Home Film Zbrodnie podmiejskie czyli “W jak Morderstwo”

Zbrodnie podmiejskie czyli “W jak Morderstwo”

autor Zwierz
Zbrodnie podmiejskie czyli “W jak Morderstwo”

Wybrała się na pol­s­ki film do kina, na pol­s­ki rozry­wkowy film do kina i nie byłam zażenowana !– gdy­byśmy byli na Pudelku taki właśnie tytuł miał­by ten wpis. I był­by caps lock­iem. A zobaczyłam „W jak Morder­st­wo” – film który nie jest porusza­ją­cym dra­matem, ani głupią komedią roman­ty­czną tylko zupełnie zwykłą sym­pa­ty­czną lekką his­torią detektywistyczną.

Akc­ja fil­mu roz­gry­wa się w Pod­kowie Leśnej. Mag­da – gospo­dyni domowa, która nie jest jakoś wybit­nie szczęśli­wa w związku ze swoim pedan­ty­cznym mężem, wychodzi wiec­zorem na spac­er. I zna­j­du­je zwło­ki. Więk­szość osób pewnie by krzyknęło i odwró­ciło się na pię­cie, ale Mag­da ma w sobie detek­ty­wisty­czną żyłkę. Jej opanowanie i zaan­gażowanie w sprawę przewyższa nawet to Komis­arza Jac­ka Siko­ry które­mu przy­dzielono sprawę. Zresztą Mag­da i Jacek zna­ją się od cza­sów szkol­nych i mają mało służbowe relac­je. Wszys­tko zaś zaczy­na się kom­p­likować kiedy okazu­je się, że denat­ka miała na szyi wisiorek z literką „W” dokład­nie taki sam jak Weroni­ka – zagin­iona przed laty najlep­sza przy­jaciół­ka Magdy.

 

Zdję­cie: Next Film

 

Od razu powiem, że po filmie bard­zo, bard­zo widać jego książkowy rodowód – byłam niemal w stanie wyczuć, gdzie kończyły się kole­jne rozdzi­ały, a zbie­gi okolicznoś­ci, które pozwalały Magdzie prowadz­ić swo­je śledzt­wo czy zbier­ać kole­jne infor­ma­c­je były bard­zo typowe dla takiego lekkiego krymi­nału z obow­iązkowy­mi wątka­mi oby­cza­jowy­mi. Zresztą sama zagad­ka nie jest raczej jakoś szczegól­nie wybit­na i kto się naczy­tał w życiu Agaty Christie ten wie, kto kogo i za co dużo wcześniej niż sami bohaterowie. Ale też jest coś przy­jem­nego w nar­racji która się jakoś wybit­nie nie spieszy i daje sobie i wid­zom czas by całą zagad­kę skom­p­likować i rozwikłać.

 

Czemu więc byłam miło zaskoc­zona? Bo Pol­skie kome­die krymi­nalne, mają skłon­ność do ser­wowa­nia wid­zom his­torii żenu­ją­cych ani nie ciekawych krymi­nal­nie ani oby­cza­jowo. Co więcej – mało który film w Polsce potrafi uch­wycić ten taki nas­trój kina rozry­wkowego środ­ka – takiego które nie jest ani kopi­owaną z zachodu komedią roman­ty­czną, ani Patrykiem Vegą ani czymś co ma być zabawne a pozostaw­ia w człowieku poczu­cie głębok­iej żenady. Nie jest to też film z ambic­ja­mi – wręcz prze­ci­wnie styl­isty­cznie bliżej mu do tego co się w pol­s­kich fil­mach rozry­wkowych kocha – jest pięknie, uroc­zo, pod­miejsko i oczy­wiś­cie jest póź­na wios­na kiedy słońce w Polsce jest najpiękniejsze.

 

Zdję­cie: Next Film

 

Pewnie – wielu może to nie zagrać, ale ja w kinie poczułam się nagle tak sym­pa­ty­cznie kom­for­towo. Żar­ty nie były gru­bi­ańskie. Aktorzy i aktor­ki grali – co więcej tak, że udało im się sprzedać nam nieco więcej niż jest w sce­nar­iuszu.  Anna Smołowik w głównej roli fan­tasty­cznie pokaza­ła i entuz­jazm swo­jej bohater­ki i melan­cholię i zmęcze­nie w związku gdzie wypal­iło się uczu­cie. Jak rzad­ko w przy­pad­ku pol­s­kich filmów pomyślałam pod koniec – chci­ałabym zobaczyć Magdę w następ­nej pro­dukcji. Doma­gała też zagrał ład­nie – komis­arza, który niby jest fajtłapą i człowiekiem, być może nie nada­ją­cym się do tej robo­ty, ale jed­nak w kluc­zowych momen­tach – odpowied­nio kom­pe­tent­nym i opanowanym. Nawet Piotr Adam­czyk, który parę lat temu przes­tał grać w fil­mach i zaczął się w nich tylko pojaw­iać dał tu odrobinę czegoś więcej w roli.

