Home Festiwale Dzieła rąk własnych czyli wspierajmy rękodzielników!

Dzieła rąk własnych czyli wspierajmy rękodzielników!

autor Zwierz
Dzieła rąk własnych czyli wspierajmy rękodzielników!

Co roku na kon­wen­tach w całej Polsce wys­taw­ia­ją się mniejsi i więk­si wys­taw­cy. Część z nich to rękodziel­ni­cy, dla których takie imprezy są albo głównym źródłem zarobku albo poważnym dodatkiem do pen­sji. W tym roku nie odbędą się już żadne kon­wen­ty co oznacza, że wiele osób po pros­tu nie zaro­bi. Z tego powodu postanow­iłam napisać ten wpis w którym nie tyle pole­cam co przed­staw­iam wam kilka­naś­cie (nie udało mi się zebrać wszys­t­kich) firm/osób które robią fanowskie rzeczy i wys­taw­ia­ją się na konwentach.

 

Na początku kil­ka zas­trzeżeń: Po pier­wsze — chci­ałabym żebyś­cie potrak­towali ten wpis jak chodze­nie pomiędzy stoiska­mi na kon­wen­cie — zajrzeli, zobaczyli czy nie ma tam czegoś na co moż­na się skusić. Po drugie — nieste­ty przyjęłam założe­nie że jeśli ktoś nie ma sklepu ani też nie jestem w stanie się dowiedzieć jak sprzeda­je swo­je rzeczy, to nieste­ty — nie mogę pole­cić bo po pros­tu nie wiem czy zakupy są możli­we. Po trze­cie — przy niek­tórych mogę napisać że zamaw­iałam od nich i pole­cam ale nie przy wszys­t­kich. No i ostat­nie to wpis gdzie kluc­zowe są komen­tarze — ja tu na pewno nie uwzględ­niłam wszys­t­kich. Jeśli kogoś zna­cie, kto speł­nia kry­te­ria — to dawa­j­cie link i opis do komen­tarza. Wszys­tko razem powin­no stworzyć taki wirtu­al­ny bazar na którym będzie  moż­na zarówno kupić fajne rzeczy jak i wesprzeć rękodzielników.

 

Jeśli nie może­cie ich wesprzeć zawsze dobrze dać lajk ich pro­filowi na FB albo Insta­gramie, dzię­ki temu mogą dotrzeć do więk­szej grupy osób a poza tym będziecie mogli się na bieżą­co dowiady­wać o tam nowego stworzyli.

 

 

Kole­jność jest przypadkowa

 

Two Tow­ers – ja wiem, że w poniedzi­ałek otwier­a­ją fryz­jerów ale wstrzy­ma­j­cie się! Bo jeśli zetniecie włosy na krótko to nie będziecie mogli ich spinać spinka­mi od Two Tow­ers. Ta skórzana biżu­te­ria jest tak pięk­na, że człowiek ma ochotę kupić wszys­tko i zapoży­czyć się u zna­jomych. Ale najbardziej to ma ochotę zapuś­cić włosy do pasa a potem spinać je tymi cud­a­mi i czuć się co najm­niej jak elfia księżnicz­ka. Jeśli z jakiegoś powodu wasze włosy nie chcą stać się siedliskiem dla smo­ka to zawsze może­cie obe­jrzeć inne pro­duk­ty – pudeł­ka czy tor­by. No i na stron­ie może­cie kupić vouch­ery podarunk­owe a potem wysłać je zna­jomym w ramach prezen­tu. Wy sobie oglą­da­j­cie a ja przeczy­tam gdzie moż­na dostać najlep­szy środek na porost włosów.

