Home Film Kwestia perspektywy czyli dlaczego oglądam “Szybkich i Wściekłych 9” na poważnie

Kwestia perspektywy czyli dlaczego oglądam “Szybkich i Wściekłych 9” na poważnie

autor Zwierz
Kwestia perspektywy czyli dlaczego oglądam “Szybkich i Wściekłych 9” na poważnie

W trak­towa­niu serii o Szy­b­kich i Wściekłych jako bezmyśl­nej rozry­w­ki nie ma nic złego. Ostate­cznie może­my założyć, że twór­cy doskonale zda­ją sobie sprawę, że tworzą film należą­cy do gatunku kina rozry­wkowego. Ale jed­nocześnie to włoże­nie fil­mu do tej kat­e­gorii spraw­ia, że częs­to pozosta­je­my głusi na rzeczy, które film stara się nam powiedzieć. A wyz­nam wam szcz­erze — „Szy­b­cy i Wściek­li 9” próbu­ją nam powiedzieć całkiem sporo.

 

Gdy­bym miała wskazać czym jest ta odsłona pro­dukcji to stwierdz­iłabym, że to reflek­s­ja nad mno­goś­cią i złud­noś­cią per­spek­ty­wy. Mamy tu trzy pode­jś­cia do tem­atu. Pier­wszy — spo­jrze­nie Doma na jego doty­chcza­sowe życie. Porzu­ci­wszy rabun­ki i zlece­nie niemożli­we bohater zaszy­wa się w głuszy by zaz­nać wol­noś­ci i odciąć się od starego życia. Jego ukochana Let­ty wskazu­je, że ta per­spek­ty­wa jest myl­na. Wciąż bowiem pozostanie tym kim jest i wciąż będzie się za nim ciągnęła przyszłość. Nie da się pros­to wyco­fać z włas­nego życia, co więcej — niekoniecznie jest to dobre i dla ciebie i dla twoich bliskich.

 

 

Kole­jny raz wątek per­spek­ty­wy pojaw­ia się przy głównym kon­flik­cie fil­mu — spory Doma i jego bra­ta Jaco­ba. Obaj bra­cia zer­wali kon­tak­ty wie­ki temu — po śmier­ci ojca. Dom jest przeko­nany, że brat był win­ny, Jacob widzi sprawę inaczej. Dom opiera swo­je przeko­na­nia na swoich wspom­nieni­ach one zaś są ogranic­zone przez per­spek­ty­wę — może­my wiedzieć i widzieć tylko część rzeczy­wis­toś­ci — a to spraw­ia, że nasze osądy mogą zostać zabur­zone, przez to, że nie patrzymy na świat obiek­ty­wnie — zawsze mamy jak­iś punkt czy kąt widzenia. Aby pokazać nam jak bard­zo istot­na jest w tym kre­owa­niu kon­flik­tu per­spek­ty­wa Doma, zaglą­damy do jego wspom­nień. Wbrew szy­bkiej akcji fil­mu same ret­ro­spekc­je są spoko­jne, powolne i spójne. Pokazu­ją nam jak bard­zo Dom jest pewien swo­jej nar­racji. Co oczy­wiś­cie się na nim mści.

 

Ciekawe jest to że w ową grę z per­spek­ty­wą nie są wciąg­nię­ci tylko bohaterowie ale też wid­zowie. Czy ktoś stał bliżej czy dalej, czy na pewno widzieliśmy, jak ktoś ginął a może tylko się nam tak wydawało, czy jesteśmy pewni, że oglą­damy film obiek­ty­wnie a może daje­my się zła­pać w ciąg wiz­ual­nych sztuczek. Wyda­je się nam, że wszys­tko co jest przed naszy­mi oczy­ma dzieje się w jed­nym miejs­cu i jest „naprawdę” (tak bard­zo naprawdę jak cokol­wiek w tym świecie) a może jed­nak dal­iśmy się zwieść czy nabrać. To ciekawe, bo owa gra z per­spek­ty­wą dla niek­tórych stanowi błąd fil­mu czy wręcz jego lenist­wo, ale ja bym widzi­ała w tym rozwinię­cie myśli prze­wod­niej — wszys­tko zależy od tego jak patrzysz. Czy jesteś pewien że two­ja per­spek­ty­wa jest obiek­ty­w­na tylko dlat­ego, że prowadzi cię przez film oko kamery. Ona też może kłamać.

 

 