 

Być może moja wyso­ka oce­na tego fil­mu bierze się też stąd że oto w Pol­skiej pro­dukcji udało się w końcu coś za czym tak tęsknię. Otóż udało się nie iść w dociśnię­cie i dosłowność w kwes­t­i­ach emocji bohaterów. Od pier­wszych scen widać że Mag­da i Jacek trochę się ku sobie mają. Takie drob­ne gesty między nimi pojaw­ia­ją się przez cały film. Pojaw­ia się też potenc­jal­ny dru­gi kandy­dat do zła­manego ser­ca Magdy przys­to­jny wetery­narz, na widok którego nasza bohater­ka automaty­cznie się czer­wieni. I widzi­cie – nie jeden pol­s­ki film, chci­ał­by tu docis­nąć, iść w jakieś wyz­na­nia, konkre­ty, kopie amerykańs­kich scen w deszczu. A tu nie – twór­cy pozwala­ją wid­zowi na to by dopowiedzi­ał sobie sam, by te emoc­je między bohat­era­mi po pros­tu były, by w tych czułych ges­tach wszys­tko się wyrażało. Miałam ochotę wstać i uścis­nąć dłoń reży­serowi, bo naprawdę tylko o to mi chodz­iło od lat – by twór­cy te rzeczy pokazy­wali a nie koniecznie umieszcza­li je w dłu­gaśnych dialo­gach czy nie daj boże koślawych monologach.

 

Zdję­cie: Next Film

 

Nie jest „W jak Morder­st­wo” pro­dukcją wybit­ną, ale wiecie co – ja się naprawdę dobrze baw­iłam. Chci­ałam wiedzieć czy dobrze obstaw­iłam potenc­jal­nego spraw­cę, chci­ałam by bohater­ka została ze mną dłużej i szukała kole­jnych tropów, chci­ałam w końcu by znalazła szczęś­cie i wys­taw­iła mężowi wal­iz­ki za drzwi. W więk­szoś­ci filmów pol­s­kich typu rozry­wkowego abso­lut­nie mnie nie obchodzi co stanie się z bohat­era­mi więc to olbrzy­mi plus. Oczy­wiś­cie – mogłabym się przy­czepić tem­pa (troszkę za bard­zo jak z odcin­ka seri­alu), czy stwierdz­ić, że kil­ka postaci było zarysowanych trochę zbyt grubą kreską (z drugiej strony czy tak nie jest w każdym klasy­cznym krymi­nale) czy nie wszys­tkie żar­ty rzeczy­wiś­cie spełniły swo­ją rolę. No ale właśnie – zwyk­le takim uwag­om u mnie towarzyszy jakaś daleko idą­ca frus­trac­ja, a tym­cza­sem – tu miałam poczu­cie, że po pros­tu oglą­dam niezły film. Nic wybit­nego ale ze zrozu­mie­niem zasad gatunku, którego real­iza­cji pod­jął się reżyser. W Polsce gdzie kino gatunkowe nie ma łat­wo, to jest trochę na wagę zło­ta jak ktoś wie, że krę­ci film krymi­nal­ny i rozu­mie jak to się robi.

Zaskoczę was może ale ja tam widzę potenc­jał serii fil­mowej. Nie wszys­tkie wąt­ki są zamknięte na amen, Mag­da głów­na bohater­ka abso­lut­nie nada­je się by być naszą lokalną pan­ną Marple, a Pod­kowa Leś­na to zde­cy­dowanie miejsce które może się stać naszym lokalnym odpowied­nikiem tego jed­nego bry­tyjskiego miastecz­ka w którym popeł­ni­ane są wszys­tkie zbrod­nie. Co więcej – myślę, że było­by to miłe a po dziesię­ciu lat­ach zro­bimy cross over z Ojcem Mateuszem. Ale tak serio – jest tam kil­ka rzeczy, które spoko­jnie moż­na pod­ciągnąć i tylko szko­da, że film wchodzi w takiej chwili, że pewnie przepadnie.

 

Zdję­cie: Next Film

 

No i tyle – kiedy zas­tanaw­iałam się czy kiedykol­wiek napiszę pozy­ty­wną recen­zję pol­skiego kina rozry­wkowego na blogu, to wyz­nam szcz­erze – nie spodziewałam się, że wkrad­nie się tu taka zupełnie niewin­na krymi­nal­na kome­dia. A jed­nak. To będzie mój taki film, do którego zresztą pewnie będę wracać w zimie, żeby przy­pom­nieć sobie, że w Polsce bywa ciepło i że słońce prześwieca przez zielone liś­cie. Lubię mieć taki arse­nał filmów, bo ja pamię­tam, że to co ter­az jest za oknem będzie nie do wyobraże­nia sobie w listopadzie.  Tak więc powiem wam szcz­erze – idź­cie do kina na miły film. Kine­matografii nie odkry­je­cie ale będzie wam jakoś miło, a czy nie o to też chodzi?

Ps: Jest to też film nie posi­ada­ją­cy kosz­marnego, nachal­nego obow­iązkowego w ostat­nich lat­ach prod­uct place­ment. Być może coś się tam w tle rekla­mu­je ale właśnie — w TLE (nie wiem, może fakt że może­my rozpoz­nać markę samo­chodu którym jeździ bohater­ka moż­na by za jakieś lokowanie pro­duk­tu uznać). Nawet nie wiecie jaka to ulga kiedy się na pier­wszym planie nie wala papierek od Princessy czy pudełko po jedze­niu z Pyszne albo kar­ta od Cink­cia­rza. Kto wie może dlat­ego kil­ka oczek wyżej ten film oce­ni­am. Wiecie jak­bym film oglą­dała a nie wypeł­ni­acz treś­ci reklamowych.

0 komentarz
5

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online