Face­book

Zdję­cie z Fan­page Two Towers

 

Mart­va Natu­ra – tu mogę powiedzieć z włas­nego doświad­czenia, że to będą jedne z najład­niejszych kol­czyków jakie będziecie mieć w życiu. Piękne, błyszczące, trochę mag­iczne, przede wszys­tkim zaś bard­zo dobrze wyko­nane. Ja moje kol­czy­ki kupiłam dwa lata temu na stoisku i nadal dosta­ję pyta­nia skąd takie mam. Ponieważ ten wpis jest dla mnie niebez­pieczny to sprawdza­jąc adres inter­ne­towy sklepu weszłam nań jeszcze raz i tak idą do mnie dwie pary kol­czyków. Zwłaszcza kos­micz­na kolekc­ja jest po pros­tu zach­wyca­ją­co pięk­na, a sztyfty z opal­izu­ją­cy­mi łuska­mi to taki „must- have”. A do sklepu wciąż dochodzą nowe piękne rzeczy więc nie da się ukryć – to jest niebez­pieczne miejsce (choć trze­ba też przyz­nać, że sce­ny są poraża­ją­co atrakcyjne).

Face­book

Insta­gram

 

Agna­WoolArt – cud­owne i niemożeb­nie słod­kie fil­cowe zwierząt­ka to coś czego każdy potrze­bu­je w swoim życiu. W sklepie zna­jdziecie trzy kat­e­gorie pro­duk­tów. Zestawy „zrób to sam” pozwala­jące samem poświę­cić trochę cza­su na tworze­nie cud­ownych zwierzątek (wedle instrukcji), przyrządy do samodziel­nego stworzenia oraz autorskie już zro­bione zwierza­cz­ki (kiedy ostat­ni raz zaglą­dałam do sklepu był tam niesamowicie słod­ki dzik). Jeśli szuka­cie nowego hob­by to właśnie chy­ba je dla was znalazłam. Plus jest taki, że jeśli skończą się wam na półkach miejs­ca na fil­cowe zwierząt­ka to zawsze może­cie je przesyłać swo­jej ulu­bionej blogerce.

Etsy

Face­book

Insta­gram

 

 

Stray Cat – jestem zda­nia, że człowiek nigdy nie ma w swoim życiu zbyt wielu plusza­ków. A już na pewno nie ma zbyt wielu plusza­ków ośmior­nic czy duszków leśnych. Stray Cat to ręcznie wyko­nane, przeu­rocze plusza­ki, na które nikt nie jest za stary (czy to nie cud­owne być dorosłym i kupować sobie dokład­nie tyle plusza­ków ile potrze­bu­je­my, czyli wszys­tkie?). Do tego to sklep który rozu­mie, że człowiek wyda trochę na siebie i dwa razy tyle na swo­jego kota. Zna­jdziecie w ofer­cie też ręcznie wyko­nane zabaw­ki dla kotów z kocim­iętką, pokrow­ce na trans­porter czy hamak dla kota. Albo może­cie sobie kupić plus­zowego kota. Ogól­nie same dobre rzeczy.

 

Face­book

Zdję­cie ze sklepu Stray Cat

 

Grumpy Geeks – moim zdaniem – najład­niejsze geekowskie ciuchy na rynku. Koszul­ki i bluzy od Grumpy Geeks mają abso­lut­nie cud­owne wzo­ry, zro­bione zde­cy­dowanie z myślą o tych z nas którzy chcą mieć geekowską koszulkę ale jed­nocześnie – nie dokład­nie taką samą jak kole­ga czy koleżan­ka obok. Co do wyko­na­nia to mogę ręczyć, że jest warte ceny – Mateusz ma od nich trzy koszul­ki i wszys­tkie od lat dobrze mu służą a cud­owne nadru­ki się nie ścier­a­ją, a mate­ri­ał pozosta­je naprawdę ład­ny. Ogól­nie to jest to miejsce, gdzie wchodzisz obe­jrzeć jed­ną koszulkę a potem zas­tanaw­iasz się dlaczego w twoim koszyku jest dwadzieś­cia produktów.

