Home Film Była sobie wysoka dziewczyna czyli zwierz o “Tall Girl”

Była sobie wysoka dziewczyna czyli zwierz o “Tall Girl”

autor Zwierz
Była sobie wysoka dziewczyna czyli zwierz o “Tall Girl”

Od pewnego cza­su Net­flix pro­ponu­je wid­zom kole­jne pro­dukc­je młodzieżowe. Lekkie, krótkie i przy­jemne, ponoszą więk­sze i mniejsze prob­le­my współczes­nej młodzieży. Nie jest to kino wybitne ale przy­cią­ga­jące zarówno młodych ludzi jak i mil­lenial­sów zakochanych w pro­dukc­jach o dzieci­akach z amerykańs­kich szkół śred­nich. Wśród Net­flixowych pro­dukcji są zarówno rzeczy kosz­marne (Kiss­ing Booth) jak i całkiem niezłe (To All The Boys I Love Before). Gdzie na tej skali wpa­sowu­je się “Wyso­ka dziew­czy­na” (“Tall Girl”)? Gdzieś po środ­ku. Dosłown­ie po środ­ku bo to film bard­zo średni.

 

 

Zacznę od tego, że trochę zdu­mi­ały mnie dyskus­je w amerykańskim Internecie. Otóż film o ład­nej, bard­zo wysok­iej dziew­czynie, która czu­je się bard­zo źle z powodu swo­jego wzros­tu, został skry­tykowany. Za to, że pode­j­mu­je prob­lem, który może ist­nieje ale niekoniecznie jest istot­ny, i że ogól­nie jest mnóst­wo innych grup o których powin­no się opowiedzieć wcześniej. Przyz­nam szcz­erze, że trochę wpadłam w stu­por. Film opowia­da o dziew­czynie która jest wyraźnie dużo wyższa od wszys­t­kich swoich zna­jomych. Co praw­da film poda­jąc jej wzrost nie czyni jej aż tak wysok­iej, ale sama pro­dukc­ja sugeru­je, że mamy tu do czynienia z dziew­czyną która pewnie jako dorosła oso­ba będzie miała bliżej dwóch metrów wzros­tu niż metra osiemdziesię­ciu. Nie jest to więc dziew­czy­na tylko trochę wyższa ale wyższa od wszys­t­kich co najm­niej o głowę.

 

 

Żyje­my w społeczeńst­wie w którym bard­zo wysok­ie oso­by, a zwłaszcza bard­zo wysok­ie kobi­ety wcale nie są zostaw­ione samym sobie. Co więcej — nic z tym prze­cież nie mogą zro­bić co pogłębia poczu­cie, że oto na wie­ki wieków nie pasu­je się do społeczeńst­wa. Nie widzę powodu by o tym nie opowiadać w fil­mach. Jasne część z bard­zo wyso­kich kobi­et zosta­je mod­elka­mi, ale więk­szość ma poczu­cie, że jest za duża by pasować do wiz­erunku pięknej kobi­ety. Sporo z nich musi się też potykać z idio­ty­cznym przeko­naniem, że mężczyz­na musi być od kobi­ety wyższy. Nie jest to może gru­pa niesły­chanie licz­na, ale myślę, że przez pryz­mat tego prob­le­mu moż­na poruszyć wiele takich dru­go­planowych prob­lemów z tym jak kul­tura jest opresyj­na wobec wszys­t­kich odrobinę innych ciał, zwłaszcza kobiecych. Inna sprawa — rzeczy­wiś­cie są grupy bardziej prześlad­owane, ale jed­nocześnie to nie konkurs, w który  moż­na o jakimś prob­lemie powiedzieć dopiero jak się odhaczy wszys­tkie inne wcześniej. Zwłaszcza, że naprawdę fil­mu na ten tem­at raczej wcześniej za bard­zo nie było.

 

 

