Home Film Ciapki emocji czyli o “Cruelli”

Ciapki emocji czyli o “Cruelli”

autor Zwierz
Ciapki emocji czyli o “Cruelli”

Nie będę ukry­wać – znów jestem roz­dar­ta. Serio im więcej filmów powraca do kin tym bardziej się czu­ję jak ta roz­dar­ta sos­na. Nie mniej nie jestem w stanie inaczej opisać moich uczuć po obe­jrze­niu „Cru­el­li” – fil­mu, który oglą­dało mi się doskonale ale kiedy wyszłam z kina poczułam, że uwiera mnie całkiem sporo rzeczy w tej his­torii o sza­leńst­wie i geniuszu. I wcale nie są to morder­cze dalmatyńczyki.

 

Zacznę od pochwał, żeby potem nie było, że doda­ję je na koniec, jak­by od niechce­nia. Cruel­la to film niesły­chanie spójny – wszys­tko tu zostało z całą pewnoś­cią prze­myślane pod kątem wiz­ual­nej przy­jem­noś­ci. Od obrazu Lon­dynu lat siedemdziesią­tych, gdzie nowe trendy wyp­ier­a­ją powoli stary utr­walony ład, przez doskon­ałą ścieżkę muzy­czną (choć zupełnie nie zrozu­mi­ałą pewnie dla więk­szoś­ci młodych widzów) po fenom­e­nal­ną grę aktorską. Emma Stone radzi sobie doskonale jako Estella/Cruella – miła dziew­czy­na, która stara się sobie poradz­ić w Lon­dynie i zro­bić kari­erę w świecie mody. Nie trud­no pol­u­bić jej bohaterkę (ja w ogóle mam słabość do Emmy Stone, i zawsze lubię patrzeć na nią na ekranie) ale też widać jaką radość spraw­ia aktorce ujawnie­nie tej bardziej punkowej i anar­chisty­cznej strony Curelli.

 

 

 

Obok fenom­e­nal­nej Stone, jest też nieza­stą­pi­ona Emma Thomp­son. Pod pewny­mi wzglę­da­mi krad­nie ona film pozostałym aktorom i aktorkom bo jest po pros­tu fenom­e­nal­na. Jest w niej trochę tej klasy­cznej Curel­li, trochę Mirandy z „Dia­beł Ubiera się u Prady”, trochę każdej per­fek­cyjnej sze­fowej, która nie toleru­je żad­nych odstępstw od zasad. Jed­nocześnie jed­nak Thomp­son gra ją – jak zresztą częs­to robi – z odrobiną humoru i autoironii co spraw­ia, że ta postać, która w innym wyko­na­niu była­by przekomicznie zła, tu nabiera całkiem ciekawego rysu. Prawdę powiedzi­awszy dawno już nie widzi­ałam tak per­fek­cyjnie zagranej złej postaci kobiecej w filmie. Być może to jest najlep­sza rola jaką w ogóle stwor­zono w nowych fil­mowych adap­tac­jach Disneya.

 

Fil­mowa „Cruel­la” doskonale sprawdza się też pod wzglę­dem tem­pa – dzię­ki kilku sek­wencjom mniej lub bardziej udanych skoków uda­je się zbu­dować całkiem przyz­woite napię­cie i nawet nie przeszkadza­ły mi poma­ga­jące rabu­siom psy, mimo że zwyk­le reagu­ję aler­gicznie na wszelkie zwierzę­ta w roli pomoc­ników. Jest to też pro­dukc­ja, która już dużo, dużo mniej oglą­da się na młodego widza. Moż­na powiedzieć – mimo, że w jak­iś sposób spodziewa się go na wid­owni (brak przek­leństw, sek­su i krwi) to trochę go też ignoru­je. Kon­flik­ty, roz­mowy, prob­le­my i sama styl­isty­ka są tu zde­cy­dowanie skierowana do widza dorosłego. To on się będzie dobrze baw­ił i on wyłapie wszys­tkie te kul­tur­owe naw­iąza­nia jakie pojaw­ia­ją się w cza­sie sean­su. Co w sum­ie jest kierunk­iem po częś­ci zrozu­mi­ałym biorąc pod uwagę, że dzieci­a­ki, które mają sen­ty­ment cho­ci­aż­by do aktors­kich „101 Dal­matyńczyków” mają dziś po trzydziestce.

