Home Film Szata zdobi bohatera czyli o wystawie „Moda i Kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł”

Szata zdobi bohatera czyli o wystawie „Moda i Kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł”

autor Zwierz
Szata zdobi bohatera czyli o wystawie „Moda i Kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł”

Jak pewnie zauważyliś­cie Zwierzem ostat­nio mio­ta po Polsce. Do więk­szoś­ci miejsc przy­by­wam by roz­maw­iać, wykładać czy szkolić. Ale do Wrocław­ia, Zwierz przy­jechał żeby patrzeć. I to nie na byle co tylko na wys­tawę pod doskon­ałym tytułem  Moda i Kino. I musi wam powiedzieć — jest pod wraże­niem tego co zobaczył.

Wys­tawa „Moda i Kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Paw­ilonie Czterech Kop­uł” może nie brz­mi najbardziej pory­wa­ją­co do momen­tu w którym zdamy sobie sprawę co tak właś­ci­wie  może­my na niej zobaczyć. Zaczni­jmy od skró­tu CeTa —  Cen­trum Tech­nologii Audiow­iz­ual­nych, to insty­tuc­ja będą­ca spad­ko­bier­cą wrocławskiej Wytwórni Filmów Fab­u­larnych. Jeśli wyda­je się wam, że więk­szość znanych filmów okre­su PRL pow­stawała w Warsza­w­ie i Łodzi to znaczy, że zupełnie zapom­nieliś­cie o Wrocław­iu. To tu pow­stały Popiół i Dia­ment, Sami Swoi, Lal­ka, Rękopis Znaleziony w Saragossie, Giuseppe w Warsza­w­ie, Nóż w Wodzie czy Test pilota Pirxa. Do tego jeszcze nie moż­na zapom­nieć o pro­dukc­jach telewiz­yjnych jak Czterej Pancerni i Pies czy Stawka Więk­sza niż Życie. Niemal jed­na czwarta pro­dukcji w powo­jen­nej Polsce pow­stawała właśnie we Wrocławiu.

 

Zwierz mógł się prze­jść po wspani­ałym odnowionym budynku Paw­ilonu Czterech Kopuł

Co to oznacza? Że w olbrzymich zbio­rach kostiumów i rek­wiz­ytów znalazły się właśnie te do najbardziej znanych pol­s­kich filmów. I to właśnie one (wraz z bard­zo ciekawy­mi kostiu­ma­mi do nieco gorzej pamię­tanych dziś pro­dukcji) stanow­ią trzon wys­tawy. Dla niek­tórych oglą­danie kostiu­mu fil­mowego może się wydawać dość nudne. Wszak to tylko rzeczy które mają na sobie bohaterowie. Nic bardziej myl­nego. Wys­tawa nie jest po pros­tu okazją do wspom­nienia kostiumów ze znanych filmów. To także unikalna możli­wość uświadomienia sobie jak kostium fil­mowy infor­mu­je nas o charak­terze, pozy­cji czy zami­arach bohaterów. Kostiumy czy­tamy w fil­mach dość instynk­town­ie – niek­tóre kolory i kro­je kojarzymy z niewin­noś­cią bohaterów, inne jed­noz­nacznie wiąże­my z pewny­mi cecha­mi charak­teru czy np. pozy­cją społeczną. Kostium niekiedy dopowia­da skąd bohater przy­chodzi, infor­mu­je, jeszcze przed pier­wszą lin­ijką dia­logu z kim tak właś­ci­wie mamy do czynienia. Jed­nocześnie musi osadzać his­torię w świecie, tworzyć spójną este­tykę. Dobrze skro­jony kostium mówi w filmie włas­nym głosem, niekiedy jak np. w przy­pad­ku stro­ju Zbysz­ka Cybul­skiego z Popi­ołu i Dia­men­tu – współt­worzy legendę.

