Home Informacje Zwierz pragnie opanować świat czyli Blog Roku

Zwierz pragnie opanować świat czyli Blog Roku

autor Zwierz

 

 

  Autorką grafi­ki jest cud­ow­na, zdol­na i genial­na Maja Lulek

 

 

Zwierz nie tylko poprosił część pop kul­tur­al­nych bohaterów o pomoc w swo­jej akcji prze­ję­cia świa­ta za pomocą blo­ga roku ale poprosił ich też o krótką wypowiedzieć odnośnie blo­ga zwierza.?? 

 

Hen­ryk V — Zwierza czy­tam głównie ze wzglę­du na zamiłowanie blogera do kul­tu­ry bry­tyjskiej. Jako król Anglii i ważny ele­men­ty kul­tu­ry bry­tyjskiej jestem bard­zo zain­tere­sowany nowy­mi propozy­c­ja­mi BBC i innych stacji ang­iel­skiej telewiz­ji. Do tego muszę przyz­nać, że słabość autor­ki do nie­jakiego Szek­spi­ra skła­nia mnie do uważnej lek­tu­ry. Pan Szek­spir wyrażał się o mnie w najlep­szych słowach. Więc jego przy­ja­ciele są moi­mi przy­jaciół­mi. Oczy­wiś­cie muszę tu wspom­nieć, że zain­tere­sowanie z jakim zwierz śledz­ił ekraniza­cję sztu­ki na pod­staw­ie mojego życia przy­czyniło się trochę do mojej sym­pa­tii. Choć uważam, że w recen­z­jach zde­cy­dowanie za dużo zach­wytów nad tym aktorem… jak mu było Tom Hid­den­stone ( królowi chodz­iło o Toma Hid­dle­ston przyp. zwierz)… nie naprawdę nie pamię­tam. Ład­ny niby ale powiedzmy sobie szcz­erze, gdzie mu tam do mnie. W każdym razie gdy­bym nie był martwym śred­niowiecznym królem Anglii na pewno bym zagłosował na zwierza.

 

 

Darth Vad­er — imperi­um nie popiera tak błahych rozry­wek jak blo­gi. Społeczeńst­wo zami­ast sku­pi­ać się na telewiz­ji powin­no wkładać jak najwięk­szy wysiłek w budowę wielkoś­ci Imperi­um. Oczy­wiś­cie mon­i­toru­je­my pop­u­larne w odległych galak­tykach, prymi­ty­wne formy komu­nikacji. Zwierz wydał się nam ciekawy ze wzglę­du na lekkie sym­pa­ty­zowanie z Rebe­lią. Ist­nieje możli­wość, że rebe­lian­ci korzys­ta­ją z blo­ga jako skrzyn­ki kon­tak­towej. Oczy­wiś­cie, korzys­ta­jąc z dofi­nan­sowa­nia Imperi­um zagło­su­je na zwierza. Dzię­ki temu będzie nam łatwiej mon­i­torować postępy Rebe­lii. Tylko nie mów­cie nic Imper­a­torowi.

 

Cisz - nieste­ty nasz rozmów­ca nie pamię­ta nic z roz­mowy ale czu­je olbrzymią potrze­bę zagłosowa­nia na blog zwierza.

 

Sher­lock Holmes —  {ponieważ roz­mowa z panem Holme­sem była niemożli­wa w  jego imie­niu wypowia­da się dok­tor John Wat­son] ‑Po śmier­ci Sher­loc­ka przeglą­dałem jego zakład­ki “ulu­bione” na kom­put­erze. Okazu­je się, że czy­tał zwierza reg­u­larnie. Znalazłem notat­ki, z których wyni­ka, że Sher­lock starał się roz­gryźć osobowość auto­ra blo­ga. Z jego zapisków wyni­ka, że bloger­ka ma 1.57 wzros­tu, zespół cieśni nadgarst­ka i nie lubi szpinaku. Nie wiem skąd to wie. Czy zagło­su­ję na blo­ga? Zagło­su­ję, przez wzgląd na niego. [ dłuższa roz­mowa nie możli­wa z powodu sil­nych emocji jakie tar­ga­ją rozmów­cą]

 

Bili­bo Bag­gins — u nas w Hob­bitonie blo­gi czy­tamy rzad­ko. Więk­szość norek nie ma dostępu do Inter­ne­tu. Ist­nieje powszechne przeko­nanie, że Inter­net źle wpły­wa na małe hob­bi­ciąt­ka. Ale niek­tóre blo­gi czy­tamy — co ciekawsze frag­men­ty są prze­drukowywane w lokalnej gaze­cie. Częs­to czy­tam zwierza. Podo­ba mi się jego sym­pa­tia do smoków, choć założę się, że autor nigdy smo­ka nie spotkał, nie to co ja. Nie wiem czy słyszeliś­cie o moich przy­go­dach ze smoka­mi, muszę wam to kiedyś opowiedzieć. Czy zagło­su­ję. Myślę, że nie zaszkodzi. To chy­ba jakieś grosze kosz­tu­je, a ja jestem całkiem zamożny. Moż­na powiedzieć, że mam mały skarb. Mój skarb… 

 

Bat­man — o blogu powiedzi­ał mi Alfred, kiedyś spóźnił się o pięć min­ut z moją herbatką o siedem­nastej i tłu­maczył się lek­turą blo­ga. Nie mam cza­su czy­tać nowych wpisów codzi­en­nie, ale pod­czy­tu­ję od cza­su do cza­su. Alfred twierdzi, że autor blo­ga może znać moją prawdzi­wą tożsamość, więcej, że może się pode mnie pod­szy­wać. Moim zdaniem to tylko kole­j­na wiel­bi­ciel­ka. Częs­to się zdarza, że młode dziew­czę­ta pozosta­ją pod moim urok­iem. Taki los przys­to­jnego supe rbo­hat­era. Czy zagło­su­ję? Sam bym pewnie nie zagłosował ale Alfre­dowi bard­zo zależy więc mogę wysłać smsa. W końcu mam pieniądze.?

 

Jeśli czu­je­cie się zachęceni tymi rekomen­dac­ja­mi to jak mówi instrukc­ja na obrazku, wyśli­j­cie sms o treś­ci E00001 na numer 7122. Zwierz będzie bard­zo rad :)

 

A koszt sms to 1,23 zł. Ale zys­ki idą na cele chary­taty­wne (wyjazdy reha­bil­i­ta­cyjne dla dzieci)

 

No i jeszcze jed­na waż­na wiado­mość — z jed­nego tele­fonu liczy się jeden sms. Co oznacza, że jeśli chce­cie dać wyraz naprawdę wielkiej sym­pa­tii musi­cie znaleźć kogoś z innym tele­fonem :)

0 komentarz
0

Powiązane wpisy