Home Nagrody/Imprezy Rozmawiać ? Bez Internetu? Jak Zwierzęta? Czyli Zwierz o Kulturze w Kinie Praha

Rozmawiać ? Bez Internetu? Jak Zwierzęta? Czyli Zwierz o Kulturze w Kinie Praha

autor Zwierz
Rozmawiać ? Bez Internetu? Jak Zwierzęta? Czyli Zwierz o Kulturze w Kinie Praha

Pode­jrze­wam, że czeka­cie na recen­zję kole­jnego odcin­ka Dok­to­ra, albo na moje poważne prze­myśle­nia po całym sezonie Księ­gi Czarown­ic. Albo na któryś z wpisów w którym mówię wam na co pójść do kina. Te wpisy pow­staną, nie bój­cie żaby. Tylko, że chwilowo mam naprawdę dużo na głowie. Było­by mi smut­no gdy­by to nie były naprawdę fajne pro­jek­ty. Jak na przykład ten który ujrzy światło dzi­enne 24 październi­ka o 19:00 w cza­sie pier­wszej roz­mowy w ramach kul­tur­al­nego cyk­lu Zwierza w Kinie Praha.

To ciekawe, że cza­sem właś­ci­wie z nie­ba pojaw­ia­ją się propozy­c­je które są tak fan­tasty­czne, że aż trochę w nie uwierzyć. Kino Pra­ha to takie kino insty­tuc­ja, jed­no z tych miejsc w Warsza­w­ie, które stara się pokazać po co nam kina (w świecie gdzie wszys­tko wcześniej czy później trafi na Net­flixa). Oprócz pokazów fil­mowych, trans­misji oper i przed­staw­ień teatral­nych, kino chce być też przestrzenią roz­mowy z twór­ca­mi fil­mowy­mi (stąd np. spotka­nia prowad­zone przez Janusza Wróblewskiego z Tygod­ni­ka Poli­ty­ka) czy z podróżnika­mi – którzy pokazu­ją sla­jdy ze swoich wyjazdów. A jak­by tego było mało co pewien czas Kino Pra­ha goś­ci u siebie jak­iś fil­mowy fes­ti­w­al. I właśnie ta insty­tuc­ja – znana mi właś­ci­wie całe życie (choć nasze czułe zbliże­nie nastąpiło po renowacji kina) wys­tosowała do mnie uprze­jmy mail w którym pojaw­iła się propozy­c­ja współpracy.

 

Początkowo myślałam, że to propozy­c­ja poprowadzenia spotka­nia przed jakimś pokazem fil­mowym. Jakie było moje zdzi­wie­nie kiedy okaza­ło się, że kon­cepc­ja jest zupełnie inna. Zami­ast roz­maw­iać pół godziny przed kole­jnym pokazem fil­mowym (na który ludzie się wtedy strate­gicznie spóź­ni­a­ją), postanow­iliśmy zapro­ponować roz­mowę bez pokazu. Co więcej – nie jed­ną, ale cykl rozmów. Dlaczego? Bo głęboko wierzę, że roz­maw­ian­ie o kul­turze nie tylko jest przy­jemne ale też wciąż jest go za mało. Jasne, sporo jest pan­eli z fil­mow­ca­mi, albo wydarzeń towarzyszą­cych fes­ti­walom czy impre­zom fil­mowym. Ale taka roz­mowa. Po pros­tu o kul­turze. W środ­ku tygod­nia, wiec­zorem? W miłej atmos­ferze? Z dzi­en­nikarza­mi, blogera­mi, naukow­ca­mi? Kto by pomyślał. A tym­cza­sem, mam poczu­cie, że strasznie nam tego braku­je. Bo roz­maw­ian­ie o kul­turze jest przy­jemne i potrzebne.

Wymyślanie tem­atów kole­jnych spotkań było jed­nocześnie wyzwaniem ale też przy­jem­noś­cią. Nat­u­ral­nie najchęt­niej mówiłabym tylko o kinie, ale wewnętrzny głos pod­powiadał, że to jed­nak nie jest dobry pomysł. Zde­cy­dowanie lep­iej zróżni­cow­ać tem­aty. Ale od kina zaczniemy – w środę 24 październi­ka – pier­wsza roz­mowa (goś­cie są już zaproszeni ale ponieważ jeszcze dzwonię po ludzi­ach to niech uczest­ni­cy jeszcze przez chwilę będą owiani rąbkiem tajem­ni­cy) doty­czyć będzie tego czy umiemy roz­maw­iać o kinie. Tego czego nam braku­je – jakiej wiedzy, jej źródeł, jak ją nadro­bić. Jeśli mnie zna­cie – jestem olbrzymią entuz­jastką dok­sz­tał­ca­nia się całe życie, a jed­nocześnie doświad­cze­nie nauczyło mnie, że niekoniecznie wszyscy spędzili młodość czy­ta­jąc Encyk­lo­pe­dię Kina od A do Z. Chci­ałabym, żeby na tym spotka­niu poroz­maw­iać o tym jak roz­maw­iać o filmie, ale też żeby miało pewien wydźwięk eduka­cyjny – było pod­powiedz­ią gdzie tej wiedzy szukać. Tytuł naszego pier­wszego spotka­nia to “Fajny film wczo­raj widzi­ałem. Czyli jak roz­maw­iać o kinematografii”

 

Zdjęcie:Adrian Grycuk

Pomysły na dal­sze dwa spotka­nia mogę wam już ujawnić. Pier­wszy – to pró­ba odpowiedzi na pytanie czy dzię­ki tech­nolo­giom zbliżamy się do kul­tu­ry, czy może sta­je­my się niewol­nika­mi algo­ryt­mów które pod­suwa­ją nam jeszcze więcej tego samego. To tem­at przeko­rny (wymyślony, przez kogoś kto ma obec­nie chy­ba osiem różnych kul­tur­al­nych abona­men­tów od muzy­ki na książkach skończy­wszy) który jed­nak w budynku kina może dać do myśle­nia nad tym co tracimy kiedy całą naszą kul­turę bierze­my z Inter­ne­tu. A może nic nie tracimy.  Tu do goś­ci jeszcze nie rozesłałam maili ale zro­bię to lada dzień. Nie ukry­wam, że mam nadzieję, że uda nam się trochę pokłó­cić nad tym co zro­bić kiedy na Spo­ti­fy nie ma pły­ty z naszego ulu­bionego musi­calu (to znaczy jest ale w złym wykonaniu).

Trze­ci tem­at będzie nieco inny – poroz­maw­iamy o muzeach i ich prob­lemach, walce o widza, nowych sposobach przy­cią­ga­nia zwiedza­ją­cych, a także o przek­sz­tał­ca­niu się muzeów w miejs­ca które nie tylko pokazu­ją zgro­mad­zone zbio­ry ale także sta­ją się przestrzenią kul­tur­al­ną w mieś­cie. Taka roz­mowa w Warsza­w­ie jest szczegól­nie ciekawa bo w ostat­nich lat­ach pow­stało, lub przeszło gen­er­al­ny remont sporo muzeów i ter­az wszys­tkie wal­czą o tych którym do muzeów chce się chodz­ić ale jak zawsze mają za mało cza­su. Tu jestem najbardziej ciekawa tego jakie są plany twór­ców muzeów na przyszłość – kiedy inter­ak­ty­wne wys­tawy przes­taną już tak przy­cią­gać zwiedzających.

 

To pier­wsze trzy tem­aty planowanych spotkań. W mojej wyobraźni (która pracu­je tylko w dwóch try­bach – będzie pięknie albo będzie strasznie) takie spotkanie było­by częś­ciowo dyskusją pan­elową, ale też roz­mową otwartą. Uważam że sko­ro uda się zebrać w jed­nym miejs­cu ludzi, którzy intere­su­ją się kul­turą, to grzechem było­by uznać, że ciekawe pyta­nia do zada­nia mam tylko ja. Jed­nocześnie – dobrze się roz­maw­ia o kul­turze w sym­pa­ty­cznej atmos­ferze gdzie każdy może zadać pytanie i nie ma złych odpowiedzi ani zbyt błahych kwestii. W moich najpiękniejszych snach, siedz­imy na sali i czu­je­my się jak w tych rzad­kich momen­tach kiedy wszyscy w kuch­ni na imprezie roz­maw­ia­ją o naprawdę ciekawych sprawach.

Wysyła­jąc maile do wszys­t­kich znanych mi ciekawych osób (okaza­ło się, że jest ich dużo więcej niż myślałam) pod koniec każdego zaproszenia dodawałam jed­no zdanie „obiecu­ję nie zadawać głupich pytań”. To mogę obiecać też wam. Zbyt wiele cza­su spędz­iłam na pan­elach na których roz­maw­iało się o wszys­tkim tylko nie o kul­turze by wiedzieć, że nie ma nic bardziej frus­tru­jącego niż kiedy czekasz na ten pan­el o kul­turze (jeden na pośród mil­iona pan­eli o mar­ketingu) a roz­mowa się rozłazi i ostate­cznie znów wszyscy mówią o mar­ketingu. Obiecu­ję, że przele­ję w ten cykl całą moją miłość do kul­tu­ry i frus­trację tym jak mało o niej rozmawiamy.

 

Nie będę ukry­wać, przyjęłam propozy­cję poprowadzenia tego cyk­lu właśnie dlat­ego, że przez lata blo­gowa­nia o kul­turze tylko dwa razy zdarzyło mi się trafić na wydarze­niu bloger­skim na pan­el o kul­turze. Dwa razy. Przez dziewięć lat blo­gowa­nia. Mało. Dlat­ego, też jeśli czy­ta­ją mnie blogerzy – zapraszam was bard­zo na spotkanie – mam poczu­cie, że wasz głos może być ważny, a wasza obec­ność nie będzie zmarnowanym cza­sem. Zwłaszcza, że zawsze wśród zapros­zonych goś­ci zna­jdzie się ktoś z blo­gos­fery, bo uważam że dobrze dobrany głos z Inter­ne­tu to zawsze cen­ny głos.

Mam nadzieję, że zobaczymy się w kinie. Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani wydarze­niem, to zaz­nacz­cie swo­ją obec­ność na Face­booku – na wydarze­niu. Od razu uprzedzam, że spotka­nia będą płatne (całe dychu) , ale w sum­ie mnie to cieszy – ktoś wierzy, że na cyk­licznych roz­mowach o kul­turze da się zara­bi­ać! Jak­iż to cud­owny prze­jaw wiary w Zwierza, kul­turę i frek­wencję. W każdym razie, bard­zo chęt­nie was zobaczę, posłucham i będę trzy­mać kciu­ki za to by prowadzą­ca pan­el nie przynudza­ła. Choć ponoć to zależy od jakiegoś Zwierza.

 

Ps: Ponieważ czeka­ją mnie niesamowicie pra­cowite dwa  tygod­nie prz­ery­wane wyry­waniem zębów to naprawdę nie ręczę za reg­u­larność (zwyk­le staram się nie opuszczać trzech wpisów pod rząd) w najbliższych dniach.

Ps2: Wiecie że Camp­ing z Ten­nan­tem zade­bi­u­towało na HBO GO?

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online