Home Planszówki Prosto z miejsca zbrodni czyli o grach z serii “Crime Scene”

Prosto z miejsca zbrodni czyli o grach z serii “Crime Scene”

autor Zwierz
Prosto z miejsca zbrodni czyli o grach z serii “Crime Scene”

Co pewien czas gdy piszę o grach plan­szowych dosta­ję pytanie – czy znam takie gry w które moż­na grać w poje­dynkę. Wcale się nie dzi­wę – częs­to nachodzi nas ocho­ta na taką rozry­wkę a znalezie­nie jed­nej czy kilku osób do wspól­nej roz­gry­w­ki wcale nie jest łatwe. Dziś mam właśnie coś ide­al­nego dla wszys­t­kich tych, którzy lubią spędzać czas na samodziel­nym rozwiązy­wa­niu zagadek i wcale nie potrze­bu­ją do tego towarzyst­wa. To gry z serii „Crime Scene” od Game Storm bran­du Tac­tic Games.

 

Jeśli kiedykol­wiek prag­nęliś­cie dowiedzieć się czy sprawdzilibyś­cie się jako detek­ty­wi to gry z tej serii dają wam szan­sę by przetestować swo­je możli­woś­ci. Każ­da z czterech gier z serii roz­gry­wa się w innym miejs­cu i cza­sie. Od Lon­dynu w 1892, przez Moskwę w 1989, po Brook­lyn w 2002 czy Helsin­ki w 2012. Wszędzie, gdzie się zjaw­iamy dochodzi do zbrod­ni albo pojaw­ia się zagroże­nie, które musimy pow­strzy­mać. Żeby to zro­bić musimy zbier­ać dowody, odpowied­nio układać na stole, szuka­jąc wskazówek na plan­szy-miejs­cu zbrod­ni i rozwiązy­wać zagad­ki. Te zaś wyma­ga­ją od nas log­icznego myśle­nia i uważnego przyglą­da­nia się wszys­tkim szczegółom. Dzię­ki temu może­my w końcu rozwikłać całą układankę i podać właś­ci­wą odpowiedź na ostate­czne pytanie – kto stoi za zbrodnią.

 

 

Gra ma bard­zo prosty mech­a­nizm – w pudełku zna­jdziemy zarówno plan­szę, jak i akta sprawy i kar­ty – podzielone na kil­ka kat­e­gorii (od dowodów, przez wskazów­ki, po kluc­zowe zagad­ki). Kiedy próbu­jąc rozwiązać zagad­kę utkniemy w jakimś punkcie – zawsze może­my sięgnąć po kartę wskazów­ki – co jed­nak ważne – każ­da wskazówka spraw­ia, że tracimy kartę rep­utacji. A to znaczy, że pod sam koniec gry kiedy będziemy się decy­dować jaka będzie nasza ostate­cz­na odpowiedź – będzie nam nieco trud­niej. Kar­ty rep­utacji tracimy także wtedy kiedy pomylimy się gdzieś po drodze. Inny­mi słowy im bardziej jesteśmy samodziel­ni i im lep­iej nam idzie tym więk­szą mamy szan­sę rozwiązać poprawnie zagad­kę – co nie powin­no dziwić.

 

Cała zabawa to jak wchodze­nie w książkę krymi­nal­ną czy sen­sacyjną (opowiada­nia, które prowadzą nas przez sprawę napisał fińs­ki autor krymi­nałów Art­tu Tuomi­nen) z tą różnicą, że zami­ast tylko zas­tanaw­iać się co będzie dalej – sami jesteśmy w środ­ku opowieś­ci. To my staramy się wypełnić rolę śled­czego, a nie tylko czy­tamy o jego przy­go­dach. Jak pisałam na początku – gra jest skro­jona pod jed­ną osobę (roz­gry­wka powin­na zająć koło dwóch godzin ale może zająć nieco mniej lub, jak wtedy gdy ja grałam – nieco więcej) ale oczy­wiś­cie – nie ma żad­nych prze­ci­wskazań by grać ze zna­jomy­mi. To taka doskon­ała gra by umówić się z jakąś grupą zna­jomych i np. zro­bić sobie tem­aty­czny wieczór – aku­rat poświę­cony rozwiązy­wa­niu jed­nej konkret­nej sprawy.

