Home Seriale Życiowe nauki czyli o “Abbott Elementary”

Życiowe nauki czyli o “Abbott Elementary”

autor Zwierz
Życiowe nauki czyli o “Abbott Elementary”

Jak doskonale wiecie, sit­comy to mój ulu­biony gatunek seri­alowy. Uważam, że w tych kome­diowych seri­alach częs­to moż­na znaleźć wąt­ki, z który­mi nie radzą sobie pro­dukc­je poważniejsze, a jed­nocześnie — dzię­ki budowa­niu na przestrzeli tygod­ni i lat sil­nej więzi z odbior­ca­mi, może być dla nich dużo ciekawszym spo­jrze­niem na kawałek społeczeńst­wa, którego nie zna­ją, niż krót­sze seri­ale które są coraz bardziej dra­maty­czne. Oglą­da­jąc dru­gi sezon „Abbott Ele­men­tary” (po pol­sku „Mis­ja: Pod­stawówka”) pomyślałam, że dawno nie widzi­ałam prawdzi­wszego obrazu co to znaczy być dorosłym, ale nie do końca.

 

Abbott Ele­men­tary to ser­i­al kome­diowy korzys­ta­ją­cy ze schematu mock­u­men­tary (czyli naszych bohaterów śledzą doku­men­tal­iś­ci a oni sami częs­to komen­tu­ją wydarzenia do kamery). Tym razem oglą­damy nauczy­cieli w państ­wowej, nied­o­fi­nan­sowanej szkole w Filadelfii. Głównym antag­o­nistą jest niedookreślony sys­tem, który spraw­ia, że klasy są przeład­owane, cią­gle braku­je przy­borów do naucza­nia, cza­su do zre­al­i­zowa­nia pro­gra­mu i możli­woś­ci by popraw­ić warun­ki pra­cy. Sami nauczy­ciele, choć lubią swo­ją pracę zma­ga­ją się z prob­le­ma­mi wynika­ją­cy­mi z tego, że ich pra­ca wiąże się z małym prestiżem i wcześniej czy później zawsze zna­jdzie się rodz­ic, który nie chce z nimi współpra­cow­ać. Jed­nocześnie — są to przede wszys­tkim oso­by, które kocha­ją swo­ją pracę, w wielu przy­pad­kach — marzące o niej przez całe życie. Mamy więc his­torię, która kładzie nacisk na znacze­nie dobrych nauczy­cieli, jed­nocześnie pokazu­jąc, że nie jest to wdz­ięczny zawód.  Coś co pewnie mogli­by z pełnym zrozu­mie­niem oglą­dać polscy nauczy­ciele, dostrze­ga­jąc, że wiele prob­lemów przekracza granice kraju.

ABBOTT ELEMENTARY — ÒMomÓ — JanineÕs plan for a Memo­r­i­al Day week­end solo trip is derailed when her moth­er shows up unan­nounced ask­ing for help. Else­where, Gre­go­ry notices his col­leagues are great at small talk and real­izes he needs to brush up on his peo­ple skills. WEDNESDAY, APRIL 12 (9:00–9:32 p.m. EDT), on ABC. (ABC/Gilles Min­gas­son)
QUINTA BRUNSON, SHERYL LEE RALPH

 

Jed­nak tym co moim zdaniem jest w seri­alu naj­ciekawsze, to głów­na dynami­ka w gronie ped­a­gog­icznym. Janine, głów­na bohater­ka, to dwudziestoparo­lat­ka, która kocha uczyć, ale jest nowa w tym fachu. Wyraźnie potrze­bu­je i szu­ka kogoś kto nauczy ją jak radz­ić sobie z trud­ny­mi momen­ta­mi i włas­ny­mi — niekiedy zbyt ambit­ny­mi pomysła­mi eduka­cyjny­mi. Osoba­mi, które mogą jej pomóc są Melis­sa, starsza od niej nauczy­ciel­ka, która ma pod tele­fonem speców od wszys­tkiego (ser­i­al delikat­nie sugeru­je jakieś mafi­jne pow­iąza­nia) ale przede wszys­tkim Bar­bara Howard, nauczy­ciel­ka przed­szkol­na z wielo­let­nim stażem i doświad­cze­niem, które pozwala jej zachować spokój w każdej sytu­acji. Ser­i­al opiera się o pow­tarzal­ny schemat — Janine chce coś zmienić, dodać, zro­bić inaczej i częs­to musi się pogodz­ić, że sam pomysł na innowac­je w szkole to za mało. Trze­ba w pełni rozu­mieć, jak dzi­ała ten sys­tem by zaim­ple­men­tować coś nowego. Dobre chę­ci i entuz­jazm nie zawsze wystarczą.