Face­book

Insta­gram

 

 

 

Aku­ma-Inn – bogact­wo pro­duk­tów z autorski­mi grafika­mi. Może­cie tu znaleźć zarówno autorskie grafi­ki z gruby­mi kota­mi, jak i fan-arty do pop­u­larnych franczyz. Zna­jdziecie też pro­duk­ty z fan arta­mi do ani­me. Nie wiem dokład­nie czy najpop­u­larniejszych ale warto rzu­cić okiem. Są tu koszul­ki, bluzy, czap­ki, zakład­ki, przypin­ki. Same cuda. Ja pow­strzy­małam się z tru­dem żeby sobie nie kupić bluzy z fan artem do Yuri on Ice. Być może byłam sil­na na dar­mo. Ostate­cznie mamy całkiem chłod­ny maj…

 

Face­book

Insta­gram

 

 

Space For­est — Art by Nin­que­len – cud­owne, kolorowe, tęc­zowe geekowskie rzeczy od Nin towarzyszą mi od lat. Są cud­own­ie wyko­nane, ory­gi­nalne i aut­en­ty­cznie spraw­ia­ją, że człowiek idzie przez cały dzień z uśmiechem na ustach. Cud­owne w tych rzeczach jest to, że od razu na pier­wszy rzut oka moż­na rozpoz­nać unikalny styl autor­ki. Rzeczy są wyko­nane naprawdę dobrze i co najważniejsze – jak w prawdzi­wym rękodziele – wiesz że masz coś abso­lut­nie unikalnego. No i jeśli masz tęc­zowe ser­duszko to nie sposób się nie zakochać w tej biżuterii.

 

Face­book

Insta­gram

 

 

Pra­cow­n­ia Zeszytów —  zna­cie ten moment kiedy myśli­cie „mam dokład­nie tyle zeszytów ile potrze­bu­ję”. Nie? Ja też nie. Oso­biś­cie uważam, że w życiu człowieka nigdy nie ma wystar­cza­ją­co dużo zeszytów. Zwłaszcza jeśli są piękne, ręcznie robione a na dodatek mogą być zro­bione na zamówie­nie. Nie będę ukry­wać, jedy­na rzecz jaka pow­strzy­mu­je mnie przed wykupi­e­niem sklepu to fakt, że muszę cho­ci­aż otworzyć zeszy­ty które już kupiłam żeby mieć pretekst do kupi­enia następ­nych. Nato­mi­ast jeśli wy jesteś­cie na etapie już otwartych zeszytów to musi­cie tu zajrzeć. A potem już nigdy nie zabraknie wam zeszytów.

 

Face­book

Insta­gram

 

View this post on Instagram

Per­son­alised recipe books for Moth­er’s Day ♡ . Dzisi­aj jest Dzień Mamy w więk­szoś­ci kra­jów na świecie! :) Tak wyglą­dało moje biurko codzi­en­nie rano przez ostat­nie dwa tygod­nie, kiedy szykowałam pacz­ki do nada­nia w dłuższą drogę — za ocean, lub krót­szą, europe­jską :) Pomi­mo, że są dostęp­ne różne wzo­ry okład­ki (albo moż­na stworzyć swój włas­ny, niepow­tarzal­ny), to półecz­ki cieszą się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią ❤ . #moth­ers­day #mothersday2020 #recipes #recipebook #przepiśnik #dzien­mamy #prezentd­la­mamy #dla­mamy #przepisy #hand­made #per­son­alised #wspier­am­pol­skie #wspier­am­pol­skiemar­ki #pra­cow­n­i­azeszy­tow

A post shared by Pra­cow­n­ia Zeszytów (@notebooks_design) on

 

Wykałacz­ka – ręcznie robiona biżu­te­ria, a także pudeł­ka i arte­fak­ty dla fanów RPG i Larpów. Rzeczy są abso­lut­nie przepiękne, wyjątkowe i niepow­tarzalne. Oso­biś­cie z olbrzymim wysiłkiem pow­strzy­małam się od zapy­ta­nia o cenę kol­czyków z napisem „Health” i „Mana” (oczy­wiś­cie w kolorach z Dia­blo). Ale tylko dlat­ego, że pisanie tego wpisu już na tym poziomie jest niebez­pieczne i kończy się zde­cy­dowanie zbyt dużą liczbą zakupów. Zna­jdziecie tu naprawdę fan­tasty­czne rzeczy, które powin­ny przy­paść zwłaszcza do ludzi, którzy mogą sobie kupić kole­jną rzecz tłu­macząc, że to „abso­lut­nie potrzeb­ne do nowego LARPu)

 

