Home Film Oppowiedz swoją historię czyli konkurs Oppo i Nowe Horyzonty

Oppowiedz swoją historię czyli konkurs Oppo i Nowe Horyzonty

autor Zwierz
Oppowiedz swoją historię czyli konkurs Oppo i Nowe Horyzonty

Muszę przyz­nać, że rzad­ko zdarza mi się usłyszeć o pomyśle konkur­su, który budzi we mnie nie tylko entuz­jazm ale także lek­ki żal że z różnych racji nie mogę wziąć w nim udzi­ału. A tak jest z konkursem orga­ni­zowanym w ramach współpra­cy Oppo z Nowy­mi Hory­zon­ta­mi. Konkur­sie o którym chcę wam napisać dwa słowa i zachę­cić was być może do udziału.

 

Od razu zacznę od tego, że są w Polsce fes­ti­wale fil­mowe i są Nowe Hory­zon­ty. To ogólnopol­s­ki spęd wiel­bi­cieli kina, ludzi którzy kupu­ją bile­ty i kar­ne­ty w ciem­no, wsta­ją kiedy pieje kur by być pier­wszy­mi do rez­erwacji i kładą się późno w noc bo to nie ich wina, że ten ekspery­men­tal­ny film trwał cztery godziny a potem jeszcze trze­ba go obgadać. Nowe Hory­zon­ty to takie miejsce gdzie każdy może się w kinie głęboko zakochać, a ci zakochani przeżyć prawdzi­wie let­ni romans, po którym miesią­ca­mi śni się fil­mowy­mi sek­wenc­ja­mi. Kiedy byłam stu­den­tką nigdy nie było mnie stać na to by ruszyć do Wrocław­ia, więc dziko zaz­droś­ciłam. Potem jak dorosłam finan­sowo to trud­no było wykroić czas na fes­ti­w­al. Wtedy kiedy tam zaś byłam czułam się jak w domu.

 

 

 

Nie da się ukryć, że Nowe Hory­zon­ty to mar­ka w Polsce znaczą­ca, i budzą­ca szyb­sze drże­nie ser­ca fil­mowego widza. Dlat­ego od razu przyjrza­łam się uważniej, kiedy dowiedzi­ałam się, że fes­ti­w­al zgodz­ił się na współpracę z Oppo przy konkur­sie — bo nie da się ukryć — pomyślałam sobie, że bebła to oni pro­mować nie będą. I rzeczy­wiś­cie sam konkur­sowy pomysł jest bard­zo fajny. A nagrody — nie da się ukryć atrakcyjne.

 

 

Jak wyglą­da sam konkurs? Po pier­wsze jego tytuł brz­mi „Film Your Sto­ry”  co daje twór­com (chci­ałam napisać młodym ale prze­cież każdy ma swo­ją his­torię) mnóst­wo szans na to by znaleźć się w tej opowieś­ci. Co ciekawe — mimo, że to konkurs fil­mowy — na początku nie musi­cie koniecznie niczego fil­mować — wystar­czy, że prześle­cie sce­nar­iusz, sto­ry­board, skrypt, prezen­tację — inny­mi słowy zaprezen­tu­je­cie tu swój pomysł. His­to­rie mogą być prz­eróżne, ale ważne — musi­cie wziąć pod uwagę możli­woś­ci nowego tele­fonu Oppo z serii Reno5 — zwłaszcza funkcję Dual- View Video (pozwala­jącą krę­cić w obie strony na raz) — którą powin­niś­cie jakoś kreaty­wnie w tą his­torię wpisać.  Warto też pamię­tać, że konkurs doty­czy filmów krótkome­trażowych więc zapro­ponowany film powinien mieć koło 10 minut.

 

 

Pier­wszy etap przesyła­nia pomysłów trwa do 25.05. Co potem? Pięt­naś­cie naj­ciekawszych pomysłów wybranych przez jury zostanie zre­al­i­zowane przez pomysło­daw­ców za pomocą tele­fonów Opp­po Reno 5. To ważne — nie musi­cie mieć takiego tele­fonu dostaniecie go jeśli prze­jdziecie do eta­pu drugiego — stąd tak naprawdę nie musi­cie mieć nic poza wyobraźnią, i pomysłem. Więcej — nie musi­cie star­tować w konkur­sie sami, bo możli­we są zgłoszenia zarówno indy­wid­u­alne jak i grupowe.

 

Prze­jdźmy jed­nak do eta­pu drugiego konkur­su, bo tu się zaczy­na­ją nagrody naprawdę fan­tasty­czne. Po pier­wsze Nagro­da głów­na to 10 tys. zło­tych. To nie są drob­ne na waci­ki (chy­ba że te waci­ki są pozła­cane). Nato­mi­ast chy­ba serce każdego twór­cy poruszy bardziej fakt, że w ramach nagrody przewidziano też zre­al­i­zowanie fil­mu krótkome­trażowego (na pod­staw­ie tego zwycięskiego) zre­al­i­zowanego z pro­fesjon­al­ną ekipą i pod men­torską opieką spec­jal­istów. Budżet tego fil­mu będzie całkiem przyz­woity a sama pro­dukc­ja zostanie pokazana w cza­sie gali zamknię­cia Nowych Hory­zon­tów 21.08.

 

 

 

Inny­mi słowy tak naprawdę moż­na wygrać nie tylko nowy tele­fon, czy przy­jem­ny grant ale przede wszys­tkim debi­ut na jed­nym z najbardziej uznanych fes­ti­wali fil­mowych w Polsce. Jeśli marzy się wam taka fil­mowa kari­era — cóż nie ukry­wam — to jest trochę nagro­da marzeń. Oczy­wiś­cie tu pojaw­ia się pytanie kto będzie filmy oce­ni­ał. Skład jury to też nie jest tajem­ni­ca. Zna­jdą się w nim: Roman Gutek — prezes Sto­warzyszenia Nowe Hory­zon­ty i założy­ciel MFF Nowe Hory­zon­ty, Marcin Pieńkows­ki — dyrek­tor fes­ti­walu i dyrek­tor artysty­czny MFF Nowe Hory­zon­ty, Mo Zhang – Brand Menedżer­ka OPPO w Polsce, Marcin Prokop – dzi­en­nikarz związany przez lata z filmem i muzyką, ambasador mar­ki OPPO w Polsce oraz Michał Wilczews­ki – fotograf i influ­encer znany jako Wujaszek Liestyle.

 

Jeśli sam pomysł konkur­su wyda­je się wam fajny ale macie pustkę w głowie czy nawet nie wiecie gdzie zacząć prz­er­abi­ać swo­ją his­torię na ciekawy film to już spieszę donieść że o takich potenc­jal­nych uczest­nikach konkur­su też pomyślano. 19.05 na Face­book MFF Nowe Hory­zon­ty oraz OPPO odbędzie się bezpłat­ny webi­na­ria przy­go­towany przez Ate­lier Sce­nar­ius­zowe, gdzie moż­na się dowiedzieć jak zaprezen­tować pro­jekt fil­mu, przed­staw­ić his­torię czy jak pisać treat­ment. Inny­mi słowy — dowiecie się jak właś­ci­wie się zabrać do konkur­sowego wyzwania.

 

Wiem, że wyzwanie by opowiedzieć swo­ja his­torię może się wydać trudne, bo to tak wiel­ki tem­at, że cza­sem trud­no skupić się na jed­nym wycinku. Ale warto zadać sobie pytanie – jaka opowieść jest taka naprawdę nasza, wyjątkowa, osad­zona w naszym doświad­cze­niu, wrażli­woś­ci, postrze­ga­niu świa­ta. Wbrew temu co się częs­to wyda­je – nasze per­spek­ty­wy wcale nie są takie banalne, a nasze doświad­czenia – nie zawsze są tak powszechne jak się wyda­je. Nie da się ukryć, że nawet jeśli nasze his­to­rie są podob­ne do cud­zych to wciąż – rzad­ko kiedy iden­ty­czne. Dlat­ego nie mam wąt­pli­woś­ci, że więk­szość z was ma o czym opowiedzieć i pokazać jak patrzy na świat.

 

 

Cóż to tyle co chci­ałam wam powiedzieć — sama mam wraże­nie, że to konkurs prze­myślany i taki, który naprawdę może coś dać osobom, które chci­ał­by postaw­ić krok w stronę opowiada­nia włas­nych his­torii. Podlinkowu­ję wam reg­u­lamin i stronę, na której może­cie się zare­je­strować i moc­no trzy­mam kciu­ki za wszys­t­kich którzy zde­cy­du­ją się wziąć udzi­ał w konkur­sie. Sama w tym roku wybier­am się na Nowe Hory­zon­ty i mam nadzieję, że przyjdzie mi radośnie oklaski­wać zwycięzcę rywalizacji.

 

Niech moc i tele­fon będzie z wami.

 

Post pow­stał w ramach współpra­cy z marką Oppo.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online