Home Film Jeśli nie Netflix i HBO GO to co czyli 10 platform VOD dla wielbicieli kina

Jeśli nie Netflix i HBO GO to co czyli 10 platform VOD dla wielbicieli kina

autor Zwierz
Jeśli nie Netflix  i HBO GO to co czyli 10 platform VOD dla wielbicieli kina

Ten wpis jest total­nie w związku z niczym. A właś­ci­wie nie do koń­ca. Mam wraże­nie, że ostat­nio sporo osób czu­je jak­by w kwes­t­i­ach szuka­nia rzeczy do oglą­da­nia chodz­iło w kółko nie mogąc sobie znaleźć nic ciekawego i innego do obe­jrzenia — niż to co ofer­u­je Net­flix czy HBO GO — dwie najpop­u­larniejsze plat­formy streamin­gowe. Cza­sem pada pytanie o Ama­zona. Tak jak­by tu się wszys­tko kończyło. Tym­cza­sem szukanie ciekawych rzeczy do oglą­da­nia w sieci nigdy nie powin­no się kończyć tylko w tych dwóch miejs­cach. Jed­nocześnie w cza­sie pan­demii pow­stało trochę nowych miejsc, gdzie moż­na oglą­dać ciekawe rzeczy. Dlat­ego tu macie — spis tych innych miejsc, gdzie moż­na legal­nie obe­jrzeć ciekawe rzeczy online.

 

Od razu zaz­naczę, że nie wzięłam pod uwagę dwóch nieco zapom­ni­anych źródeł, czyli — TVP. VOD — bo choć są tam naprawdę fajne rzeczy (przede wszys­tkim kino Pol­skie, w tym teatr telewiz­ji który jest rzeczy­wiś­cie częs­to nie do znalezienia nigdzie indziej) to myślę, że ostat­nio TVP ma już dość pro­mocji. Nie dorzu­cam też zapom­i­nanego Apple Plus TV bo mam wraże­nie, że ostat­nio cią­gle je gdzieś pole­cam więc przy­na­jm­niej tu nie jest do koń­ca zapom­ni­ane. Poniżej 10 plat­form, o których może wiecie, może nie wiecie, ale z całą pewnoś­cią dobrze je prze­jrzeć szuka­jąc LEGALNYCH źródeł oglą­da­nia filmów.

 

 

Cin­e­man — plat­for­ma, która pozwala zarówno wypoży­czać poje­dyncze tytuły jak i wykupić paki­et, gdzie dostęp do częś­ci filmów jest już w nim zawarty. Mam paki­et Cin­e­man i przyz­nam, że korzys­tam z niego dość reg­u­larnie choć wiele tytułów moż­na znaleźć też na innych plat­for­ma­ch. Zdarza się jed­nak cza­sem tak, że jak­iś film jest tylko tam (ostat­nio było tak z Capone). Ostate­cznie — bard­zo lubię plat­for­mę za to, że ma możli­wość choć częś­ciowego wykupi­enia abona­men­tu – warto też zaz­naczyć, że jego cena zależy od jakoś­ci filmów jakie wybierze­my – jeśli wystar­czy nam SD to będzie to koło 20 zł miesięcznie, jeśli chce­my HD – to już 35 zł. Przy czym – tym co wyróż­nia Cin­e­m­ana jest fakt, że cza­sem ma te same tytuły co inne plat­formy ale taniej (i to o dobrych kil­ka zło­tych) Jed­nocześnie strona oczy­wiś­cie posi­a­da aplikację, choć nie będę ukry­wać – nigdy z niej nie korzystałam.