Insta­gram

 

Mad-Arti­sans – mam wraże­nie, że każdy kto bywa na kon­wen­tach w Polsce kojarzy tą biżu­ter­ię. Trud­no się dzi­wić. Pięk­na, ręcznie robiona, utrzy­mana w este­tyce steam-punku. Brosz­ki, wisio­ry, kol­czy­ki – wszys­tko robione z uwagą, wysok­iej jakoś­ci i po pros­tu przepiękne. Co więcej – z mojego doświad­czenia – to ide­alne rzeczy na prezent – oso­biś­cie nie znam mamy, bab­ci, wuj­ka czy kuzy­na, które­mu oczy by się nie zaświeciły od patrzenia na te pro­duk­ty. Sama mam od nich kol­czy­ki, wisior­ki i pierś­cion­ki i cóż.. kocham wszys­tkie, noszę częs­to i zawsze muszę odpowiadać skąd je mam i zapisy­wać na karteczkach nazwę sklepu internetowego.

 

Face­book

Insta­gram

 

Odmę­ty absur­du – Odmę­ty to niemalże filo­zofia życia, cud­ne wielooczne pot­wor­ki, które mówią nam wcale nie pot­worne rzeczy. Więcej mówią rzeczy zabawne, częs­to absurdalne, częs­to takie, które bard­zo pod­noszą na duchu. Dlat­ego warto obronić się przed złym światem czymś z takim super stworkiem. A pro­duk­tów jest mnóst­wo od zeszytów, przez mag­nesy po koszul­ki. Jak raz poz­na­cie Odmę­ty to już zawsze będziecie chcieli je mieć przy sobie, żeby was wzmacniały.

 

Face­book

Insta­gram

View this post on Instagram

Już są w sklepie na odmetyabsurdu.pl ♥️

A post shared by Odmę­ty Absur­du (@odmetyabsurdu) on

 

Molom – miejsce dla ludzi którzy kocha­ją czy­tać. Zna­jdziecie tu zakład­ki do książek, koszul­ki, tor­by, a nawet skar­pet­ki – wszys­tko co wyraża waszą miłość do czy­ta­nia i próbę odpowiedzi na pytanie – co by było gdy­by czytel­ni­cy nosili się dokład­nie tak jak wiel­bi­ciele określonych gatunków muzy­cznych.  Tak więc jeśli kocha­cie czy­tanie to będzie wam trud­no wydostać się z tej strony poświę­conej molom książkowym.

 

Face­book

Insta­gram

 

Leman­da – Leman­da rysu­je dinoza­u­ry. I te dinoza­u­ry są niezmiem­sko piękne. Pisze­cie do Lemandy a ona wam wysyła za opłatą nakle­j­ki dinoza­u­rów i to jest najlep­sza przesył­ka jaką może­cie sobie zamówić. Kiedy ja dostałam moją przesyłkę to jedyne o czym myślałam, to o ile lep­sze stało się moje życie od kiedy są w nim słod­kie dinoza­u­ry. Mam jeszcze kart­ki i już nie mogę się doczekać aż będę je mogła z różnych okazji wysłać znajomym.

 

Insta­gram

 

 

Hen­na Illu – za super hen­nową  stroną stoi Cyd którą znam oso­biś­cie i naprawdę uwiel­bi­am. Obec­nie umaw­ian­ie się na hen­nę jest trud­niejsze ale już może­cie zacząć (jeśli jesteś­cie na Śląsku), nato­mi­ast jeśli chce­cie się nauczyć rysować na skórze tak cud­owne wzo­ry jak robi to Cyd to może­cie kupić dostęp do jej kursów inter­ne­towych. O pro­duk­ty do mal­owa­nia też się nie martwcie – u Cyd moż­na kupić roż­ki z hen­ną i jaguą. Nato­mi­ast ja czekam ma zamówiony u Cyd „Big Bad Mug” czyli kubek ręcznie mal­owany na zamówie­nie. Będzie ze świnką morską!