Naj­moc­niej ów wątek per­spek­ty­wy pojaw­ia się w niemal kome­diowym wątku pobocznym. Jedne z bohaterów zaczy­na zdawać sobie sprawę, że wychodzi cało z niemożli­wych opresji. Czy wobec tego ma szczęś­cie czy jest niezwyciężony? Czy bohaterowie mogą zmienić punkt widzenia i zacząć widzieć siebie w kon­tekś­cie tego kim są — posta­ci­a­mi w filmie. Ponown­ie — film wys­taw­ia nam na pier­wszy plan kluc­zowe pytanie doty­czące nar­racji — czy postaci będące jej częś­cią mogą sobie zacząć sobie zadać z tego sprawę. Czy możli­wa jest zmi­ana per­spek­tyw w której to bohaterowie zaczy­na­ją rozu­mieć że nic nie może im się stać bo są częś­cią fil­mowego cyk­lu. To chy­ba najod­ważniejszy pomysł w całej pro­dukcji — wskazanie wid­zowi, że świat który oglą­da sta­je się powoli samoświadomy. Jed­nocześnie sami bohaterowie zma­ga­ją się z próbą zła­pa­nia odpowied­niej per­spek­ty­wy — czy mają uwierzyć, że nic im się nie stanie czy też, przyjąć że mają szczęś­cie. Co intere­su­jące — mimo, że wątek pojaw­ia się teo­re­ty­cznie kome­diowo to jed­nak towarzyszy nar­racji przy roz­gry­wa­jącej się kluc­zowej sce­nie fil­mu. Moż­na to potrak­tować jako swoiste przy­pom­nie­nie dla widza — to jest kwes­t­ia tego jak patrzymy na to co prezen­tu­je nam nar­rac­ja fil­mowa. Czy jako na his­torię bohaterów którzy mają szczęś­cie, czy takich których nie ima­ją się prawa fizy­ki czy w końcu jako herosów którzy zginąć nie mogą. Pojaw­ia się też kluc­zowa kwes­t­ia — czy to jest aż tak ważne?

 

Ta wielowarst­wowa gra jest niesły­chanie satys­fakcjonu­ją­ca. Tak wciąż to pro­dukc­ja, gdzie ści­ga­ją się szy­bkie samo­chody, trans­portery opancer­zone i helikoptery, wciąż więk­szość cza­su zaj­mu­ją poś­ci­gi wąski­mi uliczka­mi Edyn­bur­ga czy pomysł na wys­trze­le­nie samo­chodu lat siedemdziesią­tych w kos­mos. Ale te wszys­tkie ele­men­ty — roz­gry­wane niemal mechan­icznie, nie spraw­ia­ją, że pro­dukc­ja nie ma myśli prze­wod­niej. Wręcz prze­ci­wnie nawet patrząc na poś­ci­gi może­my dojść do wniosku, że są możli­we jedynie dzię­ki gra­niu per­spek­ty­wa odbior­cy, który musi sobie dopowiedzieć rzeczy, których pokazać się nie da.  To jedyny sposób by sza­leńczy rajd był możli­wy – musimy pogodz­ić się z wybiór­czą per­spek­ty­wą kamery i nie zadawać zbyt wielu pytań

 

 

Zresztą a pro­pos per­spek­tyw. Jed­ną z rzeczy, na którą zwró­ciłam uwagę w cza­sie sean­su jest to jak szy­bko zaczęliśmy mówić językiem tego fil­mu. Specy­ficznym, rwanym i szarpa­nym, ale jed­nak — wyt­wor­zonym na przestrzeni kilku ostat­nich częś­ci. Ot np. Pod­staw­ie­nie mas­ki samo­chodu by złagodz­ić czyjś upadek to wyraz tros­ki. Jasne w nor­mal­nym świecie nie ma wielkiego znaczenia czy spad­niesz z wysokoś­ci na ziemię czy na blachę samo­chodu. Ale jako wid­zowie Szy­b­kich i Wściekłych umiemy to czy­tać. Podob­nie jak fakt, że seria od lat pod­waża prosty podzi­ał na bohaterów i złoczyńców niemal w każdej negaty­wnej postaci dając mniejszą lub więk­szą szan­sę na odkupi­e­nie. Tak dłu­go jak dłu­go moż­na uznać ją za rodzinę.

 

Żeby było jasne — nie próbu­ję wam sprzedać tej pro­dukcji jako wybit­ną. Próbu­ję raczej pokazać, że to nie jest chaos bez klucza. Ów klucz moż­na znaleźć i więcej — moż­na dojść do wniosku, że reżyser zde­cy­dował się na nie takie częste — przeprowadze­nie swoich rozważań na wszys­t­kich płaszczyz­nach fil­mowej nar­racji. Pod tym wzglę­dem nowa odsłona pop­u­larnego cyk­lu jest ciekawym przeży­ciem fil­mowym. Nawet jeśli miejs­ca­mi zry­wa z prostą logiką sen­sacyjnej nar­racji. Jedyny prob­lem jest taki, że powiedziano nam, że do kina rozry­wkowego nie powin­no się przykładać miary innej niż pros­ta satys­fakc­ja po sean­sie. I tak wpadamy w pułap­kę, gdzie zakładamy, że nie­s­tandar­d­owe wąt­ki czy rozwiąza­nia w fab­ule są błę­dem czy przy­pad­kiem a nie real­iza­c­ja reży­ser­skiego planu.

 

 

Jak wiado­mo „Szy­b­cy i Wściek­li” to seria która kil­ka razy wymyślała się na nowo – czemu zawdz­ięcza swo­ją dłu­gowieczność. Jed­nocześnie – zaszły w niej liczne prze­sunię­cia znaczeniowe, rein­ter­pre­tac­je postaci i wydarzeń. To wszys­tko spraw­ia, że ta fil­mowa rozry­wkowa seria sta­je się ide­al­nym poligonem do takich nar­ra­cyjnych ekspery­men­tów.  Musimy sobie tylko sami dać szan­sę by je dostrzec.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online