Home Ogólnie Zwierz Who? czyli bloger w 65 pytaniach i odpowiedziach (cz. II !!!!)

Zwierz Who? czyli bloger w 65 pytaniach i odpowiedziach (cz. II !!!!)

autor Zwierz

Hej

 

Ten wpis jest dokończe­niem wpisu poprzed­niego (blox nie pozwala na takie strasznie długie tek­sty). Tak więc wszys­tkie wyjaśnienia i ele­men­ty wyma­gane do zrozu­mienia zna­jdziecie TUTAJ.

 

 ?

33.Jaki jest ukochany fil­mowy cytat Zwierza (o ile taki jest) ?

I’ve seen things you peo­ple would­n’t believe.  Attack ships on fire off the shoul­der of Ori­on. I watched c‑beams glit­ter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. (Blade Run­ner)

 

34.Gdyby Zwierz mógł zamieszkać w które­jś z fik­cyjnych krain, którą by wybrał ?

Zwierz jest abso­lut­nie przeko­nany, że mógł­by sobie pomieszkać trochę w Śródziemiu. Dokład­niej w Rohanie. Ale nie za dłu­go. To strasz­na dziu­ra.

 

35. Czy zwierz oglą­dał ser­i­al Home­land? Jak tak to jakie są jego odczu­cia odnośnie niego?

Zwierz nie widzi­ał. Zwierz wie, że to wspani­ały, nagrod­zony ser­i­al ale jakoś nie umie się zebrać.

 

36.Jaki jest Zwierza sposób na smut­ki? Jeżeli Zwierz nie miewa smutków, to co na nie radzi?

Zwierz bard­zo częs­to jest smut­ny. Najlepiej na smut­ki dzi­ała­ją roz­mowy ze zna­jomy­mi i to nie tylko na żywo, ale także przez Inter­net. Dziesięć min­ut roz­mowy o fryzurze Bene­dic­ta i człowiek zapom­i­na, że się czymś martwił. Ewen­tu­al­nie moż­na sobie włączyć Dźwię­ki Muzy­ki. Zwier­zowi zawsze poma­ga­ją.

 

37. Jaka jest ulu­biona herba­ta zwierza i z jakiego kubecz­ka najlepiej smaku­je?

Herba­ta Dilmah z Pas­si­flo­ry z kubecz­ka w ksz­tał­cie Londyńskiego auto­busu.

 

38.Jakie jest najwięk­sze zwierza rozczarowanie filmowe/serialowe — takie, że na 100% miało się spodobać (obsa­da-reżyser-tem­at..), jeszcze na dodatek ktoś zachę­cił, bo takie świetne i… total­na kla­pa, niewypał, nie podo­ba się i już?

Aus­tralia. Serio, Hugh Jack­man, Baz Luhrmann, Aus­tralia w cza­sie II wojny… no wydawało się, ze nie ma co nie zagrać. A tu kicha. Film jest zły, nud­ny i mimo wielu starań nie chce się zwier­zowi spodobać.

 

39.Ulubiona postać z Wład­cy Pierś­cieni?

 

Bil­bo. Zde­cy­dowanie. Wyjść z domu bez chus­tecz­ki to metafo­ra tego czego zwierz boi się zro­bić a by chci­ał.

 

40.Ulubiona postać z Har­ry’ego Pot­tera?

Pro­fe­sor McG­o­na­gall. Uoso­bi­e­nie ide­al­nego ped­a­goga.

 

41.Ulubiona książ­ka Gaimana?

Nigdziebądź. Pewnie dlat­ego, że pier­wsza i że była zupełnym zaskocze­niem.

 

42.Ulubiona bohater­ka lit­er­ac­ka?

Zwierz jest stan­dar­d­owy — Scar­lett O’Hara.

 

43.Gdyby Zwierz mógł wejść w posi­adanie dowol­nej “super­mo­cy” co by to było ?

Zwierz chci­ał­by móc pisać umysłem tzn. zwierz myśli a tekst sam pojaw­ia się na papierze. Co by pal­ców tak nie męczyć.

 

44. Jaki i czyj obraz chci­ał­by zwierz powiesić u siebie na ścian­ie?

Big­ger Splash Hock­neya. Zwierz widzi­ał na żywo w Lon­dynie i jest pewien, ze chci­ał­by go mieć u siebie.

