Home Seriale Pani Jeziorka czyli o “Przeklętej”

Pani Jeziorka czyli o “Przeklętej”

autor Zwierz
Pani Jeziorka czyli o “Przeklętej”

Jeśli śledzi­cie ten blog od jakiegoś cza­su to może zdążyliś­cie dostrzec, że bliska jest memu ser­cu leg­en­da o Króli Arturze. A właś­ci­wie zbiór leg­end, książek, filmów, podań, komik­sów, wer­sji his­to­rycznych i retellingów. Nie jestem żad­ną naukową spec­jal­istką – po pros­tu zawsze pocią­gała mnie ta his­to­ria, w której może być magia i reli­gia, miecz z kamienia, pani z jezio­ra i świę­ty Graal na dokład­kę. I dlat­ego też wiedzi­ałam od samego początku, że obe­jrzę „Przek­lętą” – kole­jną his­torię, która bierze ele­men­ty znanej his­torii by opowiedzieć ją zupełnie inaczej.

 

CURSED (L to R) CATHERINE WALKER as LENORE and KATHERINE LANGFORD as NIMUE in episode 101 of CURSED Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2020

 

Nie będę ukry­wać, że mam bard­zo mieszane uczu­cia wobec seri­alu. Mój pier­wszy prob­lem wyni­ka z fak­tu, że moim zdaniem autorzy książ­ki i sce­nar­iusza wrzu­cili zbyt wiele grzy­bów w barszcz. Sam wyjś­ciowy pomysł – by opowiedzieć his­torię z per­spek­ty­wy Nimue – czyli przyszłej Pani Jezio­ra jest całkiem niezły. Ostate­cznie nigdy dość opowiada­nia his­torii tych dru­go­planowych (choć kluc­zowych) postaci kobiecych. „Mgły Aval­onu” doskonale pokazu­ją, że opowiedze­nie mitu arturi­ańskiego z kobi­eta­mi na pier­wszym planie to nie jest zły pomysł. Nieste­ty twór­cy zami­ast skon­cen­trować się na jed­nej czy dwóch posta­ci­ach znanych z arturi­ańskiego mitu się­ga­ją na pra­wo i lewo po wszys­tkie wąt­ki i bohaterów. Sko­ro jest Nimue pojawi się Mer­lin, Uther Pen­drag­on, Artur, Mor­gana, Lancelot czy Gawain albo Par­si­fal. Ilekroć ktoś się pojawi to zaraz okazu­je się, że to jakaś ze znanych postaci leg­endy arturi­ańskiej. To wszys­tko spraw­ia, że z retelin­gu leg­endy pozosta­je coraz mniej a bardziej robi się takie bin­go – kto jest kim. Co więcej – bohaterowie wys­tępu­ją w kon­fig­u­rac­jach tak dale­kich od tych znanych z podań, że bardziej są to zupełnie nowe posta­cie, które tylko dostały imiona po posta­ci­ach znanych z leg­endy. Była­by to zde­cy­dowanie ciekawsza his­to­ria gdy­by sce­narzyś­ci skon­cen­trowali się na jeden czy dwóch posta­ci­ach znanych z mitu arturiańskiego.

 

No dobrze, ale nie wszys­tkim musi to przeszkadzać. Podob­nie jak nie wszys­tkim przeszkadzać będzie zupełne his­to­ryczne, scenograficzne pomieszanie z poplą­taniem jakie mamy na ekranie. Ja wiem, że to ser­i­al fan­ta­sy i ja wiem że to jest wszys­tko umowne, ale patrząc na te chao­ty­cznie wybier­ane stro­je, czy na te rzu­cane zupełnie bez sen­su nazwy miałam poczu­cie, jak­by ktoś nawet się nie starał stworzyć spójnego wiz­ual­nie i geograficznie świa­ta. Nie mam nic prze­ci­wko umownoś­ci o ile jest spój­na. W „Excal­iburze” (moim zdaniem najlep­szym filmie arturi­ańskim) rzeczy też są zupełnie pomieszane, ale widać spójną intencję, podob­nie w niezbyt lubianym przeze mnie „Królu Arturze” z Owen­em. To trochę jak z wstaw­ian­iem przyp­isów do tek­stu – mogę jedne lubić bardziej od drugich ale najważniejsza jest spójność. I w tym seri­alu bard­zo mi tego brakowało. Inna sprawa, że bard­zo widać, że ten ser­i­al fan­ta­sy miał chy­ba dość ogranic­zony budżet, bo tam gdzie trze­ba sięgnąć po CGI zaczy­na się robić tak brzy­d­ko że aż komicznie. Wiel­ka wal­ka naszej bohater­ki z wilka­mi była­by zde­cy­dowanie bardziej porusza­ją­ca gdy­by nie prze kosz­marne efek­ty spec­jalne. Co ciekawe, mam wraże­nie, że dużo więcej dało­by się zro­bić inwes­t­u­jąc w dobry mon­taż i granie pół­cieni­a­mi. Choć tu muszę bard­zo pochwal­ić ani­mowane prze­jś­cia pomiędzy różny­mi wątka­mi seri­alu — są po pros­tu bard­zo ładne i ory­gi­nalne, podob­nie jak naprawdę miła dla oka czołówka.

