Home Ogólnie Cierpienia młodych arystokratów czyli dwa słowa o Patrick Melrose

Cierpienia młodych arystokratów czyli dwa słowa o Patrick Melrose

autor Zwierz
Cierpienia młodych arystokratów czyli dwa słowa o Patrick Melrose

Zwierz zawdz­ięcza seri­om z udzi­ałem Bene­dic­ta Cum­ber­batcha tyle, że nie mógł­by poczekać nawet jed­nego dnia by nie napisać o nowym pro­jek­cie z jego udzi­ałem. Dzię­ki dobrodziejst­wu HBO GO nie musi­ał szukać odcinków w szarej stre­fie Inter­ne­tu – wystar­czył jeden dzień i pier­wszy odcinek nowej serii Patrick Mel­rose był dla niego dostęp­ny. I dobrze bo Zwierz był­by bard­zo zły gdy­by musi­ał nań dłużej czekać.

Na sam początek – waż­na uwa­ga – Zwierz jeszcze nie czy­tał żad­nej powieś­ci które napisał Edward St Aubyn – nie żeby o nich nie słyszał, po pros­tu jakoś się nie złożyło. Ter­az po obe­jrze­niu pier­wszego odcin­ka seri­alu – na pewno sięg­nie po książkę – nie mniej, nie spodziewa­j­cie się w tym tekś­cie odniesień do tego jak ser­i­al ekranizu­je powieść – nie powiem, bo jeszcze nie wiem. Wiem nato­mi­ast, że sama powieść postała w dużym stop­niu w opar­ciu o auto­bi­ograficzne wąt­ki z życia auto­ra, który urodz­ił się w zamożnej arys­tokraty­cznej rodzinie – tylko po to by stać się ofi­arą molestowa­nia sek­su­al­nego ze strony ojca i cichego przyz­wole­nia mat­ki na takie dzi­ała­nia. Autor podob­nie jak bohater powieś­ci, też był uza­leżniony od hero­iny – ale udało mu się dzię­ki psy­choter­apii wyjść z uza­leżnienia i znaleźć – zdaniem kry­tyków – zde­cy­dowanie lep­szy sposób na wyraże­nie swo­jego gniewu i zawodu zarówno rodzi­ca­mi jak i pozy­cją społeczną.

 

Sam ser­i­al ma mieć pięć odcinków przy czym każdy z odcinków jest pow­iązany z jed­ną z książek auto­ra z serii powieś­ci.  To ciekawy pomysł zwłaszcza, że odcin­ki seri­alu mają nieco pon­ad godz­inę – co jed­nak wyda­je się mało na przełoże­nie his­torii zawartej w powieś­ci. Nie mniej – jak pisałam – nie jestem w stanie powiedzieć do jakiego stop­nia ten ambit­ny pomysł się udał – jak przeczy­tam powieść to na pewno dorzucę małą erratę. Na pewno jed­nak nie jest to jeden z tych seri­ali, które przy­pom­i­na­ją wszys­tkie inne które już widzieliśmy. Jest w tym raczej coś fil­mowego niż seri­alowego co przy­na­jm­niej moim zdaniem  jest plusem – bo spraw­ia, że przy­na­jm­niej w swoim pier­wszym odcinku Patrick Mel­rose jest zaw­ies­zony gdzieś między filmem a serialem.

 

Fabuła pier­wszego odcin­ka jest dość pros­ta. Patrick dosta­je wiado­mość – jego ojciec zmarł. Zmarł w Nowym Jorku, więc syn musi pole­cieć ode­brać prochy ojca i przy­wieźć je do Lon­dynu. Być może dla wielu na świecie była­by to strasz­na wiado­mość, ale Patrick przyj­mu­je infor­ma­c­je o śmier­ci ojca z radoś­cią. To znaczy radość pojaw­ia się jak tylko bohaterowie uda­je się trochę otrzeźwieć z narko­tykowego haju. Ma bowiem dwadzieś­cia parę lat (pier­wszy odcinek serii roz­gry­wa się w lat­ach osiemdziesią­tych a sza­cu­je­my że bohater urodz­ił się ok. lat sześćdziesią­tych) i jest hero­in­istą. Jed­nak do Nowego Jorku wyrusza z moc­nym postanowie­niem, że sko­ro ojciec już nie żyje to może czas odstaw­ić narko­ty­ki. Albo przy­na­jm­niej te najt­ward­sze narko­ty­ki. Co oczy­wiś­cie nie do koń­ca wychodzi bo konieczność ode­bra­nia prochów ojca spraw­ia, że Patrick chcąc nie chcąc musi myśleć o swoim kosz­marnym dziecińst­wie, w którym ojciec odgry­wał abso­lut­nie cen­tral­ną rolę.

 

Sam odcinek seri­alu zaw­ies­zony jest pomiędzy kilko­ma różny­mi tropa­mi i gatunka­mi. Z jed­nej strony mamy tu doskonale wyko­rzys­tany klasy­czny motyw Bry­tyjczy­ka w Stanach – człowieka który mimo potenc­jal­nej wspól­no­ty językowej czu­je się jak ryba wyrzu­cona na brzeg. W przekomicznej sce­nie kupowa­nia narko­tyków, kiedy bohater posługu­je się ang­iel­skim slang­iem zosta­je wzię­ty za taj­ni­a­ka. Jego cud­owne oburze­nie „Nie jestem polic­jan­tem, jestem Anglikiem” spraw­ia, że nawet sce­na kupowa­nia cięż­kich narko­tyków potrafi być zabaw­na. Bo w swo­jej przewrot­noś­ci ser­i­al łączy bard­zo mroczny motyw zma­gania się z traumą z pewnym ang­iel­skim poczu­ciem humoru – obow­iązkowym dys­tansem do życia jaki należy zachowywać. Jest to też przy­na­jm­niej w pier­wszym odcinku zapis ciągłej pró­by zachowywa­nia twarzy w pub­licznych sytu­ac­jach co jest trudne kiedy jest się na ciągłym dość zróżni­cow­anym haju, albo co gorsza ma się symp­to­my odstaw­ienia. Do tego jest to jeszcze jeden z tych filmów który roz­gry­wa się w dużym stop­niu w zamknię­tym hotelowym poko­ju w którym bohater odchodzi od zmysłów, ćpa i próbu­je znaleźć jakąkol­wiek równowagę.

