Home Seriale Płeć precz czyli stare pytania i nowe wyzwania

Płeć precz czyli stare pytania i nowe wyzwania

autor Zwierz
Płeć precz czyli stare pytania i nowe wyzwania

Nom­i­nac­ja do Złotego Globu dla Emmy D’Arcy za rolę w „Rodzie Smo­ka” otworzyła ponown­ie kon­wer­sac­je o tym — jak właś­ci­wie zmieś­cić niebi­na­rne oso­by w świecie naszego bina­rnego myśle­nia o filmie i świecie. Zwłaszcza, że doty­chczas — sporo mówiliśmy o teorii — co by było gdy­by oso­ba niebi­na­rna znalazła się w świecie nagród i wyróżnień. Dziś już o tym nie roz­maw­iamy teo­re­ty­cznie tylko stoimy przed prob­le­mem prak­ty­cznym. I nie ma nic złego w zas­tanaw­ia­n­iu się — jak ten prob­lem rozwiązać

W jed­nym z wywiadów D’Arcy dostrzegło ironię tego jak dzi­ała obec­nie Hol­ly­wood — na początku kari­ery ukry­wanie swo­jej tożsamoś­ci wydawało się abso­lut­nie nat­u­ralne — ostate­cznie nikt nie dostar­czał wzoru udanej kari­ery oso­by niebi­na­rnej. Ale najwięk­sza rola, najwięk­sza pop­u­larność i co za tym idzie nom­i­nac­je — pojaw­iły się kiedy D’Arcy przes­tało się ukry­wać. W jed­nym z ostat­nich wywiadów — oso­ba aktor­ka zwraca uwagę, że dopiero kiedy HBO zadało pytanie — z jakich zaimków właś­ci­wie mamy korzys­tać — okaza­ło się, że nie jest niemożli­wym stworzyć przestrzeń gdzie nie wszys­tko jest ide­al­nie binarne. 

Tu jed­nak prze­chodz­imy właśnie do świa­ta wyróżnień. Przez lata wydawało się, że nagradzanie najlep­szej aktor­ki i akto­ra wycz­er­pu­je możli­woś­ci. Pojaw­ie­nie się przestrzeni dla utal­en­towanych osób queerowych zaburzyło ten prosty podzi­ał. Aktor i aktor­ka przes­tały być wystar­cza­ją­cy­mi poję­ci­a­mi. Co moż­na z tym zro­bić? Jed­nym z pomysłów jaki się pojaw­ił było zniesie­nie w ogóle podzi­ału na płeć w przy­pad­ku przyz­nawa­nia nagród. To dzieje się z resztą nadal — na zniesie­nie kat­e­gorii podzielonych ze wzglę­du na płeć zde­cy­dowały się nagrody MTV, Gotham czy kanadyjskie nagrody Spirit. 

Zniesie­nie podzi­ału na płeć wyda­je się z jed­nej strony dobrym krok­iem (ostate­cznie czy rzeczy­wiś­cie ma znacze­nie jakiej płci jest nagrod­zona oso­ba — jak­by płeć nie jest związana z tal­en­tem) ale pojaw­ia­ją się głosy, że to może być krok by jeszcze mniej kobi­et niż doty­chczas dostawało nagrody. Wiele osób wskazu­je, że w wielu tech­nicznych kat­e­go­ri­ach, w których nie ma podzi­ału na płeć nagrody zwyk­le trafi­a­ją do mężczyzn — zniesie­nie podzi­ału na płeć w kat­e­go­ri­ach aktors­kich mogło­by ograniczyć liczbę wyróżnionych kobi­et. Jeśli zaś tak by się nie stało — wtedy każ­da nagrod­zona kobi­eta musi­ała­by wal­czyć dodatkowo z oskarże­ni­a­mi, że dostała nagrodę tylko ze wzglę­du na płeć i „równouprawnie­nie” (co jak wiemy i tak się dzieje ilekroć kobi­eta zostanie nagrod­zona w zdomi­nowanych przez mężczyzn kategoriach).

Czy jest więc jakieś inne rozwiązanie? Oso­biś­cie coraz bardziej skła­ni­am się do tego, żeby ode­jść od płci aktorów i skupić się bardziej na samych rolach. Grasz kobi­etę? Dosta­jesz nom­i­nację za najlep­szą rolę kobiecą, grasz mężczyznę — męską? Inny­mi słowy — moglibyśmy wtedy porówny­wać role kobiece  i męskie — niekoniecznie patrząc na płeć ich wykon­aw­ców. Lin­da Hunt dostała w 1983 roku Oscara za rolę Bil­ly Kwana w „Roku niebez­piecznego życia” — była nomi­nowana z inny­mi aktorka­mi, bo kluc­zowa była płeć oso­by gra­jącej. Gdy­byśmy jed­nak odwró­cili sytu­ację i sparowali wszys­t­kich gra­ją­cych mężczyzn razem i wszys­t­kich gra­ją­cych kobi­ety razem — moim zdaniem moglibyśmy uniknąć pułap­ki myśle­nia, że kluc­zowa jest płeć oso­by gra­jącej. Przy czym oczy­wiś­cie — nie rozwiązu­je to wszys­t­kich prob­lemów, bo znów — nie będziemy mieli prostej kat­e­gorii dla osób niebi­na­rnych. W takim przy­pad­ku — nagrodze­nie po pros­tu najlep­szej roli — wyda­je się kluczowe.

