Home Seriale Mare jest zmęczona czyli o “Mare z Easttown”

Mare jest zmęczona czyli o “Mare z Easttown”

autor Zwierz
Mare jest zmęczona czyli o “Mare z Easttown”

Niewielkie miasteczko albo przed­mieś­cia. Pogo­da zwyk­le pochmur­na, wczes­na wios­na, a może zima, dużo rzadziej ciepłe lato. Ludzie nie są bogaci, życie toczy się wedle ustalonych schematów. Praw­ie wszyscy się zna­ją albo są spokrewnieni. Mniejsze i więk­sze życiowe tragedie i rozczarowa­nia zdarza­ją się tu dużo częś­ciej niż spek­taku­larne sukcesy. I właśnie w takiej niewielkiej społecznoś­ci wydarza się morder­st­wo. Znamy tą his­torię, czy­tal­iśmy o niej nie raz, i nie raz widzieliśmy ją w telewiz­yjnych seri­alach. Co więc spraw­ia, że niemal każ­da z pytanych przeze mnie osób pole­cała „Mare z East­town” — krymi­nał, który na pozór nie bard­zo się wyróż­nia a wcią­ga tak, że czekanie tydzień na każdy kole­jny odcinek wyda­je się torturą.

 

Mare, głów­na bohater­ka grana przez Kate Winslet jest pol­i­cyjną detek­ty­wką, pracu­jącą na przed­mieś­ci­ach Filadelfii. Mimo, że niedawno skończyła czter­dzi­estkę, jest już bab­cią, co więcej to ona opieku­je się wnukiem, po tym jak jej syn popełnił samobójst­wo. Pry­watne życie Mare jest skom­p­likowane — z matką prze­siadu­jącą cały dzień przy kuchen­nym stole, z byłym mężem, który bezczel­nie kupił dom tuż obok i wpa­da cza­sem po oregano, oraz z córką która doskonale się zapowia­da, ale ma swo­je sekre­ty. W życiu zawodowym bohater­ce idzie nieco lep­iej, ale też nie ide­al­nie. Od roku nie jest w stanie rozwiązać sprawy zaginię­cia pewnej dziew­czyny i właśnie przy­dzielono jej do pomo­cy detek­ty­wa z zewnątrz. I w środ­ku tego całego życiowego zamiesza­nia w niewielkiej miejs­cowoś­ci dochodzi do morder­st­wa. Ginie mło­da dziew­czy­na, której ciało ktoś porzu­cił w strumieniu.

 

Zdję­cie: Sarah Shatz/HBO

 

 

Ser­i­al z jed­nej strony roz­gry­wa znane tropy — widzieliśmy już sporo pro­dukcji, w których niewiel­ka społeczność musi sobie poradz­ić z tragedią. Oglą­dal­iśmy seri­ale gdzie śmierć jed­nej młodej kobi­ety odkry­wała skry­wane tajem­nice. Ba, sama Mare nie jest postacią zupełnie nową. Choć częś­ciej taki typ bohat­era gra­ją mężczyźni, to i kobi­ety niedawno zaczęły się pojaw­iać jako zmęc­zone życiem, trochę za dużo pijące i mające prob­le­my z relac­ja­mi między­ludzki­mi. Wydawać by się więc mogło, że czeka nas co najwyżej powtór­ka z rozry­w­ki czyli obser­wowanie jak bohater­ka niszczy sobie życie pry­watne jed­nocześnie doskonale wykonu­jąc swo­ją pracę. Bo Mare jest dobrą detek­ty­wką — może nieco pozbaw­ioną złudzeń, ale dokład­ną, inteligent­ną i zna­jącą się zaskaku­ją­co dobrze na ludzkiej psy­chologii (tak dłu­go jak nie chodzi o nią samą czy jej rodz­inę). Mare może wydawać się nieco roztrzepana, ale jej umysł pracu­je na pełnych obro­tach — w trzec­im odcinku seri­alu może­my podzi­wiać jak doskonale łączy deter­mi­nację ze zmysłem obserwacji.

