Home Ogólnie Prezentownik z prezentem czyli 20 pomysłów na prezenty dla istot kulturalnych

Prezentownik z prezentem czyli 20 pomysłów na prezenty dla istot kulturalnych

autor Zwierz
Prezentownik z prezentem czyli 20 pomysłów na prezenty dla istot kulturalnych

Jak co roku w okoli­cach Mikoła­jek zwierz z prz­er­aże­niem odkry­wa, że pier­wszy tydzień grud­nia już właś­ci­wie za nim, pół pen­sji wydanej a on jeszcze nie ma prezen­tów na świę­ta. W pan­ice bie­ga w kółko próbu­jąc sobie przy­pom­nieć, który ród z Gry o Tron jest zdaniem jego ojca naj­fa­jniejszy, którego krymi­nału nie przeczy­tała mat­ka i czy ist­nieje zestaw Lego którego nie ma brat. Czyli pani­ka. Aby was nieco w pan­ice ukoić zwierz przy­go­tował prezen­town­ik. A w prezen­town­iku pod koniec sami zna­jdziecie prezent.

Zaczni­jmy jed­nak od krótkiego wstępu. Po pier­wsze jeśli czyta­cie uważnie prezen­town­ik i macie zami­ar z niego sko­rzys­tać, to znaczy, że znaleźliś­cie się w tej trud­nej sytu­acji kiedy musi­cie kupić prezen­ty a nie za bard­zo macie pomysł. Zwierz zna­j­du­je się w tej sytu­acji najczęś­ciej kiedy musi kupić prezent albo oso­bie którą słabo zna albo  nie ma pewnoś­ci czy oso­ba obdarowywana naprawdę ucieszy się z najbardziej oczy­wis­tego prezen­tu. Dlat­ego układa­jąc prezen­town­ik zwierz szukał prezen­tów w pewnym stop­niu neu­tral­nych które ucieszą osobę lubiącą kul­turę czy gee­ka ale są na takim poziomie „wta­jem­niczenia”, że moż­na je podarować też oso­bie której pref­er­enc­je znamy nieco gorzej. Po drugie – zwierz szukał prezen­tów które moż­na dostać łat­wo – nie sprowadzać ich z zagrani­cy, nie szukać na spec­jal­isty­cznych stronach, nie wnikać w rękodzieło. Nie dlat­ego, że zwierz takich prezen­tów nie ceni (wręcz prze­ci­wnie cieni niesły­chanie) ale wiecie – w Internecie tak naprawdę moż­na znaleźć wszys­tko i za każdą cenę. Zwierz nato­mi­ast próbu­je was przeprowadz­ić przez zakupy które wyma­ga­ją relaty­wnie mało wysiłku. To powiedzi­awszy przys­tąp­my do wymieni­a­nia cud­nych rzeczy do kupi­enia wszys­tkim kochanym i bardziej kochanym kul­tur­al­nym jed­nos­tkom.

15391153_10209020261918613_2665158144260292082_n

Zwierz ma już choinkę i jest nią zach­wycony

Przez Las – zwierz rozpisy­wał się o komik­sie (powieś­ci graficznej) już na blogu (o TUTAJ!) ale nadal uważa, że to doskon­ały prezent. Pięknie wydane goty­ck­ie i prz­er­aża­jące opowieś­ci Emi­ly Car­roll to jed­na z tych pozy­cji którą chce się czy­tać kil­ka razy, najpierw by dowiedzieć się co będzie dalej, potem by poszukać ulu­bionych smaczków i naw­iązań do klasy­cznych tropów powieś­ci goty­ck­iej no i w końcu dla samego pięk­na kadrów. Do tego jest to abso­lut­nie przepięknie wydana pozy­c­ja, która po pros­tu cieszy samą swo­ją jakoś­cią i urodą. Inny­mi słowy ide­al­ny prezent – nawet dla osób o których wiemy tylko (albo aż!) tyle że lubią się bać.  Do kupi­enia w księ­gar­ni wydaw­cy.

