Home Seriale Panowie z rozkładówki czyli o “Minx”

Panowie z rozkładówki czyli o “Minx”

autor Zwierz
Panowie z rozkładówki czyli o “Minx”

W świecie seri­ali wyróżnić moż­na zasad­nic­zo dwa typy pro­dukcji. Te o których mówią wszyscy i te które zwyk­le wchodzą trochę bok­iem i niekoniecznie są tem­atem sze­rok­iej dyskusji. Kiedy HBO Max weszło do pol­s­ki kil­ka pro­dukcji naty­ch­mi­ast stało się prze­bo­ja­mi – jak „Nasza ban­dera znaczy śmierć” czy „Julia”. Słusznie bo to pro­dukc­je dobre. Choć jed­nym z moich ulu­bionych a nieco mniej omaw­ianych seri­ali, które pojaw­iły się w ostat­nim cza­sie jest „Minx”

 

Roz­gry­wa­ją­cy się w lat­ach siedemdziesią­tych ser­i­al, opowia­da o ambit­nej dzi­en­nikarce i redak­torce Joyce, której życiową ambicją jest wydawanie cza­sopis­ma fem­i­nisty­cznego dla nieza­leżnych kobi­et. Prob­lem w tym, że są lata siedemdziesiąte i nikt takiego tytułu nie chce w swo­jej ofer­cie. To znaczy praw­ie nikt – Joyce spo­ty­ka bowiem na swo­jej drodze Douga Renet­ti – nieco szem­ranego, ale uroczego wydaw­cę prasy pornograficznej. Doug widzi potenc­jał w nowym cza­sopiśmie – fem­i­nisty­czne tek­sty i nagi facet na rozkładów­ce – to zdaniem doświad­c­zonego wydaw­cy coś co może się sprzedać.

 

 

I tak wchodz­imy w his­torię dość niety­powego sojuszu – fem­i­nisty­cznych idei z prasą pornograficzną. Co z tego wychodzi? Bard­zo dobrze poprowad­zony i sym­pa­ty­czny ser­i­al, który przyglą­da się kwes­t­iom oby­cza­jowym, odkry­wa hipokryzję najróżniejszych środowisk, a w cen­trum staw­ia oczy­wiś­cie najbardziej budzą­cy emoc­je  pro­ces na świecie – pro­ces wydawa­nia cza­sopis­ma. I tak jest to ten ser­i­al, w którym mno­gość pokazanych na ekranie penisów może nieco zaskaki­wać (ostate­cznie to jed­no z ostat­nich fil­mowych tabu) ale jed­nocześnie – jest to oby­cza­jowo pro­dukc­ja dużo bardziej kon­ser­waty­w­na niż się może wydawać. Nagi penis nigdy nie jest tu czys­to sek­su­al­ny, wręcz prze­ci­wnie – częś­ciej jest zabawny, niegroźny czy nawet – jest ukłonem w stronę zupełnie nieobec­nego niemal w medi­ach- posz­er­zonego pokazy­wa­nia męs­kich ciał gdzie nie wszyscy wyglą­da­ją tak samo.

 

 

Przy czym cen­trum his­torii pozosta­je fem­i­nizm – ten z lat siedemdziesią­tych, który przy­pom­i­na nam jak wiele było wtedy do zdoby­cia, ale też – jak wiele najróżniejszych prob­lemów z który­mi dziś bory­ka się ten ruch było też wtedy obec­nych. Od tem­atu sek­siz­mu wśród grup hip­isows­kich, przez nowe pokole­nie fem­i­nis­tek, które swo­ją radykalnoś­cią odrzu­ca­ją nawet Joyce, przez drob­ne zwycięst­wa kobi­et, które teo­re­ty­cznie wpa­sowały się w schemat spoko­jnego życia domowego – wszys­tkie te aspek­ty zna­jdą swo­je miejsce w seri­alu. Przy czym twór­cy wyraźnie patrzą z sym­pa­tią na najróżniejsze pode­jś­cia do kwestii fem­i­nisty­cznych a też – ze zrozu­mie­niem i zaciekaw­ie­niem przyglą­da­ją się tej grupie, która zaj­mu­je się pornografią zde­j­mu­jąc z jej odi­um życiowych wyrzutków.