Poza tym moim zdaniem film w którym pokazu­je­my jak bard­zo opresyj­na jest kul­tura w sprawach tak dru­gorzęd­nych i bezsen­sownych jak wzrost są bard­zo dobre. Oczy­wiś­cie że zaan­gażowanym kry­tykom kul­tu­ry pop­u­larnej raczej na nic nie otworzą oczu. Ale myślę, że nas­to­lat­ki oglą­da­jące prześliczną dziew­czynę, która żyje w przeko­na­niu, że jest nieatrak­cyj­na z powodu wzros­tu, mogą zobaczyć jakie to bezsen­sowne. Ogól­nie jest pewien prob­lem z tym, że zakładamy, że w przy­pad­ku nas­to­latków,  niepewność i poczu­cie nieprzys­tawa­nia doty­czy tylko grup mniejs­zoś­ciowych.  Grup które czu­ją się źle i nie pasu­ją jest naprawdę dużo. Myślę, że nic złego się nie stanie jeśli każ­da z tych grup będzie mogła nawet w głupi­utkim filmie usłyszeć że wszys­tko jest OK i ludzie są różni. Ostate­cznie tego uczymy się ogól­nie z każdego fil­mu o osobach które nie przys­ta­ją do bezsen­sownych norm fizy­cznej “nor­mal­noś­ci”. Mam poczu­cie, że ten film  bard­zo dobrze, choć nie wiem czy w sposób zamier­zony, pokazu­je jakie to jest bez sen­su, wyz­naczanie ludziom tak wąs­kich granic tego jak mogą wyglą­dać. Nawet jeśli są śliczny­mi blondynkami.

 

 

Nieste­ty mimo mojej obrony sen­sownoś­ci kręce­nia “Tall Girl”, sam film ma poważny prob­lem z tym jak pokazać swo­ją bohaterkę. A właś­ci­wie jak chce pokazać nam jej prob­lem ze wzrostem. Film pokazu­je nam dziew­czynę, która chodzi w sportowych ciuchach i związu­je włosy w kucyk, jej wygląd ewident­nie jest w pewien sposób związany z jej wzrostem, ale twór­cy fil­mu nie poz­wo­lili sobie na jakikol­wiek rant odnośnie ubrań, poza narzekaniem na wielkość butów. Kiedy bohater­ka wybiera się na zakupy, bez trudu zna­j­du­je kil­ka stro­jów, z których wybiera ten który podo­ba się jej najbardziej. Fajnie było­by zro­bić jed­ną sek­wencję na zaku­pach, gdzie dziew­czy­na pokazu­je jak bard­zo wszys­tkie spod­nie są za krótkie, koszul­ki przykuse i w sum­ie zosta­ją jej do noszenia tylko bard­zo specy­ficzne ubra­nia. Ogól­nie praw­da jest taka, że wzrost bohater­ki bard­zo wyraźnie nie intere­su­je twór­ców poza wątkiem roman­ty­cznym gdzie musi ona zde­cy­dować czy sama woli pięknego wysok­iego ucz­nia z wymi­any (film utwierdza stereo­typ że wszyscy Szwedzi są wyso­cy i piękni) czy zakochanego w niej od lat niskiego kolegę z klasy. Tym­cza­sem prob­le­my związane z wzrostem dziew­czyny moż­na było­by pokazać jeszcze w kilku sce­nach — tak byśmy mogli zobaczyć jak bard­zo świat nie jest dos­tosowany do osób które choć trochę odsta­ją (np. pokazać jak bard­zo nie pasu­je do szkol­nych krze­seł, sto­lików czy szafek).

 

 

 

Wątek roman­ty­czny jest z kolei typowym przykła­dem zag­na­nia się przez twór­ców w kozi róg. Dziew­czy­na ma wybór pomiędzy kocha­ją­cym ją do zawsze kolegą, który się­ga jej do ramienia, albo przed pięknym i posi­ada­ją­cym wszys­tkie zale­ty Szwe­dem. Prob­lem w tym, że im dalej idzie film tym bardziej widz utwierdza się w przeko­na­niu, że właś­ci­wie nie ma powodu by dziew­czy­na wiąza­ła się z którymkol­wiek z nich. Szwe­da nie zna, co szy­bko okazu­je się przeszkodą do wielkiej miłoś­ci. Chłopak jest przys­to­jny ale w sum­ie od samego początku widz wie, że ta dwój­ka nie może być razem. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że znamy zasady dzi­ała­nia komedii roman­ty­cznych dla młodzieży. Z kolei przy­ja­ciel naszej bohater­ki pow­tarza dość den­er­wu­ją­cy schemat, że jeśli facet jest wystar­cza­ją­co dłu­go zakochany w dziew­czynie, to ona mu się właś­ci­wie należy. I nieste­ty trochę tak w tym filmie jest, że nasza bohater­ka okazu­je się trochę nagrodą za to, że on tak bard­zo jej chci­ał. Co więcej w wyjątkowo sprzecznej z przesłaniem fil­mu sce­nie to ona musi się do niego zniżyć a nie on się dla niej wynieść do góry. Ostate­cznie bard­zo wyso­ka dziew­czy­na, może być bard­zo wyso­ka o ile jest gotowa przyk­lęknąć dla odpowied­niego fac­eta. Nie wiem jak wy ale ja mam wraże­nie, że gdzieś tu po drodze coś sce­narzys­tom odjechało.

