Home Seriale Już jej niosą suknię z welonem czyli “Gry rodzinne”

Już jej niosą suknię z welonem czyli “Gry rodzinne”

autor Zwierz
Już jej niosą suknię z welonem czyli “Gry rodzinne”

Od cza­sów, kiedy Wyspi­ańs­ki nudz­ił się na weselu zna­jomych i skończyło się wielkim nar­o­dowym dra­matem, Pola­cy mają przeko­nanie, że nic tak dobrze nie sku­pia w sobie prob­lemów społecznych jak cer­e­mo­nia zaślu­bin. W zeszłym roku konkurowało ze sobą „Wese­le” Smar­zowskiego z „Teś­ci­a­mi” Michal­czu­ka a ter­az do tych ślub­no- wesel­nych nar­racji dołączył ser­i­al „Gry Rodzinne” na Net­flix. I znów zanurza­my się w bagien­ko pol­skiej rzeczy­wis­toś­ci, choć tym razem — do wesela może w ogóle nie dojść.

 

Nie obe­jrza­łabym „Gier Rodzin­nych” gdy­bym nie natrafiła na co najm­niej dwa inter­ne­towe spory o ten ser­i­al. Tak rozstrzelonych opinii o pol­skiej, oby­cza­jowej pro­dukcji nie widzi­ałam od daw­na stąd moje zain­tere­sowanie pro­dukcją, którą chci­ałam ominąć. Wszys­tko zaczy­na się w ład­nym, jas­nym koś­ciele. Ma tu dojść do zaślu­bin Kasi i Jana. Kasia jest w zaawan­sowanej ciąży, co jed­nak nie przeszkadza jej się spóź­ni­ać na włas­ny ślub — gdyż wyraźnie ma poważne wąt­pli­woś­ci czy aby na pewno chce go zaw­ier­ać. Z kolei Jan też nie wyglą­da na bard­zo spoko­jnego. Nie mówiąc już o rodzinie państ­wa młodych — od pier­wszych scen widz­imy, że coś jest nie tak, i że nie patrzą na siebie przys­zli teś­ciowe z sym­pa­tią. Coś tu się wydarzyło albo wciąż dzieje, ale my nie jesteśmy pewni o co chodzi. Czy to zwykła anty­pa­tia, którą darzy się niejed­na rodz­i­na młodych w Polsce, czy może chodzi o coś więcej.

 

 

Na odt­worze­niu wydarzeń, które doprowadz­iły młodych przed ołtarz, a ich rodziny do pier­wszych ławek zasadza się fabuła seri­alu. Szy­bko ori­en­tu­je­my się, że wszys­tko jest dużo bardziej skom­p­likowane niż mogło­by się wydawać, i że nie ma w koś­ciele oso­by, która nie miała­by swoich tajem­nic, pre­ten­sji czy obiekcji do tego związku. Każdy odcinek podrzu­ca nam kawałek opowieś­ci, ale robi to z różnych per­spek­tyw. Co oznacza, że im dłużej oglą­damy ser­i­al, tym lep­iej rozu­miemy wydarzenia, które wcześniej wydawały się nam zupełnie oczy­wiste. To chy­ba najwięk­sza siła tej his­torii — żeby poukładać wszys­tkie puz­zle i zrozu­mieć co naprawdę się wydarzyło — kto tu zaw­inił, kto jest ofi­arą, a kto wybrał się na łowy — trze­ba obe­jrzeć ser­i­al do koń­ca. Ta nielin­ear­na, nieoczy­wista nar­rac­ja — dla wielu jest najwięk­szym minusem całej his­torii, bo rzeczy­wiś­cie zmusza widza, do wraca­nia wciąż do tych samych wydarzeń by oglą­dać je z różnych per­spek­tyw. Moim zdaniem — to pozwala twór­com przykryć fakt, że his­to­ria, którą opowiada­ją pod wielo­ma wzglę­da­mi jest dość banal­na — ale przekonu­je­my się o tym dopiero pod koniec. Z drugiej strony — może­my obser­wować własne reakc­je — jak sami odczy­tu­je­my niek­tóre sce­ny i wąt­ki — nie zna­jąc jeszcze całej his­torii — to sporo mówi o nas jako o odbior­cach kul­tu­ry. Uważam, ten zabieg za najwięk­szy plus seri­alu, który czyni go naprawdę interesującym.