21-22

Budzik BB8 – do sklepów Tchi­bo zwierz wpa­da reg­u­larnie ale wynosi z nich rzeczy niereg­u­larnie i głównie jest to kawa. Jed­nak od pewnego cza­su w okoli­cach świąt zawsze moż­na dostać tam jak­iś cud­ny dro­bi­azg. Tym razem uwagę zwierza przykuł cud­ny budzik z BB8. Budzik jest elek­tron­iczny i jak wszyscy wiemy ilu nie miał­by funkcji – budzi tylko wtedy kiedy uda się nam do niego dowlec albo nie wyłączymy  go po pier­wszym dzwonku. Zwierz miał­by cichą nadzieję, że obec­ność BB8 w zasięgu wzroku poz­woli wejść nieco mniej agresy­wnie w pier­wsze chwile poran­ka i pow­strzy­ma przed rzu­caniem budzikiem o ściany. Do kupi­enia w sklepach Tchi­bo (a tu na stron­ie inter­ne­towej moż­na obe­jrzeć resztę ich świątecznej ofer­ty Star Wars)

jpg

Moda Star Wars – ogól­nie sporo będzie w prezen­town­iku Gwiezd­nych Wojen bo jak wiado­mo grudzień od dwóch lat należy do kos­mo­su i mocy. W House moż­na dostać ter­az śliczne koszul­ki naw­iązu­jące zarówno do ory­gi­nal­nej try­logii jak i do Prze­budzenia mocy a także do Rogue One. Więk­szy wybór jest w dziale męskim ale w dziale damskim też zna­jdzie się kil­ka fajnych. Z kolei w Cropp moż­na znaleźć fajne trochę punkowe koszul­ki czy kurt­ki dla dziew­czyn  — głównie tych skła­ni­a­ją­cych się ku ciem­nej stron­ie mocy. Z kolei Reserved ma oprócz dość stan­dar­d­owych wzorów z Gwiezd­nych wojen świet­ną tor­bę z Darthem Vaderem. Inny­mi słowy w tym roku rządzi Imperi­um.

qf348-99x-001

Humans of New York. Sto­ries – Humans of New York to jed­na z tych powszech­nie znanych stron na Face­booku która zaczęła się od fotografii ludzi na uli­cach Nowego Jorku a obec­nie jest wielkim pro­jek­tem którego autor Bran­don Stan­ton jeździ po całym świecie pokazu­jąc że przeży­cia i prze­myśle­nia ludzi zbliża­ją nas pod każdą sze­rokoś­cią geograficzną. W wydanym jak­iś czas temu pier­wszym tomie Humans of New York (zresztą bard­zo ładne wydanie – i jeszcze dostęp­ne) więk­szy nacisk położony był na zdję­cia. W Humans of New York. Sto­ries coraz ważniejsze sta­ją się właśnie opowieś­ci przy­pad­kowo spotkanych osób. Ktokol­wiek śledz­ił stronę fotografa w sieci ten wie, że to zapis nat­u­ral­nej ewolucji pro­jek­tu. O ile zwierz nie czuł potrze­by posi­ada­nia pier­wszego tomu o tyle ten dru­gi jest naprawdę doskon­ały. Jako prezent sprawdzi się zarówno wtedy kiedy znamy osobę obdarowywaną bard­zo dobrze jak i szukamy czegoś co może przemówić do każdego. Bo to są właśnie takie ludzie his­to­rie w których każdy może się prze­jrzeć.

honys-front_500px

Jane Austen. Dzieła Zebrane – zwierz musi powiedzieć że kiedy tylko zobaczył książkę na półce w księ­gar­ni oczy mu się zaświeciły. Choć powieś­ci Austen były wydawane w Polsce wielokrot­nie a ci którzy wolą eboo­ki mogą je mieć na czyt­nikach to jed­nak wydanie w jed­nym tomie wszys­t­kich powieś­ci ang­iel­skiej autor­ki wyda­je się fenom­e­nal­nym pomysłem. Cho­ci­aż­by po to by móc wresz­cie, czy­ta­jąc ciurkiem zobaczyć co się w nich pow­tarza i jak spójny jest świat jej opowieś­ci. Jed­nocześnie to taka książ­ka, którą wypa­da mieć na półce – cho­ci­aż­by po to by mieć gdzie zajrzeć kiedy ktoś pokłó­ci się z nami czy dana kwes­t­ia z ekraniza­cji Dumy i Uprzedzenia pada w powieś­ci czy nie. Tym bardziej że już za chwilkę, już za momen­cik czeka nas cały rok poświę­cony autorce więc  to doskon­ały moment na to by sobie wszys­tko przy­pom­nieć. Jeśli macie w okol­i­cy jakąś przy­jaciółkę (lub przy­ja­ciela) który zna ekraniza­c­je na pamięć to będzie to doskon­ały prezent.