 

Tu trze­ba przyz­nać, że gdy­bym miała podać jed­ną wadę gry to fakt, że kiedy rozwiąże­my sprawę – to właś­ci­wie gra jest dla nas skońc­zona – bo znamy odpowiedzi na kluc­zowe pyta­nia. Plus jest taki, że już ter­az mamy na rynku cztery, gdy z serii a na jesień mają pojaw­ić się następ­ne min. przy­go­da w XIV wiecznej Italii (Lazio 1356) oraz w przyszłoś­ci w roku 2049 (ISS Excal­ibur 2049) — morder­st­wo na między­nar­o­dowej stacji kos­micznej – co znaczy, że jeśli ta for­muła nas wciąg­nie to od razu może­my prze­jść do następ­nej sprawy. Moż­na się też umówić ze zna­jomy­mi – że każdy kupu­je po jed­nej spraw­ie i wymieni­amy się między sobą. Ostate­cznie – gra bard­zo przy­pom­i­na wyprawę do escape roomu gdzie ważne jest inten­sy­wne zanurze­nie się w detek­ty­wisty­czną przy­godę. A to rzeczy­wiś­cie jest łatwe bo atmos­fera opowiadań połąc­zona z naprawdę prze­myślanym designem gry spraw­ia­ją, że nie trud­no zanurzyć się w świecie konkret­nej sprawy.

 

Taki typ gry to nie nowość na pol­skim rynku – w tym zakre­sie, że już wcześniej dostawal­iśmy gry gdzie naszym zadaniem było rozwiązanie zagad­ki. Oso­biś­cie mam jed­nak wraże­nie, że jeszcze nie było gry która – z jed­nej strony tak łączyła­by przy­wiązanie do szczegółu (wyko­nanie jest naprawdę super) a jed­nocześnie – ofer­owała taką pros­totę. Nie musimy grać długich kam­panii z kilko­rgiem zna­jomych i gra nie wyma­ga od nas korzys­ta­nia z tele­fonu czy kom­put­era – dosłown­ie wszys­tko czego potrze­bu­je­my jest w pudełku. Co spraw­ia, że to jest coś nowego i naprawdę może wielu osobom przy­paść do gustu.

 

 

Przyz­nam, że choć byłam nieco scep­ty­cznie nastaw­iona do tej gry (sama nie przepadam za escape rooma­mi) to zaskaku­ją­co się wciągnęłam. Zagad­ki mają – w mojej opinii- ide­al­ny poziom trud­noś­ci. Nie są oczy­wiste, ale też – nie są aż tak trudne, że gracz nie jest w stanie w żaden sposób zrozu­mieć o co chodz­iło ich twór­cy (a takie też widzi­ałam w życiu). Nie znaczy to, że zawsze dobrze odpowiedzi­ałam i nie popełniłam żad­nego błę­du, ale miałam poczu­cie, że gra jest log­icznie skon­struowana i rzeczy­wiś­cie daje szan­sę na znalezie­nie rozwiąza­nia. Nie ukry­wam, że bard­zo przy­jem­na była też satys­fakc­ja, którą poczułam, kiedy rozwiąza­łam zagad­kę. Wiem, że wielu graczy, którzy grali we wszys­tkie gry z serii mają swo­je ulu­bione (z tego co wiem to „Brook­lyn” jest przez wielu uważany za najlep­szy) ale mi samej „Helsin­ki” bard­zo przy­padły do gus­tu – może ze wzglę­du na tą mroźną atmos­ferę północ­nego mias­ta.  Serio rozwiązu­jąc tą sprawę i popi­ja­jąc czarną kawę czułam się niemalże jak weter­an­ka fińskiej policji.

 

Jeśli was zachę­ciłam to jeszcze małe info gdzie może­cie gry kupić – ofer­u­je je kil­ka sklepów ale aktu­al­nie – w przed­sprzedaży – moż­na je kupić z fajnym dodatkowym gadżetem czyli – lupą (ele­mentem obow­iązkowym dla każdego detek­ty­wa). Podrzu­cam wam trzy miejs­ca (TO, TO i TO) gdzie zna­jdziecie gry. Jeśli woli­cie wskoczyć do Empiku to gry powin­ny się tam pojaw­ić już w przyszłym tygodniu.

 

 

Na samym końcu jed­na uwa­ga – gry są przez­nac­zone dla graczy dorosłych – ze wzglę­du na swo­ją trud­ność i tem­atykę. Nie ukry­wam bard­zo mi się to podo­ba – kierowanie pro­duk­tu tego typu od razu do dorosłego odbior­cy co daje szanse twór­com sce­nar­iuszy na pod­nosze­nie naprawdę mrocznych wątków. Trze­ba jed­nak o tym pamię­tać – zwłaszcza, że wiele osób kojarzy taką rozry­wkę z dzieci­aka­mi i nas­to­latka­mi. Tym razem jed­nak coś wyjątkowo nie z myślą o nich, ale o wszys­t­kich dorosłych, niespełnionych detektywach.

 

Współpra­ca z wydawnictwem

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online