Home Seriale Fantazja o fantazji czyli o “Sex/Life”

Fantazja o fantazji czyli o “Sex/Life”

autor Zwierz
Fantazja o fantazji czyli o “Sex/Life”

Od kilku lat wid­mo sek­su­al­noś­ci krąży nad pop­kul­turą. Więcej – jest to wid­mo kobiecej sek­su­al­noś­ci. Oto po lat­ach sprzedawa­nia kobi­etom głównie roman­sów, gdzie on i ona lądowali na ślub­nym kobier­cu, ludzie pode­j­mu­ją­cy decyzję odkryli, że być może kobi­ety nie marzą jedynie o białej sukni i dziecię­ciu w ramionach, ale niek­tóre z nich lubią też seks i co było dla wszys­t­kich szok­iem i niesamow­itym wstrząsem. I chy­ba właśnie z tego wstrzą­su pow­stał ser­i­al taki jak „Sex/Life”

 

Bohater­ka Sex/Life, Bil­lie, pozornie ma wszys­tko. Dwójkę małych dzieci, przys­to­jnego męża bankiera (ale takiego ety­cznego bankiera – najwyraźniej ktoś zori­en­tował się, że aby się dos­tosować do współczes­nej wid­owni facet nie tylko ma mieć kasę ale też inwest­ować ją w lecze­nie raka), domek na przed­mieś­ci­ach. Prob­le­mem Bil­lie jest jed­nak to, że mimo tak fan­tasty­cznego życia, wciąż tęskni. Za czym? Za swoim byłym chłopakiem Bra­dem i całym wspani­ałym sek­sem jaki upraw­iali w najróżniejszych miejs­cach Nowego Jorku. A ponieważ Bil­lie odczuwa potrze­bę prze­la­nia swoich emocji na papi­er to prowadzi kom­put­erowy pamięt­nik, gdzie ze szczegóła­mi opisu­je gdzież to z Bra­dem sek­su nie upraw­iała. I być może wszys­tko było­by w porząd­ku (kto wie może była­by z tego kari­era w lit­er­aturze kobiecej) gdy­by nie fakt, że całość przeczy­tał Coop­er – ów ide­al­ny mąż, który – co było do przewidzenia – poczuł się odrobinkę zaniepokojony.

 

SEX/LIFE (L to R) MIKE VOGEL as COOPER CONNELLY in episode 105 of SEX/LIFE Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2021

 

Jak sami może­cie się domyślać – ser­i­al pow­stał głównie po to by móc zaser­wować wid­owni (biorąc pod uwagę ilość ujęć na męskie poślad­ki – głównie kobiecej) dużo eroty­cznych scen z w oświ­etle­niu god­nym samego hitu Pol­satu… tfu Net­flixa czyli „365 dni”. Zresztą mam wraże­nie, że ta seria jest w jak­iś sposób przy­należ­na do tego samego tren­du – robi­enia rzeczy, które nie są pornografią tylko raczej taką dość mdłą erotyką, która jed­nak może kogoś o rumie­niec przypraw­ić (czy­ta­j­cie: widać kobiece pier­si co w amerykańskim kinie jest naprawdę przekrocze­niem wszel­kich granic). To znaczy wiecie- może moja decyz­ja by oglą­dać ser­i­al w pociągu nie jest da wszys­t­kich oczy­wista ale z drugiej strony – to ma w sobie mniej więcej taki obraz sek­su jaki cza­sem spo­ty­ka się w rekla­mach per­fum – wszyscy są mega piękni, mega gład­cy, i ilekroć zaczy­na­ją się pieprzyć, zaczy­na grać muzy­ka (bo jak wiado­mo tak się kom­ponu­je sound­trac­ki do takiego filmu).

 

