Home Ogólnie Człowiek którego nie widać czyli o postaciach ciągle nieobecnych

Człowiek którego nie widać czyli o postaciach ciągle nieobecnych

autor Zwierz

Hej

Zwierz jak wiecie ma lekkiego bzi­ka na punkcie szuka­nia zabiegów które pow­tarza­ją się w bard­zo różnych seri­alach telewiz­yjnych. Być może to skutek oglą­da­nia zbyt dużej licz­by seri­ali, a może posi­ada­nia całkiem sporej częś­ci mózgu w której odkła­da się infor­ma­c­je nieprzy­datne. Infor­ma­c­je się składu­ją a potem nagle BUM i wiążą się w jed­ną całość. Wczo­raj zwierz zdał sobie sprawę, że jed­nym z ciekawszych zabiegów wyko­rzysty­wanych w seri­alach kome­diowych (dużo, dużo rzadziej dra­maty­cznych) jest postać której nie widać.  Taka postać pojaw­ia się w roz­mowach, cza­sem ja słyszymy, jest wspom­i­nana ale nigdy nie widz­imy jej na ekranie, albo nie widz­imy jej w całoś­ci. Oczy­wiś­cie dow­cip pole­ga na tym, że postać pojaw­ia­ją­ca się jedynie w dialo­gach ksz­tał­tu­je się całkowicie w umysłach widzów i moż­na ją opisy­wać na najróżniejsze sposo­by – tak, że w końcu najczęś­ciej żaden aktor czy aktor­ka nie sprostała­by roli. Ewen­tu­al­nie, czeka się bard­zo dłu­go z wyjaw­ie­niem postaci i akto­ra czy aktor­ki, który dostanie rolę oso­by, którą każdy prze­cież już widzi­ał oczy­ma wyobraźni. Zwierz jak zwyk­le wybrał  dziesięć przykładów i nawet nie będzie ukry­wał, że szukał tych kome­diowych – bo nawet jeśli w fil­mach dra­maty­cznych nie widz­imy np. morder­cy to jest to zabieg jed­nak nieco inny.

Rodz­ice Krowy i Kur­cza­ka mieli tylko nogi. Każdy nor­mal­ny widz powiedzi­ał­by, że to co najm­niej dzi­wne. Ale to był ser­i­al dla dzieci, a dzieci nie uważa­ją takich drob­nos­tek jak brak tułowia za dziwne.

Frasi­er – zwierz przeprasza, że cią­gle naw­iązu­je do tego ser­i­al ale właśnie nadra­bia wszys­tkie sezony na raz więc jak­by ma go w głowie pod ręką. Tu postacią, która może być nazwana ale nie pokazana jest Maris, żona bra­ta głównego bohat­era. Otóż okazu­je się, że zami­arem pro­du­cen­tów było w końcu pokazać opisy­waną w dość karykat­u­ral­ny sposób żonę bohat­era. Jed­nak z każdym kole­jnym opisem jej dość zniechę­ca­jącej aparycji zdawano sobie sprawę, ze nigdy nie uda się zatrud­nić aktor­ki, która była­by w stanie zagrać taką postać. I tak Maris choć pojaw­ia się częs­to i jest bard­zo dokład­nie opisy­wana nigdy się na ekranie nie pojaw­ia. I dobrze bo właś­ci­wie zwierz nie ma poję­cia jak­by mogła wyglądać.

The Big Bang The­o­ry – Wolowitz jeden z członków pacz­ki bohaterów seri­alu miesz­ka ze swo­ją matką, której nigdy nie widz­imy na ekranie. Wiemy, ze jest otyła, wiemy że jest nadopiekuńcza i niekiedy nieco para­noidal­na. No i ma niesły­chanie donośny głos. I tyle. Nasz bohater trochę się z nią męczy zwłaszcza po tym jak wziął ślub ale tak naprawdę wszyscy jak na dłoni widz­imy jego przy­wiązanie do mat­ki. Przy czym jej akcent oraz więk­szość wykrzyki­wanych do syna komu­nikatów to czyste naśmiewanie się ze stereo­ty­pu wiecznie nadopiekuńczej żydowskiej mat­ki, którą to postać moż­na spotkać w bard­zo wielu sitcomach.

Dokład­nie tyle żony jed­nego z bohaterów seri­alu widać było w Frasierze.

Nan­ny – tu mamy wyko­rzys­tanie pomysłu w 90% bo w końcu w ostat­nim sezonie ojciec tytułowej Niani się pojaw­ia. Jed­nak przez pozostałe sezony jest postacią, której nigdy nie widz­imy, nawet kam­era pokazu­je tylko jego buty czy ramię, kiedy wydarzenia wyma­ga­ją jego obec­noś­ci częs­to jest w innym poko­ju. Wiemy, że nosi tupecik i nie sprze­ci­wia się swo­jej żonie. I właś­ci­wie tylko tyle. To zresztą dość charak­terysty­czne, bo w seri­alu pojaw­ia się i mat­ka i bab­cia głównej bohater­ki ale wyda­je się, że to jest rodz­i­na prak­ty­cznie bez mężczyzn.

