Home Seriale Polityka ćwiczeń czyli o “Physical”

Polityka ćwiczeń czyli o “Physical”

autor Zwierz
Polityka ćwiczeń czyli o “Physical”

Rzad­ko zdarza mi się obec­nie tak bard­zo czekać na koniec seri­alu by w końcu móc o nim napisać. Tak było z nową pro­dukcją Apple TV+ czyli „Phys­i­cal” – ser­i­al o pewnej kali­forni­jskiej gospo­dyni domowej, która odkry­wa aer­o­bik i to odkrycie zmienia nie tylko jej życie. Jakkol­wiek durnie by to streszcze­nie nie brzmi­ało – „Phys­i­cal” lądu­je na mojej liś­cie pro­dukcji, które muszę pole­cać bo widzi­ało je zde­cy­dowanie za mało osób.

 

Od razu chcę zaz­naczyć – kil­ka razy widzi­ałam, jak ktoś odnosił się do tego seri­alu jako kome­dio­dra­matu (czy dram­e­dy jak to piszą amerykanie). Oso­biś­cie mam wraże­nie, że jest tu zde­cy­dowanie więcej dra­matu i seri­alu oby­cza­jowego niż komedii. Jeśli więc spodziewa­cie się zabawnej pro­dukcji to raczej nie pole­cam. Nato­mi­ast jeśli szuka­cie seri­alu, który zaskaku­ją­co dobrze przepla­ta próbę sportre­towa­nia pewnej epo­ki z reflek­s­ja­mi na tem­at związków i per­cepcji samego siebie – wtedy jak najbardziej ser­i­al pole­cam. Tylko od razu muszę zaz­naczyć, że to jest pro­dukc­ja, która opowia­da o zaburzeni­ach odży­wa­nia. Co więcej robi to bard­zo dobrze.

 

No właśnie – jed­nym z ele­men­tów który mnie zaskoczył był, moim zdaniem, bard­zo dobrze poprowad­zony wątek bulimii głównej bohater­ki. Twór­cy nie tyle kon­cen­tru­ją się na samym akcie jedzenia ale na myślach jakie pojaw­ia­ją się w głowie Sheili – żony wykład­ow­cy aka­demick­iego (który właśnie zde­cy­dował się oży­wić swo­ją hip­pisowską kari­erę poli­ty­czną), która nie umie się odnaleźć w życiu jakie przyszło jej toczyć. To właśnie jest naj­ciekawsze, że punkt wyjś­cia seri­alu pokazu­je, nam życie które pozornie jest całkiem dobre. Sheila i jej mąż Dan­ny mieszka­ją w Kali­fornii, mają córeczkę, on pracu­je, ona zaj­mu­je się domem. Córkę odstaw­ia do przed­szko­la a potem ma dla siebie sporo cza­su. Tylko, że szy­bko się okazu­je, że to życie jest dalekie od ideału. Dan­ny jest skon­cen­trowany głównie na tym by syp­i­ać ze stu­den­tka­mi (za co wylatu­je z uczel­ni) a She­lia czu­je się uwięziona w roli gospo­dyni domowej, do której ze swoi­mi ambic­ja­mi i intelek­tem nie przystaje.

 

Pojaw­ia­jące się w niemal każdym odcinku wewnętrzne monolo­gi bohater­ki pozwala­ją nam zajrzeć do środ­ka głowy, oso­by, która cały czas czu­je się niewystar­cza­ją­ca, która swo­ją złość i agresję kieru­je na siebie. Jedze­nie jest tu tylko dodatkiem, do poczu­cia, że wszyscy w około widzą jak bard­zo nie nada­je się do speł­ni­a­nia swo­jej roli, przeko­na­nia, że wszyscy ją oce­ni­a­ją i lęku, że jej tajem­ni­ca już niedłu­go się wyda. Te pełne autoa­gresji myśli zestaw­ione z uśmiech­niętą twarzą bohater­ki czy jej grzecznym zachowaniem wobec otoczenia dość dobrze pokazu­ją, dlaczego tak trud­no jest niekiedy dostrzec zaburzenia odży­wia­nia. Przy czym są to sce­ny trudne do oglą­da­nia. Nie dlat­ego, że twór­cy kon­cen­tru­ją się na jak­iś graficznych obrazach prze­jada­nia się, ale dlat­ego, że przy­pom­i­na­ją, że każdego cza­sem takie myśli dopada­ją. Dlat­ego chy­ba nie pole­całabym seri­alu osobom, które np. same prze­chodz­iły przez zaburza­nia odży­wia­nia albo takie dla których podob­ne treś­ci stanow­ią jak­iś trig­ger. Sko­ro ja słucha­jąc tych monologów ze dwa razy poczułam się nieswo­jo to myślę, że dla wielu osób mogło­by to być trudne doświadczenie.

 

 

Tym co ser­i­al robi naprawdę dobrze, to nie tylko pokazy­wanie sposobu myśle­nia oso­by z zaburzeni­a­mi odży­wia­nia, ale też taki niemal przezroczysty dla bohaterów sek­sizm lat osiemdziesią­tych. She­lia jest już za stara by być cool dziew­czyną, nie za bard­zo ktokol­wiek jest zain­tere­sowany jej poli­ty­czny­mi poglą­da­mi, i wszyscy zakłada­ją, że przyjdzie jej stać u boku męża. Przy czym za co cenię pro­dukcję – równie sek­sis­towskie hasła rzu­ca­ją zarówno wywodzą­cy się z kul­tu­ry hip­pisowskiej koledzy męża bohater­ki, jak i otocze­nie kandy­du­jącego prze­ci­wko niemu kon­ser­waty­wnego kandy­da­ta. Zresztą tu ser­i­al dość dobrze od pier­wszego odcin­ka tworzy ciekawą atmos­ferę porozu­mienia pomiędzy She­lią a kandy­datem par­tii kon­ser­waty­wnej – mor­monem, który wyda­je się równie zagu­biony w swoim życiu co nasza bohaterka.