 

CURSED (L to R) DEVON TERRELL as ARTHUR in episode 103 of CURSED Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2020

 

Sama his­to­ria bard­zo mnie nie por­wała. Miałam wraże­nie, że oglą­dam ser­i­al wyplu­ty przez algo­rytm Net­flixa. Wiado­mo, że podobał się „Wiedźmin” i wiado­mo, że podoba­ją się seri­ale młodzieżowe, zwłaszcza „13 powodów”. To dajmy młodym ludziom ser­i­al fan­ta­sy, z wątka­mi młodzieżowy­mi i aktorką z 13 powodów. Wiem, że ser­i­al pow­stawał równole­gle z książką, ale po pros­tu na papierze (i cza­sem na ekranie) wyglą­da jak dziecko cud­ownego algo­ryt­mu Net­flixa, który przewidu­je co okaże się hitem. Fab­u­larnie nie ma tu wielu zaskoczeń – to taka typowa his­to­ria młodzieżowa. Dziew­czy­na, która czu­je się inna, i ma tajem­nicze moce. Wiel­ka mis­ja która zmuszą ją do wyruszenia w świat. Roman­ty­czne zau­rocze­nie, tajem­ni­ca która nad nią ciąży no i oczy­wiś­cie naras­ta­jące zagroże­nie. Tym razem ze strony morder­czych czer­wonych pal­a­dynów którzy mor­du­ją zamieszku­jące bry­tyjskie wyspy stworzenia mag­iczne, które były tu zan­im przys­zli ludzie.  Czyli nic nowego, choć może rzeczy­wiś­cie, fanatyzm religi­jny odgry­wa tu kluc­zową rolę, co nie jest częste w innych pro­dukc­jach tego typu. Jed­nocześnie oglą­da­jąc ser­i­al miałam cały czas wraże­nie, że oglą­dam trochę pro­dukcję w sty­lu „Jak Jasio wyobraża sobie inkwiz­y­cję” (nie pada tu ta nazwa).

 

Ser­i­al był­by niewyobrażal­nie nud­ny gdy­by nie kil­ka ciekawych postaci – a właś­ci­wie, nieciekawych ale dobrze zagranych postaci. Nieste­ty nie jest nią Nimue, którą obdar­zono tak żad­nym charak­terem, że powin­no się to zapisać jako zbrod­nię prze­ci­wko nar­racji. Gra­ją­ca ją Kather­ine Lang­ford z odcin­ka na odcinek wyglą­da na coraz bardziej zmęc­zoną tą rolą. Jed­nocześnie dyso­nans może wynikać z fak­tu, że to rola wyraźnie pisana dla kilku­nas­to­lat­ki a oczy­wiś­cie gra ją dwudziestoparo let­nia dziew­czy­na. Artu­ra w tej wer­sji gra Devon Ter­rell i choć jest to chy­ba najprzys­to­jniejszy Artur współczes­nej kine­matografii to jed­nak sama postać jest nasz­ki­cow­ana zgod­nie ze sche­matem „a to jest ten dobry chłopak z kilko­ma wada­mi, w którym kocha się nasza dziew­czy­na”. Serio gdy­by nie fakt, że Artur jeździ kon­no na pewno jeźdz­ił­by na moto­cyk­lu i grał dla miejs­cowej drużyny foot­bal­lu amerykańskiego. Jed­nak obok takich postaci są pereł­ki. Jed­ną z nich na pewno jest Mer­lin grany przez Gustafa Skars­gar­da – ser­i­al oży­wa ilekroć Mer­lin – pijany czy nie – pojaw­ia się na ekranie. Rodz­i­na Skars­gardów znana jest z okrada­nia innych aktorów z ich filmów i seri­ali i mam wraże­nie, ze właśnie to tu obser­wu­je­my. Niby ser­i­al o Nimue a jed­nak czekasz co tam znów Mer­lin wymyśli. Abso­lut­nie cud­ow­na jest Lily New­mark jako Pym najlep­sza przy­jaciół­ka Nimue. Ponown­ie – ilekroć pojaw­ia się jej wątek człowiek ma wraże­nie, że ser­i­al o żywa, a sama Pym ma więcej charak­teru niż tytułowa bohater­ka (i chy­ba będzie bliższa współczes­nym młodym wid­zom oglą­da­ją­cym ser­i­al). Świet­na jest też Emi­ly Coates w roli Iris – dziew­czyny, która jest taka mała, praw­ie nie widocz­na, ale total­nie fanaty­cz­na – ponown­ie bard­zo ciekawa rola, która jest jed­ną z niewielu nie aż tak schematy­cznych w tym serialu.