 

No dobrze, sko­ro wszys­tko już było to dlaczego to się tak dobrze oglą­da. Paradok­sal­nie nie znaczne od osady choć ona pod wielo­ma wzglę­da­mi jest tu kluc­zowa. Tym co mnie najbardziej przy­ciągnęło do pro­dukcji to niesamowi­ta sprawność nar­ra­cyj­na. Od samego początku dosta­je­my bard­zo sprawnie i intrygu­ją­co rozpisane postaci i relac­je między nimi. W kilku sce­nach pra­cy Mare, a także obser­wu­jąc jej życie pry­watne poz­na­je­my jej rodz­inę i współpra­cown­ików, a także relac­je i prob­le­my pomiędzy nimi. Może­my też poz­nać i zrozu­mieć samą bohaterkę, która co należy zauważyć — jest jed­nocześnie peł­na wad ale również łat­wa do polubienia.

 

 

Zdję­cie: Sarah Shatz/HBO

 

Od drugiego odcin­ka ser­i­al wcią­ga nas zaś pytaniem, które staw­iamy sobie na każdym kroku — kto zabił, kto ma w tym interes, jak sprawy się ze sobą łączą (bo chy­ba nie ma wąt­pli­woś­ci, że jakoś muszą się ze sobą łączyć — nawet te naj­drob­niejsze), kto kłamie a kto mówi prawdę. Po kolei na scenę wchodzą najróżniejsi mieszkań­cy niewielkiego miastecz­ka, ze swoi­mi prob­le­ma­mi i per­spek­ty­wa­mi, fabuła się zagęszcza ale wciąż jest na tyle klarow­na, i emocjon­al­nie wyważona, że nie zaczy­namy się ani nudz­ić ani zas­tanaw­iać — czy przy­pad­kiem nie znaleźliśmy się w piekle.

 

Nie da się też nie zauważyć jak dobrym posunię­ciem było odwróce­nie pop­u­larnej dynami­ki. Mamy tu starszą doświad­c­zoną polic­jan­tkę, której do pomo­cy przy­dzielony jest młod­szy od niej detek­tyw zewnątrz, który co praw­da rozwiązał jed­ną skom­p­likowaną sprawę ale nie ma takiego rozez­na­nia w społecznoś­ci jak ona. Obo­je mają ciekawą dynamikę, bo odwróce­nie trady­cyjnego układu spraw­ia, że nowy part­ner wyda­je się jeszcze młod­szy. Przy czym dopiero w trzec­im odcinku poz­na­je­my go nieco lep­iej i może­my przy­puszczać, że łączy go z Mare dużo więcej niż wyda­je się na pier­wszy rzut oka (chodzi raczej o rozczarowanie życiem a nie o emocjon­alne związ­ki). Smutek, żało­ba, rozczarowanie życiem czy poczu­cie straty, łączą tu zresztą więcej niż dwójkę bohaterów, kładąc się cie­niem na niemal wszys­t­kich relac­jach w serialu.

 

Zdję­cie: MICHELE K. SHORT/HBO

 

Jed­nak tym co przechy­la ten sprawnie napisany i poprowad­zony ser­i­al w stronę rozry­w­ki trud­nej do prze­gapi­enia jest rola Kate Winslet. Biorąc pod uwagę że aktor­ka zaczęła kari­erę gra­jąc delikatne ang­iel­skie róże, wprost trud­no uwierzyć z jaką łat­woś­cią, gra kobi­etę z filadelfi­js­kich przemieść, która ma więcej wad charak­teru niż zalet, i jeśli nie kłó­ci się ze swo­ją matką, to mówi spotkane­mu w barze face­towi, że ma do niej nie dzwonić. Winslet jest w tej swo­jej roli tak nat­u­ral­na i niejed­noz­nacz­na, że moż­na odnieść wraże­nie jak­by Mare była postacią real­ną, albo jak­byśmy ją od lat znali z długiego cyk­lu książek. Wystar­czy kil­ka scen, byśmy wiedzieli, że chce­my poz­nać bohaterkę lep­iej i byli jej skłon­ni wybaczyć uza­leżnie­nie od elek­tron­icznych papierosów. Trud­no stworzyć niejed­noz­naczną mag­ne­ty­czną rolę, gra­jąc kogoś kto w swo­jej za dużej szarej kurtce wtapia się w tło, i kto chy­ba nie uśmiech­nął się ani razu od początku sezonu. Ale jed­nocześnie nawet jeśli się z Mare nie zgadza­my to jakoś nat­u­ral­nie rozu­miemy, że jest naszą bohaterką. Jej frus­trac­ja jest naszą frus­tracją, jej ból po stra­cie jest naszym bólem, jej prag­nie­nie by wnuk nie wró­cił pod opiekę mat­ki też jest zrozumiałe.

