Home Ogólnie Prezentownik z prezentem czyli 20 pomysłów na prezenty dla istot kulturalnych

Prezentownik z prezentem czyli 20 pomysłów na prezenty dla istot kulturalnych

autor Zwierz
Prezentownik z prezentem czyli 20 pomysłów na prezenty dla istot kulturalnych

Jak co roku w okoli­cach Mikoła­jek zwierz z prz­er­aże­niem odkry­wa, że pier­wszy tydzień grud­nia już właś­ci­wie za nim, pół pen­sji wydanej a on jeszcze nie ma prezen­tów na świę­ta. W pan­ice bie­ga w kółko próbu­jąc sobie przy­pom­nieć, który ród z Gry o Tron jest zdaniem jego ojca naj­fa­jniejszy, którego krymi­nału nie przeczy­tała mat­ka i czy ist­nieje zestaw Lego którego nie ma brat. Czyli pani­ka. Aby was nieco w pan­ice ukoić zwierz przy­go­tował prezen­town­ik. A w prezen­town­iku pod koniec sami zna­jdziecie prezent.

Zaczni­jmy jed­nak od krótkiego wstępu. Po pier­wsze jeśli czyta­cie uważnie prezen­town­ik i macie zami­ar z niego sko­rzys­tać, to znaczy, że znaleźliś­cie się w tej trud­nej sytu­acji kiedy musi­cie kupić prezen­ty a nie za bard­zo macie pomysł. Zwierz zna­j­du­je się w tej sytu­acji najczęś­ciej kiedy musi kupić prezent albo oso­bie którą słabo zna albo  nie ma pewnoś­ci czy oso­ba obdarowywana naprawdę ucieszy się z najbardziej oczy­wis­tego prezen­tu. Dlat­ego układa­jąc prezen­town­ik zwierz szukał prezen­tów w pewnym stop­niu neu­tral­nych które ucieszą osobę lubiącą kul­turę czy gee­ka ale są na takim poziomie „wta­jem­niczenia”, że moż­na je podarować też oso­bie której pref­er­enc­je znamy nieco gorzej. Po drugie – zwierz szukał prezen­tów które moż­na dostać łat­wo – nie sprowadzać ich z zagrani­cy, nie szukać na spec­jal­isty­cznych stronach, nie wnikać w rękodzieło. Nie dlat­ego, że zwierz takich prezen­tów nie ceni (wręcz prze­ci­wnie cieni niesły­chanie) ale wiecie – w Internecie tak naprawdę moż­na znaleźć wszys­tko i za każdą cenę. Zwierz nato­mi­ast próbu­je was przeprowadz­ić przez zakupy które wyma­ga­ją relaty­wnie mało wysiłku. To powiedzi­awszy przys­tąp­my do wymieni­a­nia cud­nych rzeczy do kupi­enia wszys­tkim kochanym i bardziej kochanym kul­tur­al­nym jednostkom.

15391153_10209020261918613_2665158144260292082_n

Zwierz ma już choinkę i jest nią zachwycony

Przez Las – zwierz rozpisy­wał się o komik­sie (powieś­ci graficznej) już na blogu (o TUTAJ!) ale nadal uważa, że to doskon­ały prezent. Pięknie wydane goty­ck­ie i prz­er­aża­jące opowieś­ci Emi­ly Car­roll to jed­na z tych pozy­cji którą chce się czy­tać kil­ka razy, najpierw by dowiedzieć się co będzie dalej, potem by poszukać ulu­bionych smaczków i naw­iązań do klasy­cznych tropów powieś­ci goty­ck­iej no i w końcu dla samego pięk­na kadrów. Do tego jest to abso­lut­nie przepięknie wydana pozy­c­ja, która po pros­tu cieszy samą swo­ją jakoś­cią i urodą. Inny­mi słowy ide­al­ny prezent – nawet dla osób o których wiemy tylko (albo aż!) tyle że lubią się bać.  Do kupi­enia w księ­gar­ni wydawcy.