 

Jed­na część wys­tawy pokazu­je nam kostiumy do fil­mu “Test Pilota Pirxa” gdzie mamy retro wiz­jie przyszłości

Oglą­danie kostiumów na żywo pozwala dostrzec jak bard­zo różnią się one po pros­tu od stro­jów z konkret­nej epo­ki. Są zde­cy­dowanie bardziej wyraziste, częs­to prz­erysowane (zwłaszcza tam gdzie pojaw­ia­ją się śmi­ałe lin­ie czy zestaw­ienia kolorów). Częs­to – choć naśladu­ją stro­je z epo­ki bywa­ją od nich nieco bardziej nowoczesne – nastaw­ione na este­tykę odbior­cy, który jed­nak postrze­ga przeszłość nieco inaczej. Do tego wyraźnie moż­na dostrzec że kostium fil­mowy musi oper­ować zde­cy­dowanie bardziej stanow­czy­mi zestaw­ieni­a­mi kolorysty­czny­mi czy w ogóle – kolora­mi których niekoniecznie byśmy się spodziewali. Dlaczego? Ponieważ jed­nak posta­cie widziane najpierw w oku kamery a potem w filmie, rzad­ko wyglą­da­ją tak samo jak w real­nym życiu. Z resztą dochodzą do tego inne czyn­ni­ki – wyko­rzys­tanie koloru w przy­pad­ku kręce­nia fil­mu na taśmie czarno-białej jest zupełnie inne – kostiumy z cza­sów kiedy krę­cono filmy czarno białe mają swo­je nat­u­ralne kolory ale dobier­ane z pamię­cią o tym jak wypad­ną na kliszy. Do tego widać, że nieco bardziej się błyszczą, widać że szyte były tak by móc je prz­er­abi­ać i dos­tosowywać do kole­jnych scen czy aktorów. To bliskie spo­jrze­nie pozwala też zdać sobie sprawę jak bard­zo to co widz­imy na ekranie jest wynikiem pra­cy bard­zo wielu osób które tworzą coś imi­tu­jącego naszą rzeczy­wis­tość, ale jed­nocześnie – niesły­chanie prze­myślanego, tak by zgry­wało się z językiem filmu.

 

Kul­towy strój z Popi­ołu i Diamentu

Cała wys­tawa podzielona jest na trzy główne dzi­ały.  Pier­wszą część „wiz­je przyszłoś­ci” wypeł­ni­a­ją przede wszys­tkim kostiumy do fil­mu „Test Pilota Pirxa”. Pokazu­ją ciekawe zjawisko – z jed­nej strony widz­imy tą starze­jącą się wiz­ję przyszłoś­ci (rzek­libyśmy, że są to kostiumy więcej niż retro) ale z drugiej – pewne ele­men­ty stałe. Jak na przykład wiz­ja, że stro­jem który będzie rządz­ił w przyszłoś­ci będzie jed­noczęś­ciowy, jed­no­li­ty kolorysty­cznie kom­bine­zon. Oczy­wiś­cie w tych wiz­jach przeszłoś­ci odbi­ja się sporo trendów, które pojaw­iły się w modzie w lat­ach pow­sta­nia fil­mu. Środ­kowa część wys­tawy to Bohaterowie Współczes­noś­ci – to taka trochę przemieszana część gdzie przede wszys­tkim zna­jdziemy najsławniejsze kostiumy m.in. te z Popi­ołu i Dia­men­tu, Samych Swoich, Staw­ki więk­szej niż życie  czy – moje ukochane – z Klątwy Doliny Węzy. Na samym końcu czeka nas część „Zma­gania z his­torią” gdzie zna­jdziemy przede wszys­tkim kostiumy naw­iązu­jące  do stro­jów z przeszłoś­ci. Tu z kolei na pewno przy­ciągną uwagę kostiumy do Lal­ki czy do Rękopisu znalezionego w Saragossie.