 

Fan­tasty­cznie sprawdza się ten dość niespodziewany duet jakim jest Winslet i Evan Peters znany z Amer­i­can Hor­ror Sto­ry czy X‑menów. Choć pozornie wyda­je się, że aktorsko Peters i Winslet będą nadawać w zupełnie innych rejes­tra­ch to ich wspólne sce­ny są jed­ny­mi z najlep­szych w całym seri­alu. Mają w sobie coś z dow­cip­nej lekkoś­ci, która kojarzyła mi się z parą detek­ty­wów z „Broad­chuch” ale też z napię­cia — wynika­jącego z prostego fak­tu, że Mare nie chce młodego detek­ty­wa przy swoim śledztwie. Nieco zaskoczył mnie fakt, że w roli niemal trze­cio­planowej (nowego chłopa­ka Mare, znanego niegdyś pis­arza) wys­tępu­je Guy Pearce. Nie ukry­wam, że nieco się boję (jak wszyscy jestem dopiero po trzech odcinkach) że znany aktor w takiej potenc­jal­nie niewielkiej roli to typowy cast­ing spoilerowy i jeszcze się okaże że bohater będzie znaczył dużo więcej w całej his­torii. Zwłaszcza, że jego postać — dawniej znany pis­arz, który nie za bard­zo ma pomysł na siebie i naw­iązu­je szy­b­ki romans z Mare, brz­mi jak dokład­nie ten typ bohat­era, który wcześniej czy później okazu­je się uwikłany w jakieś ciemne sprawy.

 

 

HBO po raz kole­jny udowod­niło, że doskonale rozu­mie w czym leży siła his­torii w odcinkach, które opowia­da się powoli. Połowa zabawy przy oglą­da­niu Mare z East­town” to zadawanie sobie pyta­nia — kto zabił. Co więcej po drodze zdążymy zachę­cić do sean­su wszys­t­kich naszych zna­jomych i podzielić się uwaga­mi odnośnie naszych typów — kto w isto­cie jest morder­cą, kto ofi­arą, a kto znalazł się na miejs­cu zupełnym przy­pad­kiem. Nawet jeśli zakończe­nie okaże się (Nie daj Boże!) rozczarowu­jące to te kil­ka tygod­ni jakie spędz­imy na domysłach kto zabił to jest coś czego wszyscy prag­niemy i rzekłabym nawet potrzebujemy.

 

Zwracam uwagę na sposób dys­try­bucji, bo moim zadaniem pod tym wzglę­dem HBO czy HBO GO postępu­je słusznie — nie dając nam całej his­torii krymi­nal­nej na raz. Jasne, trochę cier­pimy, ale jed­nocześnie — to słod­kie cier­pi­e­nie — podob­ne do tego które pół roku temu czuliśmy oglą­da­jąc np. „Od Nowa”. I nie mam wąt­pli­woś­ci, że tak jak ter­az pojaw­ia­ją się pier­wsze recen­z­je tak za kil­ka tygod­ni sieć zale­je masa tek­stów z reakc­ja­mi na finał sezonu. W mojej opinii to pokazu­je jaką wciąż moc ma trady­cyjny sposób na dys­try­bucję odcinków (połąc­zony z zupełnie nie trady­cyjnym fak­tem, że za kil­ka tygod­ni ci spóźnieni na imprezę będą mogli w sieci zobaczyć wszys­tko).  A nam… cóż nam pozosta­je tylko zadawać sobie w kółko pytanie. Kto zabił.

 

Ps: Oczy­wiś­cie to jest tekst napisany dopiero po trzech odcinkach, jak pode­jrze­wam, po obe­jrze­niu całoś­ci będzie się dało spo­jrzeć na różne wąt­ki — zwłaszcza oby­cza­jowe w zupełnie innym świetle.

 


0 komentarz
4

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online