 

Ser­i­al bard­zo zysku­je dzię­ki dobrze dobranej obsadzie. Rolę Joyce gra Ophe­lia Lovi­bond, którą kojarzę z wielu bry­tyjs­kich ser­i­al. Jest to niezła rola bo dobrze łączy pewność siebie bohater­ki jako fem­i­nist­ki czy wydawniczyni z fak­tem, że jest to kobi­eta, która w sum­ie niewiele w życiu przeżyła i wiele z tego co głosi zna tylko z teorii. Jed­nocześnie fajnie udało się ująć ten moment w życiu każdego kto jest związany z akty­wiz­mem, kiedy nasze tezy wda­ją się jeszcze bard­zo świeże a już jest nowe pokole­nie, które ma zupełnie nowe pode­jś­cie do sprawy. Nie ukry­wam, że do seri­alu najbardziej przy­ciągnął mnie Jake John­son który gra Douga. John­son pozosta­je jed­nym z moich ulu­bionych aktorów od cza­su „New Girl” – bo niewielu jest aktorów kome­diowych, którzy umieją obdarzać swoich bohaterów tak nat­u­ral­nym urok­iem. Tu w roli nieco szem­ranego ale w sum­ie ucz­ci­wego wydaw­cy sprawdza się doskonale. Plus jak zwyk­le w takich pro­dukc­jach ma dobrą chemię z otacza­ją­cy­mi go posta­ci­a­mi kobiecy­mi, choć ser­i­al na razie nie sugeru­je żad­nego wątku roman­ty­cznego pomiędzy tą dwójką.

 

 

Świet­nya na ekranie jest Jes­si­ca Lowe jako Bam­bi – jed­na z wielu mod­elek pracu­ją­cych dla cza­sopis­ma. To taka bard­zo kome­diowa rola, gdzie oczy­wiś­cie dziew­czy­na, która wyglą­da dokład­nie jak z rozkładów­ki cza­sopis­ma z nag­i­mi pani­a­mi, ma więcej ole­ju w głowie niż niejed­na oso­ba wokół niej. Ale rola jest zagrana szcz­erze, więc nawet jeśli stereo­ty­powa to nie drażni. Bard­zo podo­ba mi się Lennon Parham jako Shelly – sios­tra Joyce, teo­re­ty­cznie spoko­j­na gospo­dyni domowa, real­nie – oso­ba, która ma światu do zaofer­owa­nia dużo więcej i być może – łatwiej jej przekraczać granice o których sama Joyce tylko pisze.

 

Oglą­da­jąc „Minx” miałam odległe sko­jarzenia z nieodżałowanym „GLOW” – czyli znów ser­i­al bard­zo moc­no skon­cen­trowany na posta­ci­ach kobiecych, przy­pom­i­na­ją­cych sytu­ację sprzed kilku dekad i dobrze baw­ią­cych się realia­mi his­to­ryczny­mi. Ser­i­al ma też mój ulu­biony for­mat – z jed­nej strony pół­godzinne odcin­ki wskazu­ją na kome­diowy wydźwięk pro­dukcji, z drugiej – trud­no nazwać ser­i­al czys­to kome­diowym bo emoc­je i ambic­je bohaterów są potrak­towane jak najbardziej poważnie. Serio mam wraże­nie, że od pewnego cza­su najlepiej mi wchodzą właśnie seri­ale w takim for­ma­cie. Być może dlat­ego, że zostaw­ia­ją pewien niedosyt zami­ast być przegadane.

 

Cały sezon „Minx’ zna­jdziecie na HBO Max – przez kil­ka tygod­ni ser­i­al wchodz­ił w dys­try­bucji po dwa odcin­ki na raz co przyz­nam – bard­zo mi się spodobało, bo z jed­nej strony – mogłam się nim cieszyć dłużej, z drugiej – nie było tak, że był jeden odcinek i do widzenia. I tak w pier­wszym odcinku tego seri­alu jest więcej penisów niż w słyn­nej sce­nie w „Euforii” ale zapew­ni­am was, że nie jest to sce­na ani strasz­na, ani przekracza­ją­ca jakieś niesamowite bari­ery – po pros­tu ser­i­al zrzu­ca z siebie na początku jak­iś ciężar i potem jest już lekko, miło i przy­jem­nie. Mam wielką nadzieję, że na jed­nym sezonie się nie skończy.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online