Home Planszówki A może trochę alchemii? czyli o “Księdze rytuałów”

A może trochę alchemii? czyli o “Księdze rytuałów”

autor Zwierz
A może trochę alchemii? czyli o “Księdze rytuałów”

Wystar­czyło, że na chwilę wyjechałam z Warsza­wy by w moim domu pojaw­iła się wielce tajem­nicza pacz­ka. Jak wiecie tajem­nicze pacz­ki mogą zaw­ier­ać zarówno rzeczy ciekawe jak i niebez­pieczne. Ta jed­nak mnie zaskoczyła bo nie miałam zielonego poję­cia czego się spodziewać. Jedyne co dawało mi nieco nadziei, że może to być coś ciekawego to fakt, że przyszła ona od Fox Games – czyli jed­nego z moich ulu­bionych wydaw­ców gier. Dlat­ego, kiedy spy­tali czy chci­ałabym o mojej tajem­niczej przesyłce napisać z radoś­cią się zgodziłam.

 

Otwier­am paczkę a tam tajem­nicza widy­omość. Naprawdę tajem­nicza, bo ujaw­nia się dopiero przy świ­etle świecy. Dzię­ki Bogu świeca była w paczce, bo inaczej musi­ałabym po nocy skakać do sklepu (moja cieka­wość nie poz­woliła­by mi czekać do rana). Kil­ka prób, praw­ie spalona kart­ka i moim oczom ukazał się tajem­niczy sym­bol, który nic mi nie mówił. Uznałam, że pod­powiedzi o co chodzi musza się skry­wać głę­biej w pudełku. I rzeczy­wiś­cie – wystar­czyło sięgnąć do pacz­ki i okaza­ło się, że skry­wała ona najnowszą inter­ak­ty­wną grę od Fox Games czyli „Księ­ga Rytu­ałów”. Gdy zaczęłam porówny­wać sym­bol z tajem­niczy­mi znaka­mi wewnątrz książ­ki okaza­ło się, że oznacza on w świecie tej gry „ołów” – gdy otworzyłam książkę na odpowied­niej stron­ie – rozwiąza­łam zagadkę.

 

 

Jeśli zna­cie wcześniejsze inter­ak­ty­wne gry od Fox Games to seria „Dzi­en­nik” nie jest dla was żad­ną nowoś­cią. O „Dzi­en­niku 29” już wam kiedyś pisałam. Ale przyz­nam szcz­erze – „Księ­ga Rytu­ałów” choć opiera się na podob­nym pomyśle, to jed­nak nowa jakość. Twór­cy gry to ofic­jal­ni orga­ni­za­torzy mis­tr­zostw świa­ta w Escape Roomach, doskonale zna­ją­cy się na zagad­kach log­icznych. Przede wszys­tkim jed­nak „Księgę Rytu­ałów” wyróż­nia niesamowi­ta atmos­fera jaką tworzy. Nie jest to bowiem prosty ciąg zagadek, ale raczej – gra która świadomie tworzy świat ele­men­tów, żywiołów i rytu­ałów które mają nas wciągnąć do przestrzeni magii i alchemii. Nawet sama okład­ka ma w sobie coś z mag­icznej księ­gi znalezionej gdzieś na półce w antykwariacie.

Ale nie oce­nia się książ­ki tylko po okład­ce i podob­nie jest z gra­mi tego typu – trze­ba zajrzeć do środ­ka. Co nas czeka? Zwyk­le w takich pozy­c­jach dosta­je­my jakąś his­torię – porzu­cony dzi­en­nik, który prowadzi nas do skry­tej za wszys­tki­mi zagad­ka­mi tajem­ni­cy. Tu jest nieco inaczej „Księ­ga Rytu­ałów” ma bardziej kon­strukcję księ­gi zak­lęć która wyma­ga by oso­ba, która się nią posługu­je poz­nała najpierw pod­stawy a potem przeszła do bardziej skom­p­likowanych zadań. Zaczy­namy więc o rozdzi­ału o żywiołach (i co ważne – on jest konieczny), potem prze­chodz­imy do poz­nawa­nia skład­ników alchemicznych na końcu zaś prze­chodz­imy do skom­p­likowanych rytu­ałów do których będą nam potrzeb­ne skład­ni­ki (czyli „odpowiedzi”) ze wcześniejszych rozdziałów.

 

Przyz­nam, że taka kon­strukc­ja gry niesły­chanie przy­padła mi do gus­tu, bo nie zakła­da, że wszys­tko zro­bię po kolei i nie prowadzi mnie przez jed­ną his­torię raczej pozwala coraz bardziej eksplorować trochę misty­czny alchemiczny świat książ­ki. Nie wiem jak ważne jest dla was zanurze­nie jest w świat budowany przez zagad­ki w grze inter­ak­ty­wnej, ale dla mnie ma to znacze­nie. Jasne to przede wszys­tkim zagad­ki log­iczne i matem­aty­czne ale sko­ro już mam im poświę­cić więcej cza­su to lubię kiedy tworzą jakąś atmos­ferę, która zachę­ca mnie by spędz­ić jeszcze godzinkę z ołówkiem w dłoni. I tu właśnie „Księ­ga Rytu­ałów” jest super bo człowiek od razu ma ochotę roz­pal­ić świecie w całym mieszka­niu i obwiesić się kryształami.

 

Oczy­wiś­cie jak zwyk­le – do całej tej mag­icznej zabawy potrzeb­ny jest też tele­fon albo kom­put­er – bo musimy mieć miejsce do wpisy­wa­nia odpowiedzi a także – co niesły­chanie ważne – miejsce gdzie zna­j­du­ją się pod­powiedzi. Tu wskazówek jest kil­ka – od tych najbardziej niejed­noz­nacznych – które tak naprawdę nic nie pod­powiada­ją do tych już bard­zo wprost które zostały przy­go­towane dla ludzi wielce nie domyśl­nych (jak niekiedy niżej pod­pisana). Przyz­nam że lubię ten sys­tem bo w kilku momen­tach ura­tował mnie przed porzuce­niem zabawy kiedy jakaś zagad­ka mnie prze­rosła. A nie ukry­wa – o ile te pier­wsze rozwiąza­łam w miarę szy­bko to ze dwa razy okaza­ło się, że jed­nak potrze­bu­ję lekkiego (albo i moc­niejszego pch­nię­cia we właś­ci­wą stronę).

 

 

Jeśli już jesteś­cie fana­mi gatunku – „Księ­ga rytu­ałów” was zde­cy­dowanie nie zaw­iedzie, jeśli dopiero wchodzi­cie do świa­ta gier inter­ak­ty­wnych to moim zdaniem to też będzie niezłe miejsce, żeby zacząć – głównie ze wzglę­du na dobrze skon­struowane „etapy” gry. Powtórzę jed­nak, że dla mnie ta pozy­c­ja to przede wszys­tkim ide­al­ny prezent. Otwiera przed obdarowanym wiele godzin rozry­w­ki (niekoniecznie takiej którą spędzi sam bo prze­cież nic nie zabra­nia rozwiązy­wać zagadek w kil­ka osób) a jeśli rozwiązu­je je ołówkiem, to nawet moż­na książkę przekazać dalej – i patrzeć jak kto inny stara się roz­gryźć świat alchemii. Jed­nocześnie – ponieważ nie trze­ba wszys­tkiego rozwiązy­wać po kolei to może być też dużo zabawniejsza dla osób które mają nieco mniej cier­pli­woś­ci.  Jeśli zaś sami wciągnęliś­cie się już w ten świat to moim zdaniem „Księ­ga rytu­ałów” zde­cy­dowanie was nie zaw­iedzie – i może sprawi, że zakocha­cie się w rozwiązy­wa­niu log­icznych zagadek na nowo.  A jeśli przy okazji przy­woła­cie jakiegoś demona to moż­na to widzieć tylko jako dodatkowy bonus.

 

Ps: To piękne wydanie które wam tu prezen­tu­ję to wydanie, które trafiło do recen­zen­tów. Książ­ka którą może­cie kupić nie różni się zawartoś­cią i zagad­ka­mi ale jest wydana nieco inaczej — czyli nie aż tak pięknie jak egzem­plarze dla recen­zen­tów — nie zna­jdziecie mate­ri­ałowej okład­ki czy met­alowych obić. Wciąż jed­nak będzie to fan­tasty­cz­na rozry­wka, która jest tutaj najważniejsza.

Post we współpra­cy z FOx Gmaes.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online