 

 

Przy czym ten film tak do połowy jest bard­zo miłą młodzieżową pro­dukcją z całkiem niezłym poczu­ciem humoru. W filmie mamy siostrę naszej bohater­ki star­tu­jącej do tytułu miss nas­to­latek. Wątek pomiędzy sios­tra­mi jest doskonale napisany (i całkiem nieźle zagrany, zwłaszcza w sce­nach w których starsza z sióstr dra­maty­cznie spoglą­da za okno). Młod­sza uważa że starsza, ide­al­na, nie jest nią zain­tere­sowana, a starsza sios­tra tylko czeka aż młod­sza zwró­ci się do niej po radę. To uroczy wątek i taki blis­ki temu jak cza­sem rodzeńst­wo potrafi się na siebie boczyć bo nigdy porząd­nie nie poroz­maw­iało. Gdzieś na mar­gin­e­sie pojaw­ia się wątek ojca który z jed­nej strony prze­j­mu­je się zdrowiem i przyszłoś­cią cór­ki, z drugiej kom­plet­nie nie umie się pogodz­ić z jej wzrostem. Fakt, że obsesję ma tu ojciec a nie mat­ka jest dobrym przek­sz­tałce­niem znanego tropu o rodz­i­cach którzy próbu­ją zmieni­ać za wszelką cenę swo­je dzieci. Szko­da tylko, że ponown­ie ten wątek jest tylko na trzec­im planie — bo musi ustąpić mało ciekawej i sto­sunkowo najm­niej pory­wa­jącej ze wszys­tkie młodzieżowej roman­ty­cznej dramie.

 

 

Chy­ba najwięk­szym prob­le­mem zarówno Tall Girl jak i wielu takich pro­dukcji jest to, że z jed­nej strony — muszą one dość nowocześnie deklarować postępowość swoich bohaterek, które zakłada­ją wysok­ie obcasy, gar­ni­tur i same idą na studniówkę, ale z drugiej — wciąż nie są w stanie pogodz­ić się z wiz­ją że pod koniec fil­mu liceal­ist­ka nie wybiera żad­nego chłopa­ka jako swo­jej wielkiej miłoś­ci. A prze­cież właśnie takie zakończe­nie było­by najbardziej satys­fakcjonu­jące. Zwłaszcza, że w pewnym momen­cie fil­mu jej przy­ja­ciel opisu­je scenę z przyszłoś­ci — ze studiów czy z dorosłego życia, kiedy w końcu bohater­ka spo­ty­ka tego wyjątkowego fac­eta które­mu nie przeszkadza­ją wysok­ie obcasy u wysok­iej dziew­czyny. To sug­esty­w­na wiz­ja, która spraw­ia, że właśnie tego chce­my dla bohater­ki — dys­tan­su do szkol­nej dramy i pewnego kroku w kierunku przyszłoś­ci. Ale chy­ba na to, ani wysok­ie ani niskie bohater­ki pro­dukcji młodzieżowych nie są gotowe.

 

Ostate­cznie jeśli chce­cie obe­jrzeć Tall Girl to może­cie, nie będzie to bolesne, być może tak jak ja dostrzeże­cie jak bard­zo podob­ni są z rysów twarzy dziew­czy­na gra­ją­ca główną rolę i chłopak gra­ją­cy Szwe­da. Serio mają taką samą struk­turę pięknych koś­ci policzkowych. Inna sprawa, chłopak który gra Szwe­da (ale ze Szwecji nie pochodzi) jest wielce piękny co nie utrud­nia oglą­da­nia fil­mu. Oso­biś­cie mam jed­nak wraże­nie, że gdzieś tak w środ­ku pro­dukc­ja traci urok i do koń­ca jedzie tak trochę siłą rozpę­du. A szko­da bo mam wraże­nie że bard­zo wysok­ie dziew­czyny tego świa­ta zasługu­ją na to by pokazać w filmie ich wszys­tkie mniejsze i więk­sze zma­gania z codziennością.

 

Ps: Od dziś do koń­ca tygod­nia jestem na Fes­ti­walu Filmów Fab­u­larnych w Gdyni. Co znaczy, że spodziewa­j­cie się szy­b­kich relacji fes­ti­walowych na Insta­gramie i recen­zji oglą­danych przeze mnie filmów na blogu,

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online