Home Ogólnie Strasznie królem tym chcę być czyli Zwierz o Kingdomino + KONKURS

Strasznie królem tym chcę być czyli Zwierz o Kingdomino + KONKURS

autor Zwierz
Strasznie królem tym chcę być czyli Zwierz o Kingdomino + KONKURS

Niby ciepło na dworze i człowiek powinien odd­awać się czyn­noś­ciom rekrea­cyjnym takim jak spac­er­ki i jaz­da na row­erze, ale nieste­ty – człowiek zwany Zwierzem i jego mąż zwany mężem zachorzał. Co znaczy, że week­end spędzil­iśmy w domu pod koca­mi i nad plan­szówka­mi. I dobrze  bo w końcu mogę wam napisać o serii gier  plan­szowych King­domi­no, wydawanych w Polsce przez Fox Games. Zwłaszcza, że Zwierz jest patronem medi­al­nym Kingdomino.

W wielkiej paczce przyszły do mnie dwie gry i jeden dodatek. Gry to King­domi­no i Queen­domi­no zaś dodatek to King­domi­no. Era Gigan­tów. Obie gry i dodatek moż­na ze sobą połączyć co tworzy jed­ną wielką roz­gry­wkę. My jako ludzie ogranic­zonych przez katar możli­woś­ci intelek­tu­al­nych zde­cy­dowal­iśmy się jed­nak grzecznie nie grać we wszys­tko na raz. Inna sprawa rozsz­erzenia sprawdza­ją się przede wszys­tkim wtedy kiedy gramy na kil­ka osób, kiedy do gry siada­ją dwie zakatar­zone jed­nos­t­ki to pod­sta­wowe wer­sje gier abso­lut­nie wystar­czą. Ale jeśli np. chce­cie wyjąć grę w cza­sie imprezy to najlepiej wyjść z szafy zarówno King­domi­no jak i Queendomino.

 

No dobrze na czym pole­ga gra? Zasady King­domi­no są bard­zo pros­to. Każdy z graczy ukła­da z kostek przy­pom­i­na­ją­cych domi­no (każ­da kost­ka dzieli się na dwa pola) swo­je królest­wo. Zasady są jak w zwykłym dominie czyli pola z tymi samy­mi rodza­ja­mi posi­adłoś­ci (np. las, morze czy pustkowie) muszą do siebie przyle­gać jeśli chce­my dołożyć kostkę dom­i­na. Do tego nasze królest­wo musi być wielkoś­ci 5 na 5 pół co oznacza, że nie może­my robić bard­zo długiego królest­wa, co zresztą i tak się nie opła­ca. Dlaczego? Bo punk­ty dosta­je­my za takie same pola obok siebie – to ile dostaniemy za nie punk­tów zależy od tego czy na którymś z nich zna­jdzie się korona albo dwie. Jak wybier­amy kole­jne płyt­ki? To w sum­ie jest najlep­szy frag­ment gry – bo początkowo losu­je­my kto pier­wszy wybierze (staw­ia­jąc na niej swo­jego króla) płytkę z wyłożonych a potem kole­jność się zmienia przy każdym ruchu w zależnoś­ci od tego co wybierze­my. Ostate­cznie gra pole­ga głównie na planowa­niu do przo­du lub ewen­tu­al­nie blokowa­niu swoich opo­nen­tów jeśli widz­imy że chcą zabrać coś co da im sporo punktów.

 

Gra nie zabiera dużo cza­su – roz­gry­wka trwa koło dwudzi­es­tu min­ut – ale im dłużej gramy tym szy­b­ciej pode­j­mu­je­my decyz­je. Ostate­cznie roz­gry­wka może być krót­sza, choć oczy­wiś­cie należy wziąć pod uwagę, że jak w przy­pad­ku każdej gry strate­gicznej trochę trze­ba nad kole­jnym ruchem pomyśleć.  Trze­ba jed­nak przyz­nać że mechani­ka gry jest niesamowicie pros­ta co daje pewność że moż­na wszys­tkim (nawet młod­szym) szy­bko wyjaśnić co właś­ci­wie się dzieje. Jeśli woli­cie gry z nieco bardziej rozbu­dowaną mechaniką i więk­szą iloś­cią możli­woś­ci ruchów to pole­cam kupić Queen­domi­no. Tu mamy kil­ka możli­woś­ci więcej – po pier­wsze pojaw­ia się możli­wość kupowa­nia budynków, ścią­ga­nia podatków a nawet – co jest moją abso­lut­nie ulu­bioną opcją – nasłać na budyn­ki smo­ka. I to co więcej smokowi się płaci. Serio w kwestii rozwiązań w grze możli­wość zapłace­nia smokowi by coś spus­toszył wyda­je mi się najbardziej uroczym rozwiązaniem. Ostate­cznie głów­na mechani­ka gry jest właś­ci­wie iden­ty­cz­na jak w przy­pad­ku King­domi­no, tylko po pros­tu mamy zde­cy­dowanie więcej opcji ruchu. Przy czym jeśli mamy jak wspom­ni­ałam obie gry to moż­na spoko­jnie zagrać korzys­ta­jąc z nich obu – mamy wtedy więcej kostek dom­i­na i może­my zaprosić do gry więcej osób.

