Home Film Posłuchanie czyli o “Sound of Metal”

Posłuchanie czyli o “Sound of Metal”

autor Zwierz
Posłuchanie czyli o “Sound of Metal”

Ponieważ Oscary coraz bliżej (to prze­cież już pod koniec tygod­nia) to inten­sy­wnie nadra­bi­am te z nomi­nowanych pro­dukcji, które moż­na obe­jrzeć online. Choć dwóch, najbardziej intrygu­ją­cych filmów tego roku – „Nomad­land” i „Obiecu­ją­ca. Mło­da. Kobi­eta” zapewne nie uda mi się zobaczyć przed cer­e­monią, to na Ama­zon Prime Video pojaw­ił się nomi­nowany w kilku kat­e­go­ri­ach „Sound of Metal”.

 

Sama his­to­ria nie jest szczegól­nie skom­p­likowana i odwołu­je się do znanego w kul­turze tropu – artysty, który traci możli­wość wys­tępu. W tym przy­pad­ku nasz bohater Ruben – perku­sista i członek nis­zowego zespołu, traci słuch. Film dość słusznie nie poda­je nam dokład­nych powodów, dla których Ruben przes­ta­je słyszeć – być może chodzi o ciągłe wys­taw­ie­nie się na hałas, może o jakąś infekcję, może o co innego. Nie wyda­je się by medy­cz­na diag­noza – poza tym, że słuch odszedł bezpowrot­nie intere­sowała nie tylko twór­ców, ale i samego bohatera.

 

 

Utra­ta słuchu oznacza, że Ruben wchodzi w świat Głuchych. Ponieważ przez lata zma­gał się z uza­leżnie­niem, z pomocą swo­jej dziew­czyny, także zaj­mu­jącej się muzyką, i przy­jaciół trafia do specy­ficznego ośrod­ka. To ośrodek dla Głuchych którzy zma­ga­ją się lub zma­gali z uza­leżnieni­a­mi. To też miejsce, w którym obow­iązu­je zasa­da, że brak słuchu nie jest niepełnosprawnoś­cią. Tu Ruben uczy się migać i czy­tać z ruchu ust, ale cały czas marzy o oper­acji implan­tu śli­makowego, który – jak mu się wyda­je – przy­wró­ci go światu słyszą­cych i co chy­ba ważniejsze muzykujących.

 

Wyz­nam szcz­erze – ten film pozostaw­ił mnie w dużym stop­niu roz­dartą. Z jed­nej strony – to być może najlep­sze przed­staw­ie­nie Głuchych na ekranie, w ostat­nich lat­ach. Po pier­wsze – nie ma tu żad­nego słyszącego zbaw­iciela, który przy­chodzi wyjaśnić im, że mają słyszeć. Więcej – kiedy Ruben pojaw­ia się po raz pier­wszy w społecznoś­ci sty­ka się z ludź­mi, których nic nie ogranicza, którzy nie są w najm­niejszym stop­niu pogrążeni „w świecie ciszy”. Wręcz prze­ci­wnie miejsce, do którego trafia Ruben jest roz­gadane, pod wielo­ma wzglę­da­mi radosne, i zupełnie nie pasu­jące do schematy­cznego przed­staw­ienia – bied­nych niesłyszą­cych.  Także szkoła, do której Ruben trafia, by uczyć się między dzieci­aka­mi miga­nia nie jest miejscem smut­nym czy w jakikol­wiek sposób gorszym. Dzieci są dzieć­mi, które potrafią gadać na lekcji nawet jeśli nie mówią.

 

 

To przed­staw­ie­nie wchodzenia kogoś zupełnie z zewnątrz w świat Głuchych jest fan­tasty­czne. Także pod wzglę­dem tego jak odd­a­je to sam dźwięk w filmie, który powoli przeprowadza nas od poczu­cia, że nic nie słyszymy do świado­moś­ci, że tam jest całe mnóst­wo do „usłyszenia”. Zresztą w ogóle to jak film gra dźwiękiem jest niesamowite i nie wyda­je mi się bym widzi­ała wiele filmów (może poza pro­dukc­ja­mi sen­sacyjny­mi) które tak dobrze tym środ­kiem by oper­owały. Doskonale udało się też dzię­ki grze dźwiękiem (a niekoniecznie muzyką) pokazać abso­lutne początkowe zagu­bi­e­nie oso­by, która traci słuch.

