Home Festiwale Dzieła rąk własnych czyli wspierajmy rękodzielników!

Dzieła rąk własnych czyli wspierajmy rękodzielników!

autor Zwierz
Dzieła rąk własnych czyli wspierajmy rękodzielników!

Co roku na kon­wen­tach w całej Polsce wys­taw­ia­ją się mniejsi i więk­si wys­taw­cy. Część z nich to rękodziel­ni­cy, dla których takie imprezy są albo głównym źródłem zarobku albo poważnym dodatkiem do pen­sji. W tym roku nie odbędą się już żadne kon­wen­ty co oznacza, że wiele osób po pros­tu nie zaro­bi. Z tego powodu postanow­iłam napisać ten wpis w którym nie tyle pole­cam co przed­staw­iam wam kilka­naś­cie (nie udało mi się zebrać wszys­t­kich) firm/osób które robią fanowskie rzeczy i wys­taw­ia­ją się na konwentach.

 

Na początku kil­ka zas­trzeżeń: Po pier­wsze — chci­ałabym żebyś­cie potrak­towali ten wpis jak chodze­nie pomiędzy stoiska­mi na kon­wen­cie — zajrzeli, zobaczyli czy nie ma tam czegoś na co moż­na się skusić. Po drugie — nieste­ty przyjęłam założe­nie że jeśli ktoś nie ma sklepu ani też nie jestem w stanie się dowiedzieć jak sprzeda­je swo­je rzeczy, to nieste­ty — nie mogę pole­cić bo po pros­tu nie wiem czy zakupy są możli­we. Po trze­cie — przy niek­tórych mogę napisać że zamaw­iałam od nich i pole­cam ale nie przy wszys­t­kich. No i ostat­nie to wpis gdzie kluc­zowe są komen­tarze — ja tu na pewno nie uwzględ­niłam wszys­t­kich. Jeśli kogoś zna­cie, kto speł­nia kry­te­ria — to dawa­j­cie link i opis do komen­tarza. Wszys­tko razem powin­no stworzyć taki wirtu­al­ny bazar na którym będzie  moż­na zarówno kupić fajne rzeczy jak i wesprzeć rękodzielników.

 

Jeśli nie może­cie ich wesprzeć zawsze dobrze dać lajk ich pro­filowi na FB albo Insta­gramie, dzię­ki temu mogą dotrzeć do więk­szej grupy osób a poza tym będziecie mogli się na bieżą­co dowiady­wać o tam nowego stworzyli.

 

 

Kole­jność jest przypadkowa

 

Two Tow­ers – ja wiem, że w poniedzi­ałek otwier­a­ją fryz­jerów ale wstrzy­ma­j­cie się! Bo jeśli zetniecie włosy na krótko to nie będziecie mogli ich spinać spinka­mi od Two Tow­ers. Ta skórzana biżu­te­ria jest tak pięk­na, że człowiek ma ochotę kupić wszys­tko i zapoży­czyć się u zna­jomych. Ale najbardziej to ma ochotę zapuś­cić włosy do pasa a potem spinać je tymi cud­a­mi i czuć się co najm­niej jak elfia księżnicz­ka. Jeśli z jakiegoś powodu wasze włosy nie chcą stać się siedliskiem dla smo­ka to zawsze może­cie obe­jrzeć inne pro­duk­ty – pudeł­ka czy tor­by. No i na stron­ie może­cie kupić vouch­ery podarunk­owe a potem wysłać je zna­jomym w ramach prezen­tu. Wy sobie oglą­da­j­cie a ja przeczy­tam gdzie moż­na dostać najlep­szy środek na porost włosów.