 

A to kostiumy z jed­nego z najlep­szych filmów (nie tylko pol­s­kich) czyli “Rękopisu znalezionego w Saragossie”

 

Ostat­nim ele­mentem tytułu wys­tawy jest Paw­ilon Czterech Kop­uł. To było dla mnie olbrzymie zaskocze­nie. Miałam niesamow­itą możli­wość oglą­da­nia muzeum w którym nie było niko­go. To trochę taki sza­lony sen każdego młodego intelek­tu­al­isty (ok Zwierz na warun­ki muzealne wciąż jest młody), znaleźć się samot­nie w muzeum. Zwier­zowi udało się dzię­ki włas­nej gapowa­toś­ci – przy­jechał do Wrocław­ia w poniedzi­ałek, zapom­i­na­jąc o starej jak świat zasadzie – w poniedzi­ałek muzea są nieczynne. Na całe szczęś­cie od czegoś się jest blogerem. Otwarto przed nim pod­wo­je muzeum, i zwier­zowi ukaza­ła się cud­ow­na przestrzeń. Odremon­towany w zeszłym roku Paw­ilon Czterech Kop­uł to budynek który pow­stał z myślą o celach wys­taw­i­en­niczych (potem był przez lata wyko­rzysty­wany min. przez Wytwórnię Fil­mową) choć tylko przez krót­ki czas po wojnie speł­ni­ał taką funkcję. Ter­az po odnowie­niu zde­cy­dowano się postaw­ić na niesły­chanie prostą for­mę – przestrzen­ny, mod­ernisty­czny, biały budynek mówi sam za siebie, a jed­nocześnie – daje niesamow­itą przestrzeń w której nic nie zakłó­ca odbioru sztu­ki. To abso­lut­nie ide­alne miejsce na zbio­ry Sztu­ki Współczes­nej które się tam mieszczą. Zwierz był zach­wycony ekspozy­cją – a właś­ci­wie tym ile ma ona odd­echu i przestrzeni.

 

Wiz­je przeszłoś­ci w kostiu­mach doskonale pokazu­ją jak moż­na nam pokazać przeszłoś­ci tak by była dla nas czytel­na i zrozumiała

Ale odnowiony budynek to także pró­ba ciekawego i nowego pode­jś­cia do iden­ty­fikacji wiz­ual­nej muzeum. Tym co abso­lut­nie zła­pało Zwierza za serce jest pomysł by odwiedza­ją­cy muzeum mogli – zry­wa­jąc kart­ki z zaw­ieszek – w kole­jnych salach zbier­ać włas­ny prze­wod­nik po muzeum. Tego typu kart­ki zna­jdziemy zarówno przy najważniejszych ele­men­tach ekspozy­cji ale także na kory­tarzach czy przy toale­tach – uważnie odwiedza­jąc każdy zakątek muzeum moż­na zebrać kart­ki które ułożą się nam w fajną graficzną reprezen­tację odwied­zonej przestrzeni. Doskon­ały pomysł nie tylko by zwró­cić uwagę na punk­ty infor­ma­cyjne ale też by zachę­cić odwiedza­ją­cych do uważnego zwiedza­nia całego muzeum. Warto też wspom­nieć o przestrzeni zna­j­du­jącej się w samym środ­ku paw­ilonu – zadas­zonym dziedz­ińcu (ponoć przez niek­tórych Wrocław­ian nazy­wanym czule lodowiskiem) na którym obok olbrzymich dzieł sztu­ki nowoczes­nej (które niekiedy potrze­bu­ją naprawdę sporo przestrzeni) zna­j­du­je się też sym­pa­ty­cz­na kaw­iar­nia. Tak więc nie trze­ba opuszczać wys­tawy by napić się kawy. Widać zresztą, że muzeum w swoim odnowionym budynku stara się wyjść poza klasy­czne poj­mowanie przestrzeni muzeal­nej i stworzyć raczej przy­jazne miejsce pub­liczne, w którym moż­na obcow­ać ze sztuką. Do takiego muzeum moż­na przyjść, posiedzieć, zajrzeć do księ­gar­ni i wyp­ić kawę między jed­nym a drugim dziełem sztu­ki współczes­nej. No i przy okazji pozach­wycać się cud­owną mod­ernisty­czną architekturą.

