Home Książki Między morderstwem a kryminałem czyli “Opowiem ci o zbrodni”

Między morderstwem a kryminałem czyli “Opowiem ci o zbrodni”

autor Zwierz
Między morderstwem a kryminałem czyli “Opowiem ci o zbrodni”

Prawdzi­we przestępst­wa zawsze rozczarowu­ją” mówi w jed­nym z opowiadań ze zbioru „Opowiem ci o zbrod­ni” bohater. Rzeczy­wiś­cie – w prawdzi­wych zbrod­ni­ach inaczej niż w krymi­nalne nie wszys­tko zawsze jest jak dopię­ta na ostat­ni guzik intry­ga. Zycie dostar­cza nam zbrod­ni w dużym stop­niu przy­pad­kowych, dzi­wnych, pozbaw­ionych wyraźnego moty­wu. W książce z tymi prawdzi­wy­mi, „rozczarowu­ją­cy­mi” prawdzi­wy­mi zbrod­ni­a­mi spotkali się znani polscy pis­arze krymi­nałów. Jak świat wymyślonych intryg wychodzi z tej kon­frontacji z prawdzi­wą zbrod­nią? Co najm­niej ciekawie.

Zan­im prze­jdę do recen­zji książ­ki muszę się z wami podzielić pewnym wspom­nie­niem. Kil­ka lat temu w cza­sie porząd­kowa­nia archi­wum w którym pracu­ję, dostałam zlece­nie bym prze­jrza­ła i poseg­re­gowała teczkę z wycinka­mi pra­sowy­mi na tem­at najsławniejszych pol­s­kich zabójstw. Mamy takie tecz­ki do których cza­sem zaglą­da­ją dzi­en­nikarze kiedy wraca­ją do tem­atów pamięt­nych zbrod­ni. Przeglą­danie tej tecz­ki wydawało mi się proste, do momen­tu kiedy nie zaczęłam, z koniecznoś­ci czy­tać artykułów. Było w tych his­to­ri­ach coś niesamowicie niepoko­jącego. Przy­pad­kowość zbrod­ni. Fakt, że ode­branie komuś życia częs­to nie stawało na drodze do późniejszego, pozornie nor­mal­nego, funkcjonowa­nia morder­ców. W wielu z tych spraw morder­st­wa były w jakimś stop­niu dziełem przy­pad­ku. Zginęła jed­na oso­ba, ale nikt nie mówił, że nie mógł­by zginąć zupełnie kto inny. Potem przez dłuższy czas trzy razy sprawdza­łam czy dobrze zamknęłam drzwi do mieszka­nia. Bo ta przy­pad­kowość zbrod­ni budz­iła we mnie więk­szy lęk niż jakikol­wiek krymi­nały które czy­tałam. A jed­nocześnie – tam­ta pra­ca spraw­iła, że dziś czy­ta­jąc o zbrod­ni­ach w tomie „Opowiem ci o zbrod­ni” byłam dużo lep­iej w stanie wyła­pać – do których znanych spraw naw­iązu­ją autorzy.

 

Opowiem ci o zbrod­ni” to zbiór sześ­ciu opowiadań – każdy z autorów i autorek miał dostęp do akt sądowych sprawy – a także mate­ri­ałów pra­sowych jej poświę­conych. Zadanie? Stworzyć opowiadanie które z jed­nej strony wyko­rzys­ta prawdzi­wą zbrod­nię – z drugiej doda do niej nową – lit­er­acką per­spek­ty­wę. Pomysły na opowiada­nia są bard­zo różne. Katarzy­na Bon­da opisu­jąc znaną zbrod­nię zabójst­wa liceal­isty korzys­ta przede wszys­tkim ze swo­jego rozbu­dowanego, obra­zowego sty­lu. Odt­warza wydarzenia ale doda­je od siebie opisy, które tworzą atmos­ferę jak z jej krymi­nałów. Z kolei Woj­ciech Chmielarz prz­ty­ka opowieść o kobiecie która zamor­dowała swo­jego kochanka, z włas­ną his­torią pisa­nia tek­stu – tworząc odpowiadanie tak niesamowicie zaw­ies­zone między repor­tażem a fikcją. Z kolei Mar­ta Guzows­ka opisu­jąc zbrod­nie korzys­ta ze swo­jego wyk­sz­tałce­nia arche­olo­ga kon­cen­tru­jąc się na tym co w miejs­cu morder­st­wa znaleziono przy ciałach.

Nie będę ukry­wać – nie wszys­tkie opowiada­nia podobały mi się w równym stop­niu. Z wielu powodów – w przy­pad­ku niek­tórych, dość dobrze pamię­tałam infor­ma­c­je o zbrod­ni, więc dużo bardziej kon­cen­trowałam się na zab­ie­gach autorów, w innych zbrod­nia była mi zupełnie nie znana, więc czy­tanie opowiada­nia przy­pom­i­nało bardziej czy­tanie prawdzi­wego krymi­nału. Co ciekawe – sami autorzy szuka­ją i kluczą w poszuki­wa­niu sen­su opisy­wanych wydarzeń, stara­ją się cza­sem wniknąć w głowę morder­cy, pokazać zbrod­nię z jego per­spek­ty­wy. To oczy­wiś­cie tylko domysły, ale spraw­ia­ją, że opisane wydarzenia sta­ją cię czymś więcej niż tylko zapisem fak­tów, a raczej taką reflek­sją nad tym co popy­cha ludzi do zabi­cia drugiego człowieka. Co ciekawe, cza­sem mamy za mało infor­ma­cji by jed­noz­nacznie na to pytanie odpowiedzieć.  Cza­sem moż­na odnieść wraże­nie, że niek­tórzy autorzy chęt­nie wró­cili­by do swoich fik­cyjnych bohaterów o których z całą pewnoś­cią wiedzą wszys­tko. Zresztą to chy­ba jest to najwięk­sze rozczarowanie które niesie prawdzi­we przestępst­wo — może­my się niekiedy tylko domyślać, co dzieje się w głowie człowieka który zabija.

 

Jed­nocześnie sam tomik stanowi pewien przekrój przez współczes­ną pol­ską scenę autorów krymi­nal­nych. Tomik otwiera opowiadanie Katarzyny Bondy, autor­ki której obec­nie niko­mu kto czy­ta pol­skie krymi­nały nie trze­ba przed­staw­iać. Wśród autorów znalazł się Woj­ciech Chmielarz (ter­az na fali „Żmi­jowiska” cieszą­cy się ros­nącą pop­u­larnoś­cią, czy Katarzy­na Pauzyńs­ka, która nie dość że pisze dobre krymi­nały to cza­sem widu­ję ją w metrze. Oprócz tego wśród autorów znalazła się Mar­ta Guzows­ka, Mał­gorza­ta i Michał Kuźmińs­cy i Igor Bre­jdy­gant. Jako że przed wszys­tki­mi postaw­iono podob­ne zadanie – może­my w końcu porów­nać czy­je pode­jś­cie najbardziej nam się podo­ba. Zwierza zain­try­gowało pode­jś­cie Woj­ciecha Chmielarza, a lit­er­acko chy­ba najbardziej podobał mi się tekst Mar­ty Guzowskiej – bard­zo oszczęd­ny ale w tej oszczęd­noś­ci poruszający.

Co ciekawe – książ­ka to część więk­szego pro­jek­tu. Już dziś o 22:00 na kanale  Crime+ Inves­ti­ga­tion Pol­sat (CI Pol­sat) star­tu­je pro­gram pod tym samym tytułem. Odcin­ki tem­aty­cznie pokry­wa­ją się z opowiada­ni­a­mi. W każdym z nich autor krymi­nałów wys­tępu­je jako prowadzą­cy, przed­staw­ia­jąc wid­zom kulisy sprawy i roz­maw­ia­jąc z eksper­ta­mi, od śledzt­wa i krymi­nal­isty­ki. Tak jak książ­ka jest spo­jrze­niem na fak­ty z per­spek­ty­wy pis­arzy krymi­nal­nych, tak w pro­gramie, autorzy przy­chodzą po infor­ma­c­je do spec­jal­istów którzy zaj­mu­ją się prawdzi­wy­mi zbrod­ni­a­mi na co dzień.  Odcin­ki zaw­ier­a­ją też ele­men­ty insc­eniza­cji wydarzeń – co jest dziś pop­u­larne w pro­gra­mach zaj­mu­ją­cych się prawdzi­wy­mi zbrodniami.

To ciekawe, że w ostat­nich lat­ach tak wiele osób zain­tere­sowało się gatunkiem który nazy­wa się „true crime”. Po lat­ach czy­ta­nia powieś­ci o zbrod­ni­ach ide­al­nych, coraz częś­ciej intere­su­ją nas te prawdzi­we trag­iczne wydarzenia, które – gdy­by wymyślili je pis­arze, został­by przez nas potrak­towane jako niekom­pletne, czy dzi­wne. Jak to morder­ca nie miał jas­nego moty­wu, co to znaczy, że ofi­ara była przy­pad­kowo wybrana. Oglą­da­jąc pro­gramy o prawdzi­wej zbrod­ni kon­fron­tu­je­my się z zupełnie innym złem – takim które częs­to jest zaskaku­ją­co… nie napiszę zwycza­jne ale kiedy czy­ta się o tych nieład­nych morder­st­wach popeł­ni­anych w domach, lasach, blokach – to widać że w prawdzi­wym życiu nie ma w tym nic z tych prze­myślanych wyrafi­nowanych planów morder­ców z powieś­ciowych krymi­nałów. Może ta bliskość nas tak fas­cynu­je. A może lubimy się wza­jem­nie straszyć a potem sprawdza­my późnym wiec­zorem czy wszys­tkie zam­ki w mieszka­niu na pewno są dobrze zamknięte.

Ostate­cznie pole­cam zajrzeć do książ­ki, która wyda­je się ide­al­na na dłuższą podróż pociągiem, albo jeśli chce­my sobie odpowiedzieć na pytanie po którego krymi­nal­nego auto­ra  i jego wymyślone krymi­nały potem sięgnąć. Przez chwilę zas­tanaw­iałam się nad tym czy przy­pad­kiem czy­tanie o prawdzi­wych zbrod­ni­ach dla rozry­w­ki nie ma w sobie czegoś niewłaś­ci­wego. Ale czy­ta­jąc opowiada­nia doszłam do wniosku, że ich bohaterowie – zwłaszcza ofi­ary przestępstw, są w nich zde­cy­dowanie bardziej ludzkie, i potrak­towane z sza­cunkiem. Znam te zbrod­nie z wycinków pra­sowych – i częs­to kiedy media donoszą o zbrod­ni, kon­cen­tru­ją się na okru­cieńst­wie zbrod­niarzy i ich motywach nie zawsze mając czas dokład­nie opowiedzieć o ofi­arach. Autorzy krymi­nałów wiedzą jed­nak, że ofi­ara musi być w opowiada­niu żywa, zan­im zginie.

PS: Wpis przeprowadz­iłam we współpra­cy z Kom­panią Mediową, wydawnictwem, które wydało zbiór opowiadań „Opowiem ci o zbrodni”

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online