Home Seriale Wśród największego mroku czyli o serialu “Światełko”

Wśród największego mroku czyli o serialu “Światełko”

autor Zwierz
Wśród największego mroku czyli o serialu “Światełko”

His­to­ria Anny Frank, to być może jed­na z najbardziej znanych opowieś­ci cza­sów wojny i Zagłady. Jej dzi­en­nik, to nie tylko książ­ka wydana i czy­tana w wielu kra­jach świa­ta, ale też niezwyk­le ważny doku­ment, pokazu­ją­cy jak woj­na wchodzi w życie doras­ta­jącej, ufnej dziew­czyny, z olbrzymim potenc­jałem. W wielu kra­jach świa­ta książ­ka jest lek­turą szkol­ną, która ułatwia, kole­jnym pokole­niom zrozu­mie­nie kosz­maru wojny, ale też — odnalezie­nie na kar­tach his­torii swo­jej rówieśnicz­ki, którą mogli­by poz­nać i pol­u­bić, gdy­by ją kiedyś spotkali. Jed­nocześnie — sam dzi­en­nik ma swo­je ograniczenia — ukry­wa­ją­ca się Anna, nie wie o wszys­tkim co dzieje się poza mura­mi kamieni­cy, w której się ukry­wa. Twór­cy seri­alu „Światełko”, próbu­ją opowiedzieć tą samą his­torię, ale z innej per­spek­ty­wy. Ich bohaterką jest Miep Gies, jed­na z kilku osób, która poma­gała się ukry­wać rodzinie Franków.

 

Post spon­sorowany przez Disney +

 

Od razu trze­ba zaz­naczyć, że ser­i­al zre­al­i­zowany przez Nation­al Geo­graph­ic, w Polsce dostęp­ny na plat­formie Dis­ney +, nie jest doku­men­tal­ny, już w napisach początkowych dosta­je­my infor­ma­c­je, że wydarzenia zostały udra­maty­zowane. To ważne, bo choć Miep GIes niewąt­pli­wie była jed­ną z kluc­zowych osób, które pomogły rodzinie Franków przetr­wać, to oczy­wiś­cie nie jedyną (sza­cu­je się, że aby utrzy­mać w ukryciu choć jed­ną osobę, musi­ało na nią poza ukryciem pra­cow­ać co najm­niej kil­ka osób). Oso­biś­cie, nie mam prob­le­mu z tym nar­ra­cyjnym zabiegiem, zwłaszcza, że moim zdaniem twór­cy doskonale poradzili sobie z wielo­ma mieliz­na­mi, jakie czeka­ją na tych, którzy opowiada­ją o jed­nos­tkach pode­j­mu­ją­cych szla­chetne czyny.

Po pier­wsze udało im się ustrzec prostej hagiografii. Częs­to wyobrażamy sobie ludzi, którzy ratowali żydów jako niemal świę­tych, którzy od dziecińst­wa prze­jaw­iali ozna­ki gotowoś­ci do wiel­kich poświęceń i ryzykowa­nia życiem. W isto­cie, his­to­ria pokaza­ła, że gotowoś­ci do odwa­gi po ludzi­ach po pros­tu nie widać. Sama Miep Gies, kiedy ją poz­na­je­my, jest beztrosko pod­chodzącą do życia dziew­czyną. Lubi tańczyć, baw­ić się i budzi się rano najczęś­ciej z kacem. Pod presją rodziny zna­j­du­je pracę, nie ma wielkiego doświad­czenia, ale dosta­je szan­sę od Otto Fran­ka. Obo­je łączy zna­jo­mość niemieck­iego (Miep pochodz­iła z Aus­trii, została odd­ana do adopcji) i poczu­cie alien­acji w Ams­ter­damie (Frank przy­był do mias­ta niedawno, nie zdążył jeszcze sprowadz­ić rodziny). Gdy nad­chodzi woj­na Miep przede wszys­tkim nie chce wykazać się odwagą tylko pomóc swo­je­mu sze­fowi i przy­ja­cielowi, który dał jej szan­sę na nieza­leżność. Choć przez cały ser­i­al widz­imy odwagę bohater­ki, to wyda­je się ona u niej taka organ­icz­na, niekoniecznie prze­myślana, niekoniecznie zako­rzeniona w jakimś głęboko uświadomionym sys­temie wartoś­ci. Miep jest odważ­na, bo nie umie inaczej, a jed­nocześnie — ta jej odwa­ga właśnie przez tą nat­u­ral­ność wyda­je się taka codzi­en­na, może nawet na wyciąg­nię­cie ręki dla nas wszystkich.

 

Cred­it: Nation­al Geo­graph­ic for Disney/Martin Mlaka

 

Drugie potknię­cie, którego twór­com seri­alu udało się uniknąć, doty­czy samego pokazy­wa­nia osób ukry­wa­ją­cych się sekret­nych poko­jach kamienic w Ams­ter­damie. Bard­zo łat­wo było­by zapom­nieć, o tym, że są to wciąż prawdzi­wi ludzie, który­mi tar­ga­ją wszys­tkie możli­we emoc­je. Łat­wo jest wpaść w schemat przed­staw­ia­nia rodziny Franków jako zawsze wdz­ięcznej, trochę bez­wol­nej, nastaw­ionej tylko na przetr­wanie. Twór­cy przy­pom­i­na­ją nam jed­nak, że emoc­je i relac­je potrafią być bardziej skom­p­likowane. Konieczność ukry­wa­nia się, dos­tosowa­nia całego swo­jego dnia, do tego co dzieje się w mieszczącej się na parterze fir­mie (tak by nikt nie usłyszał) budu­je frus­trac­je, prowadzi do sporów. Podob­nie jak przedłuża­jące się odosob­nie­nie czy prob­le­my z zaopa­trze­niem. Jed­nocześnie pomiędzy Otto Frankiem a Miep Giep mamy wielowarst­wową skom­p­likowaną relację. Z jed­nej strony — to ukry­wa­ją­ca i ukry­wany, z drugiej przy­ja­ciel i przy­jaciół­ka, z trze­ciej (moim zdaniem naj­ciekawszej) szef i pra­cown­i­ca. Ser­i­al dobrze wygry­wa różne aspek­ty tej relacji, nigdy nie tracąc nawet na chwilę, z oczu pod­miotowoś­ci wszys­t­kich swoich bohaterów.

 

Z resztą, sko­ro przy tym jesteśmy — bard­zo mi się spodobało, odsunię­cie trochę uwa­gi do postaci samej Anny Frank. Dziew­czyn­ka oczy­wiś­cie się pojaw­ia i gra istot­ną rolę, ale nie główną. Nie jest też pom­nikiem ani postacią, która wygłasza najważniejsze prze­mowy. W tym uję­ciu to bystra, wygadana, nas­to­lat­ka, która uważnie obser­wu­je życie wokół siebie. Nato­mi­ast to nie jest tylko jej opowieść — równie waż­na jest jej sios­tra, mat­ka, ale też inni ukry­wa­ją­cy się wraz z Franka­mi ludzie, którzy przeży­wa­ją swo­je emoc­je i rozter­ki. Anna napisana jest tak, że od razu widz­imy w niej czu­jną obser­wa­torkę, ale twór­cy nie sku­pi­a­ją fabuły tylko na niej, co pozwala opowiedzieć tą his­torię także poza kon­tek­stem słyn­nego dzi­en­ni­ka. To bard­zo dobry wybór, który spraw­ia, że nieuchron­ność pewnych wydarzeń boli widza jeszcze bardziej.

 

No i trze­ci aspekt. Ponieważ to his­to­ria Miep a nie tylko Franków, to dużo miejs­ca poświę­cono temu jak bohater­ka, jej mąż i przy­ja­ciele — stara­ją się przetr­wać w okupowanej Holandii. Wiem, że z pol­skiego punk­tu widzenia kosz­mar oku­pacji w Holandii może się wydawać nieco mniejszy, ale pamię­ta­jmy, że to Holandię dopadł wiel­ki głód, który odcis­nął się na pamięć mieszkańców tego kra­ju. W tych wątkach które roz­gry­wa­ją się poza relac­ja­mi Miep z Franka­mi, pojaw­ia się najwięcej kwestii natu­ry moral­nej czy ety­cznej. Czy mąż bohater­ki, może się zaan­gażować w ruch oporu, czy będzie to zbyt duże zagroże­nie dla Miep i ukry­wa­jącej się rodziny? Czy dwie odważne oso­by mogą mieć kon­flikt interesów nawet jeśli dzi­ała­ją prze­ciw tej samej sile? Jak ocenić przy­jaciółkę bohater­ki, która nie jest sama z siebie zła, nic złego nie robi, ale wciąż dys­tan­su­je się do sytu­acji wokół siebie. Czy jej obo­jęt­ność jest złem czy wyborem, który pozwala przetr­wać. I czy w trud­nych cza­sach obo­jęt­ność to na pewno neu­tralne pode­jś­cie, czy może — wybranie już jed­nej ze stron. Te wszys­tkie pyta­nia wychodzą poza sam moment wojny i podob­nie jak cały ser­i­al zmusza­ją do głęb­szej reflek­sji nad włas­nym zachowaniem wobec zła.

 

Nation­al Geo­graph­ic for Disney/Dusan Martincek

 

Na samo koniec muszę powiedzieć, że olbrzymim plusem seri­alu jest obsa­da. Bel Pow­ley jako Miep Gies jest fenom­e­nal­na. Jej bohater­ka ma taką pewność siebie, która pozwala się odnaleźć w każdej sytu­acji. To taka pogo­da życia, bezczel­ność, skłon­ność do wypowiada­nia swoich poglądów, która z jed­nej strony spraw­ia, że łat­wo popaść w kłopo­ty, z drugiej, pozwala bohater­ce odnaleźć się w nawet najtrud­niejszych sytu­ac­jach. To taka mło­da, peł­na życia dziew­czy­na, w cza­sach, które na to życie pełną pier­sią nie pozwala­ją. Świet­ny (choć trud­ny do rozpoz­na­nia pod charak­teryza­cją) jest Liev Schreiber jako Otto Frank. Ponown­ie — łat­wo było­by przed­staw­ić Otto Fran­ka jako człowieka, poko­rnego, pogod­zonego z sytu­acją, biernego. Ale w inter­pre­tacji Schreib­era Otto to człowiek sfrus­trowany, zły, zaniepoko­jony, nie nawykły do bier­noś­ci.  W roli Anny Frank zobaczymy Bil­lie Boul­let, dziew­czy­na doskonale poradz­iła sobie z pokazaniem, że Anna to przede wszys­tkim nas­to­lat­ka, która w tym momen­cie swo­jej his­torii jest zupełnie nie świado­ma tego jak znaczą­ca stanie się dla ludzi. To nie mogła być łat­wa rola do zagra­nia biorąc pod uwagę, ile osób ma swo­je wyobraże­nia o zachowa­niu i charak­terze Anny Frank.

 

Nie ukry­wam, zaskoczył mnie ten ser­i­al. Nie wiem, dlaczego spodziewałam, się pro­dukcji, która będzie przy­pom­i­nała trochę teatr telewiz­ji. Miałam też wraże­nie, że będzie trochę nud­na i bard­zo, bard­zo cięż­ka. Tym­cza­sem samo tem­po seri­alu jest świetne (co jest miłym zaskocze­niem) ale też twór­cy stara­ją się, żeby oprócz scen dra­maty­czny czy scen akcji znalazło się w opowieś­ci odrobinę humoru. Ten humor mnie zaskoczył i to pozy­ty­wnie. Dlaczego? Uważam, że najlep­szy schemat nar­racji, który wywołu­je nas najwięcej emocji to przy­pom­nie­nie jak blisko są w życiu obok siebie sytu­acje komiczne i trag­iczne, jak cza­sem lekkość i hor­ror mogą być dosłown­ie, pokój czy poko­ju. Jed­nocześnie trage­dia uderza nas bardziej gdy nie wszys­tko jest grane na jed­ną nutę.

 

 

Wiem, że wiele osób boi się oglą­da­nia seri­ali czy filmów o Zagładzie, świadomych, że mogą w nich wzbudz­ić silne emoc­je. To nic dzi­wnego, że czu­je­my smutek czy frus­trac­je, gdy oglą­damy his­to­rie o tym jaką krzy­wdę człowiek może wyrządz­ić drugiemu człowiekowi. Jed­nocześnie jed­nak mam poczu­cie, że wracanie do tych his­torii ma sens. Nie tylko ze wzglę­du na pamięć o tych wydarzeni­ach. Przyglą­da­jąc się przeszłoś­ci i posta­wom jakie ludzie przyj­mu­ją wobec zła, może­my przede wszys­tkim zapy­tać samych siebie — jak chcielibyśmy postąpić. Nie znaczy to, że w każdym z nas jest od razu płomień hero­iz­mu, ale być może jest w nas to małe światełko. Które nie rozpędzi ciem­noś­ci, ale da nadzieję, że wokół nie musi być tylko mrok.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online