Home Festiwale Wszystkie ścieżki naszego życia czyli czas na 15 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

Wszystkie ścieżki naszego życia czyli czas na 15 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

autor Zwierz
Wszystkie ścieżki naszego życia czyli czas na 15 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

Przyszedł maj, zro­biło się ciepło a to oznaczać może tylko jed­no — w Krakowie już niedłu­go rozpocznie się 15 Fes­ti­w­al Muzy­ki Fil­mowej. Wydarze­nie, którego nikt nie powinien prze­gapić — bo jest to jeden z tych fes­ti­wali w Polsce, gdzie policz­ki różow­ią się od emocji już pod­czas samego czy­ta­nia programu.

 

Na Fes­ti­walu byłam kil­ka razy — za każdym razem byłam pod wraże­niem, tego jak orga­ni­za­torom udawało się zaprosić naprawdę fan­tasty­cznych goś­ci z całego świa­ta (nigdy nie zapom­nę, kiedy znalazłam się w jed­nej sali na pan­elu gdzie siedzieli kom­pozy­torzy muzy­ki do „Gry o Tron”, „House of Cards” i „Down­ton Abbey”) a do tego — wyczuć nie tylko co gra w fil­mach ale też w naszej duszy — właś­ci­wie co roku w pro­gramie jest taki kon­cert do którego człowiek się śmieje. Dam głowę, że w tym roku takim wydarze­niem będzie kon­cert poświę­cony muzyce Johna Powella (kom­pozy­to­ra min. Genial­nej muzy­ki do „Jak wytre­sować sobie smo­ka”) i pokaz fil­mu „Jak wytre­sować sobie smo­ka” z muzyką na żywo. Na kon­cer­cie pojawi się sam kom­pozy­tor więc jeśli chce­cie mu podz­iękować za stworze­nie genial­nej ścież­ki dźwiękowej, której chy­ba nikt się nie spodziewał — to będziecie mieli szansę.

 

 

Moje oso­biste drże­nie ser­ca wzbudz­ił jed­nak inny kon­cert. To kole­j­na odsłona cyk­lu kon­certów „Scoring4Polish Direc­tors”. Kon­cert odbędzie się 25.05 o godzinie 19:30 w ICE Kraków które od kilku lat goś­ci fes­ti­walowe kon­cer­ty. W poprzed­nich lat­ach mogliśmy słuchać kom­pozy­cji, które pow­stały do pro­dukcji Andrze­ja Wajdy czy Agniesz­ki Hol­land w tym roku wysłuchamy kom­pozy­cji, które pow­stały do filmów Jerzego Skolimowskiego.  Trud­no o lep­szy moment na taką muzy­czną ret­ro­spek­ty­wę — po kilku lat­ach prz­er­wy Skolimows­ki wraca z nowym filmem na fes­ti­w­al w Cannes i już jest sporo szu­mu, bo na nową pro­dukcję pol­skiego reży­sera sporo osób czeka. Jed­nocześnie — może to moje pop­kul­tur­owe odczu­cie — Skolimows­ki, mimo między­nar­o­dowych sukcesów i autorskiego pode­jś­cia do kina nie jest w Polsce aż tak cele­browany jak wielu innych reży­serów. Mimo, że potrafi zaskaki­wać — no i zde­cy­dowanie wychodzi ze swo­ją twór­c­zoś­cią poza nasze pol­skie podwórko.

 

Wieczór zapowia­da się cud­own­ie eklek­ty­cznie — co odd­a­je naturę twór­c­zoś­ci Skolimowskiego, po którym moż­na się naprawdę spodziewać wszys­tkiego (do dziś nie jestem w stanie uwierzyć, że jako aktor pojaw­ił się w „Avengers” — serio do dziś pamię­tam jak sztur­chałam zna­jomą na sean­sie z takim szok­iem w głosie pyta­jąc „Czy to jest Skolimows­ki?!”) i trochę taki jest ten kon­cert. Zaczy­namy od utworów które towarzyszyły reży­serowi na początku kari­ery — czyli od jaz­zu­jącego Kom­e­dy, a potem na liś­cie pojawi się min. Hans Zim­mer (jeden z twór­ców muzy­ki do fil­mu „Fucha”) czy Cat Stevens (jego piosen­ka „But I Might Die Tonight” pojaw­iła się w filmie „Na samym dnie). Oczy­wiś­cie nie zabraknie w zestaw­ie­niu też, jed­nej z moich ulu­bionych ścieżek dźwiękowych do filmów Skolimowskiego, czyli muzy­ki Pawła Myki­ety­na do „Essen­tial Killing” i „11 min­ut”. Myki­etyn to jeden z moich ulu­bionych pol­s­kich kom­pozy­torów współczes­nych i uważam, że jeśli ma się szan­sę posłuchać jego kom­pozy­cji na żywo to trze­ba dać sobie sza­s­nę. Aranżac­je muzy­ki na potrze­by kon­cer­tu przy­go­tował Jan Stokłosa a jako gość pojawi się, zaprzy­jaźniony z reży­serem Tomasz Organek.

 

 

Muzy­ka do filmów Skolimowskiego to nie jedy­na atrakc­ja wiec­zoru. Zgod­nie z trady­cją tych kon­certów — pojaw­ią się też kom­pozy­c­je do pol­s­kich filmów z ostat­nich lat. W tym przy­pad­ku usłyszymy muzykę Wojt­ka Urbańskiego do fil­mu „Hia­cynt” i kom­pozy­c­je Michała Stańczy­ka do fil­mu „Ciem­no, praw­ie noc”. W cza­sie kon­cer­tu zostanie też wręc­zona nagro­da — dla najlep­szej Pol­skiej Ścież­ki Dźwiękowej Roku — którą dostanie najlep­szy sound­track do fil­mu z 2021 roku, stwor­zony do pol­skiej pro­dukcji fil­mowej. Tego momen­tu też nie mogę się doczekać, bo musi­cie wiedzieć, że znalazłam się w jury tej nagrody i ter­az trzy­mam kciu­ki za moich fawory­tów. Z resztą mam tu taką obserwację, że po paru lat­ach, kiedy o muzyce w pol­s­kich fil­mach i seri­alach mówiło się jak­by nieco mniej wró­cil­iśmy do zwraca­nia uwa­gi na ścieżkę dźwiękową, a nawet dostrze­ga­nia jak cza­sem potrafi być najlep­szym czy najbardziej kreaty­wnym ele­mentem całej produkcji.

 

Jeśli udało mi się was przekon­ać, że to kon­cert, na który naprawdę warto się wybrać to pozosta­je wam tylko wskoczyć na stronę i kupić bile­ty. W cza­sie pisa­nia tego tek­stu zobaczyłam czy jeszcze jakieś zostały ( nie ma nic gorszego niż ktoś kto zachę­ca nas do obe­jrzenia kon­cer­tu na który wyprzedały się bile­ty) i mogę wam powiedzieć, że tak bile­ty jeszcze są i ostały się nie tylko te za 100 zł ale też te za 60 — więc moż­na naprawdę w konkuren­cyjnej cenie wziąć udzi­ał w bard­zo fajnym wydarze­niu.  A jeśli aku­rat pol­s­ka muzy­ka fil­mowa nie wywołu­je u was szyb­szego bicia ser­ca (choć zde­cy­dowanie powin­na) to po rzu­ci­cie okiem na cały pro­gram fes­ti­walu – bo moim zdaniem każdy zna­jdzie tam coś dla siebie, a wiecie – na następ­ny trze­ba będzie czekać cały dłu­gi rok.

 

Post we współpra­cy z Fes­ti­walem Muzy­ki Fil­mowej w Krakowie

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online