 

Face­book

Insta­gram

Insta­gram Big Bad Mug

View this post on Instagram

To ter­az pora na trochę słod­koś­ci słod­kie w smaku i jeszcze słod­szego kot­ka na fil­iżance💖🐈💖. W sam raz na takie piękne i ciepłe popołud­nie jak dzisi­aj. Dodam jeszcze, że cały ten napój jest wegańs­ki — pianka na górze to cytrynowo-kawowy krem z aquafa­by, czyli wody z ciecieży­cy O.o. Który jest pyszny i zupełnie nic smakowo nie ma z tą ciecieży­cą wspól­nego. Piły­byś­cie? Kom­plet fil­iżanek z kotkiem jest dostęp­ny, żeby zamówić wyślij wiado­mość tutaj albo na bigbadmug@gmail.com 💖 Cena fil­iżan­ki to 40 zł, kom­ple­tu 79 zł. #ręcznier­o­bione #rekodzielo #rękodzieło #dlaniej #katow­ice #śląsk #wrocław #kraków #warsza­wa #pol­skadziew­czy­na #paint­ing #kubek #mug #herba­ta #cza­s­na­herbatę #dzień­do­bry #cza­s­nakawę #artis­tic­mug #hand­made #ceram­ics #cuteteacup #cute­cat #after­noon­tea #chap­puc­ci­no #słod­koś­ci #cof­feeislove #ani­malart #kawai­icat

A post shared by Big Bad Mug (@bigbadmug) on

 

Klus­ki – wszyscy wiedzą, że pro­duk­tem który w ostat­nich miesią­cach robi prawdzi­wą kari­erę (a powinien wcześniej) jest mydło. Jeśli szuka­cie pięknego mydła, z fajnym geekowskim nadrukiem to nie szuka­j­cie dalej. Klus­ki mają dla was wybór mydeł z których pozdrow­ią was bohaterowie Har­rego Pot­tera, Spock, czy kras­noludy. Co więcej cieszyć się nimi będziecie dłużej niż do pier­wszego mycia. Poza tym w sklepie czeka­ją was też urocze fil­cowe zabaw­ki. Ale przede wszys­tkim zwróć­cie uwagę na mydło. I nie mówicie że macie w domu wystar­cza­ją­co dużo. Przy obec­nym myciu rąk nikt nie ma dość mydła.

 

Face­book

 

Zdję­cie ze strony Kluski

 

Fan­tasty­czne kart­ki Cathii – mam w domu więcej niż kil­ka kartek od Cathii bo są piękne i nigdy nie umiem się opanować by nie dokupić kole­jnej. Właś­ci­wie nie ma fan­do­mu, który Cathia by pomi­jała więc nie myśl­cie, że nic dla siebie nie zna­jdziecie. Kart­ki oczy­wiś­cie, teo­re­ty­cznie moż­na wysłać pocztą do zna­jomych ale dużo lep­iej trzy­mać u siebie w domu i patrzeć na nie z uśmiech co pewien czas. Ja przy­na­jm­niej tak robię i odmaw­iam uzna­nia że może to być choć trochę dziwne.

 

Face­book

 

Zdję­cie z Fan­Page “Fan­tasty­czne Kart­ki Cathii”

 

Biżu­te­ria fan­do­mowa, inspirac­ja seri­ala­mi, książka­mi, fil­ma­mi – to miejsce dla ludzi którzy na pytanie czy intere­su­ją się jakimś konkret­nym seri­alem odpowiada­ją „tak” a na pytanie, którym też odpowiada­ją „tak”. Coś dla siebie zna­jdą tu wiel­bi­ciele właś­ci­wie każdego fan­do­mu, od Gry o Tron po Alicję w Krainie czarów. Pro­duk­tów jest mnóst­wo i jak wskazu­je tytuł – autor­ka inspirac­je czer­pie z całej pop­kul­tu­ry.  Tak więc nie pozosta­je nic innego jak wyz­naczyć sobie bard­zo określoną sumę którą może­my wydać i wejść do sklepu. Bądź­cie dziel­ni, uda wam się nie kupić wszystkiego!

