Home Ogólnie Zwierz Who? czyli bloger w 65 pytaniach i odpowiedziach cz. I (!!!)

Zwierz Who? czyli bloger w 65 pytaniach i odpowiedziach cz. I (!!!)

autor Zwierz

  ?

Hej

 

 

Wczo­raj wiec­zorem zwierza dopadł chwilowy brak weny. Oczy­wiś­cie zwierz zawsze ma kil­ka tem­atów zapa­sowych ale postanow­ił, że zami­ast spędz­ić wieczór na strasznie skom­p­likowanych Inter­ne­towych poszuki­wa­ni­ach (tem­aty zapa­sowe są właśnie dlat­ego, zapa­sowe że wyma­ga­ją więcej zachodu), pobawi się ze swoi­mi face­bookowy­mi czytel­nika­mi w pewną zabawę. Pomysł pole­ga na tym, że czytel­ni­cy zada­ją zwier­zowi pyta­nia (zakres tem­aty­czny nie został ogranic­zony) a zwierz na nie  odpowia­da. Pomysł wydał się zwier­zowi fajny, zwłaszcza, że blog zwierza skła­nia do zadawa­nia raczej pytań nie koniecznie oso­bistych lecz częs­to pop­kul­tur­al­nych, no i miło od cza­su do cza­su dowiedzieć się  czegoś o autorze blo­ga. Zwierz miał zresztą olbrzymią fra­jdę odpowiada­jąc na pyta­nia więc czemu nie ;) Zabawa nazy­wa się 100 pytań do blogera, ale sam zwierz raczej do 100 nie dobił (dał czytel­nikom tylko dwie godziny z kawałkiem). To co zaczy­namy? A i jeszcze jed­no, ponieważ jed­nak nie wszyscy chcą by ich imię i nazwisko znalazło się na blogu to zwierz po pros­tu przeczy­ta pyta­nia a już sami będziecie musieli ziden­ty­fikować które jest wasze (zwierz przepisał je w kole­jnoś­ci zadawa­nia przez czytel­ników)

 

 

 


 

1. Czego Zwierz bał się bardziej (o ile się bał): Buki czy Hat­ifnatów.

Zwierz strasznie się bał Hat­ifnatów. Prz­er­ażały go głównie masą, oraz tym, że zwierz nie mógł ustal­ić czego tak naprawdę chcą. Buki się nie bał.

 

2. Czy masz świado­mość na co się narażasz?

Zwierz nie boi się swoich czytel­ników i jak pokaza­ły dal­sze pyta­nia narażał się co najwyżej na wysiłek intelek­tu­al­ny :)

 

3. Co zwierz sądzi o nowym Han­ni­balu?

Zwierz nic nie sądzi bo na razie nie wie czy się przełamie. Zwierz nie przepa­da za szczegól­nie prze­myśl­ny­mi seri­alowy­mi morder­st­wa­mi bo potem śnią mu się po nocach. Ale obsa­da kusi.

 

4.Ilu blogerów potrze­ba do wkręce­nia żarów­ki?

Póki mon­i­tor kom­put­era daje blask zwierz nie widzi by jakikol­wiek bloger musi­ał wkrę­cać żarówkę, moż­na poczekać do świtu

 

5. Pier­wszy film który zwierz obe­jrzał w swym życiu?

 

Zwierz nie ma poję­cia. Zwierz doskonale pamię­ta, że jako dziecko był prz­er­ażony Małą Syrenką. Mała Syren­ka miała pre­mierę kiedy zwierz miał trzy lata więc może­my przyjąć, że to praw­dopodob­nie był jeden z tych pier­wszych filmów.

 

6. Najbardziej zwar­i­owane Zwierza hob­by?

Zwierz myśli, że tak naprawdę pięć lat pisa­nia codzi­en­nie jest wari­actwem. Ale z takich bardziej crazy. Zwierz nie tylko kolekcjonu­je filmy, ale także okład­ki od filmów. Każdą wyj­mu­je dzi­urku­je i wkła­da do seg­re­ga­to­ra. Ma takie trzy i lubi je przeglą­dać. To chy­ba jest trochę hmm. zwar­i­owane?

 

7. Co gryzie Gilber­ta Grape’a?

Zdaniem zwierza Nieznoś­na Lekkość Bytu

 

8. Który bry­tyjs­ki ser­i­al zwierz lubi najbardziej?

Zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci, że Dok­to­ra Who, za to że jest więcej niż 6 odcinków do których moż­na wracać ;)

 

9. Czy Zwierz spotkał kiedyś jakąś gwiazdę fil­mową (zagraniczną, przy braku zagranicznej — pol­ską) i co to była za gwiaz­da?:) A jeśli Zwierz spotkał więcej niż jed­ną, to które z tych spotkań najbardziej go poruszyło/zachwyciło/uradowało?