21-22

Budzik BB8 – do sklepów Tchi­bo zwierz wpa­da reg­u­larnie ale wynosi z nich rzeczy niereg­u­larnie i głównie jest to kawa. Jed­nak od pewnego cza­su w okoli­cach świąt zawsze moż­na dostać tam jak­iś cud­ny dro­bi­azg. Tym razem uwagę zwierza przykuł cud­ny budzik z BB8. Budzik jest elek­tron­iczny i jak wszyscy wiemy ilu nie miał­by funkcji – budzi tylko wtedy kiedy uda się nam do niego dowlec albo nie wyłączymy  go po pier­wszym dzwonku. Zwierz miał­by cichą nadzieję, że obec­ność BB8 w zasięgu wzroku poz­woli wejść nieco mniej agresy­wnie w pier­wsze chwile poran­ka i pow­strzy­ma przed rzu­caniem budzikiem o ściany. Do kupi­enia w sklepach Tchi­bo (a tu na stron­ie inter­ne­towej moż­na obe­jrzeć resztę ich świątecznej ofer­ty Star Wars)

jpg

Moda Star Wars – ogól­nie sporo będzie w prezen­town­iku Gwiezd­nych Wojen bo jak wiado­mo grudzień od dwóch lat należy do kos­mo­su i mocy. W House moż­na dostać ter­az śliczne koszul­ki naw­iązu­jące zarówno do ory­gi­nal­nej try­logii jak i do Prze­budzenia mocy a także do Rogue One. Więk­szy wybór jest w dziale męskim ale w dziale damskim też zna­jdzie się kil­ka fajnych. Z kolei w Cropp moż­na znaleźć fajne trochę punkowe koszul­ki czy kurt­ki dla dziew­czyn  — głównie tych skła­ni­a­ją­cych się ku ciem­nej stron­ie mocy. Z kolei Reserved ma oprócz dość stan­dar­d­owych wzorów z Gwiezd­nych wojen świet­ną tor­bę z Darthem Vaderem. Inny­mi słowy w tym roku rządzi Imperium.

qf348-99x-001

Humans of New York. Sto­ries – Humans of New York to jed­na z tych powszech­nie znanych stron na Face­booku która zaczęła się od fotografii ludzi na uli­cach Nowego Jorku a obec­nie jest wielkim pro­jek­tem którego autor Bran­don Stan­ton jeździ po całym świecie pokazu­jąc że przeży­cia i prze­myśle­nia ludzi zbliża­ją nas pod każdą sze­rokoś­cią geograficzną. W wydanym jak­iś czas temu pier­wszym tomie Humans of New York (zresztą bard­zo ładne wydanie – i jeszcze dostęp­ne) więk­szy nacisk położony był na zdję­cia. W Humans of New York. Sto­ries coraz ważniejsze sta­ją się właśnie opowieś­ci przy­pad­kowo spotkanych osób. Ktokol­wiek śledz­ił stronę fotografa w sieci ten wie, że to zapis nat­u­ral­nej ewolucji pro­jek­tu. O ile zwierz nie czuł potrze­by posi­ada­nia pier­wszego tomu o tyle ten dru­gi jest naprawdę doskon­ały. Jako prezent sprawdzi się zarówno wtedy kiedy znamy osobę obdarowywaną bard­zo dobrze jak i szukamy czegoś co może przemówić do każdego. Bo to są właśnie takie ludzie his­to­rie w których każdy może się przejrzeć.

honys-front_500px

Jane Austen. Dzieła Zebrane – zwierz musi powiedzieć że kiedy tylko zobaczył książkę na półce w księ­gar­ni oczy mu się zaświeciły. Choć powieś­ci Austen były wydawane w Polsce wielokrot­nie a ci którzy wolą eboo­ki mogą je mieć na czyt­nikach to jed­nak wydanie w jed­nym tomie wszys­t­kich powieś­ci ang­iel­skiej autor­ki wyda­je się fenom­e­nal­nym pomysłem. Cho­ci­aż­by po to by móc wresz­cie, czy­ta­jąc ciurkiem zobaczyć co się w nich pow­tarza i jak spójny jest świat jej opowieś­ci. Jed­nocześnie to taka książ­ka, którą wypa­da mieć na półce – cho­ci­aż­by po to by mieć gdzie zajrzeć kiedy ktoś pokłó­ci się z nami czy dana kwes­t­ia z ekraniza­cji Dumy i Uprzedzenia pada w powieś­ci czy nie. Tym bardziej że już za chwilkę, już za momen­cik czeka nas cały rok poświę­cony autorce więc  to doskon­ały moment na to by sobie wszys­tko przy­pom­nieć. Jeśli macie w okol­i­cy jakąś przy­jaciółkę (lub przy­ja­ciela) który zna ekraniza­c­je na pamięć to będzie to doskon­ały prezent.