90090095 jane austen dziela zebrane 67mm.indd

Seri­ale BBC – sko­ro już przy rzeczach bry­tyjs­kich jesteśmy to warto zajrzeć na chwilę do dzi­ału z seri­ala­mi bo tam czeka­ją dwie nowoś­ci od BBC – pier­wszy sezon Poldar­ka i Woj­na i Pokój. O Poldarku – pięknych kli­fach, kopal­ni­ach, klat­ach i koni­ach Korn­walii zwierz pisał nie raz ale nigdy nie dość cud­ownego Aidana Turn­era którym tar­ga­ją namięt­noś­ci. BBC niedawno skończyło nadawać dru­gi sezon (trze­ci kręcą) ale zdaniem zwierza nie ma on tego samego poziomu co pier­wszy, mimo że jest nadal bard­zo przy­jem­ny. Nato­mi­ast choć Woj­na i Pokój BBC nie jest może najbardziej udaną adap­tacją to jest adap­tacją przepiękną i taką która każe zatęsknić za jakimś balem w pałacu zimowym i przys­to­jny­mi tar­gany­mi kon­flik­ta­mi ofi­ce­ra­mi w białych mundurach. Oba seri­ale są w przestęp­nej cenie i mają doskon­ałą obsadę. Każdy też zaw­iera niemalże w gratisie niesły­chanie przys­to­jnego akto­ra  w stro­jach z epo­ki (ich James Nor­ton w tym mundurze jest taki piękny) co stanowi ele­ment trud­ny do przece­nienia.  No i moż­na spędz­ić prz­er­wę pomiędzy świę­ta­mi a Syl­westrem czy­ta­jąc albo Win­stona Gra­hama albo Tołs­to­ja. Głównie po to by przekon­ać się ile w seri­alowych ekraniza­c­jach pominię­to.

wojna-i-pokoj-4

38-poldark-bbc

Pan­dem­ic: Czas Cthul­hu – ponoć ta gra pozwala rozwiązać wiel­ki spór pomiędzy wiel­bi­ciela­mi plan­szówek koop­er­a­cyjnych – czy zagrać w Pan­dem­ic czy w Eldritch Hor­ror. Tu mamy bowiem i epi­demię zagraża­jącą całej ludzkoś­ci i przed­wiecznych którzy prag­ną sko­rzys­tać z nadarza­jącej się szan­sy. Gra jest koop­er­a­cyj­na więc nie powin­no wprowadz­ić atmos­fery niepotrzeb­nej rywal­iza­cji wręcz prze­ci­wnie – moż­na przy rodzin­nym stole albo wspól­nie pokon­ać niebez­pieczeńst­wa i przed­wiecznych albo uznać, że nie ma sen­su dłużej wal­czyć i radośnie zostać neo­ficką grupą kul­tys­tów.  Gra jest dość dro­ga ale ma proste zasady, szy­bko się gra i daje sporo satys­fakcji więc jest warta swo­jej ceny. Zwierz wie, że gra jest w sprzedaży w kilku sklepach z gra­mi. Sam wynalazł na stron­ie Rebel.pl. Jest tam częs­to trochę drożej ale wieść gmin­na niesie że przesył­ki przy­chodzą cza­sem zan­im zdąży człowiek się uspraw­iedli­wić przed rodz­iną że wydał wszys­tkie pieniądze na plan­szów­ki.

pol_pl_pandemic-czas-cthulhu-10999_1

Patch­work – zwierz pisał już kiedyś o tej grze z zach­wytem ale idą świę­ta a zach­wyt zwierza nie osłabł więc było­by grzechem o niej nie wspom­nieć. Gra pole­ga na układa­niu kocy­ka z kole­jnych kolorowych kawałków mate­ri­ału i zbiera­niu guz­iczków. Brz­mi jak rozry­wka dla starszych pań, które chcą żyć z dala od emocji? Poczeka­j­cie tylko aż wasz prze­ci­wnik zgar­nie kawałek na który czaicie się od dwóch tur albo kiedy zgar­nie dodatkową łatę. To jed­na z tych (dwu­osobowych!) gier która jest bard­zo słod­ka, bard­zo urocza ale jeśli się nie uważa może zniszczyć, przy­jaźń, związek czy relac­je rodzinne. Nie mniej zdaniem zwierza z gier dwu­osobowych jest to chy­ba jeden z najbardziej uroczych pro­duk­tów który powinien wzbudz­ić ciepłe uczu­ci nawet w tych którzy na co dzień nie gra­ją w plan­szów­ki. Zwierz pole­ca tu bard­zo fajny sklep z plan­szówka­mi – Casu­al­gam­ing – mieś­ci się na Żoli­borzu ale ma też stronę inter­ne­tową gdzie moż­na zamówić grę.