Face­book

Zdję­cie z Fan­page Two Towers

 

Mart­va Natu­ra – tu mogę powiedzieć z włas­nego doświad­czenia, że to będą jedne z najład­niejszych kol­czyków jakie będziecie mieć w życiu. Piękne, błyszczące, trochę mag­iczne, przede wszys­tkim zaś bard­zo dobrze wyko­nane. Ja moje kol­czy­ki kupiłam dwa lata temu na stoisku i nadal dosta­ję pyta­nia skąd takie mam. Ponieważ ten wpis jest dla mnie niebez­pieczny to sprawdza­jąc adres inter­ne­towy sklepu weszłam nań jeszcze raz i tak idą do mnie dwie pary kol­czyków. Zwłaszcza kos­micz­na kolekc­ja jest po pros­tu zach­wyca­ją­co pięk­na, a sztyfty z opal­izu­ją­cy­mi łuska­mi to taki „must- have”. A do sklepu wciąż dochodzą nowe piękne rzeczy więc nie da się ukryć – to jest niebez­pieczne miejsce (choć trze­ba też przyz­nać, że sce­ny są poraża­ją­co atrakcyjne).

Face­book

Insta­gram

 

Agna­WoolArt – cud­owne i niemożeb­nie słod­kie fil­cowe zwierząt­ka to coś czego każdy potrze­bu­je w swoim życiu. W sklepie zna­jdziecie trzy kat­e­gorie pro­duk­tów. Zestawy „zrób to sam” pozwala­jące samem poświę­cić trochę cza­su na tworze­nie cud­ownych zwierzątek (wedle instrukcji), przyrządy do samodziel­nego stworzenia oraz autorskie już zro­bione zwierza­cz­ki (kiedy ostat­ni raz zaglą­dałam do sklepu był tam niesamowicie słod­ki dzik). Jeśli szuka­cie nowego hob­by to właśnie chy­ba je dla was znalazłam. Plus jest taki, że jeśli skończą się wam na półkach miejs­ca na fil­cowe zwierząt­ka to zawsze może­cie je przesyłać swo­jej ulu­bionej blogerce.

Etsy

Face­book

Insta­gram

 

 

Stray Cat – jestem zda­nia, że człowiek nigdy nie ma w swoim życiu zbyt wielu plusza­ków. A już na pewno nie ma zbyt wielu plusza­ków ośmior­nic czy duszków leśnych. Stray Cat to ręcznie wyko­nane, przeu­rocze plusza­ki, na które nikt nie jest za stary (czy to nie cud­owne być dorosłym i kupować sobie dokład­nie tyle plusza­ków ile potrze­bu­je­my, czyli wszys­tkie?). Do tego to sklep który rozu­mie, że człowiek wyda trochę na siebie i dwa razy tyle na swo­jego kota. Zna­jdziecie w ofer­cie też ręcznie wyko­nane zabaw­ki dla kotów z kocim­iętką, pokrow­ce na trans­porter czy hamak dla kota. Albo może­cie sobie kupić plus­zowego kota. Ogól­nie same dobre rzeczy.

 

Face­book

Zdję­cie ze sklepu Stray Cat

 

Grumpy Geeks – moim zdaniem – najład­niejsze geekowskie ciuchy na rynku. Koszul­ki i bluzy od Grumpy Geeks mają abso­lut­nie cud­owne wzo­ry, zro­bione zde­cy­dowanie z myślą o tych z nas którzy chcą mieć geekowską koszulkę ale jed­nocześnie – nie dokład­nie taką samą jak kole­ga czy koleżan­ka obok. Co do wyko­na­nia to mogę ręczyć, że jest warte ceny – Mateusz ma od nich trzy koszul­ki i wszys­tkie od lat dobrze mu służą a cud­owne nadru­ki się nie ścier­a­ją, a mate­ri­ał pozosta­je naprawdę ład­ny. Ogól­nie to jest to miejsce, gdzie wchodzisz obe­jrzeć jed­ną koszulkę a potem zas­tanaw­iasz się dlaczego w twoim koszyku jest dwadzieś­cia produktów.

