Home Brytyjskie Ściany Baker Street czyli jak tapety, deski i telefony kręcą serial bez serialu

Ściany Baker Street czyli jak tapety, deski i telefony kręcą serial bez serialu

autor Zwierz

?

Hej

 

 

Kiedy zwierz zapowiedzi­ał, że dzisiejszy wpis będzie o Sher­locku wielu czytel­ników jęknęło. No bo rzeczy­wiś­cie ile razy moż­na w kółko o tym samym seri­alu. Zwierz co praw­da policzył, że Sher­lock pojaw­ił się na jego blogu (w osob­nym wpisie) 6 razy (3 recen­z­je odcinków, jeden zach­wyt nad pier­wszym sezonem, jeden o akcji I Believe in Sher­lock Holmes i jeden o komu­nikowa­niu się z widza­mi za pomocą twit­tera). Jeśli weźmiemy pod uwagę, że blog powoli docią­ga 1900 wpisów (bliżej 1800) to jest to niewiele, mniej niż mało. Oczy­wiś­cie na stron­ie na face­booku mamy do czynienia z nieco inną postawą ale zwierz o czym warto pamię­tać trak­tu­je face­booka jako coś gdzie zachowu­je się nieco inaczej niż na blogu. Dlat­ego, zwierz postanow­ił jeszcze raz sięgnąć po Sher­loc­ka jeszcze raz. Choć to o czym chce napisać z właś­ci­wym seri­alem ma niewiele wspól­nego. Zapętlił zwierz już wystar­cza­ją­co? Moż­na zaczy­nać? (tu powin­na nastąpić pewnie jakaś dwulet­nia przerwa)

 

Jest 21 sty­cz­nia, na twit­terze, mało wów­czas znane­mu szer­szej pub­licznoś­ci z imienia i nazwiska Arwela Wyn Jone­sa, pojaw­ia się zdję­cie. Zdję­cie przed­staw­ia cóż — niezbyt ciekawe wnętrze fil­mowego stu­dio. Widać w tle dra­biny, czarną kur­tynę, niezbyt ciekawą podłogę prze­ciętą nitką cienkiego kabla. Na zdję­ciu nie ma nic co moż­na uznać za ciekawe, pasjonu­jące, intere­su­jące, albo nawet wyróż­ni­a­jące je spośród innych. Dopiero pod­pis auto­ra Dyrek­to­ra artysty­cznego i  Scenografa seri­alu spraw­ia, że pub­li­ka zaczy­na sza­leć. Pod­pis brz­mi “S3 — And so it begins again!?”. Tak zdję­cie przed­staw­ia puste stu­dio gdzie w ciągu tygod­ni pow­stanie plan mieszka­nia Sher­loc­ka Holme­sa na potrze­by trze­ciego sezonu.

Rzeczy­wiś­cie, nud­na przestrzeń na oczach widzów powoli zamienia się w mieszkanie Sher­loc­ka. Wydarze­niem sta­je się wszys­tko — postaw­ie­nie kole­jnej ściany, położe­nie tapety, przyniesie­nie wys­tro­ju wnętrza. Sam autor fotografii doku­men­tu­ją­cych całkiem przy­jem­nie wyglą­da­jącą pracę nad deko­rac­ja­mi do fil­mu pod­bi­ja jed­nocześnie zain­tere­sowanie pro­dukcją. Musi sobie chy­ba z tego zdawać sprawę, bo obok dow­cip­nych czy intere­su­ją­cych zdjęć ekipy zaczy­na­ją się też pojaw­iać zagad­ki dla widzów, którzy mają rozpoz­nać rodza­je tapet, pyta­nia czy rozpoz­na­ją pomieszczenia, które w seri­alu będzie widać tylko przez chwilkę. Jed­nocześnie swo­je podob­ne zdję­cia z roz­wo­ju pro­dukcji wrzu­ca na twit­tera Mark Painter (zwierz nie ma poję­cia jaką rolę pełni w ekip­ie ale pode­jrze­wa, że także zaj­mu­je się deko­rac­ja­mi) — te same pozornie nie ciekawe zdję­cia, budowanych szafek, kuch­enek, tapet. Do zabawy nieco później przy­go­towań do pro­dukcji przyłącza się też Steve Lawes oper­a­tor — na jego twit­terowym kon­cie moż­na zobaczyć piękne zdję­cia ukońc­zonego już mieszka­nia Sher­loc­ka widzianego oczy­ma kamery. Moż­na też zobaczyć syl­wet­ki ekipy sto­jącej na dachu (wiadomym dachu znanym wid­zom z ostat­niego odcin­ka 2 sezonu), którzy ewident­nie przy­go­towu­ją się do roz­planowa­nia zapowiedzianej dla nich sce­ny.   Ten potok infor­ma­cji który członkowie ekipy wpuszcza­ją do sieci przez pon­ad miesiąc pod­sumowu­je panoram­iczne zdję­cie dające obraz całego planu. Skończonego.

