Home Ogólnie Mieć i nie mieć czyli Zwierz przedstawia projekt “P”

Mieć i nie mieć czyli Zwierz przedstawia projekt “P”

autor Zwierz
Mieć i nie mieć czyli Zwierz przedstawia projekt “P”

Od pewnego cza­su zwierz co raz częś­ciej słyszał od swoich czytel­ników, że wszys­tko pięknie i bard­zo oni zwierza i jego dys­funkc­je rozu­mieją ale brak przecinków, oraz innych znaków inter­punkcyjnych zaczy­na im po pros­tu ciążyć. Zwierz zbyt dłu­go był leni­wy by się tym zająć i dopiero gru­pa korek­torów z jego najbliższego otoczenia zain­spirowała go do zmi­an. I tak dziś czas na pre­mierę pro­jek­tu „P” jak przecinek.

Tak moi drodzy zwierz dłu­go się nad tym zas­tanaw­iał i ostate­cznie postanow­ił, że coś trze­ba zro­bić z kwest­ią przecinków na blogu zwierza. Jak sami wiecie zwierz od lat przecinków nie staw­ia. Wielu czytel­ników się do tego przyzwycza­iło ale wielu odczuwa pewną tęs­knotę za tak ważny­mi dla zrozu­mienia tek­stu znaka­mi inter­punkcyjny­mi. Z drugiej strony zwierz wahał się, jak połączyć pewien już rozpoz­nawal­ny (i przez niek­tórych czytel­ników nawet cele­browany) bez przecinkowy styl blo­ga z wyma­gani­a­mi czytel­ników. Zwierz prag­nie bowiem zad­owolić wszys­t­kich swoich czytel­ników. Zarówno tych którzy prag­ną rewolucji jak i tych którzy chcą by wszys­tko pozostało tak samo. I właśnie z tej potrze­by nar­o­dz­ił się pro­jekt P.

10931066_936696309674349_7084608853939503543_n-485x595

Doty­chczas jedyne przecin­ki na blogu zwierza — autorstwa Revv

Na czym pole­ga pro­jekt P? To unikalny w blo­gos­ferze sys­tem wprowadza­nia przecinków do wpisu. Jeszcze nigdy wstaw­ian­ie przecinków (oraz  w bonusie – innych znaków przys­tankowych!) nie było takie proste. Na potrze­by tego wpisu zwierz zaprezen­tu­je dzi­ałanie pro­jek­tu „P” na przykładzie tek­stu poświę­conego ostat­niemu sezonowi The Night Man­ag­er (tyle pięknych zdjęć Toma nie może się zmarnować). Wpis uzu­pełnił zwierz wypowiedzi­a­mi osób które już testowały nowy projekt.

Pro­jekt P, to faj­na i nowoczes­na sprawa. Czekam aż Zwierz wymyśli coś takiego do naszego pod­cas­tu!” – Paweł Opy­do współprowadzą­cy pod­cast Zom­bie vs Zwierz.

 

Nasza rada może z dumą powiedzieć, że to będzie przełom dla pol­skiej blo­gos­fery” – Rada Języ­ka Pol­skiego (sekc­ja do spraw ochrony życia korektorów)

 

Punkt pier­wszy : Otwórz­cie w przeglą­darce trady­cyjną wer­sję wpisu, pozbaw­ioną przecinków i ważnych dla zrozu­mienia tek­stu znaków inter­punkcyjnych. Jeśli wam to nie przeszkadza może­cie pozostać na tej stronie.

Punkt dru­gi:  Jeśli prag­niecie przecinków czas dołączyć do pro­jek­tu P! Wejdź­cie na spec­jal­nie przy­go­towaną „Wer­sję P”  to cud tech­ni­ki – dokład­nie ten sam wpis ale zaw­ier­a­ją­cy wszys­tkie potrzeb­ne zna­ki interpunkcyjne.