Face­book

Insta­gram

 

 

 

Aku­ma-Inn – bogact­wo pro­duk­tów z autorski­mi grafika­mi. Może­cie tu znaleźć zarówno autorskie grafi­ki z gruby­mi kota­mi, jak i fan-arty do pop­u­larnych franczyz. Zna­jdziecie też pro­duk­ty z fan arta­mi do ani­me. Nie wiem dokład­nie czy najpop­u­larniejszych ale warto rzu­cić okiem. Są tu koszul­ki, bluzy, czap­ki, zakład­ki, przypin­ki. Same cuda. Ja pow­strzy­małam się z tru­dem żeby sobie nie kupić bluzy z fan artem do Yuri on Ice. Być może byłam sil­na na dar­mo. Ostate­cznie mamy całkiem chłod­ny maj…

 

Face­book

Insta­gram

 

 

Space For­est — Art by Nin­que­len – cud­owne, kolorowe, tęc­zowe geekowskie rzeczy od Nin towarzyszą mi od lat. Są cud­own­ie wyko­nane, ory­gi­nalne i aut­en­ty­cznie spraw­ia­ją, że człowiek idzie przez cały dzień z uśmiechem na ustach. Cud­owne w tych rzeczach jest to, że od razu na pier­wszy rzut oka moż­na rozpoz­nać unikalny styl autor­ki. Rzeczy są wyko­nane naprawdę dobrze i co najważniejsze – jak w prawdzi­wym rękodziele – wiesz że masz coś abso­lut­nie unikalnego. No i jeśli masz tęc­zowe ser­duszko to nie sposób się nie zakochać w tej biżuterii.

 

Face­book

Insta­gram

 

 

Pra­cow­n­ia Zeszytów —  zna­cie ten moment kiedy myśli­cie „mam dokład­nie tyle zeszytów ile potrze­bu­ję”. Nie? Ja też nie. Oso­biś­cie uważam, że w życiu człowieka nigdy nie ma wystar­cza­ją­co dużo zeszytów. Zwłaszcza jeśli są piękne, ręcznie robione a na dodatek mogą być zro­bione na zamówie­nie. Nie będę ukry­wać, jedy­na rzecz jaka pow­strzy­mu­je mnie przed wykupi­e­niem sklepu to fakt, że muszę cho­ci­aż otworzyć zeszy­ty które już kupiłam żeby mieć pretekst do kupi­enia następ­nych. Nato­mi­ast jeśli wy jesteś­cie na etapie już otwartych zeszytów to musi­cie tu zajrzeć. A potem już nigdy nie zabraknie wam zeszytów.

 

Face­book

Insta­gram

 

View this post on Instagram

Per­son­alised recipe books for Moth­er’s Day ♡ . Dzisi­aj jest Dzień Mamy w więk­szoś­ci kra­jów na świecie! :) Tak wyglą­dało moje biurko codzi­en­nie rano przez ostat­nie dwa tygod­nie, kiedy szykowałam pacz­ki do nada­nia w dłuższą drogę — za ocean, lub krót­szą, europe­jską :) Pomi­mo, że są dostęp­ne różne wzo­ry okład­ki (albo moż­na stworzyć swój włas­ny, niepow­tarzal­ny), to półecz­ki cieszą się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią ❤ . #moth­ers­day #mothersday2020 #recipes #recipebook #przepiśnik #dzien­mamy #prezentd­la­mamy #dla­mamy #przepisy #hand­made #per­son­alised #wspier­am­pol­skie #wspier­am­pol­skiemar­ki #pra­cow­n­i­azeszy­tow

A post shared by Pra­cow­n­ia Zeszytów (@notebooks_design) on

 

Wykałacz­ka – ręcznie robiona biżu­te­ria, a także pudeł­ka i arte­fak­ty dla fanów RPG i Larpów. Rzeczy są abso­lut­nie przepiękne, wyjątkowe i niepow­tarzalne. Oso­biś­cie z olbrzymim wysiłkiem pow­strzy­małam się od zapy­ta­nia o cenę kol­czyków z napisem „Health” i „Mana” (oczy­wiś­cie w kolorach z Dia­blo). Ale tylko dlat­ego, że pisanie tego wpisu już na tym poziomie jest niebez­pieczne i kończy się zde­cy­dowanie zbyt dużą liczbą zakupów. Zna­jdziecie tu naprawdę fan­tasty­czne rzeczy, które powin­ny przy­paść zwłaszcza do ludzi, którzy mogą sobie kupić kole­jną rzecz tłu­macząc, że to „abso­lut­nie potrzeb­ne do nowego LARPu)

 

Insta­gram

 

Mad-Arti­sans – mam wraże­nie, że każdy kto bywa na kon­wen­tach w Polsce kojarzy tą biżu­ter­ię. Trud­no się dzi­wić. Pięk­na, ręcznie robiona, utrzy­mana w este­tyce steam-punku. Brosz­ki, wisio­ry, kol­czy­ki – wszys­tko robione z uwagą, wysok­iej jakoś­ci i po pros­tu przepiękne. Co więcej – z mojego doświad­czenia – to ide­alne rzeczy na prezent – oso­biś­cie nie znam mamy, bab­ci, wuj­ka czy kuzy­na, które­mu oczy by się nie zaświeciły od patrzenia na te pro­duk­ty. Sama mam od nich kol­czy­ki, wisior­ki i pierś­cion­ki i cóż.. kocham wszys­tkie, noszę częs­to i zawsze muszę odpowiadać skąd je mam i zapisy­wać na karteczkach nazwę sklepu internetowego.

 

Face­book

Insta­gram

 

Odmę­ty absur­du – Odmę­ty to niemalże filo­zofia życia, cud­ne wielooczne pot­wor­ki, które mówią nam wcale nie pot­worne rzeczy. Więcej mówią rzeczy zabawne, częs­to absurdalne, częs­to takie, które bard­zo pod­noszą na duchu. Dlat­ego warto obronić się przed złym światem czymś z takim super stworkiem. A pro­duk­tów jest mnóst­wo od zeszytów, przez mag­nesy po koszul­ki. Jak raz poz­na­cie Odmę­ty to już zawsze będziecie chcieli je mieć przy sobie, żeby was wzmacniały.

 

Face­book

Insta­gram

View this post on Instagram

Już są w sklepie na odmetyabsurdu.pl ♥️

A post shared by Odmę­ty Absur­du (@odmetyabsurdu) on

 

Molom – miejsce dla ludzi którzy kocha­ją czy­tać. Zna­jdziecie tu zakład­ki do książek, koszul­ki, tor­by, a nawet skar­pet­ki – wszys­tko co wyraża waszą miłość do czy­ta­nia i próbę odpowiedzi na pytanie – co by było gdy­by czytel­ni­cy nosili się dokład­nie tak jak wiel­bi­ciele określonych gatunków muzy­cznych.  Tak więc jeśli kocha­cie czy­tanie to będzie wam trud­no wydostać się z tej strony poświę­conej molom książkowym.

 

Face­book

Insta­gram

 

Leman­da – Leman­da rysu­je dinoza­u­ry. I te dinoza­u­ry są niezmiem­sko piękne. Pisze­cie do Lemandy a ona wam wysyła za opłatą nakle­j­ki dinoza­u­rów i to jest najlep­sza przesył­ka jaką może­cie sobie zamówić. Kiedy ja dostałam moją przesyłkę to jedyne o czym myślałam, to o ile lep­sze stało się moje życie od kiedy są w nim słod­kie dinoza­u­ry. Mam jeszcze kart­ki i już nie mogę się doczekać aż będę je mogła z różnych okazji wysłać znajomym.

 

Insta­gram

 

 

Hen­na Illu – za super hen­nową  stroną stoi Cyd którą znam oso­biś­cie i naprawdę uwiel­bi­am. Obec­nie umaw­ian­ie się na hen­nę jest trud­niejsze ale już może­cie zacząć (jeśli jesteś­cie na Śląsku), nato­mi­ast jeśli chce­cie się nauczyć rysować na skórze tak cud­owne wzo­ry jak robi to Cyd to może­cie kupić dostęp do jej kursów inter­ne­towych. O pro­duk­ty do mal­owa­nia też się nie martwcie – u Cyd moż­na kupić roż­ki z hen­ną i jaguą. Nato­mi­ast ja czekam ma zamówiony u Cyd „Big Bad Mug” czyli kubek ręcznie mal­owany na zamówie­nie. Będzie ze świnką morską!