 

CURSED (L to R) GUSTAF SKARSGRD as MERLIN in episode 104 of CURSED Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2020

 

Choć na początku seri­alu jeszcze akc­ja jakoś posuwa się do przo­du (choć powoli) to pod koniec nieste­ty po pros­tu sta­je. Być może dlat­ego, że bohaterowie, którzy krę­cili się w kółko po sto­sunkowo niewielkiej przestrzeni w końcu wszyscy na siebie wpada­ją. I tak ostat­nie dwa odcin­ki, które powin­ny być najbardziej emocjonu­jące, ciągną się w nieskońc­zoność, każąc się zas­tanaw­iać czy nie za dużo tego seri­alu w sto­sunku do opowieś­ci. Co nie powin­no dzi­wić, o tyle że książ­ka, na pod­staw­ie której pow­stał ser­i­al ma niecałe czterys­ta stron i nie dzieje się w niej aż tyle by wypełnić 10 odcinków. Co ciekawe powieść dużo wyraźniej niż ser­i­al syg­nal­izu­je kole­jny sezon. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że „Przek­lę­ta” ma raczej ogranic­zony potenc­jał by mnie czymś zaskoczyć. I niby nie powin­no mnie to dzi­wić, ale trochę szko­da, że to kole­jny ser­i­al próbu­ją­cy opowiedzieć coś ze świa­ta Artu­ra na nowo, który wpa­da w pułap­kę bycia śred­nią pro­dukcją fan­ta­sy, która zwyk­le korzys­ta tylko z imion bohaterów (choć nie ukry­wam – ja należałam do tych pię­ciu osób, które nawet lubiły „Camelot” jed­ną z najwięk­szych finan­sowych porażek seri­alowych ostat­nich lat). Jest mi smut­no dlat­ego, że w micie arturi­ańskim jest tyle cud­ownych rzeczy do wyko­rzys­ta­nia – a zwyk­le i tak się je ignoruje.

 

 

Ogól­nie powiem tak – był już taki ser­i­al, gdzie mieliśmy młodych bohaterów znanych z mitu arturi­ańskiego, którzy w świecie zbu­dowanym z chao­ty­cznych kawałków różnych epok, staw­iali czoła nowym wyzwan­iom. Był bard­zo równoś­ciowy cast­ing, ciekawe posta­cie kobiece, nowe spo­jrze­nie na znanych bohaterów i nau­ki, które w życiu młodym ludziom mogą się przy­dać. Był też nis­ki budżet, który jed­nak jakoś ginął pomiędzy przeu­roczy­mi dialoga­mi. Ser­i­al nazy­wał się „Przy­gody Mer­li­na” emi­towało go BBC i jest w całoś­ci dostęp­ny na Net­flix. Pole­cam całym sercem, tym którzy szuka­ją dobrego seri­alu młodzieżowego wyko­rzys­tu­jącego wąt­ki arturi­ańskiego. Tylko uwa­ga, pod koniec człowiek chlip­ie jak opętany.

 

CURSED

 

PS: Wiem że więk­szość z was dziś czeka na Umberel­la Acad­my ale czy wiecie, że dziś na Netlixa wchodzą też ani­mowane Transformersy!

0 komentarz
4

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online