 

Zatrzy­ma­jmy się tu na chwilkę. Oto bowiem mamy do czynienia z pewną ciekawą rewolucją. Rewolucją, która roz­gry­wa się nie tylko na naszych oczach ale także nie ma abso­lut­nie nic wspól­nego z Sher­lock­iem Holme­sem i Bene­dictem Cum­ber­batchem (no może troszkę z ich pop­u­larnoś­cią). Zmienia się bowiem cykl życia seri­alu. Doty­chczas życie seri­alu biegło od pre­miery do jego zakończenia. Ewen­tu­al­nie tak jak w przy­pad­ku Gry o Tron — mieliśmy do czynienia z budowanym przez miesiąc dwa — spec­jal­nie przez stację — napię­ciem, z pro­fesjon­al­ny­mi mate­ri­ała­mi pra­sowy­mi, plakata­mi, ses­ja­mi zdję­ciowy­mi. Oczy­wiś­cie dla bardziej zagorza­łych zwolen­ników seri­alu zawsze było kil­ka czy kilka­naś­cie zdjęć z różnych planów, artykułów w miejs­cowych gaze­tach (np. w przy­pad­ku GOT chorwack­ie gaze­ty sporo pisały o zdję­ci­ach w Dubrown­iku i był o tym nawet seg­ment w jakichś wiado­moś­ci­ach). Cza­sem w przy­pad­ku więk­szych pro­dukcji zdarza­ły się dzi­en­ni­ki pro­dukcji — jak w przy­pad­ku np. Hob­bita — tu jed­nak z całą pewnoś­cią mamy do czynienia z bard­zo prze­myślaną strate­gią (która zdaniem zwierza nie zawsze się opła­ca — np. zdję­cia z Thran­duilem, które pokazano w tym tygod­niu zdradza­ją układ sce­ny, która dla wielu widzów powin­na zdaniem zwierza być zaskocze­niem. Poza tym oglą­danie scen bez efek­tów spec­jal­nych przed seansem odbiera im nieco magii)

 

Do tego może jacyś zagorza­li fani szukali miejs­ca gdzie się krę­ci ale w więk­szoś­ci przy­pad­ków raczej dopiero moment kręce­nia zdjęć  wyz­naczał początek jakiegokol­wiek zain­tere­sowa­nia. Jak widać dziś może jeszcze nie być planu na którym mógł­by się pojaw­ić aktor by wzbudzać zain­tere­sowanie seri­alem. Przez miesiąc spragniona nowych infor­ma­cji pub­liczność Sher­loc­ka przyglą­dała się z ros­ną­cym zain­tere­sowaniem nakłada­niu tapet i zbi­ja­niu kole­jnych mebli — co więcej na tą specy­ficzną kam­panię pro­mo­cyjną BBC nie wydało ani grosza, więcej, zwierz pode­jrze­wa, że nigdy by jej nie zaplanowali. Zwierz nie przy­puszcza by w głowach speców od mar­ketingu BBC wyrósł pomysł by pro­mować ser­i­al na rok przed potenc­jal­ną emisją zdję­ci­a­mi, które choć ciekawe dla fanów nieco odzier­a­ją świat seri­alu z fil­mowej magii, bo ter­az wiemy już jak wyglą­da plan nie tylko od wewnątrz ale i zewnątrz a nawet znamy dokład­nie foto­tapety wyko­rzysty­wane przy kręce­niu serialu. 