 

Tym co jest w seri­alu chy­ba najbardziej przewrotne jest fakt, że nie wsty­dzi się (co jest wzięte z książek) pokazy­wać całkowitego zep­su­cia wyższych klas społecznych, opowiada­jąc o tym poprzez bohat­era który jest jed­nocześnie w dużym stop­niu benefic­jen­tem swo­jego pochodzenia. Patrick­owi wiele rzeczy uchodzi na sucho bo jest zamożny i dobrze urod­zony, hotel w którym prze­by­wa to taki hotel w którym nikt ci nie zwró­ci uwa­gi, że jesteś nać­pa­ny i najwyżej sprząt­ną nieco bardziej twój pokój po tym jak wyjdziesz.  Ale jed­nocześnie sam Patrick nie ma najm­niejszych wąt­pli­woś­ci, że tym co między inny­mi stoi za jego nało­giem, ale także za kosz­marnym zachowaniem jego ojca, jest pochodze­nie społeczne i wynika­ją­ca z niego życiowa postawa, wedle której człowiek nigdy nie powinien zaj­mować się niczym pożytecznym.

 

Nie udała­by się pewnie ta ekraniza­c­ja tak dobrze gdy­by nie obsadze­nie Bene­dic­ta Cum­ber­batcha w głównej roli. Cum­ber­batch narzekał kiedyś że wszyscy chcą go obsadzać w rolach dobrze urod­zonych anglików, ale nie ukry­wa­jmy – do twarzy mu z taką rolą. Poza tym doskonale się w nich sprawdza. I tu mamy taki dobry dowód że Cum­ber­batch to naprawdę doskon­ały aktor ale nierówny – musi mieć dobrego reży­sera – tu niemiec­ki reżyser Edward Berg­er zde­cy­dowanie umi­ał akto­ra poprowadz­ić. I wyszło dokład­nie to co spraw­iło, że parę lat temu świat się w Cum­ber­batchu zakochał. Kiedy trze­ba być dow­cip­nym, inteligent­nym i elok­went­nym Cum­ber­batch mówi szy­b­ciej i skład­niej niż my – nawet jeśli jego bohater jest po hero­inie. Ale kiedy Patrick chowa się pod łóżkiem przed cie­niem wspom­nienia swo­jego ojca – to wtedy Cum­ber­batch potrafi pokazać abso­lutne prz­er­aże­nie małego chłop­ca który wciąż w nim siedzi. I to jest naprawdę taka rola na którą aż przy­jem­nie się patrzy, bo nie ma w niej fałszy­wych nut.

 

Doskon­ały jest też pojaw­ia­ją­cy się na drugim planie Hugo Weav­ing jako ojciec bohat­era. Niewiele mówi (choć doskonale pod­kreślono wszelkie podobieńst­wa pomiędzy nim a Bene­dictem – jak ton gło­su czy oczy – tak że w filmie są do siebie dużo bardziej podob­ni niż na żywo) ale nie potrze­bu­je­my wielu scen z jego obec­noś­cią by naty­ch­mi­ast zrozu­mieć dlaczego Patrick ma taki prob­lem by pozbyć się stra­chu przed nim i dlaczego ojciec ode­grał w jego życiu tak ważną rolę. Poza tym – Weav­ing nie robi wiele, ale budu­je postać abso­lut­nie odraża­jącą. Za co ponown­ie – należy się ukłon zarówno w stronę akto­ra jak i reży­sera. Wszyscy pozostali aktorzy i aktor­ki w tym odcinku tworzą głównie tło dla bohat­era bo przy­na­jm­niej w tej pier­wszej odsłonie popis jed­nego aktor. I bogu dzię­ki zaan­gażowali do tej roli Cum­ber­batcha bo nie każdy aktor uniósł­by tak sza­lony odcinek.

 

Czy pole­cam? Jak na razie Zwierz czu­je się zain­try­gowany – zwłaszcza pod sam koniec kiedy Cum­ber­batch daje nam popis gry aktorskiej. Na pewno nie jest to typowy ser­i­al – nie jest to kole­jny krymi­nał czy romans, to raczej dowód na to, że seri­ale zapuszcza­ją się już w gatun­ki wcześniej zarez­er­wowane jed­nak głównie dla kine­matografii. I dobrze, bo to cud­own­ie oglą­dać ser­i­al w którym nikt nie prowadzi śledzt­wa. A najbardziej mnie cieszy, że narko­ty­czne eska­pady Cum­ber­batcha mogę oglą­dać zupełnie legal­nie i niemal od razu po pre­mierze. Och Bene­dict ileż to się zmieniło od cza­su kiedyśmy się ostat­nim razem widzieli.

Ps: To zde­cy­dowanie nie jest wpis spon­sorowany – ale jak­by co to Zwierz chci­ał­by wam jeszcze pod­powiedzieć że książ­ki na pod­staw­ie których pow­stał ser­i­al w Polsce wyda­je wydawnict­wo W.A.B.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online