Face­book

Zdję­cie z Fan­Page Biżu­te­ria fan­do­mowa, inspirac­ja seri­ala­mi, książka­mi, filmami

 

Misio Urwisek - myśleliś­cie kiedyś że potrze­bu­je­cie wian­ka. Albo rogów? A może rogów z wianka­mi? Jeśli tak to pro­duk­ty od Misio Urwisek powin­ny być dla was abso­lut­nie ide­alne bo łączą te dwie rzecz — to cud­owne połącze­nie delikat­nych wianków i rogów. Tak jak­byś­cie kiedyś chcieli robić cos­play fan artów do Han­ni­bala. Ponieważ wszys­tkie pro­duk­ty są robione ręcznie to jeśli coś się wam spodo­ba napisz­cie wiado­mość pry­wat­ną i może­cie dzię­ki temu zmówić takie własne cudo.

Insta­gram

 

 

Paciorkow­ce i wisielceJa wiem, że zaraz mi napisze­cie, że nie potrze­bu­je­cie zakładek do książek bo wszys­tko czyta­cie w ebookach ale jakoś nie wierzę, z mojego doświad­czenia fakt czy­ta­nia książek na czyt­niku jeszcze niko­go nie pow­strzy­mał przed obsesyjnym zaku­pem zakładek. Zwłaszcza jeśli są tak piękne jak te tutaj – fan­tasty­czne, kolorowe i geekowskie. Kto powiedzi­ał, że trze­ba nimi zakładać książ­ki? Z tego co wiem niek­tórzy spina­ją nimi włosy i też są całkiem zadowoleni.

Face­book

 

Zdję­cie z Fan­page Paciorkow­ce i Wisielce

 

Pig on the table – macie cza­sem tak że wsta­je­cie rano i czu­je­cie, że w waszym życiu braku­je cza­sz­ki, albo rozu­miecie, że nic nie będzie miało sen­su póki nie wejdziecie w posi­adanie koś­cianej korony, ewen­tu­al­nie macie ochotę na ciekawą artysty­czną biżu­ter­ię? Jeśli te potrze­by pojaw­ia­ją się w waszym życiu raz na jak­iś czas to koniecznie musi­cie odwiedz­ić sklep Pig on the Table i zobaczyć wszys­tkie fan­tasty­czne pro­duk­ty. No i waż­na uwa­ga – to są cza­s­ki wegańskie. Autor nie chodzi z łukiem po lesie i nie polu­je dla was na pta­ki i ludzi.

 

Face­book

Insta­gram

View this post on Instagram

🇬🇧 Some of my rain­bow skulls.⁠ I’m start­ing to run­ning out of them, so got­ta do some more.⁠ This time I’ll make some on live stream, as last time⁠ here on Insta­gram > next Wednes­day 20:00 (GMT+2)⁠ Will try to inter­act with you. Let see how it will work :)⁠ ⁠ ⁠Remem­ber to stay home and sup­port artist — buy some­thing from them if you like their art.⁠ ⁠ Check my shop (link in bio) ⁠ ⁠ ⁠🇵🇱 Przykłady cza­szek z tęc­zowej kolekcji.⁠ Jest ich trochę mało, więc zro­bię nowe, ale tym razem na na żywo, strea­mu­jąc, tu na insta­gramie (i może jak­iś innych plat­for­ma­ch dla testów).⁠ Jak ostat­nio. Śro­da, 20:00 cza­su warsza­wskiego.⁠ Tym razem spróbu­ję w inter­akc­je, np. poz­wolę wam wybrać, co będę mal­ować, a może i jak :)⁠ ⁠ Wpad­ni­j­cie do mojego sklepu (link w bio pro­filowym), no i w ogóle wspier­a­j­cie artystów, nalepiej przez kupowanie od nich rzeczy, albo zle­canie im rzeczy, albo dawanie im jedzenia, albo pacaniem ich po główkach.⁠ ⁠ ⁠ #skull #skull­col­lec­tor #skullart ⁠ #dark­arts #pen­ta­gram #skullcarving#skullcarvingart ⁠ #draw­ing #skull­tat­too #demon #demons #pagan­jew­el­ry #pagan#viking #voodoo #goth #met­al #rock #taxidermy#wicca #witch #witch­jew­el­ry #death #vultureculture#gothicmakeup #Cos­play #skulls #resinart #resincasting#resinjewellery