90090095 jane austen dziela zebrane 67mm.indd

Seri­ale BBC – sko­ro już przy rzeczach bry­tyjs­kich jesteśmy to warto zajrzeć na chwilę do dzi­ału z seri­ala­mi bo tam czeka­ją dwie nowoś­ci od BBC – pier­wszy sezon Poldar­ka i Woj­na i Pokój. O Poldarku – pięknych kli­fach, kopal­ni­ach, klat­ach i koni­ach Korn­walii zwierz pisał nie raz ale nigdy nie dość cud­ownego Aidana Turn­era którym tar­ga­ją namięt­noś­ci. BBC niedawno skończyło nadawać dru­gi sezon (trze­ci kręcą) ale zdaniem zwierza nie ma on tego samego poziomu co pier­wszy, mimo że jest nadal bard­zo przy­jem­ny. Nato­mi­ast choć Woj­na i Pokój BBC nie jest może najbardziej udaną adap­tacją to jest adap­tacją przepiękną i taką która każe zatęsknić za jakimś balem w pałacu zimowym i przys­to­jny­mi tar­gany­mi kon­flik­ta­mi ofi­ce­ra­mi w białych mundurach. Oba seri­ale są w przestęp­nej cenie i mają doskon­ałą obsadę. Każdy też zaw­iera niemalże w gratisie niesły­chanie przys­to­jnego akto­ra  w stro­jach z epo­ki (ich James Nor­ton w tym mundurze jest taki piękny) co stanowi ele­ment trud­ny do przece­nienia.  No i moż­na spędz­ić prz­er­wę pomiędzy świę­ta­mi a Syl­westrem czy­ta­jąc albo Win­stona Gra­hama albo Tołs­to­ja. Głównie po to by przekon­ać się ile w seri­alowych ekraniza­c­jach pominięto.

wojna-i-pokoj-4

38-poldark-bbc

Pan­dem­ic: Czas Cthul­hu – ponoć ta gra pozwala rozwiązać wiel­ki spór pomiędzy wiel­bi­ciela­mi plan­szówek koop­er­a­cyjnych – czy zagrać w Pan­dem­ic czy w Eldritch Hor­ror. Tu mamy bowiem i epi­demię zagraża­jącą całej ludzkoś­ci i przed­wiecznych którzy prag­ną sko­rzys­tać z nadarza­jącej się szan­sy. Gra jest koop­er­a­cyj­na więc nie powin­no wprowadz­ić atmos­fery niepotrzeb­nej rywal­iza­cji wręcz prze­ci­wnie – moż­na przy rodzin­nym stole albo wspól­nie pokon­ać niebez­pieczeńst­wa i przed­wiecznych albo uznać, że nie ma sen­su dłużej wal­czyć i radośnie zostać neo­ficką grupą kul­tys­tów.  Gra jest dość dro­ga ale ma proste zasady, szy­bko się gra i daje sporo satys­fakcji więc jest warta swo­jej ceny. Zwierz wie, że gra jest w sprzedaży w kilku sklepach z gra­mi. Sam wynalazł na stron­ie Rebel.pl. Jest tam częs­to trochę drożej ale wieść gmin­na niesie że przesył­ki przy­chodzą cza­sem zan­im zdąży człowiek się uspraw­iedli­wić przed rodz­iną że wydał wszys­tkie pieniądze na planszówki.

pol_pl_pandemic-czas-cthulhu-10999_1

Patch­work – zwierz pisał już kiedyś o tej grze z zach­wytem ale idą świę­ta a zach­wyt zwierza nie osłabł więc było­by grzechem o niej nie wspom­nieć. Gra pole­ga na układa­niu kocy­ka z kole­jnych kolorowych kawałków mate­ri­ału i zbiera­niu guz­iczków. Brz­mi jak rozry­wka dla starszych pań, które chcą żyć z dala od emocji? Poczeka­j­cie tylko aż wasz prze­ci­wnik zgar­nie kawałek na który czaicie się od dwóch tur albo kiedy zgar­nie dodatkową łatę. To jed­na z tych (dwu­osobowych!) gier która jest bard­zo słod­ka, bard­zo urocza ale jeśli się nie uważa może zniszczyć, przy­jaźń, związek czy relac­je rodzinne. Nie mniej zdaniem zwierza z gier dwu­osobowych jest to chy­ba jeden z najbardziej uroczych pro­duk­tów który powinien wzbudz­ić ciepłe uczu­ci nawet w tych którzy na co dzień nie gra­ją w plan­szów­ki. Zwierz pole­ca tu bard­zo fajny sklep z plan­szówka­mi – Casu­al­gam­ing – mieś­ci się na Żoli­borzu ale ma też stronę inter­ne­tową gdzie moż­na zamówić grę.

