Home Ogólnie Gracze ojojani bawią się lepiej czyli o grze Liski: Ojojanie

Gracze ojojani bawią się lepiej czyli o grze Liski: Ojojanie

autor Zwierz
Gracze ojojani bawią się lepiej czyli o grze Liski: Ojojanie

Lis­ki lubią ser i mają króla, to prawdę powiedzi­awszy cała moja wiedza na tem­at lisów. Nie tylko tych które są bohat­era­mi Lisich spraw ale w ogóle Lisów. Tak więc jeśli jest na sali jak­iś znaw­ca zoolog to może niech wyjdzie zan­im zacznie mi tłu­maczyć że nie wszys­tkie lisy wierzą w monar­chię. Ja zaś opowiem wam o grze „Lis­ki Ojo­janie”, która dziś o półno­cy kończy właśnie zbiórkę na wspieram.to.

Każdy w życiu ma jakieś prob­le­my. Ja mam prob­le­my, pani ma prob­le­my, pan ma prob­le­my. Okazu­je się że lis­ki też mają prob­le­my. A nawet kosz­mary. Szczęś­ciem są ludzie którzy zami­ast rozwiązy­wać własne życiowe prob­le­my decy­du­ją się wyciągnąć pomoc­ną dłoń do lisków i zagrać w Lis­ki: Ojo­janie. Od razu powiem, że o wyko­na­niu gry nie mogę wam powiedzieć tyle ile bym chci­ała bo dostałam wydanie pro­to­ty­powe. Moim zdaniem gra jest wydana bard­zo w porząd­ku, ale kiedy odwiedza­łam stronę zbiór­ki zrozu­mi­ałam, że zapewne ostate­cz­na wer­s­ja będzie dużo bardziej podra­sowana. Nie mniej już ta wyjś­ciowa kopia robiła dobre wraże­nie. Więc pro­dukt wyjś­ciowy w wer­sji min­i­mum robi wraże­nie. Co dopiero ze wszys­tki­mi bajera­mi. Nie mniej to co widzi­cie na zdję­ci­ach to jest wer­s­ja która pewnie ostate­cznie będzie wyglą­dała jeszcze lepiej.

 

Lis­ki. Ojo­janie to gra koop­er­a­cyj­na. Korzys­ta­jąc z kart, próbu­je­my wraz z inny­mi gracza­mi pow­strzy­mać kosz­mar który może już niedłu­go zacząć nękać lis­ki. Aby zapo­biec zwycięst­wu kosz­maru trze­ba szy­bko i sprawnie rozwiązy­wać prob­le­my lisków i staw­iać czoło kom­p­likacjom. Naszy­mi główny­mi bohat­era­mi są np. Lisi Król, Lisi Mag czy Lisi Admi­rał. Każdy z nich ma spec­jal­ną moc a poza tym korzys­ta­jąc z nagród za rozwiązane prob­le­my może­my rekru­tować co naszej drużyny także inne lis­ki które nam pomogą. Zabawa pole­ga głównie na tym by w określonym cza­sie układać kar­ty z odpowied­ni­mi sym­bo­l­a­mi w odpowied­niej kole­jnoś­ci. Jeśli uda się nam ułożyć odpowied­nią ilość kart z odpowied­ni­mi sym­bo­l­a­mi na prob­lemie – wtedy zosta­je on rozwiązany. Utrud­nie­nie pole­ga na tym, że nie może­my kłaść dowol­nych kart jed­na po drugiej – na każdej kar­cie z sym­bol­em mamy zaz­nac­zone jaką kartę (z innym i takim samym sym­bol­em ) może­my na tym położyć. Ostate­cznie wszys­tko sprowadza się do rozwiązy­wa­nia razem zagad­ki log­icznej – tak by rozwiązać jak najwięcej prob­lemów i by lis­ki nie traciły ser­ka. Bo jak stracą cały będzie źle.

 

Tym co spraw­ia, że gra budzi emoc­je jest oczy­wiś­cie ucieka­ją­cy czas. To co bard­zo mi się w grze podo­ba to fakt, że cza­su nie liczy klep­sy­dra czy nawet sami gracze ale spec­jal­na, proś­ci­ut­ka aplikac­ja którą trze­ba włączyć na początku rundy. Może­my wybrać tryb łatwy, śred­ni i trud­ny. Co w tej aplikacji fajnego? Po pier­wsze odlicza do trzech zan­im zacznie liczyć czas co jest ważne jak macie tylko min­utę, po drugie tuż przed zakończe­niem cza­su infor­mu­je jak niewiele go wam zostało a jeśli gra­cie na try­bie łatwym to w połowie mówi że została tylko min­u­ta. Do tego przez cały czas gra­nia roz­gry­w­ki gra miła (ale nie narzu­ca­ją­ca tem­pa) muzy­ka, która dodatkowo tworzy fajną atmos­ferę w cza­sie gry.

 

Oczy­wiś­cie Lis­ki: Ojo­janie to coś ide­al­nego dla wszys­t­kich tych którzy uwiel­bi­a­ją lisie ilus­trac­je Beaty z Lisich Spraw. Każ­da kar­ta jest tak urocza że nie ma się ochoty jej wypuszczać z ręki. Są tam kocha­jące się lis­ki, tulące się lis­ki, lis­ki jedzące ser­niczek, lis­ki bohaterowie z zawz­iętą miną, lis­ki do zwer­bowa­nia, z których każdy ma inne akce­so­ria i strój (moim ulu­bieńcem jest Lisek Krzyś który jest jak­iś taki zagu­biony). Nie da się ukryć że słod­kość lisków trochę zaburza grę bo człowiek chęt­niej by się pogapił dłużej na urocze ilus­trac­je a tu trze­ba szy­bko pozby­wać się kart z ręki. Na całe szczęś­cie roz­gry­wka trwa koło 45 min­ut (przy­na­jm­niej dla nieco mniej wprawnych graczy) więc moż­na się na lis­ki dowol­nie nap­a­trzeć. Przyz­nam szcz­erze, że nie przepadam za gra­mi na czas (strasznie się stre­su­ję) ale ta kupiła mnie właśnie tymi uroczy­mi liska­mi – bo aż się nie chce przes­tać grać kiedy jest tak miło.

 

Dla kogo to gra? Moim zdaniem doskonale sprawdzi się zarówno dla rodzin – jest pole­cana od dziesiątego roku życia wzwyż ale moim zdaniem bez presji cza­su moż­na grać też z młod­szy­mi dzieć­mi. Nato­mi­ast na pewno jako gra rodzin­na doskonale sprawdza się o tyle, że nie ma w niej ele­men­tu rywal­iza­cji między gracza­mi – tylko współpra­ca. Do tego – w żad­nej turze, żaden gracz nie zosta­je z boku, wszyscy muszą być po równo akty­wni. Myślę, że na takie rodzinne niedziele popołud­nie gra jest abso­lut­nie ide­al­na. Nie mniej – zaz­naczmy, że nie postrzegam tej gry w kat­e­gorii tylko gry dla dzieci – bo nie mam wąt­pli­woś­ci, że doskonale będą się nią baw­ić wszyscy. Jestem ją sobie w stanie wyobraz­ić w sleep roomie na kon­wen­cie (widzę to wręcz oczy­ma duszy mojej) ale też w cza­sie imprezy kiedy chce­my zin­te­grować zna­jomych – z wal­ki z kosz­mara­mi i prob­le­ma­mi lisków nikt nie wyjdzie niez­in­te­growany. A do tego to gra przy­jem­na i satys­fakcjonu­ją­ca – choć nie na tyle pros­ta by zawsze oczy­wiste było szy­bkie i pewne zwycięst­wo. Co jest super bo gra zbyt pros­ta szy­bko się nudzi.

 

Lis­ki: Ojo­janie to dokład­nie ten tytuł który należy wyciągnąć z szafy wiec­zorem kiedy pada albo kiedy wszyscy czu­ją że rozwiązy­wanie życiowych prob­lemów ich chwilowo prz­eras­ta i czas zająć się poważniejszy­mi prob­le­ma­mi. Zwłaszcza, że gra naprawdę daje satys­fakcję podob­ną do tej kiedy uda nam się rozwiązać zagad­kę log­iczną, ułożyć puz­zle, czy nagle w olśnie­niu zrozu­mieć jak wypeł­nia się sudoku. To podob­ne miłe uczu­cie, które dodatkowo dobrze robi na mózg. Gra ma też kil­ka słod­kich cech o których chci­ałabym napisać – jed­ną z nich jest fakt, że każ­da kar­ta bohat­era ma drugą stronę, gdzie bohater jest bohaterką. To takie proste rozwiązanie każdy może sobie pros­to wybrać jakiej płci będzie jego bohater­s­ki lisek. Urocze są też prob­le­my lisków bo wiecie to są prob­le­my każdego liska na świecie – poniedzi­ałek, stłuc­zony kubek kawy, spóźnie­nie na auto­bus, albo zła­mane serce. Typowe prob­le­my wszys­t­kich lisków.

 

Żeby nie było, że trwam tylko w zach­wytach – jed­ną rzeczą jaka mi szwankowała była instrukc­ja. Zakładam, że pewnie zostanie jeszcze dopra­cow­ana więc to raczej mój prob­lem a nie wasz (jeśli zde­cy­du­je­cie się na zakup i wspar­cie pro­jek­tu). Otóż instrukc­ja do tej gry pewne rzeczy tłu­maczy zbyt ogól­nikowo, i niekoniecznie w tych miejs­cach w których było­by to najbardziej oczy­wiste. Niek­tórych rzeczy w ogóle nie tłu­maczy. Dlat­ego, jeśli nie daj boże instrukc­ja pozostanie zupełnie bez zmi­an (w co wąt­pię) pole­cam wam zajrzeć do filmiku na stron­ie zbiór­ki gdzie zasady gry są wyjaśnione krok po kroku. Filmik jest zde­cy­dowanie lep­szy do instrukcji (choć w sum­ie najlepiej wszys­tko tłu­maczy instrukc­ja i filmik). Przy czym ponown­ie nie zniechę­całabym się uwaga­mi Zwierza o instrukcji bo prze­cież jak już wiemy – mój egzem­plarz jest testowy i bard­zo próbny.

 

Okej ter­az będzie bolesna rzecz – zbiór­ka na wspieram.to kończy się dziś o 23. Dlat­ego jeśli czyta­cie to zaraz po pub­likacji nie pozosta­je wam nic innego jak biec i wesprzeć lis­ki, zwłaszcza że z każdym wspar­ciem wspiera­cie coraz lep­sze i szer­sze wyko­nanie gry. Oso­biś­cie mogę wam pole­cić zarówno grę jak jej twór­ców, którym może­cie zau­fać bo to ludzie, którzy wiedzą co robią, mają doświad­cze­nie i – że się tak wyrażę po lisiemu – niejed­nego ser­ka jedli. Ale tak serio to myślę, że naprawdę fajnie się dołożyć do dobrze skon­struowanej, ślicznej gry która doskonale się sprawdzi zarówno na wieczór z rodz­iną jak i zna­jomy­mi. I do tego będzie jeszcze tak słod­ka, że aż się rozpuś­ci­cie z zachwytów.

Ps: Zwierz paku­je się i jedzie do Poz­na­nia na kon­fer­encję bloger­ską więc do zobaczenia na blogu w poniedziałek.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online