 

Dopiero kiedy zobaczymy kostiumy wyjęte z fil­mu czy z seri­alu (tu z Lal­ki) dostrzeże­my, ten wyjątkowy styl konkret­nych kostiumografów

Jak mówiłam miałam okazję Zwiedzać wys­tawę i całe muzeum bez innych zwiedza­ją­cych co dało mi też dość wyjątkową możli­wość zbliże­nia się np. do eksponatów na wys­taw­ie poświę­conej modzie. Niczego nie dotykałam (gdzież­by Zwierz śmi­ał) ale pode­jś­cie bliżej to naprawdę niesamowite przeży­cie – zwłaszcza że to prze­cież kawałek najprawdzi­wszej his­torii pol­skiego kina. Jed­nak jeśli jeszcze zdąży­cie wybrać się na wys­tawę (jest czyn­na do 30.12) to też będziecie mogli stanąć bard­zo blisko kostiumów i przy okazji poczy­tać o pro­ce­sie ich pow­stawa­nia. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się wam zdążyć  to Zwierz pole­ca znakomi­ty kat­a­log wys­tawy (autorstwa Mał­gorzaty Możdżyńskiej-Nawot­ki), który jest także doskon­ałym prze­wod­nikiem po tym jak czy­tać kostiumy fil­mowe ale też jak pow­stawały pro­jek­ty i jak wyglą­dała pra­ca nad kostiu­ma­mi do wielu z najważniejszych pol­s­kich filmów. To pub­likac­ja którą wiel­bi­ciele kina w Polsce jak najbardziej powin­ni mieć na półkach.

 

Cud­ow­na jest przestrzeń jaką współczes­nej sztuce daje mod­ernisty­cz­na architektura

Na koniec Zwierz musi wam jeszcze sprzedać ciekawą infor­ma­cję. Otóż wszys­tkie kostiumy wys­taw­iane są z wyko­rzys­taniem manek­inów właśnie z zasobów dawnej Wytwórni Fil­mowej. Niekoniecznie są to manekiny najpiękniejsze ale ide­al­nie dopeł­ni­a­ją zbio­ry i przy­pom­i­na­ją trochę, że jed­nak oglą­damy kostiumy fil­mowe, które nieza­leżnie od tego czy ich twór­cy chcieli opowiadać o przyszłoś­ci czy przeszłoś­ci, pow­stały w bard­zo konkret­nych cza­sach i musi­ały też odpowiadać pewnym este­ty­cznym wymogom cza­sów w których pow­stały. Patrzymy więc nie tylko na to jak dane cza­sy próbowano odt­worzyć, ale też jak dane cza­sy próbowano otworzyć mając w pamię­ci co podo­ba się wid­zowi z lat 60, 70 czy 80. Te manekiny i ich kosz­marne fryzury bard­zo o tym przy­pom­i­na­ją. Zresztą jak mi powiedziano – początkowo nie było planów by je wyko­rzys­tać ale okaza­ło się, że doda­ją całej wys­taw­ie uroku.

 

Odremon­towane muzeum to miejsce w którym moż­na sobie posiedzieć i pobyć ze sztuką

Zwierz zda­je sobie sprawę, że nie zostało wiele cza­su by tą fan­tasty­czną wys­tawę obe­jrzeć ale np. jeśli zna­jdziecie czas pomiędzy świę­ta­mi a Syl­westrem to Zwierz sprawdz­ił, że Muzeum będzie dzi­ałać a wys­tawa będzie jeszcze udostęp­niona do zwiedza­nia. Więc nie wszys­tko stra­cone. Sam Zwierz planu­je koniecznie do paw­ilonu wró­cić latem – bo to wręcz marze­nie – prze­jść się po parku a na zakończe­nie spaceru pójść do prze­jrzys­tego i powala­jącego prostą for­mą muzeum, spędz­ić trochę cza­su w otocze­niu sztu­ki współczes­nej. Zwierz się cieszy na samą myśl o tej wycieczce. A was – nieza­leżnie czy jesteś­cie z Wrocław­ia, czy musi­cie się tam dopiero wybrać, z całego ser­ca zachę­cam byś­cie koniecznie skierowali się do Paw­ilonu Czterech Kop­uł bo to miejsce które doskonale pokazu­je, jak wspani­ałą przestrzenią może być muzeum.

 

Nawet jeśli nie pamięta­cie filmów to nadal moż­na podzi­wiać sztukę robi­enia kostiumów

Ps: Zwierz został zapros­zony do Wrocław­ia przez Muzeum Nar­o­dowe we Wrocław­iu, którego Muzeum Sztu­ki Współczes­nej jest oddziałem.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online