 

Twór­czyni seri­alu Quin­ta Brun­son (która gra też główną rolę Janine) doskonale odd­a­je w tym seri­alu co to znaczy mieć dwadzieś­cia parę lat. Bohater­ka z jed­nej strony — jest zupełnie dorosła — ma pracę, mieszkanie i samochód. Z drugiej — potrze­bu­je kogoś kto by powiedzi­ał jej czy dobrze sobie radzi, co ma zro­bić, udzielił rady i wskazał kierunek roz­wo­ju. Janine nie jest niepo­rad­na czy głupi­ut­ka — jest po pros­tu mło­da i niedoświad­c­zona, i choć nie jest złą nauczy­cielką, braku­je jej pewnoś­ci siebie. Janine z resztą potrze­bu­je tych nauk nie tylko w życiu zawodowym, ale też pry­wat­nym. Przeży­wa swo­je pier­wsze rozs­tanie, musi się nauczyć gotować i radz­ić sobie z poz­nawaniem nowych zna­jomych. Wiz­ja, że wszyscy potrze­bu­je­my w życiu osób nieco starszych, które mogą nam pod­powiedzieć, że nasze przeży­cia są po pros­tu częś­cią zbiera­nia doświad­czeń i doras­ta­nia (które nie kończy się prze­cież na osiąg­nię­ciu pełno­let­noś­ci) bard­zo mi się podoba.

 

ABBOTT ELEMENTARY — ÒEd­u­ca­tor of the YearÓ — Gre­go­ry is named Edu­ca­tor of the Year. Lat­er, Janine deals with a dif­fi­cult stu­dent, and itÕs revealed that Bar­bara has­nÕt com­plet­ed her teach­ing require­ments. WEDNESDAY, APRIL. 5 (9:00–9:31 p.m. EDT), on ABC. (ABC/Gilles Min­gas­son)
CHRIS PERFETTI, LISA ANN WALTER, QUINTA BRUNSON, TYLER JAMES WILLIAMS

 

Pod pewny­mi wzglę­da­mi, mam wraże­nie, że ten ser­i­al w swo­jej warst­wie oby­cza­jowej jest taką odpowiedz­ią — co się zmieniło w nar­rac­jach o społecznych i rodzin­nych relac­jach po „Przy­ja­ciołach”. W „Przy­ja­ciołach” bohaterowie zastępowali wyma­gania rodziny grupą rówieśników. Nie mieli oni więcej doświad­czenia ani rozsąd­ku, ale ofer­owali możli­wość myle­nia się razem. Ten motyw był w isto­cie reakcją na pewną moc­no zako­rzenioną w rodzinie nar­rację wcześniejszą. Ostate­cznie — Rachel ucieka z włas­nego ślubu, ury­wa­jąc prze­jś­cie od rodz­iców do domu męża. Nar­rac­ja o koniecznej i wspier­a­jącej grupie rówieśników, trzy­mała się dłu­go. Reflek­s­ja nad tym, że rodz­i­na coraz częś­ciej nie dostar­cza wspar­cia wyjątkowo rezonu­je w społeczeńst­wie. Rodz­ice bohaterów — od „Przy­jaciół” po „Teo­ria Wielkiego Podry­wu” częs­to byli źródłem wyma­gań, prob­lemów i braku zrozu­mienia dla sty­lu życia swoich dzieci.

