Home Planszówki Najszybsi budowlańcy nowoczesnej Europy czyli o grze “Recto Verso”

Najszybsi budowlańcy nowoczesnej Europy czyli o grze “Recto Verso”

autor Zwierz
Najszybsi budowlańcy nowoczesnej Europy czyli o grze “Recto Verso”

Kiedy byłam dzieck­iem mieliśmy w domu mnóst­wo drew­ni­anych klock­ów. Ponoć były włas­noś­cią moją i mojego bra­ta i miały poma­gać rozwi­jać naszą wyobraźnię przestrzen­ną. Jed­nak moim głównym wspom­nie­niem jest to, że tata budował z nich niesły­chanie wysok­ie wieże i nie dawał nam się pobaw­ić. To chy­ba stąd wzięły się moje dwie cechy – ogól­na słabość do wszelkiego rodza­ju klock­ów i total­ny brak wyobraźni przestrzen­nej. Piszę to na początku żebyś­cie zrozu­mieli, że gra „Rec­to Ver­so” była dla mnie i olbrzymią radoś­cią i sporym wyzwaniem.

 

Rec­to Ver­so” to gra pros­ta – tak pros­ta, że może­cie z nią zagrać w dwie oso­by i jed­na lub obie mogą mieć osiem lat! Tak moi drodzy, to jed­na z tych gier, których zasady zrozu­mie ośmi­o­latek, ale doskonale baw­ić się moż­na nieza­leżnie od wieku. Cały pomysł jest taki – mamy niewielką pulę klock­ów, z których musimy ułożyć wzór. Jaki wzór? Ten mamy na kartce którą wkładamy w spec­jalne miejsce i może­my na niego patrzeć kiedy układamy kloc­ki. Jaki jest haczyk? Otóż każ­da kar­ta ma dwie strony – każdy z dwóch graczy widzi tylko jed­ną i każdy stara się ułożyć swo­ją stronę wzoru. Co więcej, goni nas czas – na ułoże­nie naszego wzoru mamy tylko dwie min­u­ty. Im szy­b­ciej popraw­ie ułożymy wzór tym więcej punk­tów dostaniemy (choć także oso­ba, która będzie na drugim miejs­cu może zdobyć punk­ty). Kto pier­wszy skończy krzy­czy „Rec­to” dru­ga oso­ba mówi „Ver­so” – warto o tym pamię­tać! Warto tu zaz­naczyć, że budowla musi zakry­wać „podłogę”. Nie może w niej być dzi­ur. Nawet jeśli wzór po obu stronach wyda­je się być poprawny, trze­ba zwró­cić uwagę na to, żeby nie było dzi­ur w budynku.Musi stanow­ić bryłę. Inaczej nie jest poprawnie ułożona

 

 

 

Kiedy chce­my zagrać w kil­ka osób, po pros­tu co turę losu­je­my kolorowy kar­tonik i roz­gry­wamy grę z tą osobą, której kolor wylo­su­je­my. Ostate­cznie każdy zagra z każdym. Jest też możli­wość gra­nia koop­er­a­cyjnego – gdzie gramy razem i staramy się zdobyć jak najwięcej punk­tów i tytuł „Króla Kon­struowa­nia”. Przy czym oznacza to, że obie strony muszą się naprawdę postarać, bo zdobyć dużo punk­tów cale nie może musi być łat­wo. Do tego, ponieważ każ­da roz­gry­wka trwa tyle samo (maksy­mal­nie dwie min­u­ty) to całość gry zwyk­le rozkła­da się na pół godziny. Może­my też mody­fikować jej trud­ność – w zestaw­ie zna­jdziemy zarówno kar­ty z łatwiejszy­mi jak i trud­niejszy­mi wzo­ra­mi do odt­worzenia. Jeśli gramy w bardziej dorosłym gronie, albo mamy już pewną wprawę w roz­gry­wkach to właśnie te trud­niejsze kar­ty będą lep­sze. Jeśli gramy z dzieć­mi, te prost­sze kar­ty będą idealne.

 

Warto dodać, że gra jest niezwyk­le kom­pak­towa – dzię­ki fan­tasty­czne­mu pomysłowi, plan­szę do naszej gry układamy na wyprasce (tu uwa­ga – po roz­pakowa­niu gry nie wyrzu­camy tek­tur­owych ele­men­tów, z których wyprz­tykaliśmy żetony – są ważne by ten mech­a­nizm dobrze dzi­ałał). Gra zaj­mu­je więc na stole mniej więcej tyle ile samo pudełko, co więcej dzię­ki takiemu pomysłowi nie ma szans by np. kloc­ki się przewracały, bo plan­sza stoi na nierównej powierzch­ni. Do tego w wyprasce jest szczeli­na w którą wkładamy kartę – tak że stoi ona widocz­na tylko z jed­nej strony dla graczy – całość robi bard­zo przy­jemne wraże­nie. Zwłaszcza, że warto zaz­naczyć, że gra jest ślicznie wyko­nana, kolorowa, i bard­zo zachę­ca­ją­ca. Poszczególne ele­men­ty są bard­zo porząd­nie wyko­nane, zwłaszcza kloc­ki które nie mają szans się zniszczyć nawet po wielu najróżniejszych roz­gry­wkach.  Do tego gra jest zaskaku­ją­ca odpor­na na koty, które próbu­ją ją zjeść. Nieste­ty jest mniej odpor­na na koty, które pode­j­mu­ją decyzję, że prze­jdą przez środek plan­szy w trak­cie rozgrywki.

 

 

Z jed­nej strony „Rec­to Ver­so” speł­nia wymo­gi ide­al­nej gry rodzin­nej – takiej przy której może­my usiąść wiec­zorem z dzieć­mi i przy okazji – pod­szkolić je trochę z myśle­nia przestrzen­nego. Zapew­ni­am was jed­nak, że pres­ja cza­su, plus brak wyobraźni przestrzen­nej niek­tórych jed­nos­tek (nie będę wskazy­wać pal­cem o kim mowa) spraw­ia, że dorosły gracz też będzie się dobrze baw­ił. Przede wszys­tkim jed­nak to gra o niezwyk­le prostych zasadach, do rozłoże­nia w kil­ka min­ut. Może się ide­al­nie nadać jako impre­zowa rozry­wka – nieza­leżnie od tego czy impreza to urodziny Paweł­ka z trze­ciej klasy, czy Pawła, który właśnie skończył lat trzy­dzieś­ci cztery.  Jedyne co może się nie podobać to fakt, że dzi­ałamy tu pod presją cza­su – wiem, że są gracze, dla których takie roz­gry­w­ki są bardziej męczące niż zabawne ale znam też graczy którzy kocha­ją moment kiedy moż­na włączyć stoper.

 

Moje doświad­czenia z gry są bard­zo miłe, choć przyz­nam – myślałam, że może w tym układa­niu klock­ów będzie mi szło nieco lep­iej. Ale ponown­ie, jestem zda­nia, że człowiek nie może dać grze lep­szej rekomen­dacji niż napisać, że może i nie wygry­wa ale za to dobrze się bawi. Inna sprawa, cały czas myślałam, że kto wie, może gdy­by w mojej szkol­nej świ­etl­i­cy była taka gra to dziś najróżniejsze łamigłów­ki tego typu spraw­iały­by mi mniej prob­lemów. Na razie jed­nak mogę się szczy­cić, że przy­na­jm­niej w moim domu jestem w tą grę druga.

 

Post we współpra­cy z wydawnictwem Egmont Polska.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online