 

45. Czy Zwierz ma ulu­bionego filo­zo­fa?

Czy jak zwierz powie, że ma słabość do Kan­ta to będzie to nudne, pre­ten­sjon­alne czy inspiru­jące?

 

46. Jaki film Zwierz pole­cił­by wszelkim kos­micznym autostopow­ic­zom chcą­cym dowiedzieć się o naszej planecie czegoś więcej niż “W zasadzie niegroź­na”?

Zwierz pokaza­ł­by im Sens Życia według Mon­ty Phy­tona. Jak­by zała­pali to mogą wpadać.

 

47.Do jakiego domu w Hog­war­cie zwierz by trafił?

Zwierz jest całkowicie pewien, że trafił­by do Huf­felepuffu.

 

48. Z jaką postacią his­to­ryczną (właś­ci­wie nie upier­ałabym się z tą his­to­rycznoś­cią) zwierz z przy­jem­noś­cią wyp­ił­by herbatkę (lub inny trunek) i trochę podysku­tował lub o coś zapy­tał, albo po pros­tu cieszył­by się z luźnej roz­mowy?

Zwierz bard­zo chci­ał­by poz­nać Adama Kaz­imierza ks. Czarto­ryskiego. Chodz­ił do szkoły jego imienia, i uczył się o nim mnóst­wo i chci­ał­by się przekon­ać, czy było warto :)

 

49. Zwierzu, czego najbardziej nie lubisz robić?

Pisać po presją. Serio czys­ta męczar­nia

 

50. Czego najbardziej lubisz?

Codzi­en­nie — poza oglą­daniem filmów uwiel­bi­am spacerować bez celu. Niecodzi­en­nie — spo­tykać się ze zna­jomy­mi przy dobrym posiłku.

 

51.Czy Zwierz pamię­ta co myślał jak pisał pier­wszy wpis?

Nie wszyscy wiedzą, ale pier­wszy wpis pow­stał na innym blogu i został przek­le­jony. Zwierz miał tam już kil­ka wpisów takich o życiu i okoli­cach kiedy zde­cy­dował się zacząć od nowa. Między inny­mi dlat­ego, że pier­wszy wpis pisało mu się tak dobrze i z poczu­ciem, że robi coś co spraw­ia mu przy­jem­ność.

 

52. Sher­lock jak był mały chci­ał zostać piratem a Mar­tin Creiff samolotem… czy zwierz też chci­ał zostać kimś/czymś dzi­wnym?

Zwierz od dziecińst­wa chci­ał pisać (serio taki dzi­wny był), ale kiedy miał trzy lata chci­ał być balet­nicą. Rodz­ice powiedzieli zwier­zowi, że balet­nice lądu­ją na wózkach inwalidz­kich i na tym się marzenia zwierza skończyły.

 

53.Jaki film Zwierz chci­ał­by obe­jrzeć? I nie myślę o żad­nym ist­nieją­cym tytule, ale daję Zwier­zowi nieogranic­zony budżet i maszynę cza­su żeby ściągnąć min­ionych i przyszłych aktorów, reży­serów i wszys­t­kich i wszys­tko co się Zwier­zowi zamarzy. O czym by był? Jaki by był?

Zwierz chci­ał­by zobaczyć film o Bra­ci­ach Lumiere i samych początkach fil­mu. W obsadzie widzi samych bry­tyjs­kich aktorów, zaś za kamerą Anga Lee bo on by tego nie skopał. Trzy i pół godziny sean­su. Z pasją, z marze­niem z ele­men­ta­mi his­to­rycznej prawdy. Mnóst­wo deko­racji, obrazków z epo­ki. Taki hołd dla kina.

 

54. Czy jest coś co zwierza iry­tu­je bez wyraźnego powodu? Np. jakaś fraza po której usłysze­niu człowiek ma ochotę zro­bić uży­wa­jące­mu krzy­wdę?

Zwierz irracjon­al­nie nie cier­pi słowa con­tent w odniesie­niu do zawartoś­ci. Plus z rzeczy, które są niegroźne a zwierza iry­tu­ją — zwierz nien­aw­idzi być dotykany tzn. przestaw­iany, popy­chany, potrą­cany, przytrzymy­wany itp. Nawet jeśli ktoś robi to bez­wol­nie. No i zwierz dosta­je abso­lut­nego sza­łu kiedy ktoś mlaszcze.