 

Abbott Ele­men­tary” też wskazu­je prob­le­my z rodzi­ca­mi — bohaterowie albo zma­ga­ją się właśnie z ich błę­da­mi wychowaw­czy­mi (jeden z bohaterów ori­en­tu­je się, że stał się dobrym człowiekiem pomi­mo domowej dyscy­pliny a nie dzię­ki jej) czy tym, że rodz­ice są nieobec­ni (jak głów­na bohater­ka). Różni­ca leży jed­nak w tym, że szuka­ją rady nie tyle wśród rówieśników co osób starszych. Te, nie należące do ich rodziny, są w stanie przekazać im niezbęd­ną wiedzę, per­spek­ty­wę i poczu­cie, że nie są ze swoi­mi doświad­czeni­a­mi sami. To per­spek­ty­wa, która z jed­nej strony — godzi się z poczu­ciem, że rodz­i­na znaleziona może być ważniejsza od tej z urodzenia, z drugiej — szu­ka klasy­cznej rodzin­nej dynami­ki, gdzie są rodz­ice czy dzi­ad­kowie, którzy mogą służyć radą i doświad­cze­niem. Podo­ba mi się ten schemat — bo uwzględ­nia on zarówno to, że jako społeczeńst­wo zaczy­namy doce­ni­ać relac­je niekoniecznie rodzinne z drugiej — potwierdza intu­icję, że niekiedy musimy poradz­ić się kogoś starszego.

 

ABBOTT ELEMENTARY — ÒEd­u­ca­tor of the YearÓ — Gre­go­ry is named Edu­ca­tor of the Year. Lat­er, Janine deals with a dif­fi­cult stu­dent, and itÕs revealed that Bar­bara has­nÕt com­plet­ed her teach­ing require­ments. WEDNESDAY, APRIL. 5 (9:00–9:31 p.m. EDT), on ABC. (ABC/Gilles Min­gas­son)
TYLER JAMES WILLIAMS, QUINTA BRUNSON

 

Muszę oczy­wiś­cie zaz­naczyć, że te wąt­ki nie są w samym cen­trum nar­racji — tu miejsce zaj­mu­ją codzi­enne szkolne prob­le­my, niegrzeczni uczniowie i pyta­nia — o znacze­nie edukacji. Ser­i­al był z resztą niejed­nokrot­nie nagradzany i nomi­nowany do wielu nagród, bo gdzieś mimo­cho­dem zada­je pytanie — gdzie byśmy byli zarówno bez dobrych jak i złych nauczy­cieli. Jed­nocześnie w kilku wątkach oby­cza­jowych bywa podob­ny do pop­u­larnych mock­u­men­tary. Bohater­ka nieco przy­pom­i­na w swoim entuz­jazmie Leslie Knope z „Parks and Rec” z kolei wątek niesatys­fakcjonu­jącego związku z zupełnie niepa­su­ją­cym part­nerem przy­pom­i­na nieco to co przeży­wała Pam w „The Office”. Jed­nak pomi­mo tych podobieństw, ser­i­al ma włas­ny charak­ter i lekkość. Na pewno poma­ga fakt, że w prze­ci­wieńst­wie do wielu szkol­nych seri­ali, które roz­gry­wa­ją się w liceach tu mamy do czynienia z pod­stawówką, co znaczy, że prob­le­my nauczy­cieli i uczniów są nieco inne. Na pewno jest mniej „bard­zo poważnych odcinków, o bard­zo poważnych problemach”.

 

Do oglą­da­nia „Abbot Ele­men­tary” zachę­całam już w pod­caś­cie ale moim zdaniem nigdy dość dobrych słów o seri­alach kome­diowych, które mają real­nie coś do zapro­ponowa­nia wid­zom. Nieste­ty zbyt częs­to pro­dukc­je kome­diowe po pros­tu pow­tarza­ją wytarte schematy i liczą, że wid­zowie oglą­da­ją­cy pro­dukcję kome­diową nie zauważą. Tym samym mar­nu­ją jed­no z najlep­szych narzędzi — mówienia o rzeczach ważnych w sposób lek­ki. Ktokol­wiek posi­a­da tą umiejęt­ność ma moje serce, bo łat­wo ludzi zas­mu­cić rzeczy­wis­toś­cią ale ich rozbaw­ić — to rzecz naprawdę cenna.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online