How I Met Your Moth­er – tu właś­ci­wie cały ser­i­al opar­ty jest o pomysł nie pokazy­wa­nia bohater­ki opowieś­ci. Co praw­da w finale ostat­niego sezonu widzieliśmy jej twarz ale przez pozostałe sezony zawsze widzieliśmy tylko naj­drob­niejsze kawał­ki jej ciała (chy­ba kost­ka była z nich najwięk­szym) czy też posi­adane przez nią rzeczy. Co ciekawe ser­i­al tak strasznie dłu­go budował napię­cie i oczeki­wanie, że kiedy w końcu pokazano dziew­czynę, tak naprawdę niko­go ona nie obchodziła.

Przez lata ta kost­ka była najwięk­szym frag­mentem “mat­ki” jaki widzieliśmy

Krowa I Kur­czak /Atomówki – każdy kto oglą­dał w dziecińst­wie kresków­ki na Car­toon Net­work zadawał sobie dwa pyta­nia – jak wyglą­da­ją rodz­ice Krowy i Kur­cza­ka powyżej pasa (bo nigdy ich nie pokazy­wano powyżej linii pasa) i jak wyglą­da asys­ten­t­ka bur­mistrza mias­ta którego bronią atom­ów­ki, która  zawsze była pokazy­wana od szyi w dół. Dorosły widz mógł uznać taki zabieg za dzi­wny i niepotrzeb­ny ale zwierz przy­pom­i­na sobie, że jako dziecko uznawał to za pomysł nie tylko zupełnie nor­mal­ny ale także niesły­chanie interesujący.

Anioł­ki Char­liego – w telewiz­yjnych Aniołkach Char­liego sam szef agencji nie pojaw­iał się oso­biś­cie ale zostaw­iał swoim dziel­nym dziew­czynom infor­ma­c­je doty­czące następ­nego zlece­nia. Niem­niej w finale seri­alu pojaw­ił się przy łóżku jed­nej z nich  co w sum­ie jest dość przyz­woitym zachowaniem po tym jak nawet się nie faty­gował by oso­biś­cie przekazać zlece­nia. No i jest pokazany w filmie o Aniołkach Char­liego, o którym lep­iej zapomnieć.

Char­lie, wer­s­ja codzienna

Friends – wracamy do sit­comów – tu mamy brzy­d­kiego nagiego fac­eta z mieszka­nia obok. Co ciekawe w odcinkach z ret­ro­spekcją dowiadu­je­my się, że zan­im facet stał się obleśny był całkiem słod­ki. Nie wiemy co stało się przez te lata ale zde­cy­dowanie stracił fig­urę. Co ciekawe jest to postać, wokół której krę­cił się cały jeden odcinek seri­alu, kiedy Ross postanow­ił zająć jego mieszkanie niedaleko mieszka­nia przy­jaciół. I nawet wtedy udało się roze­grać cały wątek bez pokazy­wa­nia naszego bohatera.

Will and Grace – Karen bohater­ka seri­alu ma męża Stana, który ma sporo pieniędzy i wedle jej opisu do najszczu­ple­jszych nie należy ale aku­rat Karen nie moż­na ufać.  Bohater­ka korzys­ta z bogact­wa męża a nawet o ile zwierz dobrze pamię­ta jest jej przykro po jego śmier­ci co nie zmienia fak­tu, że wid­ow­n­ia widzi go tylko w jed­nej sce­nie i to właś­ci­wie tylko jego ręce.

Co stało się w życiu cute naked guya że został ugly naked guyem nie wiadomo

Men­tal­ist – zwierz dorzu­cił Menatlistę właś­ci­wie tylko po to by pokazać, że niepokazy­wanie bohat­era  jest wyko­rzysty­wane w innych seri­alach niż kome­diowe. Red John którego ści­ga główny bohater nie pojaw­ia się w seri­alu, a właś­ci­wie jeszcze nie pojaw­ił się w seri­alu cały czas jed­nak czu­je­my jego obec­ność. Sce­narzyś­ci bard­zo gra­ją wątkiem morder­cy którego wygląd i tożsamość jest ukry­ta. Teo­re­ty­cznie to nieco inny zabieg niż kome­diowe nie pokazy­wanie postaci, która jest częś­cią jakiejś społecznoś­ci. Z drugiej strony jed­nak – aku­rat w tym seri­alu fakt, że nie wiemy jak wyglą­da morder­ca, oraz że za każdym razem kiedy jest się od niego o krok on znów się wymy­ka jest niesły­chanie wyeksponowany.

No dobra koniec wpisu pełnego ludzi, których nie ma. Zwierz wie, że niek­tórzy czytel­ni­cy nie do koń­ca widzą sens tworzenia takich list, ale zwierz musi przyz­nać, że niesły­chanie go one baw­ią.  Być może dlat­ego, że jak zwierz pisał dwa dni temu – udowad­ni­a­ją one, ze wszys­tkie seri­ale są takie same i właś­ci­wie to wyko­nanie a nie same pomysły spraw­ia­ją, że niekiedy pewne zabie­gi wyda­ją się nam ciekawe i zabawne a innym razem nudne i zupełnie nie śmieszne.

Ps: Zwierz korzys­ta z ostat­niego week­endu wakacji by pobyć poza miastem, więc poz­draw­ia was ciepło z wyw­cza­sów dzięku­jąc jed­nocześnie Pan­nie Bloom za podrzu­canie postów co byś­cie wyby­cia zwierza na week­end nie zauważyli. Czyli inny­mi słowy dziś zwierz jest nieobec­nym bohaterem którego głos sły­chać zza kadru ;)

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online