 

55.Jakiego koloru oczy ma zwierz?     

Buro brą­zowy

 

56.Zwierzu, czy masz swo­je ulu­bione zdję­cie aktora/aktorki/planu filmowego/czegoś w podobie?

Tak zwierz uwiel­bia zdję­cie Mar­lona Bran­do baw­iącego się z kotem na planie Ojca chrzest­nego. To praw­dopodob­nie ulu­bione zdję­cie zwierza z planu fil­mowego i ulu­bione fil­mowe zdję­cie zwierza w ogóle.

 

57. Kirk czy Picard?

Picard, bo pier­wszy (dla zwierza)

 

58. Ekraniza­cję jakiej książ­ki zwierz chci­ał­by najbardziej zobaczyć?

Zwierz chci­ał­by nie musicalową ekraniza­cję Mary Pop­pins.

 

59.Z jakim aktorem/aktorka zwierz najbardziej chci­ał­by zjeść kolac­je?

Zwierz strasznie chci­ał­by zjeść kolację z Branaghem bo ma do niego stos pytań. W sum­ie zwierz pewnie nic by nie zjadł tylko zadawał pyta­nia. Sir. Ken­neth też by nic nie zjadł bo by odpowiadał.

 

60. Popisowe danie, w którym Zwierz jest mis­trzem (znaczy się w robi­e­niu i ser­wowa­niu).

Zwierz jest taka kuli­nar­na noga, że jego popisowym daniem jest nieroz­go­towany ryż. Nieste­ty zdarza się rzad­ko.

 

61.Czy moż­na zobaczyć jakieś fajne zdję­cie Zwierza z lat pacholę­cych i usłyszeć jakaś aneg­dotę związana z tym zdję­ciem — lub okre­sem cza­su?

 

Zwierz nie posi­a­da zdig­i­tal­i­zowanych zdjęć z cza­sów swych pacholę­cych a żału­je bo dziecię­ciem zwierz był ślicznym (ale takim poważnie ślicznym — potem nieco mu przeszło). co do aneg­dot­ki hmm.… mat­ka zwierza twierdz­iła, że zwierz korzys­ta­jąc z wyglą­du anioł­ka zwykł bra­ta swego kopać po kostkach a gdy tylko brat decy­dował się odd­ać zwier­zowi (słusznie!) wtedy zawsze znalazła się jakaś starusz­ka która stro­fowała bra­ta, że jak on śmie bić taką śliczną małą siostrę. Ponoć bard­zo to bra­ta frus­trowało.

 

62. Ulu­bione wcie­le­nie Davi­da Bowiego.

Sko­ro zwierz jest głown­ie fil­mowy to musi przyz­nać, że Bowie jako król Gob­linów zawsze będzie miał w ser­cu zwierza spec­jalne miejsce.

 

63. Ulu­biona postać z mitologii greck­iej.

Zwierz jest dość poważnie zau­roc­zony Odyseuszem już do dobrych dwóch dekad (tak zwierz pier­wszy raz usłyszał o Odysie jak miał lat 6 a może i mniej)

 

64.  Czy po obe­jrze­niu tylu seri­ali bry­tyjs­kich zwierz rozpoz­na­je po akcen­cie skąd są postacie/aktorzy?

Tak. Plus zwierz rozpoz­na­je aktorów po głosach, łącznie z tymi dru­go­planowy­mi i odróż­nia Szkotów od Wal­i­jczyków i Irland­czyków.  Ale zwierz rozpoz­na­je też połud­niow­ców z różnych stanów w fil­mach z USA.      

 

65. Czy zwierz ma ulu­bionego vil­laina ? Jeśli tak to kogo? ?

 

Chy­ba niko­go nie zdzi­wi, że odpowiedź brz­mi Vad­er. Darth Vad­er.?

 

 

No i koniec. Więcej pytań nie było. Zwierz ma nadzieję, że odpowiedzi się spodobały. Pyta­nia były super — zwierz wiedzi­ał, że moż­na na was liczyć :) No i widać, co rządzi naszą wyobraźnią! I słusznie. A ter­az zwierz bieg­nie, czyż­by słyszał TARDIS za oknem? Trze­ba wypra­sować spód­nicę :P

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy