Home Ogólnie Drugie Okrążenie czyli Zwierz komentuje nominacje do Złotych Globów.

Drugie Okrążenie czyli Zwierz komentuje nominacje do Złotych Globów.

autor Zwierz

Hej

 

Blog zamienia się troszkę w spis uwag około nom­i­na­cyjnych ale zwierz dostał zapewnie­nie, że co napisze to przeczyta­cie. No dobra, zwierz bierze to za dobrą mon­etę. Aby nieco zróżni­cow­ać wpisy dziś zwierz nie będzie omaw­iał wszys­tkiego tylko to co go zain­tere­sowało – zdzi­wiło, zain­try­gowało w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach – będziecie mogli sobie zdanie zwierza odnośnie poszczegól­nych filmów o których nic nie napisał znaleźć we wczo­ra­jszej notce z okazji nom­i­nacji do SAG.A i dziś  nom­i­nac­je będą po Ang­iel­sku bo zwierz kopi­u­je z ofic­jal­nego doku­men­tu i jest leń paten­towany więc nie będzie korzys­tał z pol­s­kich tytułów. Podob­nie nie będzie się szczegól­nie martwił tym ile tak zapisane nom­i­nac­je zaj­mu­ją. Po pros­tu tak się złożyło że dziś jest ten dzień kiedy zwierz nie ma cza­su. A i kole­jność  jest taka jak na stron­ie Gold­en Globes. A i we wpisie nie ma ilus­tracji bo zwierz by padł szuka­jąc wystar­cza­jącej iloś­ci. Ogól­nie to jest  wielostron­i­cowy wpis min­i­mum.

Do czy­ta­nia nom­i­nacji jak co roku wybra­no ład­nych aktorów którzy sami na nom­i­nację raczej nie mają szans

BEST MOTION PICTUREDRAM

BOYHOOD

FOXCATCHER

THE IMITATION GAME

SELMA

THE THEORY OF EVERYTHING

 

Komen­tarz zwierza: Zan­im zdzi­wi nas brak Bird­mana zwierz przy­pom­i­na, że w tym sys­temie niek­tóre dra­maty zosta­ją kome­di­a­mi. Co jest w tym zestaw­ie­niu nowego? Sel­ma – film o Mar­tinie Lutherze Kingu, może mu się udać to co nie udało się w zeszłym roku Man­deli – czyli wprowadze­nie poli­ty­cznego his­to­rycznego fil­mu biograficznego do zestaw­ienia. Zresztą mamy motyw prze­wod­ni tegorocznych nom­i­nacji bo z pię­ciu nomi­nowanych filmów aż cztery są opar­ty­mi na fak­tach frag­men­ta­mi biografii prawdzi­wych ludzi. Ogól­nie jed­nak jed­no jest pewne – nie ma w tym zestaw­ie fil­mu którego zwierz nie chci­ał­by obe­jrzeć. Co jest dużym krok­iem naprzód bo zeszłoroczny zestaw wyda­je się przy tegorocznym chy­ba nud­niejszy.

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTUREDRAMA 

JENNIFER ANISTON       CAKE

FELICITY JONES               THE THEORY OF EVERYTHING

JULIANNE MOORE           STILL ALICE

ROSAMUND PIKE             GONE GIRL

REESE WITHERSPOON   WILD

 

Komen­tarz zwierza: Biorąc pod uwagę że to zestaw­ie­nie już widzieliśmy może­my właś­ci­wie zacząć roz­maw­iać o tym która z tych pań weźmie do domu Oscara. Zwierz zas­tanaw­ia się czy może to nie być Jen­nifer Anis­ton bo Hol­ly­wood uwiel­bia his­to­rie w których aktor­ka której nie posądzano o wiel­ki tal­ent lśni jed­ną dobrą rolą. Zwierz nie pog­niewał­by się na wyróżnie­nie dla oczeku­jącej od lat na Oscara Julianne Moore. Nato­mi­ast Wild sta­je się co raz ciekawszą pozy­cją na którą zwierz bard­zo czeka.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTUREDRAMA

STEVE CARELL                                 FOXCATCHER

BENEDICT CUMBERBATCH         THE IMITATION GAME

JAKE GYLLENHAAL                       NIGHTCRAWLER

DAVID OYELOWO                            SELMA

EDDIE REDMAYNE                         THE THEORY OF EVERYTHING

 

Komen­tarz zwierza: Po wczo­ra­jszym wpisie trochę osób zaczęło powąt­piewać w wiarę zwierza w tal­ent Cum­ber­batcha. Zwierz zapew­nia was że wiary nie stracił co nie zmienia fak­tu, że po pros­tu widzi jak się film rekla­mu­je. Nieza­leżnie od roli. Co nie zmienia fak­tu, że przy bra­to­bójczej wojnie dwóch Bry­tyjczyków (pry­wat­nie Bene­dict i Eddie się zresztą przy­jaźnią) zwierz życzy stat­uet­ki Carel­lowi – niech moty­wem prze­wod­nim tego roku będą komi­cy którzy krad­ną nagrody aktorom dra­maty­cznym. Plus brawa dla Gyl­len­haala – jed­nego z najlep­szych wciąż cza­sem niedoce­ni­anych aktorów młodego pokole­nia

 

BEST MOTION PICTURECOMEDY OR MUSICAL

BIRDMAN

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

INTO THE WOODS

PRIDE

VINCENT

 

Komen­tarz Zwierza: Patrząc na zestaw­ie­nie pewnie nieje­den widz zada sobie pytanie „Ale co to takiego ta kome­dia” – na pewno włącze­nie Bird­mana do tej kat­e­gorii może zdzi­wić niejed­nego kry­ty­ka. Podob­nie ci którzy widzieli Pride mogą się lekko zdzi­wić. Zwierz powie tak – niesły­chanie się cieszy że Gran Budapest Hotel może się pochwal­ić nom­i­nacją bo to jest naprawdę dobry film. Zwier­zowi trochę też żal, że niewąt­pli­wie dobry film jakim jest St. Vin­cent jest reklam­owany tak by człowiek był abso­lut­nie przeko­nany, że ma do czynienia z głu­pawą komedią. No i pytanie roku – czy Into the Woods jest w zestaw­ie­niu bo jest dobre czy dlat­ego, że nie ma w tym roku praw­ie żad­nej musicalowej konkurencji.

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURECOMEDY OR MUSICAL

AMY ADAMS                                               BIG EYES

EMILY BLUNT                                             INTO THE WOODS

HELEN MIRREN                                        THE HUNDRED-FOOT JOURNEY

JULIANNE MOORE                                   MAPS TO THE STARS

QUVENZHANÉ WALLIS                          ANNIE

 

Komen­tarz Zwierza: Ciekawe gdzie siedzi Cro­nen­berg i zada­je sobie pytanie jakim cud­em Maps to The Stars to kome­dia. Z kolei nom­i­nac­ja dla Helen Mir­ren za Podróż na sto Stóp to śmiech na Sali – zwierz wie widzi­ał ten film przed­w­c­zo­raj i nie rozu­mie jak ktokol­wiek mógł dostać nom­i­nac­je za udzi­ał w  takim gnio­cie.  Cieszy obec­ność Amy Adams w Big Eyes choć ponoć to jest kome­dia jedynie wedle stan­dard­ów HFPA. Zwierza zas­tanaw­ia też nom­i­nac­ja do Quven­hane Wal­lis – czy rzeczy­wiś­cie jej Annie jest taka dobra czy nadal na dzi­en­nikarzach robi wraże­nie to nowe złote dziecko Hol­ly­wood.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURECOMEDY OR MUSICAL

RALPH FIENNES                                        THE GRAND BUDAPEST HOTEL

MICHAEL KEATON                                    BIRDMAN

BILL MURRAY                                               ST. VINCENT

JOAQUIN PHOENIX                                   INHERENT VICE

CRISTOPH WALTZ                                     BIG EYES

 

Komen­tarz Zwierza : Ciekawe ilu aktorów zapy­tanych w czym grali odpowiedzi­ało­by w komedii. Zdaniem zwierza rola Keatona już ter­az wyras­ta na najlep­szą rolę sezonu w ogóle i kto wie jeśli Akademia okaże się równie entuz­jasty­cz­na co kry­ty­cy to może to byc try­i­um­fal­ny powrót. Poza tym strasznie cieszy nom­i­nac­ja dla Ral­pha Fien­nesa za Grand Budapest Hotel bo to była rola abso­lut­nie cud­ow­na. Poza tym stawka niemalże niekome­diowa – Mur­ray ma tak, że zdaniem zwierza bard­zo rzad­ko źle gra ale jak gra dobrze to jest kon­cert, widać że wciąż trwa miłość wszel­kich gremów do Waltza (nawet słusz­na) i tylko intrygu­je Joaquin Phoenix w tym zestaw­ie­niu bo zwierz nie ma poję­cia jak się w swo­jej roli sprawdz­ił.

 

BEST ANIMATED FEATURE FILM

BIG HERO 6

THE BOOK OF LIFE

THE BOXTROLLS

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2

THE LEGO MOVIE

Komen­tarz zwierza: Tak zróżni­cow­ana stawka że aż oczy się same cieszą. Zwierz bard­zo chęt­nie zobaczył­by tri­umf cud­ownego Lego Movie które było jed­nym z więk­szy zaskoczeń sezonu. Nie mniej zwierz widzi­ał ile fanów ma The Book of Life a że to rzecz wiz­ual­nie pięk­na to też sercem się rwie. Ogól­nie zwierz bard­zo chci­ał­by byśmy wys­zli z rywal­iza­cji Pixar/Disney w tej kat­e­gorii która z roku na rok ma co raz więcej do zaofer­owa­nia wid­zom. W każdym razie to jest dobra kat­e­go­ria w tym roku.

 

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

FORCE MAJEURE TURIST (SWEDEN)

GETT: THE TRIAL OF VIVIANE (ISRAEL)

IDA (POLAND/DENMARK)

LEVIATHAN            (RUSSIA)

TANGERINES MANDARIINID (ESTONIA)

Komen­tarz Zwierza: tak udało się – pol­s­ki film nomi­nowany do Oscara, który na dodatek nie jest kawałkiem his­to­rycznej mar­ty­rologii. Zdaniem zwierza – będzie nomi­nowany do Oscara. Co nie zmienia fak­tu, że przy całej sym­pa­tii zwierza dla Idy i jej twór­ców oraz głośne­mu kibi­cow­a­niu niczego w tym sezonie tak częs­to nie określano mianem arcy­dzieła jak Rosyjskiego Lewiatana. Tak więc zobaczymy. Zwierz nie chci­ał­by wyjść na osobę która nie będzie kibi­cow­ać Polsce bo nie po pros­tu cieszmy się nom­i­nacją a nie roz­dawa­jmy już sobie nagród.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MOTION PICTURE 

PATRICIA ARQUETTE                                         BOYHOOD

JESSICA CHASTAIN                                            A MOST VIOLENT YEAR

KEIRA KNIGHTLEY                                              THE IMITATION GAME

EMMA STONE                                                         BIRDMAN

MERYL STREEP                                                      INTO THE WOODS

 

Komen­tarz zwierza: Lęk przed ode­jś­ciem Meryl Streep z zawodu jeśli nie dostanie nom­i­nacji musi być chy­ba naprawdę powszech­ny – zwierz nie mówi, że aktor­ka nie zagrała dobrze ( równie dobrze to rzeczy­wiś­cie może być doskon­ała rola ale zwierz zro­bił się po tylu nom­i­nac­jach cyn­iczny) ale serio czy każ­da jej rola musi być nomi­nowana? Niko­mu to nie służy. Zwierz przyz­na szcz­erze trzy­ma kciu­ki za Emmę Stone w Bird­manie – dlaczego tylko Jen­nifer Lawrence miała­by być nową nagradzaną aktorką w Hol­ly­wood? Potrze­bu­je­my nowych fajnych dziew­czyn umieją­cych grać zarówno w kome­di­ach jak i w fil­mach poważniejszych. Emma się do tego doskonale nada­je.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MOTION PICTURE

ROBERT DUVALL                                                  THE JUDGE

ETHAN HAWKE                                                      BOYHOOD

EDWARD NORTON                                                BIRDMAN

MARK RUFFALO                                                    FOXCATCHER

J.K. SIMMONS                                                         WHIPLASH

 

Komen­tarz zwierza: Chy­ba żadne z tych nazwisk nie spec­jal­nie dzi­wi choć może Ethan Hawke w roli dru­go­planowej może być zaskaku­ją­cy biorąc pod uwagę że wcześniej nomi­nowano go jako akto­ra pier­ws­zo­planowego. Zwierz jak zwyk­le kibicu­je Nortonowi jed­nocześni zwraca­jąc uwagę jak spójne są w tym roku te dru­go­planowe nom­i­nac­je aktorskie co zapewne znaczy że mamy już pełną przed oscarową pulę ról.

 

BEST DIRECTORMOTION PICTURE

WES ANDERSON                          THE GRAND BUDAPEST HOTEL

AVA DUVERNAY                           SELMA

DAVID FINCHER                           GONE GIRL

AEJANDRO  IÑÁRRITU               BIRDMAN

RICHARD LINKLATER                 BOYHOOD

 

Komen­tarz Zwierza: No i wchodz­imy do kat­e­gorii której nie było. Zwierz rzecz jas­na kocha Ander­sona ale ma wraże­nie że prawdzi­wy poje­dynek roze­gra się tu między Inar­ritu a Lin­klaterem pytanie – czy nagrod­zona zostanie wiel­ka wielo­let­nia wiz­ja reży­sera który stworzył film wychodzą­cy poza granice corocznej pro­dukcji fil­mowej czy Inar­ritu który stworzył dzieło świeże i inne. Nom­i­nac­ja dla Finchera nie dzi­wi choć Gone Girl mimo, że doskonale się oglą­da przy­cią­ga tym razem bardziej sce­nar­iuszem niż samą (dobrą ale nie per­fek­cyjną) reży­ser­ią.

 

BEST SCREENPLAYMOTION PICTURE

WES ANDERSON                           THE GRAND BUDAPEST HOTE

GILLIAN FLYNN                            GONE GIRL

ALEJANDRO   IÑÁRRITU             BIRDMAN

NICOLÁS GIACOBONE,

ALEXANDER DINELARIS,

ARMANDO BO

RICHARD LINKLATER                 BOYHOOD

GRAHAM MOORE                         THE IMITATION GAME

 

Komen­tarz Zwierza: Jeśli kreślić tu lin­ię poje­dynku to między reży­sera­mi a sce­narzys­ta­mi. Zwierz oczy­wiś­cie rzu­cał­by nagro­da­mi w Ander­sona (zwłaszcza że Grand Budapest Hotel ma doskon­ały sce­nar­iusz) ale jeśli miał­by powiedzieć gdzie jego zdaniem położą swo­je głosy członkowie akademii to staw­iał­by albo na zespół sto­ją­cy za Bird­manem albo za autorkę/scenarzystkę Gone Girl.

 

BEST ORIGINAL SCOREMOTION PICTURE

ALEXANDRE DESPLAT                                  THE IMITATION GAME

JÓHANN JÓHANNSSON                               THE THEORY OF EVERYTHING

TRENT REZNOR,                                               GONE GIRL

ATTICUS ROSS

ANTONIO SANCHEZ                                            BIRDMAN

HANS ZIMMER                                                      INTERSTELLAR

 

Komen­tarz zwierza: Warto zauważyć że to pier­wsza kat­e­go­ria w której pojaw­ia się nam Inter­stel­lar – to ważne bo Nolan pewnie liczył na nom­i­nac­je za reży­ser­ię. Co do pozostałych nomi­nowanych to Desplat i Zim­mer pewnie nawet nie pamię­ta­ją która to ich nom­i­nac­ja. Zwierz zaś jak  zawsze kibicu­je Tren­towi Reznorowi/Atticusowi Rossowi bo mimo swoich klasy­cznych sym­pa­tii muzy­cznych kocha ten duet a ich muzy­ka do Gone Girl to było coś.

 

BEST ORIGINAL SONGMOTION PICTURE

BIG EYES” — BIG EYES

GLORY” — SELMA

MERCY IS” — NOAH

OPPORTUNITY” — ANNIE

YELLOW FLICKER BEAT” — THE HUNGER GAMES:

 

Kom­e­na­trz Zwierza: To jed­na z tych dzi­wnych kat­e­gorii gdzie właś­ci­wie trud­no powiedzieć jak zostanie piosen­ka oce­niona – czy to, że się spodobała czy może zostanie nagrod­zone nazwisko artysty. Zwierz oso­biś­cie kibicu­je bard­zo dobrej piosence z Huger Games. Ale co do pozostałych piosenek nie ma żad­nych uczuć.

 

BEST TELEVISION SERIESDRAMA

THE AFFAIR

DOWNTON ABBEY

GAME OF THRONES

THE GOOD WIFE

HOUSE OF CARDS

 

Komen­tarz Zwierza: Radość budzi obec­ność w Zestaw­ie­niu The Good Wife broniącej telewiz­ji innych niż kablów­ki. Nato­mi­ast prawdzi­wym zdzi­wie­niem jest The Affair – które prze­cież jest świeżynką. Stąd reflek­s­ja zwierza że może o nom­i­nac­jach zade­cy­dowały pier­wsze doskon­ałe odcin­ki. Nato­mi­ast zaw­ierz nadal nie wie co tu robi w tym zestaw­ie Down­ton Abbey. Serio jest tyle innych doskon­ałych seri­ali. Czyż­by naprawdę nikt z dzi­en­nikarzy się nie zori­en­tował, że Fel­lowes kre­ci operę myd­laną w deko­rac­jach?

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIESDRAMA

CLAIRE DANES                              HOMELAND

VIOLA DAVIS                                  HOW TO GET AWAY WITH MURDER

JULIANNA MARGULIES             THE GOOD WIFE

RUTH WILSON                               THE AFFAIR

ROBIN WRIGHT                            HOUSE OF CARDS

 

Komen­tarz Zwierza: Właś­ci­wie jedyny dodatek to Ruth Wil­son za The Affair – nom­i­nac­ja słusz­na bo rola trud­na złożona i właś­ci­wie pod­wój­na. Nie ma Tatiany Maslany bo wyraźnie nikt na całym świecie Ne oglą­da Orphan Black. A powin­ni bo to jest aktor­ka której się nagro­da należy jak psu buda. Plus znów Vio­la Davies w zestaw­ie­niu za rolę tak przeszarżowaną że cza­sem zęby bolą

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIESDRAMA

CLIVE OWEN                                THE KNICK

LIEV CHREIBER                          RAY DONOVAN

KEVIN SPACEY                       HOUSE OF CARDS

JAMES SPADER                            THE BLACKLIST

DOMINIC WEST                            THE AFFAIR

 

Komen­tarz zwierza: Tu z kolei fas­cynu­jące – zupełnie inny dobór ról – pojaw­ili się Liev Schreiber i Clive Owen – zupełnie pominię­ci przy innych nom­i­nac­jach.  Przy czym ponown­ie – to znów aktorzy fil­mowi nomi­nowani za role seri­alowe. Dominic West dostał nom­i­nację za rolę w The Affair i zwierz jak w przy­pad­ku Ruth Wil­son się nie dzi­wi. W sum­ie najbardziej w tym zestaw­ie­niu dzi­wi James Spad­er za rolę w The Black­list bo po pier­wszych odcinkach ser­i­al raczej ma opinię śred­niego. Przy czym należy pamię­tać że na Zło­tych Globach True Detec­tive to mini ser­i­al.

 

BEST TELEVISION SERIESCOMEDY OR MUSICAL

 GIRLS

JANE THE VIRGIN

ORANGE IS THE NEW BLACK

SILICON VALLEY

TRANSPARENT

Komen­tarz zwierza: Jak­by w odpowiedzi na pytanie gdzie nowe tytuły HFPA nomi­nowało kil­ka nowszych tytułów w tym aż dwa nie pro­dukowane przez żad­ną stację telewiz­yjną. Pewnym zaskocze­niem może być (zbier­a­ją­ca zaskaku­ją­co dobre recen­z­je ) Jane The Vir­gin czyli fan­taz­ja na tem­at telenow­eli, cieszy pominięte wcześniej Sil­i­con Val­ley i zas­tanaw­ia niesłab­ną­ca miłość do słab­ną­cych i co raz mniej kome­diowych Dziew­czyn.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIESCOMEDY OR MUSICAL

LENA DUNHAM                            GIRLS

EDIE FALCO                                   NURSE JACKIE

JULIA LOUIS-DREYFUS              VEEP

GINA RODRIGUEZ                        JANE THE VIRGIN

TAYLOR SCHILLING                    ORANGE IS THE NEW BLACK

 

Komen­tarz Zwierza: Gina Rodriguez może ter­az pewnie przecier­ać oczy ze zdu­mienia ale zdaniem zwierza prędzej dostanie nagrodę jak zwyk­le Julia Louis Drey­fus, ponown­ie zwierz nie wie co w zestaw­ie­niu robi Lena Dun­ham i jest zain­try­gowany fak­tem że nomi­nowano Tay­lor Schilling z Orange is the New Black. Tzn. intrygu­jące jest ż ludzie od SAG też znaleźli w tym seri­alu swo­ją najlep­szą aktorkę tylko że inną.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIESCOMEDY OR MUSICAL

 

LOUIS C. K.                                     LOUIE

DON CHEADLE                              HOUSE OF LIES

RICKY GERVAIS                            DEREK

WILLIAM H. MACY                       SHAMELESS

JEFFREY TAMBOR                       TRANSPARENT

Komen­tarz zwierza: Niech ktoś da nagrodę Chead­lowi za House of Lies – musi mieć dość ciągłego prze­gry­wa­nia. Poza tym cieszy nom­i­nac­ja dla Ricky Ger­vaisa za Dere­ka, zaś od tych nom­i­nacji chy­ba wszyscy odchodzą z moc­nym postanowie­niem obe­jrzenia w końcu Transprar­ent. Zwierz nie widzi­ał a widać że zdaniem dzi­en­nikarzy zobaczyć warto. Ciekawe że Glo­by które rok temu ku zaskocze­niu wszys­t­kich nagrodz­iły Brook­lyn 9–9 w tym roku w ogóle nie uwzględ­niły ani seri­alu ani obsady

 

BEST MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

FARGO

THE MISSING

THE NORMAL HEART

OLIVE KITTERIDGE

TRUE DETECTIVE

 

Komen­tarz Zwierza: Chy­ba nic nie ma szans z True Detec­tive choć zwierz przyz­na szcz­erze że rzu­cał­by nagro­da­mi w Far­go. Plus biedne osamot­nione The Nor­mal Hart – samot­ny film na morzu mil seri­ali. I jak tu porówny­wać? No nie da się. Ale powiedzmy sobie szcz­erze, to jest ciekawe bo zdaniem zwierza tak pod wzglę­dem prowadzenia nar­racji i pode­j­mowa­nia tem­atów — to jest w sum­ie dużo bardziej niejed­norod­na i ciekawa kat­e­go­ria niż kat­e­go­ria fil­mowa. Jest też bardziej zróżni­cow­ana pod wzglę­dem sposobów nar­racji. Tak się nad tym zwierz zas­tanow­ił i wychodzi mu że chy­ba w telewiz­ji w tej kat­e­gorii potrafi być bardziej OScarowo niż w Oscarowych fil­mach.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

MAGGIE GYLLENHAAL              THE HONORABLE WOMAN

JESSICA LANGE                            AMERICAN HORROR STORY:FREAK SHOW

FRANCES MCDORMAND            OLIVE KITTERIDGE

FRANCES O’CONNOR                   THE MISSING

ALLISON TOLMAN                       FARGO

 

Komen­tarz Zwierza: No przy­na­jm­niej Złote Glo­by nie zapom­ni­ały nomi­nować doskon­ałej Tol­man za jej rolę w Far­go. Nato­mi­ast zwierz zas­tanaw­iał się czy gdziekol­wiek wypłynie w tym roku AHS – wypłynęło oczy­wiś­cie z nom­i­nacją dla Jes­si­cy Lange – bard­zo za swo­je role u Mur­phyego przez liczne grona kochaną.   Choć nawet i wiel­bi­ciele AHS co raz częś­ciej mówią że nie Jes­si­cy Lange należy się za granie AHS nagro­da tylko w końcu nagrodę powin­na dostać Sarah Pul­son. Ale zdaniem zwierza i tak wygra Frances McDor­mand.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

MARTIN FREEMAN                      FARGO

WOODY HARRELSON                  TRUE DETECTIVE

MATTHEW MCCONAUGHEY     TRUE DETECTIVE

MARK RUFFALO                           THE NORMAL HEART

BILLY BOB THORNTON              FARGO

 

Komen­tarz zwierza: trochę szko­da że nasz genial­ny duet aktors­ki z Far­go musi się mierzyć z pana­mi z True Detec­tive bo zwierz raczej staw­ia że wygra ten poje­dynek Matthew Mcconaugh­ey którego aktorstwo jest bardziej czytel­nie „dobre” niż np. Free­m­ana który jest w Far­go doskon­ały i ustępu­je jedynie jeszcze doskon­al­sze­mu Thorntonowi.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A SERIES, MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

UZO ADUBA                                          ORANGE IS THE NEW BLACK

KATHY BATES                                       AMERICAN HORROR STORY:FREAK SHOW

JOANNE FROGGATT                           DOWNTON ABBEY

ALLISON JANNEY                                MOM

MICHELLE MONAGHAN                   TRUE DETECTIVE

 

Komen­tarz Zwierza: Zwierz nie rozu­mie fenomenu seri­alu Mom i jakichkol­wiek nom­i­nacji za role w nim, podob­nie nie rozu­mie jak moż­na kogokol­wiek poza Mag­gie Smith nomi­nować za role w Dow­ton Abbey. Uzo Adu­ba jed­nak nom­i­nację dosta­je – rzeczy­wiś­cie za doskon­ałą rolę dru­go­planową. No i widać że jed­nak HFPA bard­zo lubi AHS bo to już dru­ga nom­i­nac­ja dla surowo oce­ni­anego sezonu tego seri­alu.

 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A SERIES, MINI-SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

MATT BOMER                                THE NORMAL HEART

ALAN CUMMING                          THE GOOD WIFE

COLIN HANKS                               FARGO

BILL MURRAY                               OLIVE KITTERIDGE

JON VOIGHT                                  RAY DONOVAN

 

Komen­tarz zwierza: niespodziewanie ciekawa kat­e­go­ria z poje­dynkiem wiel­kich aktors­kich nazwisk. Zwierz oso­biś­cie bard­zo kibicu­je Col­i­nowi Han­ksowi za jego małą genial­ną rolę w Far­go, ma wraże­nie że wygra Bomer i żal mu Alana Cum­min­ga który musi się prze­bić z rolą w nor­mal­nym seri­alu nor­mal­nej stacji. Ogól­nie to jest trochę ciekawe że Glo­by zestaw­ia­ją ze sobą pro­dukc­je tak emocjon­al­nie odd­alone w cza­sie tzn. Nor­mal Heart już zdążyło prze­grać na Emmys a Olive Kit­teridge będzie pewnie dalekim wspom­nie­niem do przyszłorocznego roz­da­nia nagród fil­mowych.

Dobra stron się zro­biło 14 (wszyscy wiemy, że to krót­szy wpis) ale sami chcieliś­cie. Zwierz powie wam tak – czu­je w sobie olbrzymią ekscy­tację związaną z fil­mową częś­cią nagród fil­mowych. Zwierz ma wraże­nie, że czeka nas sezon filmów a nie wid­owisk co zawsze bard­zo cieszy. Na razie jeszcze nie ma fawory­tów i nie ma takich jed­noz­nacznych  czarnych koni. Będzie sporo radoś­ci i trzy­ma­nia kciuków. Na samą myśl o tym co by zwierz czuł w przy­pad­ku kilku zwycięstw aż się uśmiecha do ekranu. No i moi drodzy – strasznie widać bry­tyjską inwazję na kino. Ale czy to komukol­wiek kiedykol­wiek przeszkadza­ło?

Ps: Jak wiecie zwierz wyjeżdża na week­end do Toru­nia w związku z tym JUTRO nie ma wpisu. Bo zwierz potrze­bu­je cza­su by się przy­go­tować do wyjaz­du. Przeży­je­cie. Może­cie trochę pochli­pać ale nie za bard­zo.

Ps2:  Zwierza po napisa­niu tego wpisu aut­en­ty­cznie pali z bólu palec wskazu­ją­cy. Zna­j­cie moje poświęce­nie.

34 komentarze
0

Powiązane wpisy