Sama his­to­ria ma fabuły mniej więcej na jeden film ale jest roz­ciąg­nię­ta na osiem odcinków. Co znaczy, że każdy odcinek musi nas przeprowadz­ić plus minus przez te same sta­dia emocjon­alne. Bohater­ka wspom­i­na jak to miło było z Bra­dem co kochankiem był wspani­ałym, bohater­ka próbu­je przekon­ać siebie i męża że wszys­tko spoko, mąż się frus­tru­je, bohater­ka go przeprasza, wszys­tko w porząd­ku, bohater­ka wspom­i­na jak to miło było być z Bra­dem. Przy czym tak już na mar­gin­e­sie – całkiem sporo wątków w tym seri­alu próbu­je nas przekon­ać, że w sum­ie nasza bohater­ka jest tu poszkodowana – bo została wciśnię­ta w życie na przed­mieś­ci­ach pod­czas gdy chci­ała więcej. Więcej w jej przy­pad­ku oznacza życie w mieś­cie, dok­torat z psy­chologii (czy mówiłam wam, że nasza Bil­lie jest genial­ną psy­cholożką? Cóż tego się nie spodziewal­iś­cie w tym seri­alu, gdzie wszyscy mają psy­cho­log­iczną głębię rozwielit­ki) i tego Bra­da co by się z nią kochał na każdej powierzch­ni płask­iej. Ogól­nie nie mam nic prze­ci­wko temu by pod­dawać pod wąt­pli­wość mod­el życia na przed­mieś­ci­ach, ale od pier­wszego odcin­ka nie mogłam się pozbyć wraże­nia, że gdy­by ta sama his­to­ria została opowiedziana z punk­tu widzenia mężczyzny to dostal­ibyśmy dość paskud­nego typa, który tylko marzy żeby zdradz­ić żonę bo ta nie chce z nim syp­i­ać tak jak kiedyś.

 

SEX/LIFE (L to R) ADAM DEMOS as BRAD SIMON in episode 101 of SEX/LIFE Cr. AMANDA MATLOVICH/NETFLIX © 2021

 

No właśnie – ser­i­al chy­ba zda­je sobie sprawę, z tego, że zapędz­ił się w skom­p­likowany układ. Jeśli nasza Bil­lie porzu­ci męża i zwieje z Aus­tral­i­jczykiem (jasne, że sek­sowny Brad jest Aus­tral­i­jczykiem) to dostaniemy ser­i­al o tym, że kobi­ety lecą na dobry seks i nic ich nie obchodzi dziecię i mąż. Jeśli zostanie z Coop­erem to dostaniemy pochwałę życia na sub­ur­biach i pod­kreśle­nie, że kobi­eta w sum­ie powin­na swo­je potrze­by ograniczyć. Ponieważ ser­i­al staw­ia wszys­tko na ostrzu noża a nikt z nikim naprawdę nie roz­maw­ia, to przez osiem odcinków kręcimy się w kółko tej kwestii z prz­er­wą na nagie poślad­ki i obnażone biusty – serio jak­by ktoś się bard­zo, bard­zo starał, żeby dodać jak­iś społeczny komen­tarz do his­torii, której emocjon­al­nie bliżej odcinkom „Dynas­tii” niż dram­atom rodzin­nym. Zresztą, żeby było jasne – na naszych bohaterów co chwilę czeka­ją inne oso­by, które są nimi wielce zain­tere­sowane, co nie dzi­wi – bo ogól­nie przeży­wamy życiowe dra­maty bard­zo atrak­cyjnych osób. Inna sprawa — muszę tu napisać — niesamowicie w seri­alu widać wpływ “50 Twarzy Greya” — nie chodzi o sce­ny sek­su ale o to cholernie nosze­nie tak nisko spod­ni przez facetów, że człowiek w każdej seksy sce­nie ma ochotę i port­ki pociągnąć. W sum­ie jedyne co jest real­isty­cznej w tym seri­alu to, że bab­ka przez cały ser­i­al ma jed­ną koszulę nocną.

 

Co zresztą też jest ciekawe – już zupełnie na mar­gin­e­sie – ser­i­al pokazu­je Bra­da jako tego ide­al­nego bad boya, zaś Coopera jako nieco nud­nego i zbyt grzecznego ojca domu, z którym żad­nych sza­lonych sek­sów nie będzie. Oczy­wiś­cie ponieważ to świat fan­tasty­czny obaj panowie są przys­to­jni, młodzi i chy­ba spędza­ją całe swo­je dnie na rzeź­bi­e­niu musku­latu­ry. Najwięk­sza różni­ca pomiędzy nimi to taka, że bad boy ma tą swo­ją grzy­wkę do odgar­ni­a­nia z nad czoła, a nud­ny pan banki­er nie. Przy czym określe­nie „nud­ny” przy face­cie, który jest gotów zabrać żonę na seks par­ty jest dość ciekaw­ie użyte, ale nie przy­wiązu­jmy się do szczegółów. Tym co mnie bardziej intrygu­je to jak wysok­ie wyma­gania ten ser­i­al staw­ia mężczyznom – moż­na dojść do wniosku, że żaden ich nie jest w stanie spełnić. I choć trochę na tym „niewystar­cza­ją­cym” charak­terze opiera się cały dra­mat, to gdy­bym była facetem popadłabym w głębok­ie kom­pleksy. Wyglą­da bowiem na to, że trze­ba być kilko­ma osoba­mi na raz a i tak może się okazać, że ex jed­nak wnikli­wiej czy­tał Kamasutrę.

