Home Ogólnie Zwierza wielka 100 cz.4 czyli chroń nas Panie przed spoilerami

Zwierza wielka 100 cz.4 czyli chroń nas Panie przed spoilerami

autor Zwierz

Hej

Dziś kat­e­go­ria niety­powa ( zwierz chce uciec od dobrze znanych podzi­ałów a właś­ci­wie wymieszać je z włas­ny­mi kat­e­go­ri­a­mi by nie pow­tarzać cią­gle tych samych tytułów) — filmy które zwierz lubi ze wzglę­du na ich zakończenia. W przy­pad­ku więk­szoś­ci mamy do czynienia z fil­ma­mi z sus­pensem ale nie zawsze. Niekiedy zwierz po pros­tu lubi puen­tę fil­mu lub wyjątkowo się wzrusza przy ostat­niej sce­nie. Oczy­wiś­cie z innych powodów też by te filmy pole­cał ale właśnie zakończe­nie czyni je dla zwierza wyjątkowy­mi. Zwierz ma nadzieje.
1.) Prestiż - Chris Nolan jeden z najlep­szych reży­serów inteligent­nego kina rozry­wkowego nakrę­cił film najwyższej pró­by. Oto pod koniec XX wieku dwóch genial­nych iluzjon­istów rywal­izu­je ze sobą. Jeden  prag­nie sławy, dla drugiego sztu­ka jest poświęce­niem. Od przy­jaźni prze­chodzą do nien­aw­iś­ci i są gotowi posunąć się w rywal­iza­cji do wszys­tkiego. Film oglą­da się świet­nie aż do ostat­nich sekund. Obsa­da nie ma ani jed­nego słabego punk­tu a sce­nar­iusz to pereł­ka. Jeśli nie widzieliś­cie naty­ch­mi­ast idź­cie i sobie wypoży­cz­cie.
2.) Fight Club — najbardziej znany film do oglą­da­nia dwa razy. Bo za pier­wszym i za drugim razem widzi się dwa różne filmy. Gdy jed­na z prowadzą­cych talk show wydała w swoim pro­gramie zakończe­nie fil­mu część widzów zupełnie się od niej odwró­ciła a Brad Pitt powiedzi­ał kil­ka nie miłych słów w komen­tarzu na DVD. Film sza­lony anar­chisty­czny i antysys­te­mowy ale jed­nocześnie dostar­cza­ją­cy mnóst­wo rozry­w­ki. W tle zaś pytanie czy współczes­na kul­tura nie pozbaw­iła naszej zmęc­zonej psy­chi­ki jedynego wenty­la bez­pieczeńst­wa. Film cud­owny!
3.) Wszys­tko gra — zwierz ostat­nio mówił o tym filmie na kon­fer­encji w swoim refera­cie i mówił z czys­tą przy­jem­noś­cią. O to baw­ią­cy widza Woody Allen krę­ci film o moral­noś­ci będą­cy wypad­kową Zbrod­ni i Kary oraz Mak­be­ta. Oglą­da się to świet­nie a po zakońc­zonym sean­sie ma się ochotę zmusić wszys­t­kich zna­jomych by film obe­jrzeli by móc z nimi poroz­maw­iać o rozwiąza­niu jakie pro­ponu­je Allen. Film aut­en­ty­cznie wybit­ny i świad­czą­cy o tym że gdy­by nowo­jor­czyk chci­ał mógł­by nas równie łat­wo pouczać do baw­ić
4.) Rze­ka Tajem­nic — East­wood potrafi nakrę­cić wszys­tko — romans, west­ern, film sen­sacyjny- potrafi też nakrę­cić krymi­nał w którym sprawa morder­st­wa i zbrod­ni schodzi na dru­gi plan wobec obserwacji ludz­kich poczy­nań i charak­terów. Bohaterowie są tu jak posta­cie  z prawdzi­wych teatral­nych tragedii — i podob­nie jak oni mają że się tak zwierz wyrazi z góry przech­la­pane. Obsa­da zach­wyca­ją­ca — Sean Penn jako lokalny gang­ster, Lau­ra Lin­ney jako lokalna Lady Mak­bet, Tim Rob­bins jako człowiek ogól­nie pode­jrzany a do tego jeszcze to zakończe­nie. Wspani­ały film.
5.) Między Słowa­mi — w Hotelu w Tokio spo­ty­ka się mło­da mężat­ka i amerykańs­ki aktor w śred­nim wieku. Może się w sobie nie zakochu­ją, a może odrobinę — w każdym razie zna­j­du­ją siebie w tym dzi­wnym zupełnie nie zrozu­mi­ałym mieś­cie. Trochę sobie pospaceru­ją, trochę poroz­maw­ia­ją, rzucą od cza­su do cza­su spo­jrze­niem. A film jest genial­ny — odwołu­ją­cy się do uczuć chy­ba wszys­tkim powszech­nie znanych. Bill Mur­ray gra tu swo­ją smut­ną twarzą lep­iej niż w jakimkol­wiek innym filmie. A oglą­da­jąc jedyne słuszne zakończe­nie zwierz zawsze ma ochotę trochę płakać.