Punkt trze­ci: Tu zwierz liczy na to, że posi­ada­cie drukarkę. Tekst Wer­sji P druku­je­my na cienkiej bibule (kto nie ma cienkiej bibuły może spróbować z papierem śni­adan­iowym albo ze zwykłym papierem z drukar­ki o małej gra­maturze)- ważne byś­cie nic nie for­ma­towali ! Musi­cie wydrukować tekst bard­zo dokładnie !

To najpiękniejsze przecin­ki jakie kiedykol­wiek widzi­ałem, jed­nocześnie są i ich nie ma. Po co komu kot” Erwin Schrödinger znany kociarz

 

Nie chwaląc się jam je postaw­iła ” Agniesz­ka „Przecin­ki Zwierza” Zyg­munt, oso­ba odpowiedzial­na za kresecz­ki i kropecz­ki w pro­jek­cie P

Punkt czwarty : Tak przy­go­towane przecin­ki przykłada­cie do ekranu kom­put­era – dla ułatwienia może­cie sko­rzys­tać z pod­powiedzi jaką stanow­ią zdję­cia czy ukryte lin­ie które pozwala­ją utrzy­mać wer­sję P w odpowied­nim poziomie. Ten sys­tem najlepiej (z tek­stów) dzi­ała na table­tach, bo wtedy wydruk wer­sji P nat­u­ral­nie spoczy­wa na podświ­et­lonym wpisie.

Punkt pią­ty: Wer­sję P najlepiej schować do tecz­ki i wyko­rzysty­wać w cza­sie kole­jnych lek­tur wpisu. W planach jest dostar­cze­nie czytel­nikom takich właśnie wer­sji wszys­t­kich wpisów opub­likowanych od początku 2016 roku. (Wcześniejsze wpisy będą aktu­al­i­zowane powoli ale też powin­ny się jej doczekać.)

Nie pozosta­je nam nic innego jak powiedzieć z całą mocą. To dobra zmi­ana” Rada Mediów Nar­o­dowych, ludzie którzy lubią zmi­any. Dobre.

Nie wiem, nie czy­tam tego blo­ga” – Izabela P. zna­jo­ma Zwierza, która zna zwierza oso­biś­cie więc nie czy­ta tego bloga

 

Przecin­ki, przecin­ki, a dok­torat napisała?” – Anna L. Mat­ka zwierza. Pro­fe­sor. Może zagłodz­ić zwierza jeśli ten nie napisze doktoratu.

 

Zwierz ma szcz­erą nadzieję, że jego pomysł się przyjmie i raz na zawsze położy kres dyskusjom dlaczego u zwierza nie ma przecinków. Co więcej, zwierz planu­je jeszcze pro­jekt „L”, który jest nieco bardziej skom­p­likowany ale ogól­nie będzie zaw­ier­ał popraw­ione wer­sje słów w których zwierz popełnił literówkę. To jest nieco trud­niejsze ale nasz innowa­cyjny zespół pracu­je nad tym od dnia do nocy. Mamy nadzieję, że w ciągu roku zdążymy wprowadz­ić pełen zestaw takich przy­dat­nych dodatków do wpisów. Tak by każdy czytel­nik był zadowolony.

bty

Zwierz i spec­jalne przecin­ki dla zwycięzców!

A ter­az na koniec konkurs! Każ­da oso­ba która do koń­ca dnia podeśle w komen­tarzach zdję­cie na którym korzys­ta z pro­jek­tu P będzie miała szan­sę wygrać unikalny zestaw  dwudzi­es­tu czterech nigdy wcześniej nie uży­wanych przez zwierza przecinków. W czterech opc­jach kolorysty­cznych! Taki konkurs może się więcej nie zdarzyć!

PS1: Jeszcze dziś kole­jny odcinek podcastu!

Ps2: A zwierz by zapom­ni­ał! Dodatek do wpisu!

25 komentarzy
0

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris