Home Film Pod palcami czyli o czym nie będziemy rozmawiać po 94. Oscarach

Pod palcami czyli o czym nie będziemy rozmawiać po 94. Oscarach

autor Zwierz
Pod palcami czyli o czym nie będziemy rozmawiać po 94. Oscarach

 

Nie będę pisać o tym jak Will Smith spoliczkował Chrisa Roc­ka. Kilka­naś­cie sekund po tym jak dłoń jed­nego akto­ra spadła na policzek komi­ka, uświadomiłam sobie, że gala dobiegła koń­ca. Że tym jed­nym uderze­niem Will Smith przekreślił wszys­tko co się tej nocy dzieje. Że nieza­leżnie od wyników kole­jne dni i godziny spędzę roz­maw­ia­jąc tylko o jed­nym. Że jeśli gala zapisze się w pamię­ci to tylko z powodu tego, ile emocji wzbudz­iło samo wydarze­nie. I tak kamie­niem zaległo mi na ser­cu przeko­nanie, które potwierdz­ił poranek. Will Smith pokazał, że niko­mu na Oscarach nie zależy. I odesłał w niepamięć rzeczy tego wiec­zo­ra najważniejsze.

 

Pod ręką Smitha zginęła przeło­mowość tej gali.  Ari­ana Debose, mogła mówić młodym queerowym dziew­czynom, że mogą w siebie wierzyć. Mogła dołożyć swój kamy­czek do his­torii reprezen­tacji łącząc fakt, że jest pier­wszą nie białą osobą queer z Oscarem aktorskim. Rita Moreno mogła patrzeć ze łza­mi w oczach jak 60 lat po jej sukce­sie kole­j­na latynos­ka się­ga gwiazd dzię­ki Ani­cie. Ale to wszys­tko przepadło. Być może już w chwili, w której Chris Rock otworzył usta by coś powiedzieć. A może tak naprawdę zag­inęło to jeszcze wcześniej gdzieś w poko­ju jakiegoś pro­du­cen­ta zda­jącego sobie dobrze sprawę z wielo­let­nich sporów Chrisa Roc­ka i Willa Smitha. Może w głowie spry­t­nego pro­du­cen­ta, który chci­ał mieć dobry kadr. Może w świecie, w którym nigdy tak naprawdę tri­um­fy i wzruszenia twór­ców się nie liczyły.

 

Ari­ana DeBose accepts the Oscar® for Actress in a Sup­port­ing Role dur­ing the live ABC tele­cast of the 94th Oscars® at the Dol­by The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood in Los Ange­les, CA, on Sun­day, March 27, 2022.

 

 

Jeszcze chwilę wcześniej Troy Kot­sur pokazy­wał nam jak wyglą­da miga­ją­cy człowiek, które­mu zabrakło słów. Ten moment, kiedy jego dłonie zasty­gały w powi­etrzu, bo ze wzruszenia nie mógł zacząć mówić – jest ostate­cznie pier­wszym Głuchym mężczyzną z Oscarem – był porusza­ją­cy. Oto wydarzyła się his­to­ria. Przepadło spo­jrze­nie porus­zonej Yuh-Jung Youn, która stała obok niego z Oscarem w dłoni by mógł podz­iękować. To ciepło między nimi wyparowało gdy Will Smith wstał ze swo­jego miejs­ca i ruszył w kierun­ki komika.

 

Rozpłynęły się jak sen zło­ty łzy, które wypełniły oczy Ken­netha Branagha. Człowieka, który na Oscarach bywał nie raz, od początku swo­jej kari­ery prag­nąc przekon­ać Akademię o swoim tal­en­cie. Ostate­cznie okaza­ło się, że najwięk­szą siłę ma opowieść o nim samym. Opowieść, którą stworzył w cza­sie pan­demii. Jego tak wyczeki­wana chwila tri­um­fu stanie się jedynie przypisem do wydarzenia, którego los zde­ter­mi­nowały szy­bkie kro­ki Smitha na scenę.

 

Troy Kot­sur accepts the Oscar® for Actor in a Sup­port­ing Role dur­ing the live ABC tele­cast of the 94th Oscars® at the Dol­by The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood in Los Ange­les, CA, on Sun­day, March 27, 2022.

 

W his­to­rycznych annałach ważniejsze stanie się to, jaka cisza zapadła po wymier­zonym ciosie, gdy gwiazdy i wid­zowie starali się zrozu­mieć co się dzieje. Umknie sto­ją­ca na sce­nie Jane Cam­pi­on, jed­na z najwybit­niejszych twór­czyń w his­torii kine­matografii, która jako dopiero trze­cia kobi­eta w his­torii ode­brała stat­uetkę za najlep­szą reży­ser­ię. To jasne potwierdze­nie jej wielkiego tal­en­tu, stanie się jedynie cieka­wostką, opowiadaną po tym jak wszyscy pokłócą się czy sytu­ac­ja była ustaw­iona czy nie.

 

W przeplata­ją­cych się inter­pre­tac­jach tego co Smith krzyknął do Roc­ka, nie prze­bi­je się sukces „Encan­to” opowieś­ci, która dała wielu Kolumbi­jczykom poczu­cie, że nie są dla Stanów jedynie roz­mazanym punkcikiem na mapie świa­ta, zagu­bi się uśmiech młodz­i­utkiej Bil­lie Eil­ish z jej Oscarem za piosenkę do „Nie czas umier­ać”, zapom­n­imy o tym momen­cie, gdy Lady Gaga ściska­jąc dłoń Lizy Minel­li, mającej prob­lem z przeczy­tanie kwestii, powie „Trzy­mam cię”. Niewielu będzie umi­ało wygrze­bać z pamię­ci cud­owne przemówie­nie Jen­ny Bea­van, nagrod­zonej za kostiumy czy Riza Ahme­da, który powró­cił na Oscary ode­brać nagrodę za najlep­szy film krótkometrażowy.

 

Ryusuke Ham­aguchi accepts the Oscar® for Inter­na­tion­al Fea­ture dur­ing the live ABC tele­cast of the 94th Oscars® at the Dol­by The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood in Los Ange­les, CA, on Sun­day, March 27, 2022.

 

W uję­ciu przes­traszonej miny Chrisa Roc­ka zginie to o czym moglibyśmy roz­maw­iać. O sek­sis­towskim skeczu Reginy Hall, który pokazał nam jakie są pod­wójne stan­dardy żar­towa­nia w odniesie­niu do kobi­et i mężczyzn. O niezbyt udanym wys­tępie Amy Schumer, która bard­zo chci­ała powiedzieć o Ukaranie ale chy­ba nie umi­ała. O tym jak Akademia niemal wiz­ual­nie podzieliła nomi­nowanych na równych i równiejszych, decy­du­jąc się posadz­ić najważniejszych nomi­nowanych na fotelach a nie na zwykłych krzesłach jak pozostałych. O czystym braku wyczu­cia jakim było prz­er­wanie prze­mowy reży­sera zwycięskiego “Dri­ve My Car” po pier­wszym zda­niu. Wszys­tkim w jed­nej chwili zostało odpuszczone.

 

W tej ogłusza­jącej ciszy jaka zapadła, w tej przed­w­cześnie urwanej trans­misji, zaginie i wpad­nie w czarną dzi­urę nieby­tu kil­ka Oscarów dla „Diuny”, za które dziękowali wzruszeni twór­cy, wskazu­jąc swo­jego reży­sera jako człowieka który dał im odpowied­ni kierunek. Nie wybrz­mi nagro­da dla Jes­si­cy Chas­tain, aktor­ki, która tyle zab­ie­gała­by stworzyć „Oczy Tam­my Faye” by potem tri­um­fować, gdy okaza­ło się, że rola o której marzyła poz­woliła jej pokazać spek­trum swo­jego wielkiego tal­en­tu. Każ­da przyz­nana tego wiec­zoru nagro­da będzie jedynie mar­gin­al­nym wydarze­niem.  Samo zwycięst­wo Smitha – ciekawym dodatkiem do wys­tępu wieczoru.

 

Jane Cam­pi­on accepts the Oscar® for Direct­ing dur­ing the live ABC tele­cast of the 94th Oscars® at the Dol­by The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood in Los Ange­les, CA, on Sun­day, March 27, 2022.

 

W końcu zwycięst­wo fil­mu „CODA” może nie najlep­szego, ale dającego całej olbrzymiej grupie ludzi możli­wość opowiedzenia o sobie włas­ny­mi słowa­mi, stanie się jedynie pią­tym tem­atem dnia. Zaraz po dyskus­jach o toksy­cznej męskoś­ci, ryc­erst­wie, dow­ci­pach, oby­cza­jach i dobrym wychowa­niu. Stanie się czymś zupełnie nie istot­nym co odno­tu­ją jedynie ci, którzy w tym sza­leńst­wie próbu­ją trzy­mać jak­iś azy­mut nakierowany na to co tego wiec­zo­ra miało się liczyć. A co przes­tało się w ogóle liczyć, kiedy kam­era krążyła między twarza­mi dwój­ki aktorów.

 

W roz­mowach, które prowadz­imy dyskus­ja o tym jak bard­zo Akademia zaw­iodła w przy­pom­i­na­niu o wojnie i ludobójst­wie w Ukrainie, będzie się swo­bod­nie przeplatać z his­torią niewielkiej bój­ki, która niczy­jego życia nie zniszczyła. Ta jakaś przedzi­w­na równowa­ga, ten jeden odd­ech, który wystar­czy nam by powiedzieć o jed­nym i drugim – będą jak zadra. Gdy woj­na nie będzie w stanie się prze­bić spod skan­da­liku. A co dopiero mówić o osiąg­nię­ci­ach twór­ców. Artysty­czny tri­umf Hansa Zim­mera jest gorszym memem, niż uję­cie sce­ny policzkowa­nia.  Być może poczu­je­my, że nigdy nie byliśmy tak daleko od zło­tych sal Dol­by The­atre, być może uświadomimy sobie, że w isto­cie w tej ucieczce od naszej codzi­en­noś­ci udało się nam tylko jeszcze lep­iej spre­cy­zować, gdzie jesteśmy.

 

Siân Hed­er and ASL inter­preter accept the Oscar® for Adapt­ed Screen­play dur­ing the live ABC tele­cast of the 94th Oscars® at the Dol­by The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood in Los Ange­les, CA, on Sun­day, March 27, 2022.

 

Kul­tura to przestrzeń w której wielu z nas szu­ka schronienia. Miejs­ca może nie świętego, ale takiego, w którym ważne jest zupełnie co innego niż w otacza­ją­cym nas świecie. Idziemy do kul­tu­ry by wskaza­ła nam drogę, odd­zieliła nam może dobro od zła, przy­pom­ni­ała o wartoś­ci­ach, dała schronie­nie. Bo tym jest kul­tura – schronie­niem dla naszej duszy. Więc kiedy w tej świą­tyni, pojaw­ia się coś co nie pasu­je. Bru­tal­nie wchodzi tam świat, który chcieliśmy zostaw­ić za pro­giem, to czu­je­my jej kru­chość. Widz­imy jej słabość. I czu­je­my ból bo ostate­cznie – i tam nas znalazła rzeczywistość.

 

Dlat­ego nie będę pisać o tym kto kogo spoliczkował. Nie mam ochoty tego więcej komen­tować, nie chcę się o to kłó­cić, nie chcę spędz­ić tygod­nia na roz­mowach o tym po czy­jej stron­ie stała rac­ja. Całe to wydarze­nie od początku do koń­ca jest wszys­tkim tym czym nie chce się zaj­mować pisząc o Oscarach. O czym nie chce roz­maw­iać, gdy zary­wam noc by spędz­ić ją w Dol­by The­atre. Przed czym uciekam, do chwil tri­um­fu i wzruszenia. Fakt, że ktokol­wiek wymusił tą zmi­anę tem­atu, że jed­nym ciosem wysłał w niebyt chwile radoś­ci i tri­um­fu – to wszys­tko budzi mój głębo­ki smutek. Moją niechęć. Może nawet odrzu­ca mnie na jakimś fizy­cznym poziomie.

 

Kei­th Urban and Nicole Kid­man dur­ing the Oscar® for Doc­u­men­tary Fea­ture dur­ing the live ABC tele­cast of the 94th Oscars® at the Dol­by The­atre at Ova­tion Hol­ly­wood in Los Ange­les, CA, on Sun­day, March 27, 2022.

 

Mogliśmy mieć Oscary, które zapamię­tamy ze wzglę­du na różnorod­ność zwycięzców. Na rękę wyciąg­niętą do pomi­janych grup. Na drob­ne zwycięst­wa osób, które od lat czekały na swo­ją stat­uetkę. Zami­ast tego mamy skan­dal i memy. I choć o Oscarach mówi się w tym roku bez porów­na­nia więcej niż w zeszłym, to życie pokazu­je, że cała idea takich nagród może zginąć pod jed­nym  paskud­nym żar­cie i wymier­zonym w gniewie policzku.

0 komentarz
62

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online