patchwork-spiel-fuer-2

Kalen­darz z Har­rym Pot­terem  — pojaw­ie­nie się w kinach Fan­tasty­cznych Zwierząt spraw­iło, że do sklepów spłynęły Pot­terowskie gadże­ty. Obok kolorowanek (faj­na jest ta naw­iązu­ją­ca do fil­mu) do księ­garń trafiły też cud­owne kalendarze/dzienniki w kolorach domów Hog­wartu. Są w przy­jaźniejszej cenie niż podob­ne pro­duk­ty Mole­sk­ine (te też są cud­owne ale za to ich ceny są dla wielu zaporowe) a wyglą­da­ją prześlicznie. Zwierz widzi­ał je w kilku księ­gar­ni­ach a wydało je Wydawnict­wo Otwarte. Jeśli jed­nak chce­cie wró­cić do Pot­terows­kich książek to do Pol­s­ki trafiło piękne ilus­trowane wydanie Pot­tera (na razie jest chy­ba tylko pier­wszy tom) – coś co moż­na nie tylko czy­tać ale i oglą­dać z przy­jem­noś­cią.

wydawnictwo-otwarte-dziennik-harry-potter-gryffindor-b-iext46136976

Małe tomy, wielkie sprawy – jeśli chce­cie podarować komuś na świę­ta prezent który zain­trygu­je for­mą  a jed­nocześnie poruszy ważny tem­at to zwierz ma dla was dwie propozy­c­je – pier­wsza to „Świat Według Żunia” – to książ­ka napisana z jed­nej strony z punk­tu widzenia dwulet­niego dziec­ka, z drugiej – człowieka zupełnie dorosłego. Pan Dziecko spoglą­da na otacza­ją­cy go świat, który dosłown­ie krok po kroku odkry­wa. Choć autor­ka książ­ki Iga Zakrzews­ka- Morawek (moż­na poczy­tać jej blo­ga tutaj) ma syna w tym samym wieku co książkowy Żunio to zaz­nacza, że jed­nak nie jest to książ­ka o jej synu. Jest to nato­mi­ast książ­ka intrygu­ją­ca, ład­nie wydana (świetne ilus­trac­je) i dają­ca do myśle­nia. Dru­ga propozy­c­ja to wydany przez Kul­turę Gniewu inter­ne­towy komiks „Przy­gody Sta­sia i Złej Nogi” to his­to­ria Sta­sia którego wychowu­je samot­na mat­ka. Staś ma złą nogę, z którą przeży­wa niekiedy wspani­ałe przy­gody, niekiedy mierzy się z trud­ną rzeczy­wis­toś­cią. Pros­ta for­ma i dow­cip zbie­ga­ją się tu z tru­da­mi życia niepełnosprawnego chłop­ca i jego mat­ki. Obie pozy­c­je ide­al­nie nada­ją się na prezent który poruszy czytel­ni­ka i da mu do myśle­nia.

9788379837816

okladka-450

Kar­ta podarunk­owa do Sto­ry­tel – zwierz nie będzie przed wami ukry­wał – o tym jak cud­ow­na jest ofer­ta Sto­ry­tel zwierz przekon­ał się dopiero niedawno kiedy zna­jomy podesłał mu link do kolekcji słu­chowisk z Dok­torem zna­j­du­ją­cych się w zbio­rach tej strony zbier­a­jącej słu­chowiska. Zwierz który w ostat­nich lat­ach za sprawą kon­tak­tów z bry­tyjską kul­turą nabrał sen­ty­men­tu do słu­chowisk jest przeko­nany, że każdy wcześniej czy później zna­jdzie słu­chowisko dla siebie. Ponieważ z słu­chowiska­mi jest trochę jak z książka­mi – trud­no dobrać taką która na pewno się spodo­ba zwierz pro­ponu­je sko­rzys­tać z bard­zo fajnego rozwiąza­nia jakie ma Sto­ry­tel – kar­ty podarunk­owe. Pier­wsza – która daje dostęp do wszys­tkiego na miesiąc to zaled­wie 29, 90, moż­na też kupić na dłużej. Dzię­ki takiej kar­cie obdarowana oso­ba może prze­jść się po całej ofer­cie sklepu i wybrać które audio­boo­ki są właśnie dla niej. Samo słuchanie tego co jest związane z Dok­torem powin­no chwilkę zająć. Tak do następ­nych świąt.

15267909_1829499237265622_447123957414592501_n

Simp­sonowie i ich matem­aty­czne sekre­ty  — zwierz zauważył tą książkę niedawno na półce w księ­gar­ni. Jej autor Simon Singh już kil­ka lat temu wygłosił bard­zo pop­u­larny w Internecie wykład gdzie udowad­ni­ał, że nad sce­nar­iusza­mi do Simp­sonów zawsze pra­cow­ała zaskaku­ją­co duża licz­ba osób która albo była z wyk­sz­tałce­nia matem­atyka­mi albo w szkole wykazy­wała się matem­aty­czny­mi zdol­noś­ci­a­mi. Dlat­ego w tle tego kome­diowego seri­alu moż­na znaleźć całe mnóst­wo  mniej lub bardziej oczy­wistych matem­aty­cznych zagadek czy naw­iązań –które wcale nie są łatwe do wych­wyce­nia dla lai­ka ale kiedy się je już zobaczy to nie sposób nie ucieszyć się geniuszem twór­ców. Książ­ka nie tylko dla matem­atyków ale przede wszys­tkim dla osób które uwiel­bi­a­ją zna­j­dować w fil­mach czy seri­alach ukryte treś­ci czy naw­iąza­nia. Dodatkowo to wykład bard­zo przys­tęp­ny więc przy okazji moż­na się czegoś o matem­atyce dowiedzieć, co zawsze  jest fajne.

simpsonowie-i-ich-matematyczne-sekrety-b-iext38865047

Poke­mo­ny! – zwierz pode­jrze­wa, że każdy fan Poke­monów wie, że ostat­nio wyszła nowa gra – Sun i Moon, którą koniecznie trze­ba kupić wiel­bi­cielowi małych pot­worków. Kto jed­nak zapałał miłoś­cią, która nie kończy się na grach ten powinien być zach­wycony infor­ma­cją że w C&A jest do dosta­nia cała kolekc­ja Poke­monowych koszulek, ktokol­wiek chce wyraz­ić swo­ją miłość do Pikatchu na pewno zna­jdzie tam coś dla siebie. Kto szu­ka bardziej zde­cy­dowanych środ­ków wyrazu swo­jej wielkiej miłoś­ci ten może zajrzeć do dzi­ału z gra­mi w Empiku – w niek­tórych sklepach pojaw­iły się tam gadże­ty dla graczy w tym cud­owny ple­cak na którym zmieś­ciły się chy­ba wszys­tkie klasy­czne Poke­mo­ny. Zresztą w ogóle jeśli roze­jrzy­cie się po dzi­ałach z gra­mi w sklepach to pewnie dostrzeże­cie że w wielu z nich (np. w Sat­urnie) wyrosły dzi­ały z gadże­ta­mi. Moż­na tam dostać np. super tor­bę na ramię w ksz­tał­cie klasy­cznej Plysta­tion.

189155_1

Twór­c­zość by Zwierz – dlaczego by nie sięgnąć po zau­fanego auto­ra? Zwierz może was zapewnić że o autorce „Dwóch Panów z branży” ma jak najlep­szą opinię. Miła, skrom­na no i wszyscy może­my się zgodz­ić – lubi pisać. Ale tak serio, to jeśli macie w rodzinie kogoś zain­tere­sowanego dwudziestole­ciem między­wo­jen­nym to książ­ka jest naprawdę fajnym pomysłem na prezent. Zwierz zori­en­tował się, że więcej pozy­ty­wnych recen­zji dosta­je od czytel­ników nieco starszych więc może będzie to niezły pomysł na prezent dla pokole­nia oczko wyżej?  Nato­mi­ast jeśli szuka­cie jakiegoś fajnego dro­bi­azgu – czy to jako dodatek do prezen­tu czy po pros­tu macie zwyczaj dawa­nia małych prezen­tów to Tre­fl wydał właśnie kar­ty w Steam­punkowe wzo­ry i zna­jdziecie dołąc­zoną do nich książeczkę w której zwierz stara się ład­nie wyjaśnić co to takiego ten steam­punk i z czym to się je. Plusem kupowa­nia takich prezen­tów jest fakt, że zawsze może­cie dodać że prze­cież zna­cie autorkę – nawet jeśli tylko przez sieć.