Oto przykład, jak Inter­net zmienia sposób postrze­ga­nia pro­ce­su pro­dukcji fil­mowej, wpuszcza­jąc widza tam gdzie doty­chczas nie miał wstępu, ani nawet nie czuł, że ma pra­wo się tego wstępu doma­gać. To kole­jne zjawisko przy­czy­ni­a­jące się do pewnej specy­ficznej żarłocznoś­ci widza, które­mu sam ser­i­al już nie wystar­czy i żąda on dostępu do abso­lut­nie wszys­t­kich jego aspek­tów zarówno przed jak i po emisji. Kre­owanie zain­tere­sowa­nia na tak wczes­nym sta­di­um pro­dukcji to nowość. Nowość, która nie sprawdzi się w przy­pad­ku pro­dukcji nowej, ale jest ide­al­nie dopa­sowana do pro­dukcji na którą trze­ba czekać pon­ad rok. Znudzeni wid­zowie, z chę­cią pod­ch­wycą nawet naj­drob­niejszy znak, że ser­i­al jed­nak pow­sta­je. jed­nocześnie ten proś­ci­ut­ki zabieg spraw­ia, że choć od ewen­tu­al­nej pre­miery seri­alu nadal dzieli nas kil­ka miesię­cy, to jed­nak wyda­je się, że jesteśmy znacznie bliżej pre­miery niż w rzeczy­wis­toś­ci. Oczy­wiś­cie jest to trochę niebez­piecz­na gra, bo już ter­az wyda­je się, że kręce­nie Sher­loc­ka trwa niesły­chanie dłu­go pod­czas gdy w rzeczy­wis­toś­ci minął dopiero tydzień od rozpoczę­cia właś­ci­wiej pro­dukcji czyli sprowadzenia aktorów na plan.

 

A sko­ro przy tym jesteśmy — kiedy aktorzy pojaw­ili się na planie ciężar dręczenia czytel­ników przeszedł ze scenografów na sce­narzys­tów. Ponieważ Steven Mof­fat ska­sował swo­je kon­to na twit­terze (zdaniem zwierza słusznie bo to człowiek, który zde­cy­dowanie za dużo uczuć wkładał w to medi­um inter­ne­towe) jego obow­iąz­ki prze­jął Mark Gatiss. To on pier­wszego dnia zdjęć umieś­cił (naw­iązu­jąc do ostat­niego zdję­cia II sezonu Sher­loc­ka) klaps z numerem sce­ny, oraz tytułem pier­wszego odcin­ka (właś­ci­wie to męcze­nie fanów zaczęło się praw­ie pół roku temu gdy wyjaw­iono trzy słowa do których mają naw­iązy­wać odcin­ki seri­alu a które wprawny znaw­ca kanonu książkowego pow­iąże z odpowied­ni­mi opowiada­ni­a­mi Doy­la), kil­ka dni później fani dostali porus­zone zdję­cie szyi akto­ra odgry­wa­jącego główną rolę. Jak może­cie się domyślać drodzy czytel­ni­cy szu­mu w sieci było co nie miara. Dopiero przed wczo­raj pojaw­iła się wiado­mość która może świad­czyć o tym że tak dłu­go podsy­cane zain­tere­sowanie fanów może okazać się szkodli­we dla pro­dukcji — była to proś­ba by nie udostęp­ni­ać zdjęć robionych w cza­sie kręce­nia noc­nych scen (zdję­cia do fil­mu krę­cono ku zaskocze­niu wielu w Bris­tolu a nie w Cardiff). Oczy­wiś­cie następ­nego dnia w miejs­cowej gaze­cie i w Internecie pojaw­iły się zdję­cia z planu na których widać aktorów w tym Amandę Abbing­ton — pry­wat­nie żonę (zwierz korzys­ta ze skró­tu myślowego bo para nie ma  ślubu) Mar­ti­na Free­m­ana. Dziś BBC potwierdz­iło, że aktor­ka nie pojaw­iła się na planie przy­pad­kowo i że ode­gra w seri­alu ważną rolę. Zwierz cały czas zas­tanaw­ia się czy sce­narzyś­ci chcieli tak wcześnie ujaw­ni­ać jej pojaw­ie­nie się w seri­alu czy też wobec pub­likacji zdjęć nie mieli po pros­tu wyjś­cia. Z kolei dzisiejszy tweet Lou Beai­ly, gra­jącej Mol­ly aktor­ki, która pochwal­iła się, że w ramach prezen­tu urodzi­nowego Bene­dict poz­wolił jej ułożyć sobie włosy, dał potwierdze­nie, że aktor­ka na pewno pojawi się w trzec­im sezonie