patchwork-spiel-fuer-2

Kalen­darz z Har­rym Pot­terem  — pojaw­ie­nie się w kinach Fan­tasty­cznych Zwierząt spraw­iło, że do sklepów spłynęły Pot­terowskie gadże­ty. Obok kolorowanek (faj­na jest ta naw­iązu­ją­ca do fil­mu) do księ­garń trafiły też cud­owne kalendarze/dzienniki w kolorach domów Hog­wartu. Są w przy­jaźniejszej cenie niż podob­ne pro­duk­ty Mole­sk­ine (te też są cud­owne ale za to ich ceny są dla wielu zaporowe) a wyglą­da­ją prześlicznie. Zwierz widzi­ał je w kilku księ­gar­ni­ach a wydało je Wydawnict­wo Otwarte. Jeśli jed­nak chce­cie wró­cić do Pot­terows­kich książek to do Pol­s­ki trafiło piękne ilus­trowane wydanie Pot­tera (na razie jest chy­ba tylko pier­wszy tom) – coś co moż­na nie tylko czy­tać ale i oglą­dać z przyjemnością.

wydawnictwo-otwarte-dziennik-harry-potter-gryffindor-b-iext46136976

Małe tomy, wielkie sprawy – jeśli chce­cie podarować komuś na świę­ta prezent który zain­trygu­je for­mą  a jed­nocześnie poruszy ważny tem­at to zwierz ma dla was dwie propozy­c­je – pier­wsza to „Świat Według Żunia” – to książ­ka napisana z jed­nej strony z punk­tu widzenia dwulet­niego dziec­ka, z drugiej – człowieka zupełnie dorosłego. Pan Dziecko spoglą­da na otacza­ją­cy go świat, który dosłown­ie krok po kroku odkry­wa. Choć autor­ka książ­ki Iga Zakrzews­ka- Morawek (moż­na poczy­tać jej blo­ga tutaj) ma syna w tym samym wieku co książkowy Żunio to zaz­nacza, że jed­nak nie jest to książ­ka o jej synu. Jest to nato­mi­ast książ­ka intrygu­ją­ca, ład­nie wydana (świetne ilus­trac­je) i dają­ca do myśle­nia. Dru­ga propozy­c­ja to wydany przez Kul­turę Gniewu inter­ne­towy komiks „Przy­gody Sta­sia i Złej Nogi” to his­to­ria Sta­sia którego wychowu­je samot­na mat­ka. Staś ma złą nogę, z którą przeży­wa niekiedy wspani­ałe przy­gody, niekiedy mierzy się z trud­ną rzeczy­wis­toś­cią. Pros­ta for­ma i dow­cip zbie­ga­ją się tu z tru­da­mi życia niepełnosprawnego chłop­ca i jego mat­ki. Obie pozy­c­je ide­al­nie nada­ją się na prezent który poruszy czytel­ni­ka i da mu do myślenia.

9788379837816

okladka-450

Kar­ta podarunk­owa do Sto­ry­tel – zwierz nie będzie przed wami ukry­wał – o tym jak cud­ow­na jest ofer­ta Sto­ry­tel zwierz przekon­ał się dopiero niedawno kiedy zna­jomy podesłał mu link do kolekcji słu­chowisk z Dok­torem zna­j­du­ją­cych się w zbio­rach tej strony zbier­a­jącej słu­chowiska. Zwierz który w ostat­nich lat­ach za sprawą kon­tak­tów z bry­tyjską kul­turą nabrał sen­ty­men­tu do słu­chowisk jest przeko­nany, że każdy wcześniej czy później zna­jdzie słu­chowisko dla siebie. Ponieważ z słu­chowiska­mi jest trochę jak z książka­mi – trud­no dobrać taką która na pewno się spodo­ba zwierz pro­ponu­je sko­rzys­tać z bard­zo fajnego rozwiąza­nia jakie ma Sto­ry­tel – kar­ty podarunk­owe. Pier­wsza – która daje dostęp do wszys­tkiego na miesiąc to zaled­wie 29, 90, moż­na też kupić na dłużej. Dzię­ki takiej kar­cie obdarowana oso­ba może prze­jść się po całej ofer­cie sklepu i wybrać które audio­boo­ki są właśnie dla niej. Samo słuchanie tego co jest związane z Dok­torem powin­no chwilkę zająć. Tak do następ­nych świąt.

15267909_1829499237265622_447123957414592501_n

Simp­sonowie i ich matem­aty­czne sekre­ty  — zwierz zauważył tą książkę niedawno na półce w księ­gar­ni. Jej autor Simon Singh już kil­ka lat temu wygłosił bard­zo pop­u­larny w Internecie wykład gdzie udowad­ni­ał, że nad sce­nar­iusza­mi do Simp­sonów zawsze pra­cow­ała zaskaku­ją­co duża licz­ba osób która albo była z wyk­sz­tałce­nia matem­atyka­mi albo w szkole wykazy­wała się matem­aty­czny­mi zdol­noś­ci­a­mi. Dlat­ego w tle tego kome­diowego seri­alu moż­na znaleźć całe mnóst­wo  mniej lub bardziej oczy­wistych matem­aty­cznych zagadek czy naw­iązań –które wcale nie są łatwe do wych­wyce­nia dla lai­ka ale kiedy się je już zobaczy to nie sposób nie ucieszyć się geniuszem twór­ców. Książ­ka nie tylko dla matem­atyków ale przede wszys­tkim dla osób które uwiel­bi­a­ją zna­j­dować w fil­mach czy seri­alach ukryte treś­ci czy naw­iąza­nia. Dodatkowo to wykład bard­zo przys­tęp­ny więc przy okazji moż­na się czegoś o matem­atyce dowiedzieć, co zawsze  jest fajne.

simpsonowie-i-ich-matematyczne-sekrety-b-iext38865047

Poke­mo­ny! – zwierz pode­jrze­wa, że każdy fan Poke­monów wie, że ostat­nio wyszła nowa gra – Sun i Moon, którą koniecznie trze­ba kupić wiel­bi­cielowi małych pot­worków. Kto jed­nak zapałał miłoś­cią, która nie kończy się na grach ten powinien być zach­wycony infor­ma­cją że w C&A jest do dosta­nia cała kolekc­ja Poke­monowych koszulek, ktokol­wiek chce wyraz­ić swo­ją miłość do Pikatchu na pewno zna­jdzie tam coś dla siebie. Kto szu­ka bardziej zde­cy­dowanych środ­ków wyrazu swo­jej wielkiej miłoś­ci ten może zajrzeć do dzi­ału z gra­mi w Empiku – w niek­tórych sklepach pojaw­iły się tam gadże­ty dla graczy w tym cud­owny ple­cak na którym zmieś­ciły się chy­ba wszys­tkie klasy­czne Poke­mo­ny. Zresztą w ogóle jeśli roze­jrzy­cie się po dzi­ałach z gra­mi w sklepach to pewnie dostrzeże­cie że w wielu z nich (np. w Sat­urnie) wyrosły dzi­ały z gadże­ta­mi. Moż­na tam dostać np. super tor­bę na ramię w ksz­tał­cie klasy­cznej Plystation.

189155_1

Twór­c­zość by Zwierz – dlaczego by nie sięgnąć po zau­fanego auto­ra? Zwierz może was zapewnić że o autorce „Dwóch Panów z branży” ma jak najlep­szą opinię. Miła, skrom­na no i wszyscy może­my się zgodz­ić – lubi pisać. Ale tak serio, to jeśli macie w rodzinie kogoś zain­tere­sowanego dwudziestole­ciem między­wo­jen­nym to książ­ka jest naprawdę fajnym pomysłem na prezent. Zwierz zori­en­tował się, że więcej pozy­ty­wnych recen­zji dosta­je od czytel­ników nieco starszych więc może będzie to niezły pomysł na prezent dla pokole­nia oczko wyżej?  Nato­mi­ast jeśli szuka­cie jakiegoś fajnego dro­bi­azgu – czy to jako dodatek do prezen­tu czy po pros­tu macie zwyczaj dawa­nia małych prezen­tów to Tre­fl wydał właśnie kar­ty w Steam­punkowe wzo­ry i zna­jdziecie dołąc­zoną do nich książeczkę w której zwierz stara się ład­nie wyjaśnić co to takiego ten steam­punk i z czym to się je. Plusem kupowa­nia takich prezen­tów jest fakt, że zawsze może­cie dodać że prze­cież zna­cie autorkę – nawet jeśli tylko przez sieć.