 

Mimo tego bard­zo ciekawego zabiegu for­mal­nego, który rzeczy­wiś­cie wcią­ga (nie pamię­tam, kiedy obe­jrza­łam cały sezon pol­skiego seri­alu za jed­nym posiedze­niem) pro­dukc­ja cier­pi jed­nak na te same prob­le­my co niemal każdy pol­s­ki ser­i­al oby­cza­jowy. Otóż znów idziemy w wymuskaną este­tykę rodem z pro­dukcji TVN. Wszys­tko tu jest nowe, wymuskane, pokazane tak by broń boże nie wdarł się żaden real­izm. Co jest o tyle prob­lematy­czne, że mówimy o his­torii, która ma swój wymi­ar kla­sowy. Mamy tu bowiem młodych bohaterów z niekoniecznie zamożnych rodzin, szuka­ją­cych dla siebie szan­sy w stu­diowa­niu medy­cyny oraz rodz­inę żyjącą z pieniędzy chirur­ga plas­ty­cznego, dla której kasa nigdy nie była prob­le­mem. To jest trochę ser­i­al roz­gry­wa­ją­cy te różnice kla­sowe, ale przez swo­ją ujed­no­li­coną este­tykę — trochę się one zacier­a­ją a całość sta­je się wiz­ual­nie mdła, albo miejs­ca­mi nad­miernie cukierkowa. To nie jest este­ty­ka reklamy APARTU, ale przy­dało­by się tą Warsza­wę gdzie­niegdzie przy­brudz­ić.  Nie mogę się pozbyć wraże­nia, że to właśnie este­ty­ka najbardziej ciąży pol­skim pro­dukcjom. „Gry rodzinne” jak najbardziej zasługu­ją by potrak­tować je poważnie, ale po drugim odcinku, gdzie wszys­tko jest śliczne i wymuskane, wielu widzów, rezygnu­je czy dochodzi do wniosku, że to kole­jny ser­i­al bez pomysłu.

 

 

Tu należało­by zro­bić jeszcze jed­ną uwagę — otóż „Gry rodzinne” bard­zo chcą być pro­dukcją w dużym stop­niu uni­w­er­sal­ną. Jak mniemam tworząc pol­s­ki ser­i­al dla Net­flix ma się w głowie, możli­wość dys­try­bucji w innych kra­jach. Stąd — ser­i­al pomi­ja pewne aspek­ty poli­ty­czne czy społeczne staw­ia­jąc przede wszys­tkim na psy­cholo­gie postaci — ich wza­jemne inter­akc­je, tajem­nice i niedopowiedzenia. To spraw­ia, że pewne tem­aty, które w Polsce wywołu­ją sko­jarzenia poli­ty­czne są trak­towane bez tego kon­tek­stu. Czyli np. mamy dziew­czynę w ciąży, ale już kwest­ie potenc­jal­nej abor­cji się nie pojaw­ia­ją — jak mniemam dlat­ego, że wyma­gał­by wejś­cia w bard­zo konkretne pol­skie realia. Takie kręce­nie — dla pol­s­ki i dla świa­ta ma swój minus — każ­da his­to­ria sta­je się w ten sposób wydesty­lowana z typowo pol­s­kich kon­tek­stów (choć kil­ka ele­men­tów pol­skiej rzeczy­wis­toś­ci pewne się odna­jdzie). Z drugiej strony — zmusza to twór­ców do szuka­nia pewnych prawd uni­w­er­sal­nych, co też ma swo­je plusy.

 

 

Muszę tu też nieste­ty wrzu­cić jed­ną uwagę doty­czącą samej fabuły. Otóż sce­narzys­t­ka seri­alu się­ga­ją po zabieg, który moim zdaniem, jest w arse­nale każdego początku­jącego twór­cy, ale powinien zniknąć wraz z doświad­cze­niem. Gdy w seri­alu, nie ma pomysłu co z daną osobą zro­bić albo jak zamknąć czy otworzyć nowy rozdzi­ał his­torii, ktoś mdle­je. Mam wraże­nie, że nigdy nie widzi­ałam tylu omdleń co w tym seri­alu. To jest wygod­ny zabieg — bo pozwala na uza­sad­nie­nie zamiesza­nia, oraz zwróce­nie naszej uwa­gi, na którąś z postaci, ale to prosty wybieg (niech dowo­dem na to jak prosty będzie fakt, że w „365 dni­ach” bohater­ka wciąż mdle­je jak autor­ka nie wie, jak połączyć ze sobą dwie sce­ny). To przykre, bo takie zabie­gi osłabi­a­ją to co w tej his­torii jest najlep­sze — czyli powolne i prze­myślane odkry­wanie przed nami tajem­nic bohaterów.  Takich sce­nar­ius­zowych schematów jest w seri­alu jeszcze kil­ka, ale ten przeszkadzał mi najbardziej.