 

Face­book

Insta­gram

Insta­gram Big Bad Mug

View this post on Instagram

To ter­az pora na trochę słod­koś­ci słod­kie w smaku i jeszcze słod­szego kot­ka na fil­iżance💖🐈💖. W sam raz na takie piękne i ciepłe popołud­nie jak dzisi­aj. Dodam jeszcze, że cały ten napój jest wegańs­ki — pianka na górze to cytrynowo-kawowy krem z aquafa­by, czyli wody z ciecieży­cy O.o. Który jest pyszny i zupełnie nic smakowo nie ma z tą ciecieży­cą wspól­nego. Piły­byś­cie? Kom­plet fil­iżanek z kotkiem jest dostęp­ny, żeby zamówić wyślij wiado­mość tutaj albo na bigbadmug@gmail.com 💖 Cena fil­iżan­ki to 40 zł, kom­ple­tu 79 zł. #ręcznier­o­bione #rekodzielo #rękodzieło #dlaniej #katow­ice #śląsk #wrocław #kraków #warsza­wa #pol­skadziew­czy­na #paint­ing #kubek #mug #herba­ta #cza­s­na­herbatę #dzień­do­bry #cza­s­nakawę #artis­tic­mug #hand­made #ceram­ics #cuteteacup #cute­cat #after­noon­tea #chap­puc­ci­no #słod­koś­ci #cof­feeislove #ani­malart #kawai­icat

A post shared by Big Bad Mug (@bigbadmug) on

 

Klus­ki – wszyscy wiedzą, że pro­duk­tem który w ostat­nich miesią­cach robi prawdzi­wą kari­erę (a powinien wcześniej) jest mydło. Jeśli szuka­cie pięknego mydła, z fajnym geekowskim nadrukiem to nie szuka­j­cie dalej. Klus­ki mają dla was wybór mydeł z których pozdrow­ią was bohaterowie Har­rego Pot­tera, Spock, czy kras­noludy. Co więcej cieszyć się nimi będziecie dłużej niż do pier­wszego mycia. Poza tym w sklepie czeka­ją was też urocze fil­cowe zabaw­ki. Ale przede wszys­tkim zwróć­cie uwagę na mydło. I nie mówicie że macie w domu wystar­cza­ją­co dużo. Przy obec­nym myciu rąk nikt nie ma dość mydła.

 

Face­book

 

Zdję­cie ze strony Kluski

 

Fan­tasty­czne kart­ki Cathii – mam w domu więcej niż kil­ka kartek od Cathii bo są piękne i nigdy nie umiem się opanować by nie dokupić kole­jnej. Właś­ci­wie nie ma fan­do­mu, który Cathia by pomi­jała więc nie myśl­cie, że nic dla siebie nie zna­jdziecie. Kart­ki oczy­wiś­cie, teo­re­ty­cznie moż­na wysłać pocztą do zna­jomych ale dużo lep­iej trzy­mać u siebie w domu i patrzeć na nie z uśmiech co pewien czas. Ja przy­na­jm­niej tak robię i odmaw­iam uzna­nia że może to być choć trochę dziwne.

 

Face­book

 

Zdję­cie z Fan­Page “Fan­tasty­czne Kart­ki Cathii”

 

Biżu­te­ria fan­do­mowa, inspirac­ja seri­ala­mi, książka­mi, fil­ma­mi – to miejsce dla ludzi którzy na pytanie czy intere­su­ją się jakimś konkret­nym seri­alem odpowiada­ją „tak” a na pytanie, którym też odpowiada­ją „tak”. Coś dla siebie zna­jdą tu wiel­bi­ciele właś­ci­wie każdego fan­do­mu, od Gry o Tron po Alicję w Krainie czarów. Pro­duk­tów jest mnóst­wo i jak wskazu­je tytuł – autor­ka inspirac­je czer­pie z całej pop­kul­tu­ry.  Tak więc nie pozosta­je nic innego jak wyz­naczyć sobie bard­zo określoną sumę którą może­my wydać i wejść do sklepu. Bądź­cie dziel­ni, uda wam się nie kupić wszystkiego!