dwoch-panow-z-branzy-300-337x535

0_0_productgfx_9e92a4a568a211a7fc66182d64dc096b

Fig­ur­ki Funko POP – choć na zwierzu właśnie trwa konkurs w którym moż­na wygrać cud­owne Funko POPY to zwierz pole­ca też na włas­ną rękę poszukać ide­al­nego prezen­tu dla bliskiej oso­by wśród winy­lowych fig­urek. Zwierz zach­walał już zale­ty fig­urek w osob­nym wpisie ale przy­pom­ni tylko, że moż­na obec­nie dostać fig­urkę naw­iązu­jącą prak­ty­cznie do każdego fan­do­mu. Jeśli tylko wiecie jaki film, ser­i­al czy komiks uwiel­bia oso­ba którą macie obdarować to jesteś­cie w domu. Dodatkowo fig­ur­ki są warte swo­jej ceny – doskonale wyko­nane, wytrzy­małe i po pros­tu urocze. Zwierz pole­ca zakup w GeekUp! Głównie ze wzglę­du na duży wybór (chwalą się że najwięk­szy w Polsce) i szy­b­ki czas dostawy. Dodatkowo na hasło ZPOPK macie tam 5% zniż­ki. Nie mniej fig­ur­ki moż­na np. zakupić na stron­ie Oth­er­tees (To tam gdzie moż­na kupić fajne koszul­ki – ban­ner prowadzą­cy do sklepu zna­jdziecie na bocznej szpal­cie bloga)

Każda figurka ma swoją historię Steve i Bucky to prezent od przyjaciół na 30 urodziny.

Głośnik Groovi Rip­ple – na koniec prezen­town­i­ka – prezent który zwierz chci­ał­by wam zaprezen­tować we współpra­cy z Tp-Link. To prześliczny, nie więk­szy od sporego jabł­ka przenośny głośnik Blue­tooth. Dzię­ki niemu moż­na słuchać muzy­ki ze zna­jomy­mi czy rodz­iną wszędzie gdzie to możli­we – czy w domu czy na dworze. Zasięg urządzenia to 20 metrów od wysyła­jącego syg­nał tele­fonu czy table­tu co znaczy że spoko­jnie moż­na puszczać muzykę np. w poko­ju obok. Głośnik dzi­ała bez ład­owa­nia ok. 4 godzin ale potem moż­na go szy­bko naład­ować. Zwierz początkowo pod­chodz­ił scep­ty­cznie do głośni­ka do cza­su kiedy nie zdał sobie sprawy, że po wyrzuce­niu z mieszka­nia odt­warza­cza do płyt i kaset jest w sum­ie przy odt­warza­niu muzy­ki zdany na niezbyt dobre głośnicz­ki przy lap­topie. Tym­cza­sem w okre­sie świąt człowiek by sobie posłuchał muzy­ki w kuch­ni (bez ciąg­nię­cia ze sobą lap­topa) czy po pros­tu puś­cił jaką playlistę zna­jomym w cza­sie świątecznej imprezy. Zwierz przyz­na też szcz­erze  — jest wielkim fanem tego jak głośniczek wyglą­da. Taki poręczny, nowoczes­ny i ład­nie się prezen­tu­je na półce nawet jak nie gra. I ma całkiem przy­jem­ną cenę.

groovi-ripple-6

Ponieważ zwierz obiecał prezent w prezen­town­iku, to właśnie w związku z tym głośnikiem ma dla was konkurs. Wystar­czy, że napisze­cie zwier­zowi jaka jest wasza ulu­biona około świątecz­na piosen­ka. Za tydzień (12.12) zwierz wybierze jed­ną osobę do której pole­ci ten śliczny głośnik. Tak żeby jeszcze w cza­sie świąt moż­na się było cieszyć muzyką dla wszystkich.

groovi-ripple-2-1

Jeśli uważnie przeczyta­cie wpis to zna­jdziecie w nim pon­ad dwadzieś­cia pomysłów na prezent. Może nie rozwiąże to wszys­t­kich waszych prezen­towych prob­lemów w tym roku ale zwierz ma nadzieję, że się przy­dał. No i miło czy­tać o prezen­tach kiedy samemu ma się szan­sę na dostanie jakiegoś. Zwierz bieg­nie cieszyć się Mikoła­jka­mi i swo­ją piękną (udeko­rowaną tuż po półno­cy!) choinką. Wam życzy, żeby Mikołaj w tym roku zajrzał w wasze ser­dusz­ka i uważnie przepisał nazwę waszego ukochanego fandomu ;)

Ps: Konkurs jest wynikiem współpra­cy zwierza z Tp-Link. Cała resz­ta jest wynikiem łaże­nia przez zwierza po sklepach.

70 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online