 

Ponieważ w Polsce mało którego akto­ra stać na luk­sus niegra­nia w seri­alach, to dosta­je­my całkiem niezłą obsadę. Kaśkę gra Eliza Rycem­bel i moim zdaniem ma dokład­nie ten sam niewymus­zony nat­u­ral­ny urok, który spraw­ił, że tyle osób zwró­ciło na nią uwagę w „Bożym ciele”. Mało młodych aktorek w Polsce tak gra a szko­da, bo to się dobrze oglą­da. Izabela Kuna gra jej matkę — rozwód­kę, która szu­ka dla siebie nowej szan­sy, może potwierdzenia, że jeszcze jako kobi­eta jest atrak­cyj­na. Dobra to rola, zwłaszcza wtedy, kiedy wszys­tko się syp­ie i pojaw­ia się taka prze­bi­ja­ją­ca przez wszys­tko gorycz. Rodz­iców pana młodego gra­ją Edy­ta Olszówka i Paweł Deląg. Tym co najbardziej mnie zaskaku­je to jak dobrze uda­je im się odd­ać ten przedzi­wny — toksy­czny związek tej pary. W relac­jach z inny­mi bohat­era­mi, są dość mdli, ale w sce­nach między sobą — świet­nie pokazu­ją, dlaczego niek­tórzy ludzie są razem choć razem być nie powin­ni. Muszę z zaskocze­niem powiedzieć, że Deląg całkiem dobrze tu gra swo­ją rolę pod­starza­łego play­boya, który żad­nej nie przepuś­ci. Moje zaskocze­nie wyni­ka z fak­tu, że dawno już zan­otowałam, że Deląg się zwyk­le w fil­mach pojaw­ia co nie znaczy, że w nich gra. Ale tu pasu­je doskonale. Jest też kil­ka niezłych ról na drugim planie — moja ulu­biona to Domini­ka Kluź­ni­ak jako sios­tra Joan­na, która śpiewa pobożne pieśni czeka­jąc aż młodzi się zde­cy­du­ją. Jest to dobry wtręt komediowy.

 

Siada­jąc do „Gier rodzin­nych” nie spodziewałam, że się wciągnę. Nie spodziewałam się też, że zakończe­nie postawi mnie z kilko­ma niewiadomy­mi i pyta­ni­a­mi. Z resztą uważam, że nieoczy­wiste zakończe­nie jest najwięk­szym plusem fil­mu, bo pozwala wyr­wać się ze schematu komedii roman­ty­cznej czy nawet prostego melo­dra­matu i stworzyć ser­i­al sku­pi­ony raczej na kon­sek­wenc­jach pewnych dzi­ałań. Bo w ostate­cznym rozra­chunku najwięk­szym prob­le­mem jest tu ego­isty­czne postępowanie jed­nos­tek, które nie chcą wziąć odpowiedzial­noś­ci za kon­sek­wenc­je swoich czynów. Tu z jed­nej toksy­cznej relacji, prob­le­my rozle­wa­ją się na wiele osób i ostate­cznie — zatruwa­ją życie starszym, młod­szym, bliższym i dal­szym. To uni­w­er­sal­na his­to­ria i być może dlat­ego — nieza­leżnie od pewnych potknięć sce­nar­ius­zowych — dobrze wybrzmiewa.  Jak widzi­cie — jest we mnie pewne zaskocze­nie, że tak mi się spodobało. Być może „Gry rodzinne” odpowiedzi­ały na moje najwięk­sze pre­ten­sje doty­czące pol­s­kich seri­ali, które zbyt częs­to odt­warza­ły schematy a za rzad­ko — próbowały znaleźć swój sposób na ciekawe opowiedze­nie his­torii. Tu ten klucz udało się znaleźć i wyszło dużo ciekaw­iej niż moż­na się było spodziewać. I ter­az czekam — chęt­nie zobaczyłabym kole­jny sezon — raczej w for­ma­cie antologii, korzys­ta­ją­cy z podob­nych zabiegów. Kto wie, może się doczekam.

0 komentarz
6

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online