 

 

Chili Movies — moje główne miejsce, w którym szukam „ej to gdzieś na pewno da się kupić” — Chili Movies to taka plat­for­ma, która się dobrze pozy­cjonu­je więc częs­to jak szuka­cie fil­mu w sieci, którego aku­rat nie ma nigdzie na plat­for­ma­ch z sub­skryp­cyjnym streamingiem to wam wypad­nie. Lubię ją za prze­jrzys­tość i za duży kat­a­log a także za ciekawe i częs­to zmieni­a­jące się kat­e­gorie podzi­ału filmów — moż­na kupować pro­dukc­je w HD i SD co dla wielu osób ma znacze­nie. Niek­tóre pro­dukc­je pojaw­ia­ją się nawet w 4K. Sporo z kat­a­logu będzie się pow­tarzać, że inny­mi kat­a­loga­mi, ale przyz­nam szcz­erze — bard­zo lubię tą plat­for­mę. Co ciekawe jest przy niej sklep z pop­kul­tur­owy­mi gadże­ta­mi. Pieruńsko dro­gi, ale rzeczy są fajne. Waż­na infor­ma­c­ja — na Chili moż­na sobie film kupić na włas­ność, nie tanio, ale moż­na. Przy czym częs­to są pro­moc­je (ter­az np. na najlep­sze filmy 2020) więc warto czekać na obniż­ki. Ten ser­wis też ma aplikację na tele­fon czy tablet. Aplikac­ja wyglą­da miejs­ca­mi bardziej prze­jrzyś­cie niż strona w przeglądarce.

 

 

 

VOD.PL — jed­na z tych plat­form na którą wchodzę reg­u­larnie, żeby sprawdz­ić „co nowego”. Bard­zo ich cenię za to, że oprócz filmów mają też seri­ale, głównie europe­jskie. Dużo dobrego pol­skiego i europe­jskiego kina, częs­to tutaj się idzie jak jest jakaś pol­s­ka pre­miera w sieci. Mają też w kat­a­logu odno­towane filmy dar­mowe — które wcale nie są nieciekawe, jest dużo pol­skiej klasy­ki, którą co praw­da zna­jdziemy też w innych miejs­cach ale – nie zawsze chce się nam szukać.. Ogól­nie bard­zo lubię VOD.PL ale ich aplikac­ja na tele­fon czy tablet dzi­ała strasznie i to jest w sum­ie mój główny zarzut. Warto też przy­pom­nieć, że VOD.PL częs­to współpracu­je z fes­ti­wala­mi i moż­na tam oglą­dać też filmy w ramach fes­ti­wali — ostat­nio była tam cała kolekc­ja filmów z fes­ti­walu „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”, cza­sem robi też własne „fes­ti­wale” pokazu­jąc np. przez pewien czas główne kino hisz­pańskie czy francuskie.

 

 

VOD.MDAG.PL — nówka sztu­ka na tej liś­cie — plat­for­ma stwor­zona przy fes­ti­walu Mil­le­ni­um Docs Against Grav­i­ty. Na początek — kilka­dziesiąt wyse­lekcjonowanych pro­dukcji doku­men­tal­nych — które pojaw­iały się na fes­ti­walu zarówno w tym roku jak i w lat­ach poprzed­nich. Oso­biś­cie jestem przeko­nana, że wsiąknę to w to miejsce na dłużej. Dla mnie to po pros­tu doskon­ałe przedłuże­nie i tak fan­tasty­cznego fes­ti­walu, ale także miejsce, którego trochę mi brakowało. Uwiel­bi­am pro­dukc­je doku­men­talne i choć Net­flix i HBO mają niezły kat­a­log to jed­nak selekc­ja na MDAG jest dużo ciekawsza. Intere­su­ją­cy jest sys­tem płat­noś­ci gdzie kupu­je­my — fes­ti­walowo- kar­ne­ty na ilość filmów i dni w cza­sie których chce­my je obe­jrzeć – co się ostate­cznie opła­ca jeśli np. postanow­imy sobie zro­bić nasz mały mini fes­ti­w­al i na kil­ka dni nie oglą­dać nic innego tylko kole­jne tytuły z platformy.