 

Oczy­wiś­cie te fak­ty w całość składa­ją jedynie sza­leni fani. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że trze­ci sezon Sher­loc­ka który jeszcze nie pow­stał wywołał całkiem sporo zamiesza­nia. Co więcej zwierz nie ma najm­niejszych wąt­pli­woś­ci, że gdy­by chci­ał pisać ten wpis za tydzień czy dwa, przykładów na to ile infor­ma­cji o kręce­niu a pośred­nio o fab­ule seri­alu wid­zowie dostali jeszcze przed zakończe­niem zdjęć było­by zde­cy­dowanie więcej. Do tego zwierz ma takie dzi­wne pode­jrze­nie, że kiedy zdję­cia się skończą to nie urwie się potok infor­ma­cji. Prze­cież spece od mon­tażu, dźwięku i innych ele­men­tów  szli­fowanych w post pro­dukcji też mają tele­fony i kon­ta na twit­terze. Jeśli trady­c­ja infor­mowa­nia widzów dosłown­ie o wszys­tkim zostanie podtrzy­mana, to czeka nas jeszcze kil­ka miesię­cy nieprz­er­wanego potoku wiadomości.

 

Zwierz musi wam przyz­nać, że pomi­mo fas­cy­nacji samym zjawiskiem i zain­tere­sowa­nia wszys­tkim co wiąże się z seri­alem, nie jest pewien czy chce tych wszys­t­kich infor­ma­cji. Co??? Zapyta­cie zna­jąc słabość zwierza do dekon­strukcji świa­ta fil­mowego. Tak zwierz lubi wiedzieć, jak to się robi, lubi pisać wpisy o tapetach wiszą­cych za okna­mi bohaterów fil­mowych, lubi wiedzieć dokąd prowadzą drzwi i schody fil­mowych mieszkań. Ale lubi to wszys­tko wiedzieć po obe­jrze­niu odcin­ka. Widzi­cie świat fil­mu jest światem mag­icznym pod warunk­iem, że nie dopuszcza­my do siebie myśli, że to co widz­imy jest cholernie drogą do wyko­na­nia i opra­cow­a­nia ułudą rzeczy­wis­toś­ci. Zwierz kiedy patrzy na drzwi w sit­comie chce wierzyć, że prowadzą do tego poko­ju, którego po pros­tu nigdy nie widzi. O tym, że za drzwia­mi nic nie ma, albo, że zaczy­na się plan lokalnego baru chce dowiedzieć się dopiero wtedy kiedy skończy oglą­dać ser­i­al. Podob­nie z fil­ma­mi, które wyma­ga­ją efek­tów spec­jal­nych jak Hob­bit — chęt­nie popa­trzę jak Lee Pace siedzi nied­bale na swoim elfim tron­ie (zwierz oczy­ma duszy swo­jej widzi tyle memów !) ale dopiero po tym jak zobaczy jego królest­wo podra­sowane przez speców od efek­tów  spec­jal­nych dekon­struowanie fan­tazji w tą stronę, zupełnie zwier­zowi nie przeszkadza, w odwrot­ną czyni go jak­by częś­cią tej grupy, która wie że to nie jest naprawdę i że to tylko taka zabawa. Widzi­cie to jest dokład­nie ten klub, którego zwierz wcale nie chce być za wcześnie członkiem.