 

 

Nie da się ukryć – zwłaszcza, na tle innych – niekoniecznie udanych aktors­kich filmów Dis­neya „Cruel­la” wyróż­nia się pozy­ty­wnie jako film i spek­takl. Co praw­da – nie wiem czy jest to pro­dukc­ja dla młod­szych widzów, ale ponieważ jestem widzem dorosłym to mogę uznać, że i mnie się coś od życia należy. Wszys­tko wiz­ual­nie w tym filmie zach­wyca ale przede wszys­tkim – cud­ow­na jest moda. Udało się zła­pać zarówno klasy­czne kro­je lat sześćdziesią­tych jak i nowe punkowe trendy. Wszys­tko zaś jest tu takie cud­own­ie niewymus­zone, że po wyjś­ciu z kina człowiek ma ochotę prz­erzu­cić całą swo­ją szafę i znaleźć w niej wszys­tko co zbliżyło­by nas do tego glam­our świa­ta wielkiego kraw­iect­wa. Tu nie popełniono żad­nego błę­du – wszys­tko przy­cią­ga uwagę, odd­a­je charak­ter postaci i każe prosić o więcej.

 

Sko­ro jest tak dobrze to skąd we mnie ten kon­flikt? Z kilku powodów. Pier­wszy jest chy­ba najprost­szy – trud­no jest osadz­ić tą his­torię bohater­ki w świecie Dis­neya. Poz­na­je­my tu młodą, zdol­ną dziew­czynę, która odkry­wa swo­ją mroczną stronę i zmus­zona przez świat zaczy­na ją eksplorować. Wciąż jed­nak jest w tej eksplo­racji ludz­ka – nawet jeśli gdzieś pod powierzch­nią czai się skłon­ność do sza­leńst­wa czy okru­cieńst­wa. Trud­no jest nam sobie wyobraz­ić by ta bohater­ka – kocha­ją­ca psy i z nimi żyją­ca, miała­by się zamienić w Cru­el­lę prag­nącą wymor­dować szczeni­acz­ki na futro. Więcej sam film sugeru­je, że ktokol­wiek mógł­by ją o to pode­jrze­wać rzu­ca w jej stronę kłamst­wa i niepotwierd­zone oskarżenia.

 

 

 

To staw­ia nas w trud­nej sytu­acji – czy mamy założyć, że poza filmem stało się coś strasznego co zmieniło jej postawę? Czy założyć, że wszys­tko co wiedzieliśmy o niej to plot­ki? Ale co w związku z tym z fabułą „101 Dal­matyńczyków”? Cruel­la zbier­ała szczeni­acz­ki, bo je kochała. Oczy­wiś­cie nie jest to prob­lem kluc­zowy dla świa­ta, ale pokazu­je, że jed­nak Dis­ney nie był w stanie wymyślić czegoś co by skła­ni­ało nas do sym­pa­tii, do oso­by która prag­nie stworzyć futro z dal­matyńczyków. W związku z tym stworzyli postać, która tak naprawdę z ist­niejącą ma wspól­ną fryzurę i imię. Co jest jakimś wyjś­ciem, ale jed­nocześnie – trochę to jest taki unik. Co zresztą potwierdza moje przy­puszczenia, że o tej książkowej czy ory­gi­nal­nej Cru­el­li nie da się zro­bić sym­pa­ty­cznej historii.

 

Dru­ga sprawa – tu już poważniejsza – Curel­la spraw­ia fra­jdę tylko jeśli nie spróbu­je­my przekładać założeń świa­ta przed­staw­ionego na ten który nas otacza. Gdy­by bowiem kogoś pokusiło o to by zas­tanow­ić się co Cruel­la mówi o świecie to nagle dostal­ibyśmy obraz dość prob­lematy­czny. Dowiedzielibyśmy się że zło i geniusz są abso­lut­nie dziedz­ic­zone, i nie ma takiej iloś­ci miłoś­ci, która mogła­by cokol­wiek zmienić w dziedz­icznych morder­czych skłon­noś­ci­ach. Jest tu też trochę niepoko­jącego pow­iąza­nia bycia innym z bycia złym co też chy­ba nie miało być intencją twór­ców, ale tak wyszło. Musielibyśmy też dojść do wniosku, że nie ma na świecie gorszych kobi­et niż te które uważa­ją, że najważniejsza jest kari­era a nie rodz­i­na, i które wyz­na­ją pub­licznie że jakiekol­wiek relac­je ciągną je w dół (co nie ukry­wa­jmy – nie jest zdaniem zupełnie bez pod­stawy zwłaszcza w lat­ach 60), musielibyśmy się też skon­fron­tować z jakimś dzi­wnym – chy­ba niespodziewanym nawet dla samych twór­ców przesłaniem pro life* które w tym filmie jak najbardziej jest i które mnie samą nieco zaskoczyło (ciekawe czy taka była intenc­ja sce­narzys­tów czy o tym nie pomyśleli). Wszys­tkie te ele­men­ty nie bolą jeśli uznamy, że „Cruel­la” to film, którego abso­lut­nie nie moż­na czy­tać w kon­tekś­cie otacza­jącej nas rzec­zowoś­ci. Prob­lem w tym, że nieste­ty kul­tura tak nie działa.