dwoch-panow-z-branzy-300-337x535

0_0_productgfx_9e92a4a568a211a7fc66182d64dc096b

Fig­ur­ki Funko POP – choć na zwierzu właśnie trwa konkurs w którym moż­na wygrać cud­owne Funko POPY to zwierz pole­ca też na włas­ną rękę poszukać ide­al­nego prezen­tu dla bliskiej oso­by wśród winy­lowych fig­urek. Zwierz zach­walał już zale­ty fig­urek w osob­nym wpisie ale przy­pom­ni tylko, że moż­na obec­nie dostać fig­urkę naw­iązu­jącą prak­ty­cznie do każdego fan­do­mu. Jeśli tylko wiecie jaki film, ser­i­al czy komiks uwiel­bia oso­ba którą macie obdarować to jesteś­cie w domu. Dodatkowo fig­ur­ki są warte swo­jej ceny – doskonale wyko­nane, wytrzy­małe i po pros­tu urocze. Zwierz pole­ca zakup w GeekUp! Głównie ze wzglę­du na duży wybór (chwalą się że najwięk­szy w Polsce) i szy­b­ki czas dostawy. Dodatkowo na hasło ZPOPK macie tam 5% zniż­ki. Nie mniej fig­ur­ki moż­na np. zakupić na stron­ie Oth­er­tees (To tam gdzie moż­na kupić fajne koszul­ki – ban­ner prowadzą­cy do sklepu zna­jdziecie na bocznej szpal­cie blo­ga)

Każda figurka ma swoją historię Steve i Bucky to prezent od przyjaciół na 30 urodziny.

Głośnik Groovi Rip­ple – na koniec prezen­town­i­ka – prezent który zwierz chci­ał­by wam zaprezen­tować we współpra­cy z Tp-Link. To prześliczny, nie więk­szy od sporego jabł­ka przenośny głośnik Blue­tooth. Dzię­ki niemu moż­na słuchać muzy­ki ze zna­jomy­mi czy rodz­iną wszędzie gdzie to możli­we – czy w domu czy na dworze. Zasięg urządzenia to 20 metrów od wysyła­jącego syg­nał tele­fonu czy table­tu co znaczy że spoko­jnie moż­na puszczać muzykę np. w poko­ju obok. Głośnik dzi­ała bez ład­owa­nia ok. 4 godzin ale potem moż­na go szy­bko naład­ować. Zwierz początkowo pod­chodz­ił scep­ty­cznie do głośni­ka do cza­su kiedy nie zdał sobie sprawy, że po wyrzuce­niu z mieszka­nia odt­warza­cza do płyt i kaset jest w sum­ie przy odt­warza­niu muzy­ki zdany na niezbyt dobre głośnicz­ki przy lap­topie. Tym­cza­sem w okre­sie świąt człowiek by sobie posłuchał muzy­ki w kuch­ni (bez ciąg­nię­cia ze sobą lap­topa) czy po pros­tu puś­cił jaką playlistę zna­jomym w cza­sie świątecznej imprezy. Zwierz przyz­na też szcz­erze  — jest wielkim fanem tego jak głośniczek wyglą­da. Taki poręczny, nowoczes­ny i ład­nie się prezen­tu­je na półce nawet jak nie gra. I ma całkiem przy­jem­ną cenę.

groovi-ripple-6

Ponieważ zwierz obiecał prezent w prezen­town­iku, to właśnie w związku z tym głośnikiem ma dla was konkurs. Wystar­czy, że napisze­cie zwier­zowi jaka jest wasza ulu­biona około świątecz­na piosen­ka. Za tydzień (12.12) zwierz wybierze jed­ną osobę do której pole­ci ten śliczny głośnik. Tak żeby jeszcze w cza­sie świąt moż­na się było cieszyć muzyką dla wszys­t­kich.

groovi-ripple-2-1

Jeśli uważnie przeczyta­cie wpis to zna­jdziecie w nim pon­ad dwadzieś­cia pomysłów na prezent. Może nie rozwiąże to wszys­t­kich waszych prezen­towych prob­lemów w tym roku ale zwierz ma nadzieję, że się przy­dał. No i miło czy­tać o prezen­tach kiedy samemu ma się szan­sę na dostanie jakiegoś. Zwierz bieg­nie cieszyć się Mikoła­jka­mi i swo­ją piękną (udeko­rowaną tuż po półno­cy!) choinką. Wam życzy, żeby Mikołaj w tym roku zajrzał w wasze ser­dusz­ka i uważnie przepisał nazwę waszego ukochanego fan­do­mu ;)

Ps: Konkurs jest wynikiem współpra­cy zwierza z Tp-Link. Cała resz­ta jest wynikiem łaże­nia przez zwierza po sklepach.

70 komentarzy
0

Powiązane wpisy