Home Seriale Taka zdolna dziewczyna czyli o “Inventing Anna” (“KIm jest Anna?”)

Taka zdolna dziewczyna czyli o “Inventing Anna” (“KIm jest Anna?”)

autor Zwierz
Taka zdolna dziewczyna czyli o “Inventing Anna” (“KIm jest Anna?”)

Na całym świecie są miejs­ca do których dostać się mogą tylko nieliczni. Nie ma do nich ani kluczy, ani kart, ani kodów. Drzwi otwier­a­ją odpowied­nie nazwiska, odpowied­nie zna­jo­moś­ci, ten niefor­mal­ny kod, który wyraża się w drob­nych ges­tach. Jakie wino zamówisz w restau­racji, jak zachowasz się na pokazie mody, czy ludzie którzy patrzą na two­je ubra­nia będą wiedzieć, że stać cię na modę która nie ma już wielkiego logo pro­jek­tan­ta choć jest warta więcej niż nawet naj­mod­niejsze ubranie z wybiegu. To świat do którego nie wielu wchodzi a wielu nawet nie przy­puszcza, że ist­nieje. Anna Sorokin, nie tylko weszła do tego świa­ta ale przez kil­ka sezonów wycis­nęła z niego wszys­tko co się da. Pytanie jak to zro­biła — nie mając pieniędzy, konek­sji a nawet jed­nego spójnego zbioru cech to his­to­ria z seri­alu „Invent­ing Anna” (po pol­sku „Kim jest Anna?” ale uważam to za dużo gorszy tytuł).

 

Invent­ing Anna. Anna Chlum­sky as Vivian Kent in episode 103 of Invent­ing Anna. Cr. David Giesbrecht/Netflix © 2021

 

 

His­to­ria Anny Sorokin, która pojaw­iła się w Nowym Jorku jako Anna Delvey, po to by wyko­rzys­tać wysoko postaw­ionych bogaczy z Nowo­jorskiej eli­ty, pojaw­iła się po raz pier­wszy w prasie.  Artykuł napisała Jes­si­ca Pressler,. Sama Pressler ma zawodowe życie godne włas­nego fil­mu, bo po dość znanej wpad­ce (napisała artykuł, który okazał się nieprawdą) jej późniejsza kari­era rozwi­jała się całkiem dobrze. To na pod­staw­ie jej artykuły nakrę­cono film „Ślicznot­ki” a ter­az nie tylko jej tekst został zamieniony na ser­i­al, ale Pressler jest jed­ną z pro­du­cen­tek. Zaczy­nam od tej strony, bo to ważne by zdać sobie sprawę, że pojaw­ia­ją­ca się w seri­alu postać reporter­ki, która poz­na­je his­torię Anny nie tylko jest opar­ta na his­torii prawdzi­wej oso­by (choć z powodów prawnych i jak pode­jrze­wam oso­bistych — ma inne imię i nazwisko) ale także po to by zdać sobie sprawę, że Pressler była zaan­gażowana w pro­dukcję co musi­ało w pewien sposób wpłynąć na środek ciężkoś­ci całego serialu.

 

W pro­dukcji — dzi­en­nikar­ka Vivian Kent, zesłana na sam dół redak­cyjnej dra­biny za popełniony wcześniej błąd, odkry­wa sprawę, która jej zdaniem może być dużo ciekawsza niż się wyda­je. Po typowej dla filmów dzi­en­nikars­kich walce z wydaw­cą, uda­je się jej dostać poz­wole­nie na to by zobaczyć się z Anną w więzie­niu i poroz­maw­iać o jej spraw­ie. Krok po kroku dzi­en­nikar­ka odkry­wa kole­jne nit­ki his­torii i kole­jne kluc­zowe oso­by. To właśnie przez ich pryz­mat mamy poz­nać Annę i przekon­ać się jaką była osobą. O ile w ogóle jest to możli­we — bo jak się wyda­je — dla każdego z kim prze­by­wała była kimś innym. Co więcej, niejed­na oso­ba, z którą roz­maw­iała czy prze­by­wała uznawała, że dziew­czy­na miała na nich pozy­ty­wny wpływ.