 

Czy to znaczy, że zwierz przes­tanie słuchać doniesień z planu? Oczy­wiś­cie, że nie bo prze­cież jest ciekaws­ki. podob­nie jak ciekawscy są niemal wszyscy czytel­ni­cy zwierza, którym ser­i­al przy­padł do gus­tu. Wyda­je się, że nieco przy­pad­kiem BBC odkryło starą prawdę, że nie ma pro­duk­tu bardziej pożą­danego niż ten defi­cy­towy. To co dzieje się wokół pro­dukcji jest prze­cież wynikiem pon­ad rocznego czeka­nia na kon­tynu­ację serii. Do tego fani rzeczy­wiś­cie dostaną tylko trzy odcin­ki co zapewne nie spełni wszys­t­kich oczeki­wań i żądzy. Jed­nocześnie jed­nak zwierz przyglą­da się zapowiedziom pre­miery szóstego sezonu Mad Men. Oczy­wiś­cie zdję­cia z planu pier­wszego odci­nak sezonu obiegły media (oraz zro­biły to ponown­ie tydzień temu w połącze­niu z dość kuri­ozal­nym newsem) a ter­az ofic­jal­na strona seri­alu nęci widzów spec­jal­ny­mi kok­ta­jla­mi, które mogą sobie przy­go­tować w oczeki­wa­niu na pre­mierę pier­wszego odcin­ka i zdję­ci­a­mi z ekskluzy­wnej sesji zdję­ciowej zdradza­jącej co nieco z kon­fig­u­racji bohaterów w tym sezonie. I tyle. Zwierz musi powiedzieć, że tak się temu przyglą­da i nawet trochę im zaz­droś­ci. W końcu to tylko ser­i­al, nie?

 

 

Ps: Zwierz ma nadzieję, że nie zep­suł wam tym wpisem zabawy w oczeki­wanie na Sher­loc­ka, plus jest taki, że przez najbliższe miesiące zdąży­cie zapom­nieć, że wiecie cokol­wiek o szczegółach pro­dukcji. Plus dla tych, którzy doskonale ori­en­tu­ją się w sprawach Sher­lock­owych zwierz spec­jal­nie opuś­cił w tym wpisie wypowiedzi aktorów, bo te należą do innego stru­mienia promocji.

 

Ps2: Zwierz wie, że nie ma we wpisie zbyt wielu nowych infor­ma­cji ale zwierz jest w ostat­nim tygod­niu kosz­marnie zab­ie­gany i po pros­tu nie ma zbyt wiele cza­su na porząd­ny research do notek. Ale sko­ro już tu jest to chce wam powiedzieć, że to fas­cynu­jące jak bard­zo odcin­ki New Girl z drugiej połowy sezonu wyz­nacza­ją pełen stały kurs każdego seri­alu gdzie dwo­je głównych bohaterów ma się ku sobie. Plus zwierz czu­je ros­nące zmęcze­nie więk­szoś­cią amerykańs­kich seri­ali, które oglą­da (NG jest aku­rat wyjątkiem)

A jeszcze na koniec pier­wsze ofic­jalne pra­sowe zdję­cie Bene­dic­ta jako Sher­loc­ka. Jak widać u Sher­loc­ka wszys­tko w normie, no może poza życ­zli­wym uśmiechem.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online