 

 

MUBI — Musi to bard­zo specy­ficz­na sub­skryp­cyj­na plat­for­ma sreamin­gowa. Codzi­en­nie pojaw­ia się nowy tytuł, ale jest dostęp­ny tylko przez 30 dni. Co znaczy, że nie moż­na się bard­zo lenić z oglą­daniem. To jest plat­for­ma dla wiel­bi­cieli kina, bo dostaniemy tu dużo klasy­ki, kina nis­zowego, fes­ti­walowego, artysty­cznego. Jeśli jesteś­cie sprag­nieni innych tytułów niż te które zale­wa­ją więk­szość plat­form, albo chce­cie poz­nać po pros­tu inne kino, to MUBI jest miejscem dla was. Mubi pozwala ścią­gać filmy na wybrane przez nas urządzenia co daje możli­wość oglą­da­nia filmów przez ogranic­zony czas nawet wtedy, kiedy mamy gorszy dostęp do sieci. Brz­mi jak ide­al­na rzecz dla kogoś kto wybiera się w drogę i szu­ka dla siebie dobrego kina. Oczy­wiś­cie plat­for­ma ma też swo­ją aplikację.

 

 

Mojeekino — to plat­for­ma VOD stwor­zona przez Pol­skie kina studyjne które w obliczu zamknię­cia kin i pan­demii musi­ały znaleźć jak­iś sposób by przy­cią­gać widzów. Tu zna­jdziemy tytuły które pojaw­iły­by się właśnie w kinach studyjnych. Wykupu­jąc obe­jrze­nie fil­mu wykupu­je­my bilet do konkret­nego kina (wybier­amy je w cza­sie zakupu). Jeśli więc macie jakieś ukochane kino, które chce­cie wspomóc to doskon­ały sposób. Do tego może­cie np. Kupić kar­net na fes­ti­w­al Afrykam­era albo obe­jrzeć pokazy­wane na nim filmy. Jest też dostęp do rozmów o filmie — dla tych widzów którym brak posz­er­zonego doświad­czenia oglą­da­nia. To miejsce, gdzie nie tylko moż­na po pros­tu obe­jrzeć film ale też wspomóc całą kul­turę kinową w Polsce.

 

 

Youtube — zdes­per­owanym poszuki­wac­zom fil­mowych klasyków zawsze pole­cam jed­no — Sprawdź czy tego nie ma na Youtube. Płatne filmy na YT cza­sem odstrasza­ją (wypoży­czenia potrafią być bard­zo dro­gie) ale to naprawdę doskon­ały legal­ny sposób na znalezie­nie dostępu do wielu filmów, których nigdzie indziej nie ma. Nie wiem, gdzie byłabym z przy­go­towa­ni­a­mi do pod­castów „Wtem, piosen­ka” gdy­by nie właśnie filmy wypoży­c­zone na Youtube. Jakość jest dobra, są napisy, a jak człowiek jak­iś film bard­zo kocha to może go kupić, choć ceny częs­to są zabójcze (warto też wspom­nieć że ceny rzeczy, które są nawet na innych VOD też bywa­ją wyższe np. Świąteczny Szok na Chili Movies kosz­tu­je 15 zł a już na YT 17 zł). Zaskaku­jące jest to, ile rzeczy, których nigdzie indziej nie ma moż­na znaleźć na starym dobrym Youtube i kupić je zupełnie legalnie.

 

 

Out­film — plat­for­ma, z fil­ma­mi która w całoś­ci jest poświę­cona kinu queerowe­mu. Może­cie wykupić albo dostęp sub­skryp­cyjny (za 29 zł) albo też wykupy­wać konkretne pro­dukc­je.  Na plat­formie są też niekiedy seri­ale i np. Sezony Rau­Paul Drag Race (ale nie ta głów­na seria). Oso­biś­cie uważam, że to abso­lut­nie doskon­ałe miejsce dla wszys­t­kich zmęc­zonych łuska­mi tego jed­nego czy dwóch queerowych filmów spośród wielkiej ofer­ty pop­u­larnych plat­form. Jest też trochę pro­dukcji osiem­naś­cie plus, ale niżej pod­pisana żad­nej z nich jeszcze nie widzi­ała więc nie powiem wam jak bard­zo osiem­naś­cie plus są. W każdym razie miejsce warte zapamię­ta­nia, jeśli szuka­cie czegoś innego. Plat­for­ma posi­a­da też aplikację.