 

Invent­ing Anna. (L to R) Lav­erne Cox as Kacy Duke, Julia Gar­ner as Anna Delvery, Katie Lowes as Rachel, Alex­is Floyd as Neff Davis in episode 105 of Invent­ing Anna. Cr. Aaron Epstein/Netflix © 2021

 

Taki punkt wyjś­cia do his­torii jest wcią­ga­ją­cy, bo bard­zo, bard­zo powoli poz­na­je­my, jak Anna prowadz­iła swój wiel­ki przekręt. Twór­cy seri­alu chcą nam przede wszys­tkim pokazać mech­a­nizmy rządzące tym światem — fakt, że właś­ci­wie liczy się wyłącznie przy­należność do towarzyst­wa i wza­jemne polece­nia, że zau­fanie, którym nie obdarzyło­by się niko­go spoza tego kręgu, tu pozwala żyć właś­ci­wie za dar­mo, korzys­ta­jąc z najwięk­szych luk­susów. Odkry­wanie tego mech­a­niz­mu jest do pewnego stop­nia przy­jemne, do pewnego stop­nia frus­tru­jące, bo pokazu­je, że tak właś­ci­wie eli­ty od wieków dzi­ała­ją tak samo — opier­a­jąc wszys­tko na tych niemożli­wych do wykupi­enia towarzys­kich pow­iąza­ni­ach, które właś­ci­wie uniemożli­wia­ją wejś­cie do pewnych grup społecznych. Te drzwi są zamknięte. Gdy Anna wyko­rzys­tu­je te mech­a­nizmy, doskonale wiedząc, co i komu powiedzieć — wtedy uśmiechamy się do siebie, bo mamy wraże­nie, że widz­imy kogoś kto zori­en­tował się, że „to jest zupełnie poza systemem”.

 

Jed­nocześnie gdzieś po drodze ser­i­al przyj­mu­je bard­zo jas­ną nar­rację — to, że bohater­ka budzi takie emoc­je i uważamy ją za oszustkę jest w grun­cie rzeczy przykła­dem na to jak nami zma­nip­u­lowano. Prawdzi­wy­mi oszus­ta­mi, ludź­mi, którzy popeł­niali wykroczenia czy pod­sta­wowe błędy zawodowe byli głównie doskonale ustaw­ieni i bard­zo zamożni ludzie, których Anna oszuki­wała. Ona trafiła do więzienia a oni częs­to awan­sowali wyżej. Co więcej ser­i­al nie raz pod­kreśla, że reguły tego świa­ta dzi­ała­ją inaczej dla kobi­et i mężczyzn — Anna trafiła do więzienia, i dziś jest sym­bol­em kobi­ety-oszust­ki, a mężczyźni naduży­wa­ją­cy tego sys­te­mu nie raz cieszyli się wol­noś­cią i nawet nie tra­cili rep­utacji. To poczu­cie nierównoś­ci odbi­ja się też w his­torii Vivian, która wie, że ponosi kon­sek­wenc­je dzi­ałań swo­jego przy­ja­ciela. To spraw­ia, że ser­i­al dość moc­no gra tymi emoc­ja­mi — związany­mi z tym wszys­tki­mi nierównoś­ci­a­mi obec­ny­mi w społeczeńst­wie, i tym jak media wpły­wa­ją na naszą per­cepcję tego kto jest oszustem a kto oszukiwanym.

 

Invent­ing Anna. (L to R) Julia Gar­ner as Anna Delvery, Gabriel Sloy­er as Gabriel Cala­tra­va, Richie Her­schen­feld as Richie Notar, Jason Schuch­man as Lavin, Lawrence Bal­lard as Jaffe in episode 104 of Invent­ing Anna. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021

 

Brz­mi to wszys­tko bard­zo dobrze i jak mniemam — to jeden z powodów, dla których pro­dukc­ja stała się szy­bko bard­zo pop­u­lar­na. Takie his­to­rie przy­cią­ga­ją, zwłaszcza swo­ją potenc­jal­ną niejed­noz­nacznoś­cią, koniecznoś­cią prze­wartoś­ciowa­nia pewnych ocen. Do tego, sami twór­cy przyz­nali, że patrzyli na Annę nieco przez pryz­mat takich ludowych podań o tych wszys­t­kich posta­ci­ach, które przez lata roz­palały wyobraźnię zabier­a­jąc bogatym i (przy­na­jm­niej w seri­alu) trochę odd­a­jąc bied­nym, ale też tyko na chwilkę. Ostate­cznie jed­nak Anna jawi się jako oso­ba, która zła­mała sys­tem i kto wie może zła­mała­by go jeszcze bardziej gdy­by jak sama mówi „ludzie lep­iej radzili sobie ze stresem”.

 

Ser­i­al ma jed­nak dwa główne prob­le­my. Pier­wszy to jego dłu­gość. Jakkol­wiek wspinanie się Anny po szczeblach towarzyskiej dra­biny jest ciekawe, to moim zdaniem całej opowieś­ci jest po pros­tu za mało na dziewięć odcinków. Moim zdaniem his­torię dało­by się spoko­jnie opowiedzieć krócej — z lep­szą dynamiką. Zwłaszcza, że niek­tóre relac­je są zde­cy­dowanie mniej intere­su­jące a mod­el zachowa­nia Anny — na tyle stały, że nie potrze­bu­je­my kilkudziesię­ciu min­ut by go zrozu­mieć. Są odcin­ki lep­sze i gorsze (oso­biś­cie najbardziej lubię odcinek 4 o relacji Anny z jej prawnikiem, ale może dlat­ego, że gra tam Antho­ny Edwards a ja mam do niego słabość od cza­su „Ostrego Dyżu­ru”) ale przede wszys­tkim — jest ich za dużo. Wiele wydarzeń, które ser­i­al przed­staw­ia jako ważne czy wstrząsające są w isto­cie niewielki­mi sce­na­mi, wokół których budu­je się wielkie napię­cie tylko po to by ujawnić, że Anna (o której wiemy, że jest oszustką) za coś nie zapłaciła, komuś zwinęła kartę kredy­tową, czy podro­biła papiery. Dużo budowa­nia napię­cia przekła­da się na wiele dość banal­nych wniosków. Ser­i­al traci przez to dynamikę i przy­na­jm­niej moim zdaniem — w pewnym momen­cie nie jest w stanie nic więcej powiedzieć o bohaterce.

 

Invent­ing Anna. (L to R) Julia Gar­ner as Anna Delvery, Alex­is Floyd as Neff Davis in episode 105 of Invent­ing Anna. Cr. Aaron Epstein/Netflix © 2021

 

Kole­j­na sprawa — pomysł by Anny nikt tak naprawdę nie znał jest całkiem dobrą kon­cepcją. Prob­lem w tym, że nie tylko nie znamy samej Anny, ale też w sum­ie innych bohaterów też. Wszyscy są nakreśleni dość pobieżnie, każ­da postać skła­da się z tych samych kilku ele­men­tów. Co więcej — trud­no tu kogokol­wiek pol­u­bić. Zosta­je­my więc z seri­alem, w którym wszyscy są jedynie nasz­ki­cow­ani, w więk­szoś­ci niesym­pa­ty­czni i trud­ni do pol­u­bi­enia. To fas­cynu­jące, ale przez więk­szość cza­su oglą­damy ser­i­al o niesym­pa­ty­cznej kobiecie robiącej w konia całą masę niezbyt sym­pa­ty­cznych ludzi. Teo­re­ty­cznie ser­i­al chce żebyśmy kibi­cow­ali dzi­en­nikarce — ciężarnej, na dnie swo­jej kari­ery zawodowej, próbu­jącej pogodz­ić artykuł, który pisze z fak­tem, że jej życie rodzinne zaraz się zmieni. Ale właśnie — mam wraże­nie, że ser­i­al tak się stara, że ostate­cznie Vivian słabo przy­pom­i­na jakąś real­ną postać — jest bardziej zbiorem cech, które mają wzbudz­ić w widzu odpowied­nie emoc­je. Podobała mi się uwa­ga jed­nego z kry­tyków który zwró­cił uwagę, że Pressler naprawdę nie jest dzi­en­nikarką ze zła­maną kari­erą, ale najwyraźniej bohaterowie, którzy odnoszą sukces niekoniecznie się sprzedają.

 

To prowadzi mnie do reflek­sji, że „Invent­ing Anna” to być może rzad­ki przykład seri­alu amerykańskiego, który jest tak moc­no osad­zony w kla­sowoś­ci. Ostate­cznie nie chodzi jedynie o sam tem­at, ale też — o pro­fil odbior­cy. Ser­i­al zakła­da (jak mniemam bard­zo słusznie), że my wid­zowie Net­flixa, zwykłe szaracz­ki z wol­ną sobotą, jesteśmy emocjon­al­nie dużo bliżej Anny niż ludzi, których oszuku­je. Pod pewny­mi wzglę­da­mi ser­i­al zakła­da, że gdzieś po drodze dostrzeże­my, że Anna jest nasza i zaczniemy nawet jeśli nie kibi­cow­ać jej dzi­ałan­iom to lep­iej je rozu­mieć. Bogact­wo i przy­wile­je powin­ny nas odrzu­cać, a Anna budz­ić do pewnego stop­nia współczu­cie — zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jak serii kon­kludu­je — całkiem sporo osób wzbo­gaciło się na jej porażce.

 

Invent­ing Anna. (L to R) Alex­is Floyd as Neff Davis, Shevy Gutier­rez as Bell­hop in episode 105 of Invent­ing Anna. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021

 

 

Przyz­nam — ser­i­al nieco mnie zmęczył. Mam wraże­nie, że te same pyta­nia — o moral­ność ogry­wa­nia tych którzy legal­nie okrada­ją mil­iony, o tym co to znaczy „ucz­ci­we pieniądze” w tym świecie zde­cy­dowanie lep­iej odpowiedzi­ały „Ślicznot­ki”. Tam nar­rac­ja była płyn­na, pyta­nia sfor­mułowane delikat­nej, postaci — łatwiejsze do zrozu­mienia i pol­u­bi­enia. A jed­nocześnie wnios­ki były podob­ne i podob­nie przy­pom­i­nały o głębok­iej kla­sowoś­ci amerykańskiego społeczeńst­wa i o tych codzi­en­nych oszust­wach w białych rękaw­iczkach jakich dokonu­je się bez żad­nych prawnych kon­sek­wencji. Tym­cza­sem „Invent­ing Anna” trochę skacze po tem­at­ach, trochę próbu­je nas przekon­ać, że ma coś więcej do zaofer­owa­nia niż trochę sen­sacyjną his­torię o sporym finan­sowym przekrę­cie. Ale w isto­cie — niekoniecznie są tu jakieś naprawdę nowe i wstrząsające wnios­ki i nawet sama Anna, która powin­na być fas­cynu­jąc i tajem­nicza w pewnym momen­cie zaczy­na męczyć.

 

Nie ukry­wam — należę do tej grupy osób, której nie por­wała kreac­ja Julii Gar­ner jako Anny. Przede wszys­tkim mam wraże­nie, że jak na bohaterkę, która każde­mu miała się jaw­ić jako ktoś nieco inny — była cały czas zbyt podob­na do siebie. Jed­nocześnie — przez to, że gra taką enig­mę właś­ci­wie do samego koń­ca pozosta­je postacią, o której dużo się mówi ale przy­na­jm­niej dla mnie — nadal dość nieprzeniknioną i trochę nieciekawą. Tzn. Brakowało mi w tej roli trochę życia, takich spo­jrzeń, wyrazu twarzy — czegokol­wiek co poz­woliło­by mi się zas­tanow­ić poważniej nad tym jaka była, ile grała itp. Inna sprawa — ja rozu­miem, że dla amerykanów to kto z jakim akcen­tem mówi jest bard­zo ważne, ale tu odniosłam wraże­nie, że kon­cen­trac­ja na dzi­wnym akcen­cie spraw­iła, że każ­da kwes­t­ia brz­mi tak samo. Wiecie są cza­sem takie role, że widzisz, że aktor­ka bard­zo dużo włożyła pra­cy i się stara, ale całość wypa­da bla­do i tak ode­brałam rolę Anny. Powin­na mnie fas­cynować, ale była w sum­ie mało ciekawa. Cały czas miałam wraże­nie, że wszyscy się stara­ją stworzyć jakąś mag­ne­ty­czną postać ale na ekranie niekoniecznie to widziałam.

 

Invent­ing Anna. Antho­ny Edwards as Alan Reed in episode 104 of Invent­ing Anna. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021

 

Anna Chlum­sky jako Vivian gra zde­cy­dowanie lep­iej ale ostate­cznie — najlepiej się sprawdza w takich małych dow­cip­nych sce­nach — przede wszys­tkim ze swoim fil­mowym mężem i z aktorem gra­ją­cym prawni­ka Anny. Zresztą między nimi jest taka sym­pa­ty­cz­na chemia, że Shon­da musi­ała się chy­ba pow­strzymy­wać ze wszys­t­kich sił, żeby nie dorzu­ca tu roman­su (Za to są obow­iązkowe dziesiąt­ki scen w windzie — ser­i­al Shon­dy kocha­ją windy). Wciąż jed­nak mam z tą postacią ten prob­lem, o którym pisałam wcześniej. Nie ufam żad­ne­mu przed­staw­ie­niu real­nych osób, w fil­mach wypro­dukowanych przez te oso­by. Plus kocham te amerykańskie filmy o dzi­en­nikarst­wie, które zawsze są o krok od zasug­erowa­nia, że każdy artykuł to niemal „Wszyscy ludzie prezydenta”.

 

Ostate­cznie muszę powiedzieć, że oglą­da­jąc „Invent­ing Anna” cały czas zas­tanaw­iałam się jak­by wyglą­dał ten ser­i­al zro­biony przez HBO. Wiem, że sama zmi­ana plat­formy niewiele zmienia, ale cały czas miałam wraże­nie, ze to jest roz­wod­niony ser­i­al HBO, który ma się wpa­sować w for­mat Net­flixa, przez co — jest jak drink z dobrego trunku ale ze zbyt dużą iloś­cią coli. Tam jest w tym wszys­tkim dobry i prowoku­ją­cy ser­i­al, ale przysy­pa­ny sce­na­mi czy nawet odcinka­mi, które czynią z całoś­ci coś bard­zo słod­ko gorzkiego — nie zupełnie nieu­danego, ale też — tracącego szan­sę na wybit­ność. Być może ta his­to­ria opowiedziana nieco inaczej była­by czymś więcej niż tylko hitem Net­flixa. A tak pozosta­je na zawsze pod drzwia­mi eli­tarnych pro­dukcji co samo w sobie jest nieco iron­icznym komen­tarzem do treś­ci serialu.

0 komentarz
5

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online