 

Gdzie się pojaw­ia­ją moje wąt­pli­woś­ci? Mam wraże­nie, że miejs­ca­mi film zbyt łat­wo prze­chodzi wokół niek­tórych tem­atów prob­lemów i dylematów jakie pojaw­ia­ją się na drodze bohat­era. Samo uza­leżnie­nie jest tu bardziej potrak­towane jako powód, dla którego Ruben szu­ka zamkniętej społecznoś­ci niż jako coś co odgry­wa w filmie jakąś prawdzi­wą rolę. Zresztą o samym bohaterze dowiadu­je­my się zaskaku­ją­co mało – poza tym, że gra na bęb­nach i stracił słuch. Przy czym wiecie – utra­ta słuchu to nie cecha charak­teru. Do pewnego stop­nia pojaw­ia się sug­es­tia, że prag­nie­nie powro­tu do gra­nia i wys­tępowa­nia – zami­ast pogodze­nie się ze zmi­ana­mi, ma w sobie cechę uza­leżnienia. Choć rozu­miem co twór­cy chcą powiedzieć cały czas się zas­tanaw­iam – czy rzeczy­wiś­cie odrzuce­nie całkowicie swo­jej pasji, sposobu życia, wiz­ji samego siebie jest czymś czego moż­na od kogoś po pros­tu wyma­gać. Prze­cież Ruben nie szu­ka pomo­cy w powro­cie do słyszenia bo nie jest w stanie zaak­cep­tować braku słuchu. Szu­ka jej bo słysze­nie wiąże się z muzyką, która – jak pokazu­je nam sek­wenc­ja fil­mu – wypeł­nia całe jego życie.

 

 

Trochę żału­ję, że film tylko doty­ka postaci Lou – ukochanej bohat­era, która jak widz­imy jest równie poharatana przez życie. Ta para wyda­je się być zgod­na i szczęśli­wa, ale po cza­sie – dostrzegamy, że być może – ten związek kosz­tu­je Lou więcej niż była­by gotowa przyz­nać. Nie ukry­wam, że to dla mnie niesły­chanie ciekawy wątek – zwłaszcza, że patrzymy na ich relac­je oczy­ma Rube­na, który dopiero po cza­sie ori­en­tu­je się, że ich życie w trasie być może nie było takie wspani­ałe. Nieste­ty film nie za bard­zo ma czas to eksplorować – i ostate­cznie Lou jest postacią złożoną z samych niedopowiedzeń. Jak więk­szość kobiecych bohaterek w tle męs­kich dra­matów. Mam też do pewnego stop­nia prob­lem z pewną medy­czną umownoś­cią całej opowieś­ci. Wyda­je mi się, że pewne rzeczy, które są dla bohat­era zaskocze­niem – w real­nym życiu był­by infor­ma­cją, którą otrzy­mał­by z wyprzedzeniem.

 

Nie zmienia to fak­tu, że „Sound of Met­al” jest filmem, który z całą pewnoś­cią należy obe­jrzeć. Po pier­wsze – jak wspom­ni­ałam, wyko­rzys­tanie dźwięku jest w tym filmie fan­tasty­czne. To jest coś takiego co warto zobaczyć, usłyszeć i przeżyć. Jed­nocześnie to jeden z niewielu filmów, który choć głównie po ang­iel­sku (plus w amerykańskim języ­ki migowym) jest w Stanach i UK puszczany z napisa­mi. Co dla wielu jest nowoś­cią, a u nas nieco umy­ka (choć zas­tanów­cie się, ile filmów w Polsce puszcza się z pol­ski­mi napisa­mi w kinach – pod­powiem wam – prak­ty­cznie żad­nego). Dru­ga sprawa to rola Riza Ahme­da, który fan­tasty­cznie pokazu­je wid­zowi, przede wszys­tkim początkowe abso­lutne zagu­bi­e­nie bohat­era. To rzeczy­wiś­cie doskon­ała rola, choć nie ukry­wam – było­by jed­nak dobrze gdy­byśmy jed­nak nie robili znów w kółko tego samego – nomi­nowali aktorów za role osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Jest to taka niesamowi­ta Oscarowa klisza.  Nie znaczy to, że Riz Ahmed gra źle – bo gra fan­tasty­cznie. Po pros­tu – do pewnego stop­nia jest to męczące.  Nato­mi­ast Paul Raci zasługu­je na wszys­tkie możli­we nagrody jakie moż­na mu dać. Gra tu men­to­ra Rube­na, człowieka, który prowadzi ośrodek dla osób z uza­leżnieni­a­mi. Tu nie mam wąt­pli­woś­ci, że za tą rolę należy się nagro­da, bo on krad­nie każdą scenę. Plus – Raci wychował się jako syn rodz­iców posługu­ją­cych się amerykańskim językiem migowym – więc rzeczy­wiś­cie – to jest taka rola, do której był po pros­tu idealny.

 

 

Myślę, że dla wielu osób per­spek­ty­wa, którą przed­stawi „Sound of Met­al” jest zupełnie nowa i odkry­w­cza. Zwłaszcza, że uczymy się patrzeć na oso­by głuche jako niepełnosprawne, którym cią­gle czegoś braku­je. Film pod wielo­ma wzglę­da­mi otwiera wielu widzów na dyskus­je jakie toczą się w środowisku osób niesłyszą­cych – być może zmieni­a­jąc też ich per­spek­ty­wę np. wobec implan­tów śli­makowych. Co jest ciekawe, bo te dyskus­je toczą się od lat, ale dopiero ter­az powoli prze­bi­ja­ją się do szer­szej świado­moś­ci.  Kto wie, może doczekamy się następ­nego kroku i sze­roko dys­try­buowanego fil­mu gdzie już amerykańs­ki język migowy będzie głównym i jedynym w dialogach

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online