 

 

Ipla — mam wraże­nie, że to takie biedne zapom­ni­ane dziecko VOD a tym­cza­sem w kat­a­logu miewa rzeczy, których nie ma nigdzie indziej. I nie mówię jedynie o pro­dukc­jach Pol­satu (to mi przy­pom­ni­ało, że nigdy nie skończyłam oglą­dać seri­alu a dziel­nym lekarzu z Kaz­imierza Dol­nego, który w każdym odcinku przy­pom­i­nał, że jest lekarzem). Oso­biś­cie trafiłam tam, kiedy pomyślałam, że chci­ałabym obe­jrzeć ser­i­al „Pani Scar­let i Komis­arz” i nie miałam poję­cia gdzie go znaleźć póki nie okaza­ło się że sobie wisi na Ipla Pre­mi­um (16 zła za 30 dni, co jest całkiem przy­jemne). Na Iplę wchodz­imy, kiedy stra­cil­iśmy wszelką nadzieję. Cza­sem uda­je się ją tu odbu­dować. Oczy­wiś­cie jest aplikac­ja choć muszę przyz­nać, że z moich doświad­czeń Ipla to jest jed­nak kapryśny serwis.

 

 

Rakuten TV — przyz­nam szcz­erze, że oglą­dałam tą stronę z prawa i lewa bo jakoś wcześniej nie widzi­ałam że jest w Polsce ale pod każdym kątem wyglą­da na legit­ną (uznałam, że taka jest jeśli odsyła do niej Upflix.pl). Pod wielo­ma wzglę­da­mi bard­zo podob­na do Chili Movies (TENET kosz­tował tu 9 groszy więcej niż na Chili — nie wiem, czy to jest dla was decy­du­ją­ca infor­ma­c­ja) ale zdarza­ją się pro­dukc­je, które są na tej plat­formie a na innej nie ma — warto mieć więc w pamię­ci, jeśli dopad­nie was poczu­cie, że już nigdy nic nie zna­jdziecie. Choć np. Wypoży­cze­nie fil­mu „Niepoko­r­na Miss” kosz­tu­je tu 14,90 a na Cin­e­manie tylko 9,90. Stąd bard­zo warto przeglą­dać kil­ka ofert, bo nigdy nie wiado­mo, kiedy dopad­nie nas promocja.

 

 

Oczy­wiś­cie ta lista nie wycz­er­pu­je zasobów sieci — jeśli np. Korzysta­cie z iTunes Store to tam moż­na dostać całkiem sporo rzeczy (a ofer­ta częs­to pokry­wa się z tą YouTubową). Nie daje wam CDA Pre­mi­um na tej liś­cie, bo to jest jed­nak bard­zo niejed­noz­naczne i ja się od niego trzy­mam z dale­ka. Jed­nocześnie — przyz­nam wam, że wyprawa w świat VOD jest co praw­da niekiedy dość kosz­towana, ale jej jak super oglą­dać rzeczy, których nie ma na Net­flix­ie (ja ostat­nio oglą­dam dużo fran­cus­kich filmów oby­cza­jowych) i poczuć, że jed­nak jesteśmy choć trochę pana­mi tego kat­a­logu, z którego wybieramy.

 

To tyle, miłego oglą­da­nia mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać choć jed­no miejsce, które okaże się dla was ciekawym odkryciem, albo przy­pom­nieć, że w sieci jest naprawdę sporo przestrzeni do oglą­da­nia legal­nego, gdzie nie trze­ba kom­bi­nować i moż­na też cza­sem zro­bić coś naprawdę dobrego jak np. W przy­pad­ku mojeekino gdzie wspier­amy kina studyjne.

 

Ps: Przy­pom­ni­ał mi się przy końców­ce wpisu płat­ny Player.pl którego szcz­erze nien­aw­idzę po tym jak oglą­dałam na nim Brzy­dulę 2 i nie udało mi się w prosty sposób przewinąć odcin­ka. W każdym razie jego ist­nie­nie też trze­ba odno­tować – zwłaszcza że jak mówią dane jest dość pop­u­larny. Przy czym zwyk­le okazu­je się, że nie moż­na kupić dostępu do poje­dynczej pro­dukcji a trze­ba zde­cy­dować się na miesięczną sub­skrypcję szer­szego planu – niekiedy uwzględ­ni­a­jącego np. pro­dukc­je HBO.

 

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online