A post shared by Jakub Dran­ic­ki (@pigonthetable) on

 

Lemon Love­ly – abso­lut­nie przesłod­ka biżu­te­ria. Jeśli lubi­cie jed­zonko to oglą­da­jąc pro­duk­ty na tej stron­ie zacznie wam lecieć ślin­ka. Cud­own­ie wyko­nane kol­czy­ki z mod­eliny (choć nie tylko kol­czy­ki bo są też wisior­ki, bre­locz­ki a nawet mody­fikowane słuchaw­ki!) są naprawdę piękne i mówię to z doświad­czenia bo w ramach przy­go­towań do tego wpisu kupiłam sobie kil­ka par i jeszcze pierś­cionek z avo­ca­do. Ogól­nie nie wiem, jak moż­na prze­jść wobec ofer­ty tego sklepu obo­jęt­nie. Serio… nie wiem.

 

Face­book

Insta­gram

 

 

Sweet Muffins – sko­ro jesteśmy przy słod­kiej biżu­terii – to jeśli nie wystar­czy wam abso­lut­nie słod­kich rzeczy (niemalże do schru­pa­nia) na Lemon Love­ly to zawsze może­cie zajrzeć na Sweet Muffins. Tam też czeka­ją was niesamowicie słod­kie, spoży­w­cze dzieła z mod­eliny. Kol­czy­ki i zaw­iesz­ki kosz­tu­ją do 30 zł więc nie będzie to wiel­ki wydatek. Sama nie jestem w stanie za dłu­go oglą­dać tych cud­ownoś­ci, bo robię się aut­en­ty­cznie głodna.

 

Face­book

Insta­gram

 

Daru­ma – oglą­dal­iś­cie kiedyś witraż i myśleliś­cie „ładne szko­da że nie da się tego zabrać do domu”. Daru­ma sprawa, że może­cie nie tylko zabrać swo­je własne małe witraże do domu, ale także cieszyć się witrażową biżu­ter­ią. Śliczną i w tak przys­tęp­nych cenach, że człowiek, aż musi trzy razy sprawdz­ić czy to praw­da. A jak już sprawdzi to trud­no się pow­strzy­mać przed zaku­pem. Albo i nie i spędza sporo cza­su zas­tanaw­ia­jąc się jaki dokład­nie witraż z kotem chce sobie kupić.

 

Face­book

Insta­gram

 

Wis­te­ria Gar­densbyć może najład­niejsze ozdo­by jakie dziś zobaczy­cie. Robione z niesły­chaną pre­cyzją kol­czy­ki, spin­ki i grze­bi­e­nie do włosów. Wszys­tkie wyglą­da­ją jak­by były ozdo­bione prawdzi­wy­mi żyją­cy­mi kwiata­mi. Pre­cyzyjne, kolorowe, pełne życia – inspirowane japońską kul­turą ale nie mam wąt­pli­woś­ci, że spodoba­ją się dosłown­ie każde­mu. Na stron­ie pojaw­iła się infor­ma­c­ja, że w przy­pad­ku niek­tórych pro­duk­tów to już ostat­nia szansa by je dostać więc nie myśl­cie dłu­go bo to takie pro­duk­ty gdzie, jeśli ktoś wam coś pod­kupi to naprawdę jest człowiekowi strasznie przykro.

 

Face­book

Insta­gram

 

 

 

To tyle w tym wpisie, pisanie go zajęło mi praw­ie cały dzień więc jeśli wasza fir­ma nie zała­pała się do pos­ta to pewnie dlat­ego, że zaczęłam przysyp­i­ać w trak­cie pisa­nia. Ale przy­pom­i­nam – zawsze może­cie dorzu­cić swo­je rękodzieło, albo rękodzieło kogoś bliskiego czy po pros­tu fajnego w komen­tarzach. Mam nadzieję, że poczuliś­cie się trochę jak­byś­cie znaleźli się na kon­wen­cie gdzie chce­cie kupić abso­lut­nie wszys­tko. O To chodziło.

 

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online