Zwierz pol­skie gwiazdy spo­ty­ka w dzi­wnych przy­pad­kach. Kiedyś było mało miejsc w kaw­iarni i przysi­adła się do zwierza Maja Ostaszews­ka, zwierz pogadał z nią chwilkę, była bard­zo miła. Kiedy indziej zwierz wiózł szczury do domu i aku­rat stanął obok niego Robert Więck­iewicz. Więc zwierz pokazał mu szczury (były wtedy now­iutkie i malutkie). Z zagranicznych gwiazd zwierz był na spotka­niu z Alek­san­drem skars­gar­dem i Joe Man­ganiel­lo (nie w tym samym roku). Zwierz głównie nie mógł się otrząs­nąć z wraże­nia że ci wszyscy ludzie są jak­by to powiedzieć strasznie duzi. No tak na żywo. Tzn. nie tyle wyso­cy ale jak­by więk­si niż w telewiz­orze. Trudne do opisa­nia.

 

10. Jaki jest ulu­biony POLSKI ser­i­al zwierza?

Beza­pela­cyjnie Alter­naty­wy 4. Który wciąż jest bard­zo zabawny i bard­zo mądry nie tylko w kon­tekś­cie cza­sów które opisu­je.

 

11. Gdy­by Zwierz zamienił się w Dale­ka, co i kogo ekster­mi­nował­by w pier­wszej kole­jnoś­ci?

Sąsi­a­da który w week­end zaczy­na remont punkt dziewią­ta. Niby mu wol­no ale zwierz tak bard­zo go w tym momen­cie nien­aw­idzi.

 

12.Jaki masz aktu­al­nie ulu­biony topowy laki­er do paznok­ci?

Zwierz nie korzys­ta z topowych lakierów do paznok­ci bo go nie stać, jego ulu­biony kolor to grana­towy 942 z kolekcji Inglota. Laki­er o którym zwierz marzy to Chanel w kolorze jean­su ale nie kupi zwierz lakieru za 90 zł.

 

13. Czy Zwierz widzi­ał Nieu­lotne i jeśli tak to co sądzi, bo ja się recen­zji nie doszukałam, a mam chrap­kę na recen­zję w sty­lu bejbi blues.

Zwierz nie widzi­ał Nieu­lot­nego. Zwierz dawku­je sobie pol­skie filmy. Może ograniczy się do jed­nego rocznie.

 

14. Mnie strasznie fra­pu­je, sko­ro zwierz robi dok­torat, jakie przedmioty/zajęcia ma ze stu­den­ta­mi?

Zwierz naucza stu­den­tów o XIX i XX wiecznej myśli społeczno poli­ty­cznej. Czy z sukce­sem trud­no powiedzieć, ale stu­den­ci wyda­ją się całkiem mili.

 

15.Właśnie oglą­dam, więc zapy­tam zwierza czy zwierz (będąc dorosłym zwierzem) oglą­da kresków­ki, a jeżeli tak to jakie?

Zwierz nie oglą­da kreskówek głównie z braku cza­su. Brat zwierza pod­sunął mu Clone Wars i to zwierz stara się nadro­bić i jest entuz­jasty­cznie nastaw­iony. Oczy­wiś­cie zwierz ma całą listę rzeczy do nadro­bi­enia ale nieste­ty doba ma ponoć tylko 24 godziny.

 

16.Pierwszy film ever, na którym Zwierz był w kinie?

Zwierz nie da głowy ale chy­ba był to Kevin Sam w Domu w kinie Moskwa miejsce w pier­wszym rzędzie na balkonie. Mat­ka zwierza czy­tała mu napisy szepcząc do ucha.

 

17.Ile godzin dzi­en­nie Zwierz śpi?

Zależy od dnia od 5 do 8.

 

18.Jak dłu­go przy­go­towu­je się do nowego pos­tu ?

Wszys­tko zależy od tem­atu. Cza­sem zwierz wie, że o czymś napisze i ukła­da wpis w głowie cały dzień, cza­sem sia­da o 22 do kom­put­era i idzie na żywioł, cza­sem myśli o poś­cie nawet miesiąc. Samo pisanie to ok.2 godzin (z researchem).

 

19.Co Zwierz w sobie tak naprawdę lubi?

Zwierz uważa że jest całkiem bystry i tą bystrość bard­zo w sobie ceni.

 

20.Czy Zwierz pamię­ta z dziecińst­wa ser­i­al, który namięt­nie Zwierz oglą­dał i w dodatku ship­pował bohaterów, nie mając o tym poję­cia?

Zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci, że pier­wszy ser­i­al, który wzbudzał w nim naprawdę fanowskie uczu­cia to Ostry Dyżur. Jej co zwierz czuł czeka­jąc na następ­ne odcin­ki. nawet fan fic­tion pisał (oczy­wiś­cie nie wiedząc że to fan fic­tion).

 

21.  Czy ma Zwierz zbrod­nię niewybaczal­ną, po której przes­ta­je mieć dobre zdanie o innych?

Zwierz uważa, że ist­nieje pewien rodzaj świństw — pry­wat­nych i zawodowych, po których z ludź­mi się nie roz­maw­ia. Ale nie koniecznie chodzi o zbrod­nię, raczej o bycie świnią.