Face­book

Zdję­cie z Fan­Page Biżu­te­ria fan­do­mowa, inspirac­ja seri­ala­mi, książka­mi, filmami

 

Misio Urwisek - myśleliś­cie kiedyś że potrze­bu­je­cie wian­ka. Albo rogów? A może rogów z wianka­mi? Jeśli tak to pro­duk­ty od Misio Urwisek powin­ny być dla was abso­lut­nie ide­alne bo łączą te dwie rzecz — to cud­owne połącze­nie delikat­nych wianków i rogów. Tak jak­byś­cie kiedyś chcieli robić cos­play fan artów do Han­ni­bala. Ponieważ wszys­tkie pro­duk­ty są robione ręcznie to jeśli coś się wam spodo­ba napisz­cie wiado­mość pry­wat­ną i może­cie dzię­ki temu zmówić takie własne cudo.

Insta­gram

 

 

Paciorkow­ce i wisielceJa wiem, że zaraz mi napisze­cie, że nie potrze­bu­je­cie zakładek do książek bo wszys­tko czyta­cie w ebookach ale jakoś nie wierzę, z mojego doświad­czenia fakt czy­ta­nia książek na czyt­niku jeszcze niko­go nie pow­strzy­mał przed obsesyjnym zaku­pem zakładek. Zwłaszcza jeśli są tak piękne jak te tutaj – fan­tasty­czne, kolorowe i geekowskie. Kto powiedzi­ał, że trze­ba nimi zakładać książ­ki? Z tego co wiem niek­tórzy spina­ją nimi włosy i też są całkiem zadowoleni.

Face­book

 

Zdję­cie z Fan­page Paciorkow­ce i Wisielce

 

Pig on the table – macie cza­sem tak że wsta­je­cie rano i czu­je­cie, że w waszym życiu braku­je cza­sz­ki, albo rozu­miecie, że nic nie będzie miało sen­su póki nie wejdziecie w posi­adanie koś­cianej korony, ewen­tu­al­nie macie ochotę na ciekawą artysty­czną biżu­ter­ię? Jeśli te potrze­by pojaw­ia­ją się w waszym życiu raz na jak­iś czas to koniecznie musi­cie odwiedz­ić sklep Pig on the Table i zobaczyć wszys­tkie fan­tasty­czne pro­duk­ty. No i waż­na uwa­ga – to są cza­s­ki wegańskie. Autor nie chodzi z łukiem po lesie i nie polu­je dla was na pta­ki i ludzi.

 

Face­book

Insta­gram

View this post on Instagram

🇬🇧 Some of my rain­bow skulls.⁠ I’m start­ing to run­ning out of them, so got­ta do some more.⁠ This time I’ll make some on live stream, as last time⁠ here on Insta­gram > next Wednes­day 20:00 (GMT+2)⁠ Will try to inter­act with you. Let see how it will work :)⁠ ⁠ ⁠Remem­ber to stay home and sup­port artist — buy some­thing from them if you like their art.⁠ ⁠ Check my shop (link in bio) ⁠ ⁠ ⁠🇵🇱 Przykłady cza­szek z tęc­zowej kolekcji.⁠ Jest ich trochę mało, więc zro­bię nowe, ale tym razem na na żywo, strea­mu­jąc, tu na insta­gramie (i może jak­iś innych plat­for­ma­ch dla testów).⁠ Jak ostat­nio. Śro­da, 20:00 cza­su warsza­wskiego.⁠ Tym razem spróbu­ję w inter­akc­je, np. poz­wolę wam wybrać, co będę mal­ować, a może i jak :)⁠ ⁠ Wpad­ni­j­cie do mojego sklepu (link w bio pro­filowym), no i w ogóle wspier­a­j­cie artystów, nalepiej przez kupowanie od nich rzeczy, albo zle­canie im rzeczy, albo dawanie im jedzenia, albo pacaniem ich po główkach.⁠ ⁠ ⁠ #skull #skull­col­lec­tor #skullart ⁠ #dark­arts #pen­ta­gram #skullcarving#skullcarvingart ⁠ #draw­ing #skull­tat­too #demon #demons #pagan­jew­el­ry #pagan#viking #voodoo #goth #met­al #rock #taxidermy#wicca #witch #witch­jew­el­ry #death #vultureculture#gothicmakeup #Cos­play #skulls #resinart #resincasting#resinjewellery