 

SEX/LIFE (L to R) MIKE VOGEL as COOPER CONNELLY and SARAH SHAHI as BILLIE CONNELLY in episode 102 of SEX/LIFE Cr. SOPHIE GIRAUD/NETFLIX © 2021

 

Nie ukry­wam, że ser­i­al w pewnym stop­niu mnie zafas­cynował. Głównie tym, że cały dra­mat tej opowieś­ci zasadza się na tym, że bohater­ka po pier­wsze lubi upraw­iać seks a po drugie chci­ała­by w życiu czegoś więcej – przez więcej rozu­miemy impre­zowanie i wol­ność. Inny­mi słowy dosta­je­my klasy­czny męs­ki dra­mat o kryzysie wieku śred­niego tylko na bohaterkę. Ponown­ie – sam pomysł mógł­by się wybronić, gdy­by nie zatopi­e­nie go w lekkiej erotyce spod znaku czegoś w sty­lu „50 Twarzy Greya”. Emocjon­al­ny wydźwięk opowieś­ci zosta­je sprowad­zony do opery myd­lanej, społeczny – do złych ludzi zaprasza­ją­cych dobrych mieszkańców sub­ur­bii na sex par­ty (a potem rozsiewa­ją­cych brzy­d­kie plot­ki), zaś eroty­czny – do pro­duk­tu reklam­owego środ­ków na depilację całego ciała. Dosta­je­my więc coś co moim zdaniem – miało zaspokoić sek­su­alne marzenia kobi­et, jed­nocześnie niesamowicie infantyl­izu­jąc to jak owe marzenia mogły­by wyglą­dać. Paradok­sal­nie choć to ser­i­al dla kobi­et i stwor­zony przez kobi­etę cały czas miałam wraże­nie, jak­bym oglą­dała „Jak pan X wyobraża sobie sek­su­alne fan­tazji pani z przed­mieść”. Żeby było jasne wielu kobi­etom się ten ser­i­al spodo­ba, ale jest w nim coś co nazwałabym – fan­tazją o fan­tazji. Próbą zgad­nię­cia co tak właś­ci­wie się tym nieodgad­nionym kobi­etom roi w głowach, kiedy mówią, że chci­ał­by czegoś więcej niż tylko dziec­ka i domu na przedmieściu.

 

Sex/Life” chci­ało­by chy­ba być czymś co zrewidu­je pomysł komedii roman­ty­cznej – że po ślu­bie czeka bohaterów szczęś­cie po wsze cza­sy. Tu impre­zowa dziew­czy­na tęskni za swo­ją przeszłoś­cią. Prob­lem w tym, że w chwili w której ser­i­al mógł­by się z czymś rozliczyć wpy­cha bohaterkę w kole­jny schemat nar­racji rodem z melo­dra­matu czy taniego roman­su – gdzie nie szukanie siebie oznacza – wybranie z którym facetem woli się syp­i­ać. Najważniejszym decyzjom jakie pode­j­mu­je bohater­ka zmęc­zona macierzyńst­wem – decyzjom, które nie mając z fac­eta­mi nic wspól­nego, ser­i­al poświę­ca momen­cik by wró­cić do kluc­zowego w życiu każdej kobi­ety wątku – czy syp­i­ać z mężem czy z bad boyem z przeszłoś­ci.  I tak zat­acza­my kółko – nieza­leżnie od tego co ser­i­al próbu­je opowiedzieć w swo­jej rozs­marowanej na zbyt wiele odcinków fab­ule to wraca do prostego pyta­nia – który mężczyz­na lep­iej określi jaką kobi­etą chcesz być. No zupełnie jak z torebkami…

 

SEX/LIFE (L to R) SARAH SHAHI as BILLIE CONNELLY in episode 101 of SEX/LIFE Cr. AMANDA MATLOVICH/NETFLIX © 2021

 

Ps: Ser­i­al kończy się tak, że moż­na ewen­tu­al­nie zro­bić sezon dru­gi. Wyz­nam szcz­erze – jeśli pow­stanie obe­jrzę go dla czys­tej fas­cy­nacji – jak dłu­go moż­na mię­tolić trzy zda­nia w kółko i udawać że chodzi o coś więcej niż pokazy­wanie cyck­ów (do których nic nie mam).

0 komentarz
5

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online