w obsadzie seri­alu pojaw­ia­jąc się w różnych odcinkach w rolach dru­go­planowych.

Pri­vate Prac­tice — jak może pamięta­cie pilotem tego seri­alu był jeden z odcinków Grey’s Anato­my (takie wpy­chanie pilotów jed­nych seri­ali do drugich nazy­wa się Back­door pilot). W pier­wszym odcinku Nao­mi — przy­jaciółkę Addi­son grała Mer­rin Dugey, jed­nak, kiedy w końcu zde­cy­dowano się na wypro­dukowanie seri­alu, aktor­ka miała już inne zobow­iąza­nia. Jej miejsce zajęła Audra McDon­ald, która była potem jed­ną z pier­wszych osób, które zde­cy­dowały się opuś­cić, co raz gorszy ser­i­al.

Jak sami rozu­miecie, zmi­ana aktor­ki nie była tylko zwykłą pod­mi­an­ka ale zmi­aną całej kon­cepcji postaci (30 Rock)

ER - sce­nar­iusz od pier­wszego odcin­ka seri­alu został napisany w 1974 roku przez Michaela Crich­tona, który spisał swo­je doświad­cze­nie z cza­sów, gdy stu­diował medy­cynę (potem zajął się bardziej intrat­nym zaję­ciem jak np. pro­dukowaniem jed­nego z najpop­u­larniejszych seri­ali w his­torii telewiz­ji). Pilot został nagrany i wyemi­towany w 1994 roku, co oznacza­ło dwadzieś­cia lat różni­cy — pozmieni­ano, więc płeć częś­ci dok­torów, ale nie zmieniono im za bard­zo listy dial­o­gowej, dlat­ego jeśli przyjrzy­cie się dokład­nie pier­wsze­mu odcinkowi odkry­je­cie, że był on jed­nak nieco inny. Plus, o czym zapewne wszyscy wiedzą Car­ol hath­away powin­na umrzeć w Pilocie a nie zdobyć serce widzów i pozostać w seri­alu na kole­jne sześć sezonów.

Chuck — w ory­gi­nal­nym pilocie seri­alu Chuck miał mieć dziew­czynę (czy raczej potenc­jal­ną dziew­czynę) w postaci ład­nej sąsi­ad­ki. Jed­nak sce­narzyś­ci dos­zli do wniosku, że po pier­wsze za bard­zo kom­p­likowało­by to akcję a po drugie to nie możli­we by za jed­nym ner­dem ze sklepu z RTV AGD uga­ni­ały się dwie kobi­ety. Wykreślili, więc rolę aktor­ki, (której zdję­cia pojaw­iły się już wśród pro­mo­cyjnych mate­ri­ałów) i odd­ali część jej kwestii aktorce gra­jącej siostrę Chuc­ka. Co nie jest do koń­ca dobrym pomysłem. Bo niek­tóre tek­sty napisane dla dziew­czyny w ustach siostry nie brzmią szczegól­nie dobrze.

Cas­tle — pilot seri­alu został nakrę­cony w dwóch miejs­cach — w Nowym Jorku i Los Ange­les. Najlepiej widać to w sce­nach na posterunku gdzie po pros­tu widz­imy dwa różne miejs­ca — najbardziej zmienił się gabi­net Mond­gomerego, oraz biurko Beck­ett. Cas­tle jest obec­nie krę­cony właś­ci­wie wyłącznie w LA, co oznacza, że kiedy bohaterowie lecą do LA tak naprawdę kręcą na miejs­cu.

  Każdy kto oglą­da ser­i­al Cas­tle może bez trudu dostrzec, że posterunek w seri­alu wyglą­da obec­nie nieco inaczej

The Nan­ny – pilot seri­alu został jak bard­zo wiele pilotażowych odcinków nakrę­cony w zupełnie innych deko­rac­jach. Zazwyczaj zmienia się pozy­c­ja stołu czy mebli, ale w tym przy­pad­ku najbardziej wyraźną zmi­aną jest położe­nie schodów. W odcinku pilotażowym są po lewej stron­ie ekranu, zaś przez następ­ne kil­ka sezonów będą po prawej. Cóż i schodom zdarza się podróżować.

The New Girl — w pier­wszym odcinku seri­alu mieszkanie, do którego wprowadza się Jess zamieszku­ją Nick, Schmidt i Coach grany przez Damona Wayansa Jr. W drugim odcinku seri­alu z Łotwy wraca Win­ston, który ory­gi­nal­nie mieszkał z chłopaka­mi i zosta­je tam już na kole­jne sezony. W isto­cie jest to pró­ba wyjś­cia z kłopotli­wej sytu­acji, w jakiej znaleźli się sce­narzyś­ci po tym jak Damom Wayans Jr. Zrezyg­nował z seri­alu, ponieważ jego dru­gi ser­i­al, w którym grał niespodziewanie dostał kole­jny sezon.

Te dwa obraz­ki różnią się jed­nym ele­mentem obady, dla tego kto zna­jdzie — punkt (zwierz jest ciekawy jak wyglą­dała by New Girl z nieco innym ukła­dem bohaterów bo Win­ston jest trochę odstaw­iony na boczny tor)

Dobra tyle cieka­wostek. Na pewno jest ich sporo więcej, bo właś­ci­wie żaden pilot nie przys­ta­je do seri­alu, którym potem się stał, a sporo z nich zosta­je jeszcze raz nagrana. Zwierz musi przyz­nać, że najbardziej lubi porówny­wać sce­ny z niepokazanego pub­licznoś­ci pilota jakiegoś seri­alu z pier­wszym odcinkiem, który już pokazano wszys­tkim. Dlaczego? Bo to chy­ba jedy­na szansa, kiedy mamy okazję zobaczyć jak wyglą­dał­by film czy telewiz­ja gdy­by moż­na było naty­ch­mi­ast robić popraw­ki. Poza tym to pokazu­je jak niewielkie zmi­any mogą robić sporą różnicę. Ponieważ to typowy przykład wpisu, który pole­ga na wyszuki­wa­niu fajnych infor­ma­cji (lub wygrze­by­wa­niu ich z pamię­ci) zwierz zaprasza wszys­t­kich, którzy pamię­ta­ją spore różnice między pilotem a seri­alem do dopisy­wa­nia się im więcej takich przykładów tym fajniej.

Ps:  Zwierz przeprasza że ostat­nio tak nie za bard­zo recen­zyjnie ale zwierz nie miał cza­su oglą­dać  niczego nowego bo ma naprawdę sporo różnych dzi­wnych rzeczy do robo­ty no i poza tym jest za ciepło.

35 komentarzy
0

Powiązane wpisy