A post shared by Jakub Dran­ic­ki (@pigonthetable) on

 

Lemon Love­ly – abso­lut­nie przesłod­ka biżu­te­ria. Jeśli lubi­cie jed­zonko to oglą­da­jąc pro­duk­ty na tej stron­ie zacznie wam lecieć ślin­ka. Cud­own­ie wyko­nane kol­czy­ki z mod­eliny (choć nie tylko kol­czy­ki bo są też wisior­ki, bre­locz­ki a nawet mody­fikowane słuchaw­ki!) są naprawdę piękne i mówię to z doświad­czenia bo w ramach przy­go­towań do tego wpisu kupiłam sobie kil­ka par i jeszcze pierś­cionek z avo­ca­do. Ogól­nie nie wiem, jak moż­na prze­jść wobec ofer­ty tego sklepu obo­jęt­nie. Serio… nie wiem.

 

Face­book

Insta­gram

 

 

Sweet Muffins – sko­ro jesteśmy przy słod­kiej biżu­terii – to jeśli nie wystar­czy wam abso­lut­nie słod­kich rzeczy (niemalże do schru­pa­nia) na Lemon Love­ly to zawsze może­cie zajrzeć na Sweet Muffins. Tam też czeka­ją was niesamowicie słod­kie, spoży­w­cze dzieła z mod­eliny. Kol­czy­ki i zaw­iesz­ki kosz­tu­ją do 30 zł więc nie będzie to wiel­ki wydatek. Sama nie jestem w stanie za dłu­go oglą­dać tych cud­ownoś­ci, bo robię się aut­en­ty­cznie głodna.

 

Face­book

Insta­gram

 

Daru­ma – oglą­dal­iś­cie kiedyś witraż i myśleliś­cie „ładne szko­da że nie da się tego zabrać do domu”. Daru­ma sprawa, że może­cie nie tylko zabrać swo­je własne małe witraże do domu, ale także cieszyć się witrażową biżu­ter­ią. Śliczną i w tak przys­tęp­nych cenach, że człowiek, aż musi trzy razy sprawdz­ić czy to praw­da. A jak już sprawdzi to trud­no się pow­strzy­mać przed zaku­pem. Albo i nie i spędza sporo cza­su zas­tanaw­ia­jąc się jaki dokład­nie witraż z kotem chce sobie kupić.

 

Face­book

Insta­gram

 

Wis­te­ria Gar­densbyć może najład­niejsze ozdo­by jakie dziś zobaczy­cie. Robione z niesły­chaną pre­cyzją kol­czy­ki, spin­ki i grze­bi­e­nie do włosów. Wszys­tkie wyglą­da­ją jak­by były ozdo­bione prawdzi­wy­mi żyją­cy­mi kwiata­mi. Pre­cyzyjne, kolorowe, pełne życia – inspirowane japońską kul­turą ale nie mam wąt­pli­woś­ci, że spodoba­ją się dosłown­ie każde­mu. Na stron­ie pojaw­iła się infor­ma­c­ja, że w przy­pad­ku niek­tórych pro­duk­tów to już ostat­nia szansa by je dostać więc nie myśl­cie dłu­go bo to takie pro­duk­ty gdzie, jeśli ktoś wam coś pod­kupi to naprawdę jest człowiekowi strasznie przykro.

 

Face­book

Insta­gram

 

 

 

To tyle w tym wpisie, pisanie go zajęło mi praw­ie cały dzień więc jeśli wasza fir­ma nie zała­pała się do pos­ta to pewnie dlat­ego, że zaczęłam przysyp­i­ać w trak­cie pisa­nia. Ale przy­pom­i­nam – zawsze może­cie dorzu­cić swo­je rękodzieło, albo rękodzieło kogoś bliskiego czy po pros­tu fajnego w komen­tarzach. Mam nadzieję, że poczuliś­cie się trochę jak­byś­cie znaleźli się na kon­wen­cie gdzie chce­cie kupić abso­lut­nie wszys­tko. O To chodziło.

 

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online