 

Przyz­nam szcz­erze, że ser­i­al kil­ka razy mnie zaskoczył. Postać Gre­ty – zna­jomej She­lii – żony bogat­ego biz­nes­me­na, początkowo wydawał mi się bard­zo stereo­ty­powy. Tym­cza­sem z każdym odcinkiem bohater­ka wydawała się coraz ciekawsza. Zresztą w ogóle to jak ser­i­al rozwi­ja relac­je między bohat­era­mi – jak od pier­wszego odcin­ka spraw­ia, że na przemi­an nie cier­pimy Dan­nego, męża She­lii, by dwa odcin­ki później rozu­mieć dlaczego wciąż są razem – to jest dość rzad­ki przy­padek dobrego tworzenia takich nieco bliższych życiu relacji. Oczy­wiś­cie sama pro­dukc­ja nie jest tak wybit­na by wys­trzegła się pewnych schematów ale radzi sobie z nimi dużo lep­iej niż pode­jrze­wałam. Np. znacze­nie ćwiczeń fizy­cznych dla bohater­ki jest bard­zo indy­wid­u­alne — jasne stara się przekazać innym siłą jaką budzą w niej ćwiczenia ale widać, że nie wszyscy ćwiczą z tego samego powodu.

Jed­nocześnie fan­tasty­cznie udało się w seri­alu odt­worzyć ten moment w his­torii kul­tu­ry pop­u­larnej w którym domowe kase­ty VHS zaczęły odgry­wać kluc­zową rolę. Tu połąc­zono to dodatkowo z pojaw­ie­niem się i roz­wo­jem mody na aer­o­bik i ćwiczenia w domu. Pod tym wzglę­dem ser­i­al pokazu­je niesły­chanie ciekawy moment w his­torii kiedy ludzie mogli dość szy­bko prze­jąć jeszcze zupełnie nie wyko­rzys­tany seg­ment rynku. Od niewielkiego stu­dio w lokalnym cen­trum hand­lowym do propozy­cji włas­nego pro­gra­mu chy­ba nigdy nie było krót­szej dro­gi. Przy czym sam pomysł żony poli­ty­ka zaan­gażowanej w aer­o­bik przy­pom­i­na wątek żyw­cem wzię­ty z his­torii. Jane Fon­da swoi­mi kase­ta­mi z ćwiczeni­a­mi wspier­ała ograniza­cję poli­ty­czną swo­jego ówczes­nego męża. Jak pode­jrze­wam, twór­czyni seri­alu Annie Weis­man wyko­rzys­tała ten frag­ment his­torii spec­jal­nie – bo trochę zbyt wiele szczegółów się zgadza.

 

Moim zdaniem rolę She­lii to najlep­sze co gra­ją­ca ją Rose Byrnes kiedykol­wiek pokaza­ła na ekranie. Nie jest łat­wo pokazać rozdźwięk pomiędzy tym co postać czu­je a co prezen­tu­je światu ale tu udało się ide­al­nie. Podob­nie jak pokazać te wszys­tkie momen­ty, w których bohater­ka czu­je się sła­ba i przytłoc­zona, i te nieliczne chwile, gdy odzysku­je swo­ją siłę. Świet­ny jest Rory Scov­el jako Dan­ny, człowiek, którego niskie poczu­cie włas­nej wartoś­ci spraw­ia, że rani ludzi wokół siebie. Scov­el od jakiegoś cza­su pojaw­ia się na liś­cie aktorów których nie kojarzy się z głównych ról ale warto ich obser­wować bo częs­to gra­ją naprawdę ciekawe role. Bard­zo podobał mi się też  Paul Sparks jako zagu­biony kandy­dat kon­ser­watys­tów. Na początku sezonu myślałam, że nie poz­namy go lep­iej będzie tylko postacią w tle. Tym­cza­sem te odcin­ki, które kon­cen­tru­ją się na jego coraz więk­szym poczu­ciu zagu­bi­enia i oder­wa­nia od rodziny, są jed­ny­mi z najlepszych.

 

 

Jak­iś czas temu znalazłam w sieci takie zdanie że Apple TV+ to takie nowe „stare” HBO. Mało tytułów ale niemal każdy daje po łbie. I wiecie co. Zgadzam się z tym. Jasne zdarza­ły się nieco słab­sze pro­dukc­je, ale ostat­nio – co Apple wypuś­ci to mnie wcią­ga. Zas­tanaw­iam się czy to kwes­t­ia ich dys­try­bucji (właś­ci­wie wszys­tko wchodzi w sys­temie – jeden odcinek na tydzień) czy raczej to, że nie postaw­ili na ilość tylko jakość. Tytułów jest bez porów­na­nia mniej ale obe­j­mu­ją bard­zo sze­ro­ki zakres gatunków i są to takie propozy­c­je, które ofer­u­ją wid­zowi coś nieco innego. Mam wraże­nie, że po zalewie mnóst­wa tytułów które nie mają tego „czegoś” pro­dukc­je od Apple TV+ są naprawdę powiewem świeżości.

0 komentarz
4

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online