 

 

Na koniec – sprawa trze­cia – która jest zarzutem, który być może nie jest dla wszys­t­kich prob­le­mem. Otóż przez lata była taka niepisana zasa­da, że filmy Dis­neya – zwłaszcza te które starały się w jak­iś sposób docier­ać do dzieci i ich rodz­iców miały moralne przesłanie. Jakieś – niekoniecznie zawsze takie z którym się zgadzam – ale jakieś miały. Nawet te filmy poświę­cone posta­ciom złym – jak „Malef­i­cent” starały się je odnaleźć i wyłuskać. Nie zawsze były to rzeczy głębok­ie, ale były. Jakie jest przesłanie moralne „Cru­el­li”? Otóż w sum­ie go nie ma. Chy­ba, że uznamy dobrze prze­myślaną zem­stę jako przesłanie dla rodz­iców i dzi­atek. Bohater­ka w sum­ie uczy się tego żeby być może chwilowo nie być naj­gorszą wer­sją siebie. Wciąż jed­nak trud­no powiedzieć by z całego fil­mu wynikała jakaś nau­ka. Trud­no nawet patrzeć na to jak na film, który wspiera bohaterów, którzy godzą się z włas­ną innoś­cią bo tu inność oznacza przyję­cie swo­jej złej per­sony jako domin­u­jącej. Być może tu gdzieś pogu­bili się sce­narzyś­ci przyg­nieceni koniecznoś­cią zro­bi­enia dwóch dość sprzecznych filmów na raz.

 

Czy więc warto obe­jrzeć „Cru­el­lę”? Moim zdaniem tak, pod warunk­iem, że przyjmiemy założe­nie, że to taki spek­takl, który oglą­damy bez pró­by wyciąg­nię­cia z niego czegoś więcej. Na pewno nie powin­niśmy się też pochy­lać za bard­zo na tym, że Dis­ney po raz kole­jny – tworzy opowieść o kobi­etach prze­ci­wko kobi­etom jak­by nie umi­ał stworzyć innego kon­flik­tu. Tylko ponown­ie jak zaczniemy się nad tym za dłu­go zas­tanaw­iać to może nam to przesłonić fan­tasty­czny spek­takl i co będzie.  W ogóle – jak dłu­go skon­cen­tru­je­my się na grze aktorskiej, atmos­ferze i modzie, tak dłu­go będziemy na sean­sie bez­pieczni.  Sama zaś „Cruel­la” dość dobrze pokazu­je, jak bard­zo to przed­staw­ian­ie „czarnych charak­terów” w nowej odsłonie jest skom­p­likowane zwłaszcza, kiedy chce się  ostate­cznie pokazać świat jako dobry lub zły. A on wiecie, taki w ciap­ki jest. Jak dalmatyńczyk.

 

 

Ps: W filmie jest sce­na z morder­czy­mi dal­matyńczyka­mi, która kończy się czyjąś śmier­cią. Zas­tanaw­iam się czy mimo wszys­tko Dis­ney prze­myślał to jaki wpływ mają jego filmy na postrze­ganie określonych ras psów. Po „101 Dal­matyńczykach” mnóst­wo osób je kupowało, ter­az sporo osób może uważać te psy za agresy­wne. Wiem, że to jest takie trochę czem­pi­ońst­wo ale zawsze bard­zo bym uważała przy przed­staw­ia­n­iu konkret­nej rasy w takim świ­etle bo nieste­ty takie rzeczy mają konsekwencje.

0 komentarz
9

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online