 

22. Czy Zwierz prze­chodz­ił przez fazę nas­to­latkowego fan­girlowa­nia i pier­wszej miłoś­ci do aktora/piosenkarza?

Trud­no powiedzieć. Zwierz chy­ba nigdy nie miał takiego idola, idola. Choć zawsze miał cągo­ty do takich krót­kich fil­mowych fas­cy­nacji. Ale żeby miał taką ostrą typowo nas­to­latkową fazę to nie pamię­ta.

 

23.Czy Zwierz ma swo­ją teorię jak Sher­lock upo­zorował samobójst­wo?

 

Zwierz uważa, że sce­na jest tak nakrę­cona że nigdy nie mamy Sher­loc­ka i Johna w jed­nym kadrze. Z czys­to tech­nicznego punk­tu widzenia takie nakręce­nie sce­ny daje możli­wość pokaza­nia nam że widzieliśmy tylko czyjąś per­spek­ty­wę. Ale wielkiej dokład­niej teorii zwierz nie ma.

 

24.Gdyby zwierz miał się rozbić na bezlud­nej wyspie z jakimś aktorem, to kto by to był i dlaczego?

 

Zwierz rozbił­by się chęt­nie z Tomem Hid­dle­stonem. taki miły człowiek zbu­dował­by sza­łas, zro­bił obi­ad i przyniósł zwier­zowi opala­jące­mu się pod palmą coś do picia.

 

23. Które kawał­ki Mum­fordów Zwierz uważa za najlep­sze do zapoz­na­nia się z ich twór­c­zoś­cią?

Zwierz wpadł po The Cave, WIn­ter WInd i ostat­nio po I will Wait. Ale z Mum­for­da­mi jest tak — lubisz jeden kawałek lubisz wszys­tkie :)

 

24.Czy Zwierz widzi­ał Inwazję bar­barzyńców Denysa Arcan­da i co sądzi o tym kanadyjskim arcy­dziele?

Zwierz widzi­ał i sądzi że to arcy­dzieło. Może kiedyś napisze więcej.

 

25.Jaki jest ulu­biony zwierza cytat z Doc­to­ra?

 

Always bring a banana to a par­ty

 

26.Gdzie i kiedy chci­ał­by się najpierw prze­nieść Zwierz, gdy­by Dok­tor pytał o koor­dy­naty dla Tardis?

Zwierz udał­by się w przeszłość pow­strzy­mał by spale­nie bib­liote­ki Alek­sandryjskiej (his­torię moż­na zmienić!) a potem zajął­by się stu­di­a­mi nad his­torią starożyt­ną.

 

27.W jakim stro­ju Zwierz chci­ał­by przemierzać kos­mos i/lub cza­so­przestrzeń…?

 

Zwierz chęt­nie przemierza­ł­by czas i przestrzeń w długiej czarnej spód­ni­cy. Zwierz uwiel­bia długie spód­nice i są one bard­zo wygodne (nawet przy bie­ga­niu) no i pasu­ją do więk­szoś­ci uroczys­toś­ci. plus skórzana kurt­ka. Tak zde­cy­dowanie w takim zestaw­ie.

 

28.Gdyby zwierz mógł być przez jeden dzień postacią fik­cyjną (bohaterem książ­ki, fil­mu, komik­su…) to kim chci­ał­by być?

Pro­fe­sor McG­o­na­gall. To musi­ało­by być super.

 

29. Gdy­by zwierz nie blo­gował, na co poświę­cał­by czas, na jaką pasję?

Zwierz pewnie oglą­dał­by filmy i pisał. Blog nie zabiera cza­su na pasję, jest tylko miejscem gdzie ludzie mogą na nią popa­trzeć :)

 

30.Czy zwierz był w muzeum fil­mu w Lon­dynie? Jeśli tak to jakie miał zwierz wraże­nia?

Zwierz był i wyszedł rozczarowany, spodziewał się jak­by więcej. Ale to w Berlin­ie jest fajne

 

31. Jakie jest ulu­bione miejsce zwierza w Lon­dynie? I dlaczego?

Kiedy się idzie wzdłuż Par­la­men­tu to zaraz za budynkiem zaczy­na się taki naprawdę malut­ki par­czek, bardziej skw­er, gdzie moż­na usiąść na ław­ce i popa­trzeć na mało intere­su­ją­cy kawałek Tamizy. Zwierz kiedy pier­wszy raz był w Lon­dynie spędz­ił tam godz­inę siedząc na ław­ce czy­ta­jąc i pijąc kawę. To jed­no z tych rzad­kich wspom­nień gdzie człowiek nie chce być gdzie indziej :)

 

32.Jaki jest ulu­biony film fantasy/sf Zwierza?

Proste. Imperi­um Kon­trataku­je.

 

Tu ury­wa się część pier­wsza ponieważ blox jest głupi i brzy­d­ki. Zwierz aby dać wam poczu­cie ciągłoś­ci zde­cy­dował się że niety­powo wrzu­ci część drugą przed pier­wszą co by jadąc od góry do dołu najpierw natrafić na pyta­nia pier­wsze potem na kole­jne. Nie mniej jeśli się pogu­bil­iś­cie dru­gi wpis TU.

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy