Home Film Tu się wszystko zaczęło czyli wystawa “Łódź Filmowa” w Muzeum Kinematografii

Tu się wszystko zaczęło czyli wystawa “Łódź Filmowa” w Muzeum Kinematografii

autor Zwierz
Tu się wszystko zaczęło czyli wystawa “Łódź Filmowa” w Muzeum Kinematografii

Nie ma pol­skiego fil­mu bez Łodzi. To po pros­tu fakt – od nar­o­dzin kine­matografii do jej powo­jen­nej his­torii – Łódź ogry­wała kluc­zową rolę. To miejsce, gdzie pow­stawało pier­wsze stałe kino na ziemi­ach pol­s­kich, gdzie nakrę­cono pier­wszy powo­jen­ny film, gdzie w szkole fil­mowej wyk­sz­tał­cili się najważniejsi twór­cy, gdzie w wytwórni fil­mowej stwor­zono pro­dukc­je bez których nie ma Pol­skiego kina. Sama Łódź jako mias­to nie raz była tłem i planem fil­mowym a także po pros­tu – bohaterką kine­matografii jak w „Zie­mi Obiecanej”, być może najlep­szej ekraniza­cji lit­er­atu­ry pol­skiej. His­torię tego związanego z filmem mias­ta opowia­da nowa wys­tawa w Muzeum Kine­matografii „Łódź Filmowa”.

 

Kiedy Muzeum Kine­matografii zaprosiło mnie na zwiedzanie ich nowej wys­tawy, pomyślałam, że to jest coś na co czekałam od lat. Muzeum od zawsze miało w swoich zbio­rach abso­lut­nie fan­tasty­czne przed­mio­ty i kolekc­je, ale sposób ich wys­taw­ienia odstawał trochę od tego do czego przyzwycza­iły nas muzea współczesne. Jeśli nie wiedzi­ało się bard­zo dużo o his­torii fil­mu, moż­na było prze­gapić naj­ciekawsze eksponaty. To wszys­tko należy już do przeszłości.

 

 

 

Od razu chci­ałabym powiedzieć o ele­men­cie wys­tawy który zro­bił na mnie najwięk­sze wraże­nie. Otóż, w każdej sali, do której wchodzi­cie jest jej opiekun czy opiekun­ka. To nie pani, która siedzi na krze­sełku i patrzy czy nie pod­chodzi­cie zbyt blisko eksponatów, ale oso­ba, która opowie wam o tym co zna­j­du­je się w danym pomieszcze­niu. Tak moi drodzy, w cenie bile­tu dosta­je­cie właś­ci­wie pry­watne zwiedzanie z prze­wod­nikiem. A są to prze­wod­ni­cy, w których głosie sły­chać pasję – nie ważne czy pokazu­ją wam jak dzi­ałała latar­nia mag­icz­na, czy niewielkie domowe pro­jek­to­ry z lat dwudzi­estych (to jest niesamowite, ale eksponaty z muzeum dzi­ała­ją i pozwala­ją zobaczyć jak to naprawdę wyglą­dało) ale też opowiada­jąc o architek­turze Pałacu Scheiblerów, gdzie mieś­ci się muzeum. Choć byłam w tym pałacu kil­ka razy jeszcze nigdy nie opowiedziano mi tak wiele nie tylko o jego his­torii i architek­turze, ale też o udo­god­nieni­ach na jakie było stać niesamowicie zamożnego łódzkiego fabrykanta.

 

 

Obec­ność osób które pod­powiada­ją co może­my zobaczyć w każdej sali, spraw­ia, że zwiedzanie jest zde­cy­dowanie łatwiejsze, jeśli wchodząc na wys­tawę nie wiecie nic o his­torii kine­matografii to wychodząc będziecie mieli moc­ne pod­stawy a pewnie też prag­nie­nie by dowiedzieć się więcej. Przyz­nam szcz­erze, że mnie jako his­to­ryczce zaj­mu­jącej się dzie­ja­mi kina w Polsce, kil­ka razy na tej wys­taw­ie poczułam się aut­en­ty­cznie wzrus­zona. Zwłaszcza gdy wes­zliśmy na część wys­tawy poświę­coną kinom w Łodzi. Wiele z eksponatów które tam może­cie zobaczyć to rzeczy, o których wiele czy­tałam ale nigdy ich nie widzi­ałam na oczy. W tej samej sali może­cie też zobaczyć kawałek fil­mu „Ziemia Obiecana”. Ale nie, nie ta „Ziemia Obiecana” Wajdy, ale pro­dukc­ja z lat dwudzi­estych. Film przez lata był uważana za zagin­iony aż kil­ka lat temu znaleziono rolkę w Ameryce. To jest niesamowite móc zobaczyć, jak wyglą­dał film, o którym przez więk­szość naszego życia moż­na było tylko przeczy­tać. Aż serce zabiło mi mocniej.

 

 

Jed­nocześnie ogląd­nie wys­tawy to wciąż zwiedzanie zabytkowych wnętrz – co więcej, nawet w tych salach, gdzie zwiedzanie sku­pia się głównie na tym – na jakie niesamowite udo­god­nienia było stać bogat­ego fab­rykan­ta, który miał więcej pieniędzy niż wszyscy inni – może­my poczuć ducha fil­mu. Bo znamy te sale z wielu pro­dukcji a przede wszys­tkim z „Zie­mi Obiecanej” – w jed­nej z sal moż­na zobaczyć dokład­nie te sce­ny, które roz­gry­wały się w poko­ju, w którym stoimy. To też mi się spodobało, że muzeum nie ignoru­je miejs­ca, w którym się zna­j­du­je, i że wys­tawa wpla­ta te przestrze­nie w swo­ją narrację.

 

Na piętrze pałacu czeka na nas kil­ka pomieszczeń poświę­conych najważniejszym insty­tucjom dzi­ała­ją­cym w Łodzi. Łódzkiej szkole fil­mowej (może­my zobaczyć stół mon­tażowy na którym pow­stała nie jed­na stu­denc­ka etiu­da czy sce­nar­iusze filmów real­i­zowanych na zaję­cia przez stu­den­tów), Wytwórni fil­mowej w Łodzi (tu z kolei może­my przyjrzeć się przed­staw­icielom różnych zawodów, którzy pracu­ją nad filmem o reży­serów po kaskaderów). To też piętro, na którym moż­na obe­jrzeć cuda tech­ni­ki które pow­stawały w łódz­kich zakładach i w końcu – zobaczyć salę poświę­coną wid­zom i ich kinowej pasji. Bo ta towarzyszy kine­matografii od zawsze.  Na tej częś­ci wys­tawy chy­ba najbardziej widać ile się fil­mowo w Łodzi dzi­ało i jak bard­zo tu wszys­tko ma swój fil­mowy początek, zarówno dosłown­ie (bo prze­cież tu pow­stały „Zakazane Piosen­ki” pier­wszy powo­jen­ny film w Polsce) jak i metaforycznie (bo tu też wyk­sz­tał­cili się najważniejsi twór­cy pol­skiej kinematografii).

 

 

Jest jeszcze jed­na sala, o której piszę na końcu, bo jest z nią związany mój konkurs w którym moż­na wygrać trzy pod­wójne wejś­ciów­ki na wys­tawę w Muzeum Kine­matografii. Ta sala poświę­cona jest Łodzi jako planowi fil­mowe­mu i kolekcjonu­je zdję­cia, ale też nagrody (w tym Oscara) jakie dostały filmy, które były krę­cone w Łodzi. I tu mam do was pytanie – jaki jest wasz ulu­biony film nakrę­cony w Łodzi – nie znaczy, że Łódź musi w nim odgry­wać kluc­zową rolę, ale jestem ciekawa – który z filmów który pow­stał w tej stol­i­cy pol­skiego kina najbardziej zapadł wam w pamięć. Komen­tarze z odpowiedzi­a­mi zostaw­ia­j­cie pod wpisem. Macie na to czas do 10.01 do 23:00. Potem wyłonię trójkę zwycięzców, którzy dostaną ode mnie zaproszenia do zwiedza­nia Muzeum.

 

 

A wam, nieza­leżnie od konkur­su bard­zo pole­cam wpaść do Łodzi i do Muzeum. Zacząć od wys­tawy a potem wybrać się na wyprawę po mieś­cie fil­mowym szlakiem. To fan­tasty­cz­na wyciecz­ka, która zad­owoli każdego wiel­bi­ciela kine­matografii a przy okazji pokaże, że wielkie kino jest cza­sem na wyciąg­nię­cie ręki.

 

Wpis zre­al­i­zowany w ramach współpra­cy z Muzeum Kine­matografii w Łodzi

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online