6.) Szósty Zmysł - ludzie wychodzili z kina i kaza­li iść innym ludziom tylko po to by móc poroz­maw­iać o zakończe­niu. Być może dlat­ego to jeden z najlepiej zara­bi­a­ją­cych hor­rorów w his­torii. Choć w sum­ie his­to­ria o chłopcu który widzi duchy i o psy­cho­logu który próbu­je mu pomóc to coś więcej niż hor­ror — bo choć spoko­jnie moż­na się tu bać najważniejsze jest znalezie­nie się wśród innych. Bruce Willis gra tu tak jak­by na chwilę zapom­ni­ał że jest małomównym aktorem kina akcji a nie wielkim aktorem dra­maty­cznym. Jeśli nie widzieliś­cie zwierz aut­en­ty­cznie wam zaz­droś­ci
7.)Poku­ta — zwierz pisał o niej niedawno na swoim drugim blogu. Pewnego let­niego dnia pew­na dziew­czyn­ka myl­nie zin­ter­pre­towała zachowa­nia swo­jej siostry oraz ogrod­ni­ka i musi­ała z tym żyć do koń­ca swych dni. Film opowia­da o wielu rzeczach — o subiek­ty­wnym postrze­ga­niu rzeczy­wis­toś­ci , o wyobraźni pis­arza, o tym że cza­sem tylko my może­my sobie wymierzyć karę. Ale cały ten świet­ny film wieńczy abso­lut­nie genial­na sce­na w której Vanes­sa Red­grave krad­nie całej obsadzie film.
8.) Przed Zacho­dem słoń­ca — to dru­ga część fil­mu ” Przed Wscho­dem Słoń­ca” gdzie dwój­ka młodych ludzi Amerykanin i Fran­cus­ka włóczyli się po Wied­niu. Lat wiele minęło i oto spo­tyka­ją się w Paryżu — i znów się włóczą i roz­maw­ia­ją. A mają na to tylko 90 min­ut czyli dokład­nie tyle ile trwa film. Sce­nar­iusz napisali sami aktorzy w opar­ciu o to co uważali że stało się z ich bohat­era­mi. Zakończe­nie niezwyk­le w tym przy­pad­ku trudne jest wspani­ałe. Jed­nak zwierz zaz­nacza że ten film nie spodo­ba się wam jeśli nie widzieliś­cie częś­ci pier­wszej.
9.) Clos­er — Przez chwilę było o tym filmie głośno ale potem jakoś zniknął ze spisów filmów świet­nych. A to prawdzi­wa perła — film Nichol­sa to wier­na adap­tac­ja Brod­way­owskiej sztu­ki pod tym samym tytułem. Czwór­ka bohaterów w różnych miłos­no- niemiłos­nych sytu­ac­jach ujaw­nia sze­rok­ie spek­trum ludz­kich wad — niko­go w tym filmie nie moż­na lubić ale też niko­go się szczegól­nie nie lubi — wszyscy zaś są bard­zo ludz­cy jeśli pod poję­ciem ludz­ki rozu­miemy sła­by. A zakończe­nie? Zestaw­ie­nie ostat­nich scen z piękną piosenką w tle to jed­no z ulu­bionych zakończeń fil­mowych zwierza które jest ide­al­nym pod­sumowaniem i inter­pre­tacją.
10.) Pół żartem, pół serio — w sum­ie ten film mógł­by się znaleźć w wielu kat­e­go­ri­ach ale trafił tu. Oczy­wiś­cie ze wzglę­du na swój ostat­ni dia­log który powinien być zdaniem zwierza miernikiem depresji. Jeśli kogoś nie bawi odsyłamy go na lecze­nie. Wszyscy wiedzą że to film z Mer­lin Mon­roe ale dla zwierza zawsze był to film z Jack­iem Lem­monem który powinien dostać wyróżnie­nie za najws­panial­sze wyko­nanie ” mężczyzny w stro­ju kobi­ety”. Film który zwierz może oglą­dać zawsze. A mówiąc zawsze ma na myśli zawsze.
A już jutro filmy sądowo/prawnicze czyli jak to się cud­own­ie mierzą ( zdaniem zwierza) z sys­te­mem spraw­iedli­woś­ci. Będzie też trochę filmów więzi­en­nych. Jeśli nadal uważa­cie że czegoś braku­je czeka­j­cie do koń­ca może się jeszcze pojaw­ić. Wszys­tko może się jeszcze pojaw­ić :)
0 komentarz
0

Powiązane wpisy