Home Planszówki Ogień, krzemień czy mamut czyli o “Kingdomino. Prehistoria”

Ogień, krzemień czy mamut czyli o “Kingdomino. Prehistoria”

autor Zwierz
Ogień, krzemień czy mamut czyli o “Kingdomino. Prehistoria”

Dawno nie pisałam o żad­nej plan­szów­ce, ale wydawnict­wo Fox Games dba o to, żebym się nie rozleni­wiła i znów podesłało mi nowy tytuł do recen­zji. Nowy, to w sum­ie określe­nie trochę na wyrost, bo mowa o „King­domi­no. Pre­his­to­ria” - nowej grze z bard­zo pop­u­larnej serii „King­domi­no” (o której już kiedyś pisałam). Post spon­sorowany przez Fox Games.

Jeśli nie zna­cie gier z tego cyk­lu to śpieszę wyjaśnić, że opier­a­ją się one częś­ciowo, jak sama nazwa wskazu­je, na mech­a­niz­mach dom­i­na. Tworząc swo­je królest­wo, czy jak w przy­pad­ku tego wyda­nia pre­his­to­ryczną wioskę, dokładamy kole­jne ele­men­ty zgod­nie z zasada­mi dom­i­na — czyli jeśli mamy na dobier­anej przez nas płytce dwa lub jeden rodzaj przestrzeni — las, pustynię, czy łąkę, to musimy dołożyć ją tak by pasowała do resz­ty naszego budowanego (w for­ma­cie pięć na pięć) królest­wa czy osady.

 

W „King­domi­no. Pre­his­to­ria” ten pod­sta­wowy mech­a­nizm dzi­ała w trzech różnych try­bach — Odkrycia, Totem i Plemię. Odkrycia są wari­antem pod­sta­wowym — dokładamy tu kole­jne ele­men­ty, zgod­nie z zasada­mi. Zależy nam by stworzyć jak najwięk­szą powierzch­nię podob­nych przestrzeni.  Tym co przynosi nam punk­ty jest, jak to u prawdzi­wych jask­in­iow­ców bywa, ogień. Ogień jest bowiem potrzeb­ny do roz­pala­nia ognisk, ale w grze przede wszys­tkim spraw­ia, że dosta­je­my więcej punk­tów za położone płyt­ki. Skąd go bierze­my? Z wulka­nów, które pojaw­ia­ją się na płytkach — w zależnoś­ci od tego, ile mają kraterów mogą nam dać jeden, dwa a nawet trzy płomie­nie, które może­my rozłożyć w wyz­nac­zonej odległoś­ci na plan­szy. A ponieważ pod koniec gry ilość płomieni jest kluc­zowa do podliczenia punk­tów — sporo się napracu­je­my by zdobyć wszys­tkie wulkany.

To jest ten tryb najbardziej pod­sta­wowy od którego warto zacząć. W try­bie „Totem” zaczy­namy wal­czyć o zaso­by — są to ryby, grzy­by krzemie­nie i mamu­ty. Tu ogień wcale nie jest naszym przy­ja­cielem, bo może zniszczyć posi­adane przez nas zaso­by. Wyma­ga to więc zmi­any strate­gii, bo kom­bin­u­je­my jak tu mieć najwięcej konkret­nego zasobu spośród graczy i nie stracić go po drodze. Punk­ty dosta­je­my nie tylko za sam fakt posi­ada­nia zasobów, ale też za to, że mamy ich więcej niż inni. Dosta­je­my wtedy spec­jal­ną płytkę z obrazkiem Tote­mu, która może nam dorzu­cić kil­ka punk­tów do puli. W zależnoś­ci od tego co zbier­al­iśmy przez całą roz­gry­wkę — tych punk­tów może być mniej albo więcej.