Oczy­wiś­cie jest jeszcze jed­na możli­wość — która wyda­je się być całkiem spoko. Moż­na zawsze zapy­tać osobę aktorską, w której kat­e­gorii chci­ała­by być rozważana. Ja wiem, że wiele osób jest prz­er­ażonych gdy pojaw­ia się propozy­c­ja by kogokol­wiek o cokol­wiek zapy­tać a potem to respek­tować, ale — to też jest w sum­ie proste rozwiązanie. Zwracam uwagę, że Emma D’Arcy zaak­cep­towało nom­i­nację w kat­e­gorii „najlep­sza aktor­ka” — nie zwraca­jąc uwa­gi na to, że jest to nieprzys­ta­jące. Co też daje nam jeszcze jeden ele­ment tej dyskusji, o którym się częs­to zapom­i­na — oso­by aktorskie, które są niebi­na­rne, wcale nie „spraw­ia­ją prob­le­mu”, wręcz prze­ci­wnie — więk­szość z nich raczej stara się wpa­sować w ist­niejące ramy.

Kiedyś tego nie było” pewnie ktoś westch­nie. Istot­nie — kiedyś oso­by utożsami­a­jące się jako niebi­na­rne miały niemal zerowe, czy wręcz zerowe, szanse dostać rolę w pop­u­larnym seri­alu, a potem nom­i­nację do ważnej nagrody. Dziś takich osób wciąż jest bard­zo mało — sama mimo, że bard­zo intere­su­je się kine­matografią jestem w stanie wymienić zaled­wie kil­ka nazwisk osób, które pub­licznie deklaru­ją, że są niebi­na­rne. Czy sko­ro jest ich tak mało to w ogóle powin­niśmy coś zmieni­ać? Moim zdaniem — tak. Nie dlat­ego, że ktokol­wiek nas zmusza, ale dlat­ego, że ogól­nie — im bardziej odchodz­imy od prostych płciowych podzi­ałów tym bardziej może­my dojść do sed­na tego o co nam chodzi — szukanie osób utal­en­towanych, zajaw­ionych, które mają coś ciekawego do opowiedzenia. 

Na koniec mam wraże­nie, że wszelkie dyskus­je odnośnie szuka­nia przestrzeni dla osób niebi­na­rnych kończą się pewną frus­trac­ja — zwłaszcza ze strony osób, które wal­czą na rzecz równouprawnienia kobi­et w prze­myśle fil­mowym. Jak to tak, jeszcze nie znaleźliśmy równej pozy­cji dla kobi­et, a już w ogóle mówimy o odrzuce­niu prostego podzi­ału na płeć. Oso­biś­cie mam wraże­nie, że po pier­wsze — te dwie rzeczy abso­lut­nie się nie wyk­lucza­ją. To nie jest tak, że jeśli mam wąt­pli­woś­ci czy nagrody za aktorstwo powin­ny być dzielone ze wzglę­du na płeć to nie mogą dostrzec jak bard­zo niek­tóre są zdomi­nowane przez mężczyzn.  Wciąż uważam, że powin­niśmy mówić o tym jak niewiele kobi­et jest  nomi­nowanych do nagród za reży­ser­ię i dlaczego niek­tóre ele­men­ty prze­mysłu fil­mowego są tak jed­no­lite jeśli chodzi o płeć (np. Ta jed­na jedy­na nom­i­nac­ja do Oscara za najlep­sze zdję­cia dla kobi­ety).   Po drugie — mam poczu­cie, że tak naprawdę w tym momen­cie -  każde otwar­cie, każ­da pró­ba ruszenia sys­te­mu nagród czy w ogóle całej kine­matografii dzi­ała na korzyść grup, dyskrymi­nowanych w tym kobi­et. Po pros­tu im moc­niej potrząsa się skost­ni­ały­mi struk­tu­ra­mi, tym więcej zmi­an i dobra przyjdzie dla wszystkich. 

Z resztą sko­ro już przy tym jesteśmy — to nie jest tak, że kwes­t­ia płci jest jedyną w której należało­by potrząs­nąć fil­mowym światem. Niedawne zain­tere­sowanie neo babies czyli dzieć­mi sław pokazu­je jak zamknię­tym obiegiem jest Hol­ly­wood. Otwar­cie go na oso­by z innych grup społecznych — bez wzglę­du na iden­ty­fikację, na pewno było­by powiewem świeżoś­ci. Nie wierzę by ktokol­wiek stracił na tych zmi­anach. Hol­ly­woodz­ka eli­ta sobie poradzi, a resz­ta będzie miała więk­sze szanse by do niej dołączyć.  Choć zgadzam się — jest jedne prob­lem — więk­szość z nas nigdy nie będzie tak cool jak Emma D’Arcy. Ale zawsze może­my nad tym pracować. 

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online