 

Jeśli chce­cie rozsz­erzyć możli­wość gra­nia w King­domi­no a nie chce­cie chwilowo inwest­ować w Queen­domi­no to moż­na jeszcze dokupić King­domi­no. Czas gigan­tów. Tu z kolei mamy nowe płyt­ki z lit­era­mi które mogą spraw­ić że w naszym królest­wie pojaw­ią się gigan­ci. Dodatek ponown­ie – czyni grę nieco bardziej skom­p­likowaną i losową. Jest doskon­ałym wyjś­ciem w sytu­acji w  której podo­ba się nam King­domi­no ale chce­my nieco wydłużyć i skom­p­likować rozry­wkę.  Jedyny minus dodatku to fakt, że zna­j­du­je się w nim dużo trójwymi­arowa wieża z kar­tonu, co spraw­ia, że jeśli nie dbamy bard­zo o naszą plan­szówkę i jej miejsce w wyprasce to może się szy­bko wygiąć albo zep­suć. Piszę o tym bo King­domi­no jest grą od lat ośmiu (słusznie zresztą bo rzeczy­wiś­cie już na tym etapie jest do zrozu­mienia) więc jeśli kupu­je­cie ją młodym ludziom na prezent to warto pamię­tać, żeby pil­nować potem jak sprzą­ta­ją jej ele­men­ty ze stołu.

 

No właśnie tu pewnie pytanie które sporo osób sobie zada­je – jak gra jest wyko­nana. Od razu muszę powiedzieć że moim zdaniem bard­zo dobrze. Płyt­ki dom­i­na są twarde i mają ład­ny kolor do tego ich tasowanie nie jest trudne. W grze jest sporo drew­ni­anych ele­men­tów – jak królowie, królowa, wieże czy smok. Trud­no coś zgu­bić na amen – no może poza ryc­erza­mi w Queen­domi­no, którzy są bard­zo mali. To chy­ba jedyny ele­ment przy którym czułam że jest być może nieco za mały. Do tego w Queen­domi­no i dodatku do King­domi­no dostaniemy notesy do notowa­nia wyników – nie wiem jak wy ale ja takie note­si­ki uwiel­bi­am i zawsze spraw­ia­ją, że wyry­wam się do zapisy­wa­nia wyników. Zresztą przy rozsz­er­zonej wer­sji gry możli­wość dokład­nego zapisa­nia punk­tów naprawdę się przy­da­je (w samym King­domi­no spoko­jnie moż­na liczyć w głowie bo to nie jest bard­zo trudne). Gry mają spójne kolorysty­cznie pudeł­ka I łat­wo się je ustaw­ia na półce- ponown­ie każdy kto ma w domu więcej plan­szówek wie, że cza­sem małym kosz­marem są gry o niety­powych rozmi­arach pudełek. Wypras­ki są proste ale wyko­nane dobrze, więc trzy­ma­ją wszys­tkie ele­men­ty gry na miejscu.

 

Jeśli King­domi­no przy­pad­nie wam do gus­tu albo jeśli odkry­je­cie w sobie niesamowite umiejęt­noś­ci budowa­nia waszego królest­wa to może­cie wziąć udzi­ał w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w King­domi­no. Nagrody są bard­zo atrak­cyjne – łącznie z możli­woś­cią pojecha­nia do Paryża na świa­towe mis­tr­zost­wa tej gry. Rywal­iza­c­ja rozpoczęła się na początku maja ale jest czas aż do listopa­da kiedy w ramach Plan­szówek na Nar­o­dowym roze­grany zostanie finał. Jeśli czu­je­cie, że to może być coś dla was, koniecznie wskocz­cie na stronę wydarzenia i poz­na­j­cie szczegóły a także przys­tąp­cie do gry. Ostate­cznie kto by nie chci­ał móc się potem chwal­ić że jest Mis­trzem Polski.

 

Ponieważ od pewnego cza­su współpracu­ję z Fox Games które przysłało mi grę to mogę wam ter­az powiedzieć coś co chy­ba was ucieszy – mam dla was konkurs z dwoma nagro­da­mi. Oso­ba która zajmie pier­wsze miejsce otrzy­ma King­domi­no wraz z dodatkiem King­domi­no: Czas Gigan­tów, oso­ba która zajmie drugie miejsce otrzy­ma Queen­domi­no. A ponieważ jesteśmy w królews­kich kli­mat­ach napisz­cie mi jaki jest wasz ulu­biony fik­cyjny wład­ca. Na odpowiedź na pytanie macie czas do 1.06 (jeśli wygra­cie będzie dzień dziec­ka). Wyni­ki pojaw­ią się w sekcji PS następ­nego wpisu (po 1.06). Nie zapom­ni­j­cie ich sprawdz­ić. Komen­tarze z odpowiedz­ią zostaw­ia­j­cie tu pod blo­giem nie będę liczyła tych które zostaną przesłane w wiado­moś­ci pry­wat­nej albo na Facebooku.

PS: Fox Games wydało ostat­nio też dodatek do Sagrady – jed­nej z najlep­szych gier w jakie grała ostat­ni­mi cza­sy. Jak tylko go przetes­tu­ję to powiem wam czy warto, choć kogo ja oszuku­ję – zawsze warto inwest­ować w Sagradę – cho­ci­aż­by dla wrażeń estetycznych.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online