 

Najbardziej zaawan­sowany jest tryb trze­ci — plemię. Ponown­ie — kom­bin­u­je­my tu już inaczej — bo „rekru­tu­je­my” jask­in­iow­ców. Każ­da z postaci — jest ich kli­ka — ma inne możli­woś­ci, które wpły­wa­ją na ostate­czną punk­tację. Oznacza to, że np. jeśli w naszej wiosce zna­jdzie się Łow­ca to dosta­je­my punk­ty za każdego mamu­ta, z którym sąsiadu­je, a gdy pojawi się połykacz­ka ognia to dosta­je­my punk­ty za ogień. Jed­nocześnie by pozyskać kole­jnych jask­in­iow­ców do naszej wios­ki potrze­bu­je­my zasobów, który­mi zapłacimy im za to by do nas przys­zli. Może­my zapłacić po dwa zaso­by by wybrać które­goś z czterech odkry­tych, lub cztery by wybrać jed­nego ze sto­su jeszcze nieod­kry­tych jask­in­iow­ców. Jak sami widzi­cie — to już zupełnie inna strate­gia — nie tylko wyma­ga zbiera­nia różnych zasobów, ale też kom­bi­nowa­nia — którzy jask­in­iow­cy najbardziej się nam przy­dadzą i będą naj­cen­niejszym dodatkiem do naszej wioski.

 

Te trzy try­by na tyle się różnią mechaniką i wyma­ganą do zwycięst­wa strate­gią, że właś­ci­wie dosta­je­my trzy gry w jed­nej — nawet jeśli wypracu­je­my jakąś strate­gię, jak pokon­ać wszys­t­kich w roz­gry­w­ce pod­sta­wowej, to może się ona okazać zupełnie nieprzy­dat­na w roz­gry­w­ce „Totem” czy „Plemię”. A to znaczy, że dosta­je­my grę, która ma dużą gry­wal­ność i po pros­tu nie wylą­du­je szy­bko na półce po kilku podob­nych roz­gry­wkach. Co zawsze jest olbrzymim plusem, zwłaszcza kiedy dopiero zaczy­namy kolekcjonować plan­szów­ki i nie chce­my kupować ich zbyt wielu. Tu z resztą uwa­ga — moim zdaniem to gra ide­al­na na początek kolekcji, bo ma bard­zo proste, prze­jrzyste zasady, jest rodzin­na (wiem, że wiele osób ma na oku gry z który­mi moż­na grać z dzieć­mi) ale dzi­ała też na dwie oso­by. To kole­jny olbrzy­mi plus, bo gier dwu­osobowych wcale nie ma aż tak wiele na rynku.

 

Na koniec uwa­ga, która przy­na­jm­niej u mnie jest zawsze istot­na — gra nie tylko jest ład­nie wydana (płyt­ki są z grubej tek­tu­ry, zaś ele­men­ty dodatkowe z drew­na) ale też ma fan­tasty­czną wypraskę — wszys­tko się ide­al­nie mieś­ci, nie ma luźnych ele­men­tów, których nie wiemy, gdzie włożyć — nawet miejsce na zeszy­cik do zapisy­wa­nia wyników zostało zaplanowane. Bard­zo lubię tak wydane gry bo nie ma potem prob­le­mu z szukaniem poje­dynczych ele­men­tów w mil­ion­ie strunówek, a i rozkładanie gry trwa zde­cy­dowanie szy­b­ciej kiedy każdy ele­ment jest na swoim miejs­cu.  Serio, cza­sem mam wraże­nie, że moż­na było­by stworzyć osob­ny rank­ing najlep­szych wyprasek do gier. Więcej, myślę, że sporo osób było­by nim zainteresowanych.

Wraca­jąc jed­nak do gry - jeśli lubi­cie trady­cyjne „King­domi­no” to moim zdaniem ta wer­s­ja was nie zaw­iedzie, jeśli nigdy nie mieliś­cie z grą sty­cznoś­ci — to dla mnie to wydanie jest naprawdę dobrym punk­tem, żeby zacząć i wciągnąć się w całą rodz­inę gier. A jeśli należy­cie do grupy osób szuka­ją­cych inspiracji na prezent to zde­cy­dowanie — jest to gra która się do tego doskonale nada­je — niewiele wyma­ga przy­go­towań, no i moż­na od ósmego roku życia już podrzu­cać młode­mu człowiekowi. Oczy­wiś­cie na młodym człowieku moż­na nie poprzes­tać, bo po kilku roze­granych par­ti­ach mogę powiedzieć — nie jest przy­pad­kiem, że nie ma górnej grani­cy wieku. Bo jak gra jest dobra, to bawi nieza­leżnie od wieku graczy. A to jest taka przy­jem­nie dobra gra. No i moż­na w niej real­i­zować swo­ją miłość do wulka­nów i sym­pa­tię do mamutów. Co jest zde­cy­dowanie dodatkowym plusem.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online